VI. KÖTET 1868–1873

Teljes szövegű keresés

VI. KÖTET
1868–1873
DEÁK FERENCZ BESZÉDEI
HATODIK KÖTET
ÖSSZEGYÜJTÖTTE
KÓNYI MANÓ
BUDAPEST.
FRANKLIN-TÁRSULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.
1898.

 

AZ 1868- ÉS 1869-DIK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEK MIKÉNTI TÁRGYALÁSÁRÓL. A POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉSI RENDTARTÁS SZAKASZONKINTI TÁRGYALÁSA MELLŐZTESSÉK. A HORVÁT EGYEZMÉNYRŐL ÉS FIUMÉRÓL. A SZŐLŐBELI ADÓZÁSOK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL. A TEMESVÁRI FAKÉRDÉSRŐL. FERENCZ-NAPJÁN. A JÁSZ-KUNOK ÖRÖKVÁLTSÁGÁNAK VISSZATÉRÍTÉSÉRŐL. AZ ESZTERGOMI DEÁK-KÖRHÖZ. AZ EGYHÁZI BIRÓSÁGOK HATÁSKÖRÉRŐL. A BIRODALMI MINISZTERI CZÍMRŐL. GHYCZY ÉS TÁRSAI LEMONDANAK DELEGATIÓBELI TAGSÁGUKRÓL. Ő FELSÉGÉNEK ÉS A MONARCHIÁNAK CZÍMÉRŐL. A PESTI MAGYAR KIRÁLYI EGYETEM ÁLLAMI TANINTÉZET. ADASSÉK-E SEGÉLY A SZERB NEMZETI SZINHÁZNAK? A NEMZETISÉGI EGYENJOGUSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT TÁRGYÁBAN. A VÁLASZTÓ-KERÜLETEK KÉPVISELŐI NEM EGYES NEMZETISÉGEKET, HANEM AZ ORSZÁGOT KÉPVISELIK. A NEMZETISÉGI EGYENJOGÚSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT RÉSZLETES TÁRGYALÁSAKOR. A KÖZÖS NYUGDÍJAKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT TÁRGYÁBAN. A KATONAI BIRÓSÁGOKRÓL. AZ INCOMPATIBILITÁSRÓL. KÖSZÖNET A KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKSÉGÉNEK. AZ 1865/68-DIKI ORSZÁGGYŰLÉST BEFEJEZŐ TRÓNBESZÉD. A PÁRT TISZTELGÉSE DEÁK FERENCZNÉL. A FŐRENDEK ÜDVÖZLIK DEÁK FERENCZET. PEST VÁROSA POLGÁRAINAK TISZTELGÉSE DEÁK FERENCZNÉL. BUDA VÁROS KÜLDÖTTSÉGÉNEK TISZTELGÉSE DEÁK FERENCZNÉL. A BALOLDALI KÖR NYILATKOZATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS BEREKESZTÉSEKOR. ÚJÉVI TISZTELGÉS. PEST BELVÁROSA VÁLASZTÓIHOZ. A ROMÁNOK VEGYENEK RÉSZT A VÁLASZTÁSOKBAN. WAHRMANN VÁLASZTÁSA ÉRDEKÉBEN. VÁLASZTÓIHOZ. A PÁRTFEGYELEMRŐL. AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGNYITÁSA HELYÉRŐL ÉS A FEKETE-SÁRGA ZÁSZLÓRÓL. A KÉPVISELŐHÁZ NEM BOCSÁTKOZHATIK ABBA, HOGY AZ OSZTÁLYOKNAK A MEGBIZÓ-LEVELEK HOVÁ SOROZÁSÁRA NÉZVE ADOTT VÉLEMÉNYE HELYES-E, VA… A TORTURÁRÓL. A BIRÁLÓ BIZOTTSÁGOK HATÁROZATAI INDOKOLANDÓK ÉS IRÁSBAN TERJESZTENDŐK ELŐ. A VÁLASZTÁSOK ELLEN BEADOTT KÉRVÉNYEK TÁRGYÁBAN. AZ 1867-DIKI KIEGYEZÉSRŐL. A NEMZETISÉGI TÖRVÉNYRŐL. A TÖRVÉNYEK MAGYARÁZÁSÁNAK JOGÁRÓL. NŐI MINTATANODA FÖLÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN. A KÉPVISELŐT AZ ORSZÁGGYŰLÉSEN MONDOTTAKÉRT A HÁZ FELELETRE VONHATJA. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSNAK A KÖZIGAZGATÁSTÓL VALÓ ELKÜLÖNÍTÉSÉRŐL ÉS A BIRÁK KINEVEZÉSÉRŐL. AZ ÁLLAMBIRÓSÁGRÓL. MI A TEENDŐ A KATHOLIKUS AUTONOMIA ELŐKÉSZÍTÉSÉRE. A KATHOLIKUS AUTONOMIÁT ELŐKÉSZÍTŐ GYŰLÉS MEGALAKULÁSÁRÓL. A KÁPTALANOK KÉPVISELTESSENEK-E AZ AUTONOMIÁT SZERVEZŐ GYŰLÉSBEN? A KATHOLIKUS AUTONOMIÁT SZERVEZŐ GYŰLÉS VILÁGI TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁNÁL CSAK VILÁGIAK, AZ EGYHÁZIAK VÁLASZTÁSÁNÁL CSAK EGYHÁZIAK G… SE Ő FELSÉGE, SE A KEGYURAK NE KÉPVISELTESSENEK A KATH. AUTONOMIÁT SZERVEZŐ GYŰLÉSBEN. A «FEDDHETETLEN MAGAVISELETŰ» KIFEJEZÉS HATÁROZATLANSÁGÁRÓL. A KATH. AUTONOMIÁT SZERVEZŐ GYŰLÉS VILÁGI TAGJAINAK VÁLASZTÁSA AZ EGYHÁZIAKNAK ELŐRE KIKÖTÖTT BEFOLYÁSA NÉLKÜL EJTESSÉK MEG. A KATH. AUTONOMIÁT SZERVEZŐ CONGRESSUS TAGJAINAK VÁLASZTÁSA TÁRGYÁBAN ALAKÍTANDÓ KÖZPONTI BIZOTTSÁGOKRÓL. A KATH. AUTONOMIÁT SZERVEZŐ CONGRESSUS ALELNÖKÉT A VILÁGIAK KÖZÜL VÁLASZTJA. A KATH. AUTONOMIÁT SZERVEZŐ CONGRESSUS TAGJAI RÉSZESÜLJENEK-E NAPIDÍJAKBAN? AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER FÖLÜGYELETI JOGÁRÓL. A TESTI FENYÍTÉK ÉS BILINCS ELTÖRLÉSÉRŐL. ÚJ-ÉVI ÜDVÖZLET. DEÁK NEM FOGADJA EL A VÁLASZTÁST A KATH. AUTONOMIÁT SZERVEZŐ GYŰLÉSBE. A RENDELKEZÉSI ALAPRÓL. A FIUMEI PROVISORIUMRÓL. A VÉGREHAJTÓ HATALOMNAK KÖTELESSÉGE A TÖRVÉNYT, ÚGY A MINT VAN, VÉGREHAJTANI. AZ IZRAELITA CONGRESSUS HATÁROZATAINAK KÉNYSZERÍTÉS ÚTJÁN VALÓ KERESZTÜLVITELE IRÁNT TETT INTÉZKEDÉSEK MEGSZÜNTETÉSE TÁRGYÁBAN. A BUDAPESTI KÖZMUNKÁLATOKRA TERVEZETT KÖLCSÖNRŐL ÉS A FŐVÁROSI KÖZMUNKÁK TANÁCSÁRÓL. AZON ÜGYEKET, A MELYEK HORVÁTORSZÁGGAL KÖZÖSEK, AZ Ő KÉPVISELŐI TÁVOLLÉTÉBEN MÉG AZ OSZTÁLYOK SEM TÁRGYALHATJÁK. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELNÖKE A FŐRENDEK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL JELÖLTESSÉK-E KI? A JOBB PÁRTNAK A SAJTÓBAN MEGBIZOTT KÖZLÖNYE NINCSEN. A KÖZÖS PÉNZÜGYMINISZTER, MINT OLYAN, NINCS JOGOSÍTVA KÖLCSÖN FÖLVÉTELÉRE. ÚJÉVI TISZTELGÉS. A KÜLÖNÁLLÓ MAGYAR HADSEREG KÉRDÉSÉRŐL. A GAZDÁLKODÁSNAK LEGKÁROSABB NEME, HA AZ ORSZÁG A MAGA TISZTVISELŐIT SILÁNYAN FIZETI. A KÉPVISELŐHÁZ AZ ÖSSZES MINISZTERIUM CODIFICATIONÁLIS MUNKÁLATAIRA A MINISZTERELNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN 50,000 FRTOT ÁLLAPÍT MEG. AZ EGYETEMI TANÁROK FIZETÉSÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL. INTERPELLATIÓT SZABAD-E HOSSZASAN INDOKOLNI? A DELEGATIO CSAK EGY ÜLÉSSZAKRA VÁLASZTATIK. A KIRÁLYI FŐÜGYÉSZ KÖZBEJÖTTÉVEL FENYÍTTESSENEK-E MEG AZ ÜGYVÉDEK VISSZAÉLÉSEI? A HIRLAPI CAUTIO ELTÖRLÉSÉRŐL. A PÁRTOKNAK EGYMÁS IRÁNT TARTOZÓ MÉLTÁNYOSSÁGÁRÓL. A PARLAMENTI KISEBBSÉG EGYIK HIVATÁSÁRÓL. A PEREKBELI HATÁRIDŐ MEGVÁLTOZTATÁSÁT NEM BÍZHATNI AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTERRE. ÚJÉVI TISZTELGÉS. AZ EGYETEMI TANÁRSEGÉDEK FIZETÉSÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL. A NEMZETISÉGI KÉRDÉSRŐL. PEST VÁROSA TELEKKÖNYVE TÁRGYÁBAN. AZ ORSZÁGOS DEÁK-PÁRT KÜLDÖTTSÉGÉHEZ. A DEÁK-PÁRT DEÁKNÁL. VÁLASZTÓIHOZ. LÓNYAY NAPJA. ÚJÉVI TISZTELGÉS. A FERENCZ-CSATORNA ÁLLAMSEGÉLYÉNEK FÖLEMELÉSÉRŐL. A VÁM- ÉS KERESKEDELMI SZÖVETSÉG TÁRGYÁBAN. FIGYELMETLENSÉG A GIZELLA FŐHERCZEGNŐ HÁZASSÁGA ALKALMÁBÓL VÁLASZTOTT ORSZÁGOS KÜLDÖTTSÉG IRÁNT. NEGYVEN TAGJA TÖRVÉNYES TÁVOLLÉTÉBEN A HÁZ NEM FOLYTATHAT ÉRDEMLEGES TÁRGYALÁSOKAT. A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS TAGJAI NE LEHESSENEK A TERVEZETT MAGYAR LESZÁMITOLÓ- ÉS KERESKEDELMI BANK IGAZGATÓ TANÁCSOSAI. EGY OKIRATNAK AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTERIUM RENDELETÉRE TÖRTÉNT TÉVES KÉZBESÍTÉSÉRŐL. CODIFICATIONÁLIS ÜGYBEN. A NÉPNEVELÉSI LAPNAK HÉT NYELVEN VALÓ KÖZREBOCSÁTÁSÁRÓL. A NEMZETI MUZEUMRÓL. AZ IFJUSÁG ÖNMŰVELŐDÉSÉRŐL. AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ KÖZÖTTI VISZONY SZABÁLYOZÁSÁRÓL.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages