Apokrif könyvek

Teljes szövegű keresés

Apokrif könyvek alatt értik Hieronymus (meghalt 420) óta azokat az iratokat, melyek az ó- és ujszövetségi kánon bezárása után részint héber, részint arab, görög és latin nyelven kerültek forgalomba, de úgy tartalmuk megbízhatatlansága, mint kalandos irányzatuk, illetőleg gnosztikus jellegük miatt a bibliai kánonba be nem vétettek. Ezeket a protestáns egyház mellőzi, ellenben a római katolikus dogmatikusok, a tridenti zsinat végzése értelmében, tiszteletben tartják.
Az ó-szövetségi
A.-et tartalmuk és általános jellemvonásaik alapján három osztályba sorozhatjuk: 1. Történelmiek: Esdrás könyve (görögül), Makkabeusok első könyve (héberül) valamint a 2., 3. és 4. könyv görög nyelven; Judit könyve héber vagy arám nyelven, és az Eszter könyvéhez csatolt adalékok, p. o. Mardokéus álma, Hámán rendelete stb. eredetileg görög nyelven. II. Tanítói jellegüek: Tóbiás könyve, melygörögből lefordíttatott többek közt latin, héber és szír nyelvre; Szirák fiának, Jézusnak bölcsesége, melynek héber eredetiét Hieronymus még látta; Salamon bölcseségkönyve eredetileg görögül; Manassé imája szintén görögül. III. Prófétai utánzatok: Báruk könyve és Jeremiás levele (görög), Dániel könyvének függeléke (görög); Esdrás 4. könyve, apokalipszise (görög). Mindezek a Krisztus előtti II. vagy legfelebb III. század termékei. (V. ö. Keil Lehrbuch der hist. krit. Einl. A. T. III. Aufl. Frankf. 1873. Reuss, Geschichte der h. Schriften. A. T. Braunschw. 1881.) .
Az ujszövetségi
apokrif könyvek az evangéliumok és apostoli levelek utánzatai és hamisítványai. A már elveszett s csak névleg ismeretes álevangéliumok ezek: Héber evangélium. mely a Mátéénak hamisított másolata (Epiphanius. haer. XXX, 13); továbbá a Jakab, Barnabás, Filep, András és Taddéus neve alatt becsempészett iratok; ilyenek narratio de legali Christi sacerdotio, aztán Evglm Evae, Genna Mariás (görögül). A ránk maradt darabok pedig ezek: Historia Josephi fabri; Protevangelium Jacobi; Pseudo Johannis liber de dormitione Mariae; Evglm Thomae, Evglm infantiae salvatoris (arabicum); Evglm Nicodemi; Liber S. Johannis apocryphus, mely a középkori katarusok köréből került ki. Eltünt álapostoli akták: Acta Pauli, Petri, Judicium Petri és Anabathmoi Jakobou, mely ebjonita fércelmény. Fenmaradt akták: Acta Petri et Pauli, Passio Petri et Pauli, aztán Pál és Tekla, Barnabás, Márk, Timoteus, Titus. András, Pál és András, András és Bertalan, Máté, Tamás, Taddéus, Filep aktái, a római Kelemennek tulajdonított Klementiák. A hamisított levelek közül felemlítendő: Jézusnak V. Abgar edesszai királylyal folytatott állítólagos levelezése, melynek eredménye állítólag a király megtérése volt; továbbá Pál apostolnak a korintusiakhoz, laodiceaiakhoz irt, de eltünt levelei és Senecával folytatott levélváltásai stb. V. ö. «Holtzmann, Einleitung in d. N. T. II.» kiad. Freiburgi. Br. 1886, pag. 534-554.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages