AZ EGYETEMI TANÁRSEGÉDEK FIZETÉSÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL.

Teljes szövegű keresés

AZ EGYETEMI TANÁRSEGÉDEK FIZETÉSÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL.
A képviselőház 1872. január 12-dikén tartott űlésének napirendjén volt az 1872. évi állami költségvetés részletes tárgyalása.
Schvarcz Gyula keveselte a pesti kir. egyetem orvosi és bölcsészeti karainál alkalmazott tanársegédeknek 420 frtjával előirányzott évi díját, s indítványozta, hogy az 800 frtra emeltessék.
Deák Ferencz: T. ház! Schvarcz Gyula t. képviselő úrnak indítványát én is pártolom. Valóban lehetetlen el nem mosolyodni, de keserűen elmosolyodni, ha azt látjuk, hogy a tanársegédeknek évi fizetése 420 frt és ebből nekik Pesten kell subsistálniok.
Mennyit panaszkodunk, hogy az egyetemhez nem kapunk elég alkalmatos embert. Pedig ilyen fizetés mellett azt is csodálom, hogy egyátalában kapunk.
Sokszor magunk rójuk meg és megróttuk valaha némely nagyurainkat, kik komornyikjoknak sokkal több fizetést adtak, mint gyermekeik nevelőinek. Ugyan, kérem, nem esnénk-e hasonló hibába? (Helyeslés.) Hiszen igaz, azok a tanársegédek, kik most vannak alkalmazva, fiatal emberek; de ha azt akarjuk, hogy az egyetemre jeles tanárokat neveljünk, ha azt akarjuk, hogy Magyarországból kerüljenek ki a jeles tanárok és ne egyedűl külföldre legyünk szorítva: módot kell nyujtani arra, hogy az illetők magokat kiképezhessék, 337420 frt évi fizetés mellett pedig csak tengődni fognak és nem előhaladni a tudományokban.
Én meg vagyok győződve, hogy ahhoz, hogy valaki 420 frt mellett ily állást elfogadjon, vagy óriási ügyszeretet kell, egész az enthusiasmusig vitt buzgólkodás a tudomány iránt, vagy megdönthetetlen érzése annak, hogy többet alig tudnának másutt is keresni. (Igaz! Úgy van!) Ne tegyük ki ennek az ország legfőbb tudományos intézetét.
Higyjék el a képviselők, hogy a mit mi a nevelés, az oktatás terén meggazdálkodunk, annak igen drága árát adjuk meg. (Átalános helyeslés) oly árát, melyet nem lehet összegekben kifejezni, s melyet századok mulva is meg fog a nemzet érezni. Én Schvarcz Gyula képviselő indítványát pártolom. (Átalános élénk helyeslés.)
A képviselőház elfogadta Schvarcz Gyula indítványát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages