I.

Teljes szövegű keresés

I.
A Dunai Confoederatio eszméje nem új, talán én voltam az első, ki ezen eszmét mint Európa fejlődésének logikai postátumát még 1851-ben szóba hoztam.* Meglepőleg különös, hogy a legelső ellenmondás ezen eszme ellen épen a román fejedelemségekből jött, melyeknek e confoederatióra minden mások felett legnagyobb szükségük van, minden esetre sokkal nagyobb szükségük van mint a magyarnak. De a daco-román ábrándok fanatismusa keveredett a játékba, mely a magyar nemzetet azzal gyanusította, mintha az a confoederatio szine alatt Nagy Lajos s a még nagyobb Mátyás királyok hajdani Nagy-Magyarországát visszaállitani, tehát a keleti szomszéd nemzetek felett uralkodni vágyódnék. Mennyire alaptalan ezen gyanusítás, mindenki át fogja látni, a ki meggondolja, mennyi baja van a magyar nemzetnek az újabb időkben felizgatott nemzetiségi kérdésekkel, úgy hogy valóban bolondnak kellene lennie, ha ezen bajokat még újabb meg újabb idegen elemek agglomeratiójával nagyobbitani akarhatná. – Annál elidegenítőbben hatott pedig a magyar nemzet érzelmeire ezen alaptalan gyanusítás, minthogy épen azon oldalról jött, mely köztudomásilag a magyar korona legdrágább gyöngyének, a magyar nemzeti test egyik karjának, Erdélynek elszakításáról ábrándozik.
* A Dumai Confoederatio tervezete, úgy mint azt Canini magával vitte a Keletre, Klapka és az olasz kormány közt kidolgozott tervezet volt, melyhez Kossuth az akkori körülményekhez alkalmazkodva hozzájárult. Jellemének egyik kimagasló vonása szerint, később hathatósan védelmezte mint oly tervet, melyet ő is elfogadott. K. F.
E gyanusítás által felizgatott bal vélemény volt az első akadály, melynek elhárításától volt még csak az is feltételezve, hogy az eszme értekezletre kerülhessen. S tudván, hogy, a hol a szenvedély s gyanakodás keveredik a játékba, ott a kötés természetében s az institutiók modalitásában fekvő tényleges garantiák adhatnak legbiztosabb megnyugtatást. E czélból lőn az proponálva, hogy, míg a népesség számából derivált kötelességeknek megfelelő politikai súlyaránya az által biztosíttatnék, hogy a foederationalis képviselőház a népszámaránynak lenne kifolyása, másrészt a kisebb országok állami egyenjogúságát a foederalis senatusbani egyenlő képviseltetés s a foederatio elnökségének és székhelyének alternálása garantiroznák.
Minden félreértés kikerülése végett azonban megjegyzem, hogy, bár lelkiösmeretes gonddal keresve a csomó megoldásának módját, nekem a javaslatba tett mód mind praktikusnak, mind olyannak látszik, mely mindazon tekinteteknek legjobban megfelel, mikre e dologban reflektálni kell; mindazáltal, ha valaki jobbat, czélszerűbbet proponál, én első leszek, ki azt támogatni fogom, mert nekem nem az initiativa dicsősége vagy inkább hiúsága, hanem a czél fekszik szivemen – a czélt pedig ekként formulázom:
Nemzetem sérelme nélkül a nemzeti viszályok kiegyenlítése.
Kültámadás, külabsorptio, külsuprematiátóli függés elleni biztosság, véderőegyesités által.
Vám- s kereskedelmi rendszeregység.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages