BIBLIOGRÁFIA A-E

Teljes szövegű keresés

1021BIBLIOGRÁFIA A-E
ACSÁDY Ignác
1944 - A magyar jobbágyság története. 2. kiad. Budapest
A Duna menti népek…
          A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (Szerk. HALÁSZ Péter) Budapest, 1991
ÁGOSTON Gábor
1988          A szolnoki szandzsák 1591–92. évi összeírása. I. Zounuk, 3. 221–296. Szolnok
ALAPY Gyula
1933 - A csallóközi halászat története. Komárom
ALBERT Ernő
1991 - Adatok a ditrói tutajozás és szekeresség történetéhez. In: A Duna menti népek … 385–392.
1994 - „...A kártékony madar fejek administraltattak s el is temettettek.” KJNTÉ 2. 291–299. Kolozsvár
ALMÁSSY Dénes
1978 - A tiszai fahajók építése és szakszavai. Néprajzi Múzeum EA P. 97/1978.
ALMÁSSY Károly
1993–94 - Kisszerszámos halfogás a Tiszán és a Bodrogon. Halászat, 86. évf. 2. sz. 78–79, 3. sz. 117–119, 4. sz. 162–164; 87. évf. 1. sz. 11–14.
ALMÁSY György
1903 - Vándor-utam Ázsia szívébe. Budapest
ALT Jacob
é. n. - Malerische Donaureise vom Ursprunge bis Belgrad. I–IV. Wien
ALT Jacob–RUMY Karl
1826 - Donau-Ansichten ... Wien
ALT Rudolf–SANDMANN Franz
é. n. - Festői megtekintések Budára és Pestre. Wien
ALT Rudolf–SANDMANN Ferencz
1845 - Buda - Pest. Előadva 32 eredeti rajzolatban. Pesten
AMBRÓZY Béla
1914 - A méh. Budapest
ANDEL, Karol–MARKUŠ, Michal
1971 - Ľudový transport v strednom Zemplíne. Sl. Nár. XIX. 377–410.
ANDRÁSFALVY Bertalan
1957 - A vörösbor Magyarországon. Szőlőművelésünk balkáni kapcsolatai. NÉ XXXIX. 49–69.
1958 - A lótej erjesztése és fogyasztása Bogyiszlón. Népr. K. III. 1–2. 228–230.
1022ANDRÁSFALVY Bertalan
1961a - Pekmez. Adatok törökkori szőlőkultúránk ismeretéhez. MTA Dunt. Kt. 87–95. Pécs
1961b - Viehhaltung in einem Überschwemmungsgebiet der Donau im 18–19. Jahrhun-dert (Sárköz, Ungarn). VHO 581–608.
1962 - Formen des albanischen Weinbaues. Acta Ethn. XI. 293–375.
1964 - A Duna menti gyümölcsöskertek. Adatok a magyarországi déli Duna-szakasz népi gyümölcskultúrájának ismeretéhez. MTA Dunt. Ért. 1963. Pécs
1965 - A sárköziek gazdálkodása a XVIII. és a XIX. században. Dun. Dolg. 3. Pécs
1968 - A mohácsiak állattartása 1686-tól 1848-ig. I. rész. Kny. az MTA Dun. É. 1967–68. Dun. Tud. Gyűjt. 90. 315–337. Budapest
1969a - Wald-Viehhaltung in Ost-Trasdanubien. VwH 391–401.
1969b - The Maiden’s Fair. Makedonski Folklor. II. Skoplje
1970a - A fok és jelentősége régi vízgazdálkodásunkban. In: KÁZMÉR Miklós–VÉGH József (szerk.): Névtudományi előadások. 224–228. Budapest
1970b - A paraszti halászati jog a Duna mentén Tolna és Baranya megyében. Ethn. LXXXI. 316–326.
1970c - A Duna menti árterületek népi gazdálkodása, Tolna és Baranya megyében. MTA Kézirattár D. 4748
1970d - A mohácsiak állattartása 1686-tól 1848-ig. II. rész. Klny. Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből. Dun. Tud. Gyűjt. 100. 153–191. Pécs
1971 - Állattartás. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. 327–360. Tápé
1972 - Néprajzi jellegzetességek az észak-mecseki bányavidék gazdasági életében. In: RÚZSÁS Lajos (szerk.): Az észak-mecseki bányavidék regionális vizsgálata. Dun. Tud. Gyűjt. 107. 123–167. Budapest
1973 - A Sárköz és a környező Duna menti települések ősi ártéri gazdálkodása és vízhasználatai a szabályozás előtt. VTF 6. Budapest
1975 - Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. Tan. Tm. Tört. VII. Szekszárd
1976a - Fischerei und allgemeine Wirtschaft in den Überschwemmungsgebieten Ungarns. In: SOLYMOS, Ede (red.): Studien zur europäischen traditionellen Fischerei. 59–64. Baja
1976b - A mohácsiak halászata a XVIII. és XIX. században. Baranyai helytörténetírás. 339–347. Pécs
1980 - Néprajzi csoport, kistáj, régió. NK–NT XI–XII. 39–59.
1982 - Népi kultúra és életmód. In: FÜZES Miklós (szerk.): Sásd. 505–545. Sásd
1985 - Obstkultur des ungarischen Volkes. CIFU 6. 109–114. Studia Hungarica. Syktyvkar
1997 - Nyájszervezet – csordatartás. In: Honfogl. és népr. 85–94.
ANDRÁSFALVY Bertalan–ROKK, Zojzi
1962 - Formen des albanischen Weinbaues. Acta Ethn. XI. 293–373.
ANDRESKA, Jiři
1972 - Lidové nástroje řičního rybařství v Československu a přilehlých oblastech. Vědecké práce Zemědělského Muzea 12. 175–260.
ANFIMOV, M. A.
1963 - A földművelő gazdaság ökonómiai típusainak meghatározásához a XIX–XX. század fordulóján. AtSz V. 338–360.
ANGHI Csaba Geyza
1935 - A magyar pásztorkutyák terminológiája, jellegleírása és standardja. DSz IX. 163–170.
1936 - A magyar pásztorkutyák és a külföldi rokonfajták. Budapest
ANONYMUS
1977 - Gesta Hungarorum. (Ford. PAIS Dezső. Bev. és jegyz. GYÖRFFY György) Budapest
1023ANTIPA, George
1916 - Pescăria şi pescuitul în România. Bucuresti
1934 - Az Alduna haltermelésének biológiai alapjai és mechanizmusa. (Ford. SCHILLER Rezső) Budapest
ANTOS Zoltán
1991 - Kézikönyv a sporthorgászatról. H. n.
APOR Péter
1972 - Metamorphosis Transylvaniae azaz Erdélynek változása (1736). Budapest
ÁRON Péter
1987 - A tanyásodás egyedi esete: a méheskertek (vagy méhkertek). AtSz XXIX. 317–327.
ASZTALOS István
1968 - Az állattenyésztés területi megoszlása Magyarországon. Budapest
AUMÜLLER, Stephan
1979 - Az etnobotanika jelenlegi helyzete Burgenlandban. Orvostörténeti Közlemények, Suppl. 11–12. Népi orvoslás Magyarországon. 103–111. Budapest
BABUS Jolán
1959 - A lónyai vizek néprajza. Népr. K. IV. 3. sz.
BÁCSKAI Vera
1965 - Magyar mezővárosok a XV. században. Budapest
1986 - Adalékok az 1840-es évek gabonakereskedelmének történetéhez. AtSz XXVIII. 262–272.
BÁCSKAI Vera–NAGY Lajos
1984 - Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Budapest
BAKAY Kornél
1978 - A lovas íjásztól a sarkantyús lovagig. In: SZOMBATHY Viktor (szerk.): Régészeti barangolások Magyarországon. 258–274. Budapest
BAKÓ Ferenc
1951 - A magyar paraszti mészégetés kutatása. MTA Társ. K. Muzeológiai sorozat I. 2. 283–330.
1968a - A mészégetők életmódja a Bükk hegységben. EMÉ VI. 267–287.
1968b - Mészégető kunyhók a Bükk hegységben. NÉ L. 67–91.
1983 - Hegyek, erdők, emberek. In: SÁNDOR András (szerk.): Kilátás a kövekről. Bükki Nemzeti Park. 333–349. Budapest
1991 - Andornak. Adatok az Egri-völgy betelepülésének történetéhez. Agria XXV–XXVI. 459–498. Eger
BAKOS József
1959 - A tokajhegyaljai régi szőlőművelés szókincse. EPFF 121. Eger
1960 - Újabb adatok a tokajhegyaljai régi szőlőművelés szókincséhez, történetéhez és irodalmához. EPFF 193. Eger
BALANYI Béla
1994 - A nagykőrösi szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermelés múltja. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 23. 529–552. Szentendre
BALÁSHÁZY János
1838 - A’ háztartás’ és mezei gazdaság’ tudománya. I–II. Debrecen
1844 - Debreczen mint van ’s jövendője. Debrecen
BALASSA Iván
1940 - A debreceni cívis földművelésének munkamenete és műszókincse. Debrecen
1946 - Adatok a régi erdélyi méhészethez. Erd. Múz. LI. 127–129.
1949a - A Néprajzi Múzeum favillagyűjteménye. Ethn. LX. 24–45.
1949b - A vontatószekér keletkezésének és elterjedésének kérdése. Ethn. LX. 286–292.
1955 - Adatok a Békés és Csongrád megyei részesmunka és ledolgozás kérdéséhez (1850–1944). Ethn. LXVI. 187–224.
10241956 - A kévébe kötött szálasgabona összerakása és számolása. Ethn. LXVII. 401–442.
1957 - A vadméh befogása Abaújban. Népr. K. II. 1–2. sz. 148.
1960 - A magyar kukorica. Néprajzi tanulmány. Budapest
1961 - Furmint. Nyr LXXXV. 94–96.
1963 - Karcsai mondák. ÚMNGy. XI. Budapest
1964a - Földművelés a Hegyközben. Mezőgazdasági tanulmányok 1. Budapest
1964b - Kezdetleges gabonatisztító eljárások. MMgMK 41–60.
1968 - A magyarországi faekék főbb típusai. MMgMK 157–196.
1970a - Földrajzi neveink és a földhasználati módok. Nyelvtud. Ért. LXX. 209–213.
1970b - A magyar ekés földművelés kezdetei. MMgMK 45–68.
1971 - V-shaped Plough-Slide in the Carpathian Basin. In: Studia... 157–174. Debrecen
1972a - Haupttypen der Holzpflüge in Ungarn im 18. und 19. Jahrhundert. In: BALASSA, Iván (Red): Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa. 441–485. Budapest
1972b - Kérdőív a hagyományos palóc szántóföldi földművelés kutatásához. Palóc Kutatás - Módszertani Közlemények XV. Eger
1972c - Randbeschlagene Holzspaten in Mittel- und Osteuropa. In: Festschrift für Robert Wildhaber zum 70 Geburtstag. Basel
1973a - Az eke és szántás története Magyarországon. Budapest
1973b - Möglichkeit der Erforschung der frühesten Pflugbenutzung in Mitteleuropa. MMgMK 33–37.
1973c - Makkoltatás a Kárpát-medence északkeleti részében a XVI–XIX. században. Ethn. LXXXIV. 53–79.
1973d - A szőlőművelés és borkezelés változása a XVI–XVII. században Tokaj-Hegyalján. AtSz XVI. 1–12.
1973e - A tokaj-hegyaljai német telepítések történetéhez. HOMÉ XII. 285–320. Miskolc
1974a - Mivel járulhat hozzá a néprajztudomány a honfoglaló magyarság életmódjának kutatásához. Ethn. LXXXV. 575–585.
1974b - Die Verbreitung der Kehrpflüge in Europa. In: In memoriam Antonio Jorge Dias. 39–59. Lisabon
1975a - Lápok, falvak, emberek. Bodrogköz. Budapest.
1975b - Jankó János 1868–1902. A múlt magyar tudósai. Budapest
1975c - The Earliest Plaughsheres in Central Europe. Tools and Tillage. Vol. II. 242–255.
1976 - Wiedeketten (Pflugketten) in der Römerzeit. Mannus XLII. 89–93.
1979a - A gépesítés kezdetei az európai mezőgazdaságban. In: GUNST Péter (szerk.): Mezőgazdaság, agrártudomány, agrártörténet. 303–316. Budapest
1979b - Die Pflugschäre in Ungarn. In: Etnografszki i folkloriszticsni izszledvanija. 125–133. Szófia
1981a - Az aratógazda. Ethn. XCII. 533–548.
1981b - A munkaeszközök kutatásának ikonográfiai forrásai. MMgMK 3–18.
1982 - Aratómunkások Magyarországon 1848-ig. MTA NyIK XXXIII. 235–289.
1985a - A néprajztudomány és a magyar őstörténet. In: SZOMBATHY Viktor (szerk.): Az őshazától a Kárpátokig. Budapest
1985b - Az aratómunkások Magyarországon 1848–1944. At. Tan. 13. Budapest
1987 - Egy talajmegmunkáló eszköz: a hasogató Európában. MMgMK 341–373.
1989 - A palócok földművelésének jellemzői. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. III. 17–202. Eger
1990 - A magyar gabonatermelés néprajza. Néprajz egyetemi hallgatóknak 7. Debrecen
1991a - A henger és használata. MMgMK 95–126.
1991b - Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Történeti-néprajzi tanulmány. Tokaj
1991c - A harmatkása. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére. 147–162. Debrecen
10251994a - A megszántott föld elegyengetése: a rögtörő. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): In memoriam Sztrinkó István. Folk. Etn. 85. 135–152. Debrecen
1994b - Az ásó és a vele végzett munka Magyarországon. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 23. 423–457. Szentendre
1994c - A futóhomok telkesítése. MMgMK 89–107.
1994d - A magyar földművelés emlékei a 9–10. századból. In: KOVÁCS László (szerk.): Honfoglalás és régészet. 235–246. Budapest
1996 - Adatok a székelyföldi kepe és oszpora kérdéséhez. In: KOVÁCS András–SIPOS Gábor–TONK Sándor (szerk.): Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára 14–24. Kolozsvár
1997a - A gabona vetőmag kiválasztása és előkészítése. AtSz XXXIX. 11–62.
1997b - A borona néhány jelentése. In: KISS Gábor–ZAICZ Gábor (szerk.): Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. 24–28. Budapest
1997c - Hagyományos időjóslás és időmágia Magyarországon a 18–20. században. HOMÉ XXXV–XXXVI. 567–592. Miskolc
1998 - Borona és boronálás. Agria XXXIV. 213–257. Eger
1999 - A gabona kézi vetése Magyarországon. HOMÉ XXXVIII. 1011–1063. Miskolc
BALASSA Iván–ORTUTAY Gyula
1979 - Magyar néprajz. Budapest
BALASSA M. Iván
1970a - Kéziratos méhészkönyveink egyik típusa: a nagyváradi méhészkönyv. AtSz XII. 394–409.
1970b - Élőfás méhtartás a Kárpát-medencében. Ethn. LXXXI. 531–544.
1971 - Méhesek a Hegyközben és a Bodrogközben. NÉ LIII. 83–104.
1973 - A hegyközi és a bodrogközi méhészet. A méhtartás évi menete. In: Diss. Ethn. I. 113–150. Budapest
BALÁZS Géza
1982 - A kazári népi erdőgazdálkodás munkamenete és szakszókincse. M. Csny. Dolg. 14. Budapest
1998 - A magyar pálinka. Budapest
BALÁZS János (szerk.)
1989 - Nyelvünk a Duna-tájon. Budapest
BALÁZS Lajos
1967 - A pusztai csárdák élete a nádudvari határban. Ethn. LXXVIII. 268–271.
BALÁZS Márton
1942 - Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Sepsiszentgyörgy
BALÁZS Péter
1980 - Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. Budapest
BÁLINT Csanád
1971 - A kutya a X–XII. századi magyar hitvilágban. MFMÉ 1971/1. 295–315.
BÁLINT Sándor
1956 - A szegedi galambászat. Népr. K. I. 26–48.
1957 - Szegedi Szótár. I–II. Budapest
1959 - A szegedi paprika termesztése. Ethn. LXX. 139–170.
1962 - A szegedi paprika. Budapest
1968 - A szegedi nép. Budapest
1971 - A régi szegedi pákászok és madarászok. MFMÉ 1971/1. 119–139. Szeged
1976 - A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. I. rész. MFMÉ 1974–75/2. Szeged
1977a - A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. II. rész. MFMÉ 1976–77/2. Szeged
1977b - Ünnepi kalendárium. Budapest
1026BÁLINT Sándor
1980 - A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. III. rész. MFMÉ 1978–79/2. Szeged
BALKÁNYI Béla
1913 - A bolgár rendszerű öntözéses zöldségkertészetek szervezése Magyarországon. MgSz XXXI. 98–100.
BALKAY Adolf
1926 - A magyar solymászat története. Nimród Vadászújság, XIV. 357–361, 381–385, 400–401, 420–421, 441–442, 462–464.
BALLÓ István
1899 - Ló-orvosságok és kuruzslások a XVI. századból. MGtSz VI. 215–222.
BALOGH András
1968 - Magyarország nevezetes fái. Budapest
BALOGH István
1936 - Adatok a debreceni erdőgazdálkodás történetéhez. A vákáncsosok. DMK 6. 1–16. Debrecen
1938 - A jószág teleltetése Debrecen környékén. DMK 12. Debrecen
1943 - A hortobágyi pásztorkodás történelmi múltja. NÉ XXXV. 97–112.
1957 - A gabona betakarítása a XVI–XVII. században. Ethn. LXVIII. 270–291.
1958 - Pusztai legeltetési rend Debrecenben a XVIII–XIX. században. Ethn. LXIX. 535–566.
1959a - Formen der extensiven Viehhaltung auf den Pussten von Debrecen. VHO 465–503.
1959b - Szabolcs megyei pásztorösszeírás 1796-ból. Ethn. LXX. 291–312.
1959c - Marhadög és orvoslása Debrecenben a XVIII. században. Népr. K. IV. 1–2. 303–309.
1960 - A magosligeti málévetőgép. JAMÉ III. 219–222. Nyíregyháza
1961a - Adatok a román pásztorok XVIII. századi alföldi legeltetéséhez. Műv. Hagy. III. 213–218. Debrecen
1961b - Különleges növénykultúrák a magyar mezőgazdaságban 1850–1945. Nyíregyháza
1962 - Az alföldi tanyásgazdálkodás az 1830–1840-es években. AtSz IV. 617–633.
1963 - Almáskertek a Szamos mentén. ÉT XIII. 43. sz. 1359–1363.
1965/1972 - A paraszti gazdálkodás és termelési technika. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában I. 349–428. Budapest (2. kiadás: 1972)
1965–66 - A lófogatok Debrecenben a XVIII–XIX. században. Ethn. LXXVI. 161–186, LXXVII. 74–92, 229–253.
1972 - Geräte und Verfahren der Ernte in den zentralen Gebieten des Karpathen-beckens in 19. Jahrhundert. In: BALASSA Iván (Red.): Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa. 529–559. Budapest
1973 - A parasztság művelődése a két világháború között. Budapest
1980 - Egy tőkés tanyás gazdaság a 19. század második felében. In: PÖLÖSKEI Ferenc–SZABAD György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja. 272–312. Budapest
1986 - Debrecen mezőgazdálkodása a XVI. századtól az első világháborúig. DSz V. 3–17.
BALOGH József
1836 - Tanakodás az ekéről. Pest
BALOGH Lajos–KIRÁLY Lajos
1976 - Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. Budapest
BALOGH László
1986 - Dolgozatok Szamosszeg néprajzából. JAM Kiadv. 21. Nyíregyháza
BALOGH Margit
1903 - Oláh Miklós Hungáriája. Oláh Miklós Hungáriája mint művelődéstörténeti kútfő. Művelődéstörténeti értekezések 8. Budapest
1027BALTAY Mihály
1938 - Magyarországi sertésfajták és -hibridek. Budapest
BANNER János
1912 - A félhajó. NÉ XIII. 39–41.
1923 - Tarcsai halászok közt. Békéscsaba
1925 - A szegedi halászbárka. Dolg. FJTE Arch. Int. I. 75–94. Szeged
1926 - Halászat a Fekete-Körös torkolatánál. Dolg. FJTE Arch. Int. II. 210–218. Szeged
1929a - Adalékok a haltaposáshoz – Halfogás kézzel. NNy I. 53–54.
1929b - Levéltári adatok a szegedi halászathoz. NNy I. 117–118.
1971 - A békési rév. BÉ VI. 82–90. Békéscsaba
BARABÁS Endre
1904 - Udvarhely vármegye közgazdasági leírása. Budapest
1907 - Maros-Torda vármegye ... közgazdasági leírása. Budapest
BARABÁS Jenő
1977 - A magyarság anyagi műveltsége a VI–IX. században (A néprajzi kutatások tanulságai). In: BARTHA Antal–CZEGLÉDI Károly–RÓNA-TAS András (szerk.): Magyar őstörténeti tanulmányok. 15–22. Budapest
BARAN, Ludvík
1952 - Způsob dopravy přy senách na Horehroni. Ceský lid XXXIX. 85–88.
1957 - Smyky a saně v zemich českých a na Slovensku. In: Ceskoslovenska Etnografie. IV. 333–347. Praha
1973 - Transport in Czechoslovakia as an Ethnographical and Social Phenomenon. In: Land Transport ... 57–89.
BARBARITS Lajos
1965 - A vetés gépesítésének kezdetei és elterjedése Magyarországon. Mgtört. Tan. 2. Budapest
BÁRCZI Géza
1941 - Magyar szófejtő szótár. Budapest
1958 - A magyar szókincs eredete. Budapest
1963 - A magyar nyelv életrajza. Budapest
BÁRDOSI János
1959 - A magyar Fertő tapogató halászata. Arr. I. 159–173. Győr
1970 - A fertői pontyfogó kürtő. Ethn. LXXXI. 491–505.
1975–76 - Chernel István fertői és hansági kutatásai (Különös tekintettel a népi halászatra). Klny. a Savaria 9–10. kötetéből. Szombathely
1994 - A magyar Fertő halászata. So. MK 1. Sopron
BÁRKÁNYI Ildikó
1996 - A Tisza szerepe a falu életében. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Mindszent története és népélete. 453–481. Mindszent
BARNA Gábor
1971 - Kerekólak a Hármas-Körös mentén. Ethn. LXXXII. 585–598.
1972–74 - Mitikus alakok a Hortobágy környéki falvak és a hortobágyi emberek hiedelemvilágában. Műv. Hagy. XV–XVI. 273–298. Debrecen
1981 - Zur kulturellen Bedeutung der Flösserei auf der Theiss und auf der Hármas-Kőrös. In: Trad. Transport ... 157–159.
1988 - A tutajozás kulturális jelentősége a Közép-Tisza és a Hármas-Körös mentén. Ethn. XIC. 189–212.
BÁRSONY István
1898 - Víg világ. Mulattató történetek, kalandok, adomák a vadász-, erdész-, és a gazdaéletből, a falu és a puszta világából. Budapest
BÁRTH János
1974 - Kalocsa környéki ártéri kertek a XVIII–XIX. században. AtSz XVI. 213–233.
1987 - Pest-Pilis-Solt vármegye 1812. évi ár- és bérszabása. Cumania X. 155–205. Kecskemét
1028BÁRTH János
1997a - Település. MN IV. 7–88. Budapest
1997b - Kalocsai kontraktusok. KMÉ 3. Kalocsa
BARTHA Antal
1968 - A IX–X. századi magyar társadalom. Budapest
BARTHA Elek
1982 - Virágszentelés Észak-Magyarországon. HOMK XX. 109–115. Miskolc
BARTHA Károly, N.
1933 - A Debreceni Vadásztársulat története 1873–1933. Debrecen
1946 - Favágó karám. Ethn. LVIII. 67–71.
BARTLETT William Henry–BEATEE William
1844 - The Danube, its History, Scenery and Topography. London
BARTÓCZ József
1979 - Mezei grófok és más mesterségek. Budapest
BAS Angelos
1974a - O dravskih splavarjih. Slov. etn. XXV–XXVI. 143–156.
1974b - Savinjski splavarji. Ljubljana
BASKAI TÓTH B.
1966 - Legelő- és rétművelés. Budapest
BASSERMANN-JORDAN, Friedrich
1923 - Geschichte des Weinbaus. I–II. Frankfurt am Main
BATHÓ Edit, H.
1982 - Egy XVIII. századi díszített méhkaptár a Jászságban. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 365–369. Debrecen
1988a - Népi méhészkedés a Jászságban. Folk. Etn. 47. Debrecen
1988b - Vannai István magyar méheskertje. Folk. Etn. 42. Debrecen
1992 - Az okszerű méhészkedés kialakulása a Jászságban. Zounuk, 7. 117–133. Szolnok
1995 - A méhészet szerepe a Jászság paraszti gazdálkodásában. Stud. Folk. Ethn. 36. Debrecen
BÁTKY Zsigmond
1900 - Adatok a fogazott élű sarló elterjedéséhez. NÉ I. 13–16, 54, 140–141.
1901 - A száldobhoz. NÉ II. 144–145.
1903a - Ettek-e a magyarok nyereg alatt puhított húst? Ethn. XIV. 393–394.
1903b - A halászó keszegfalvi ember. NÉ IV. 30–31.
1905 - Egy-két szó a „duga” halászó mód kaukázusi és magyar analógiájához. Ethn. XVI. 290–293.
1906 - Útmutató néprajzi múzeumok szervezéséhez. Budapest
1910 - A hajítófához. Ethn. XXI. 229–231.
1921 - Vótér. Ethn. XXXII. 123.
1926 - Szarvasagancs lőportartóink ornamentikájához. NÉ XVIII. 1–11
1927 - Szőlőmetsző kések a Néprajzi Múzeumban. NÉ XIX. 112–113.
1928 - Pásztor ivópoharak. Budapest
1929 - Földól – tüzelős ól. NÉ XXI. 11–15.
1930 - A magyar sátor és emlékei. NÉ XXII. 1–14.
1931 - Ugorok „juhászata”. Ethn. XLII. 90–91.
1932 - A magyar istálló (ól) eredetéhez. NNy IV. 1–6.
1933 - „Felkopik az álla”. NÉ XXV. 38–40.
1935 - Libicke és palóka. NNy VII. 219–221.
1936 - Halászati tárgynév magyarázatok. DSz X. 139–143.
1941 - Építkezés. In: Magy. Népr. I. (2. kiad.) 108–216.
BAUER, Martha
1954 - Der Weinbau des Nordburgenlandes in Volkskundlicher Betrachtung aus dem Burgenland. Heft 1. Eisenstadt
1029BAY Ferenc
1942 - A győri Lloyd városáért és kereskedelméért, 1856–1936. Győr
BEAUDOUIN François
1983 - La navigation et les bateaux sur le Canal du Midi. Conflans-Sainte-Honorine
BECKER Heinrich
1937 - Schiffervolkskunde. Halle-Saale
BEDNÁRIK, Rudolf
1943 - Ľudové poľovníctvo na Slovensku. Turc. Sv. Martin
1950 - Systému ľudového transportu. Časopis Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti XLI. 4–16. Martin
1957 - Slovenské úle. Bratislava
BEKE Ödön
1932 - A magyar halnevek származása. Halászat, XXXIII. 41–42, 49–50, 71–73.
1933 - Halnév magyarázatok. Halászat, XXXIV. 18–19, 30–31, 51–52.
1934 - Halneveink történetéhez. Halászat, XXXV. 25–26.
1935 - Népies növényneveink történetéhez. Vasi Sz. II. 256–264, 381–390.
1946 - Tájszavaink történetéhez. Nyr LXX. 145–149.
1948 - Szókincs és néphagyomány. Értekezések a Nyelv- és Szépirodalomtudományi Osztály köréből. XXVI. 8. sz. Budapest
BÉL Mátyás
1735–42 - Notitia Hungariae Novae Historico Geographica. Wienna
1968 - Heves megye ismertetése, 1730–1735. Ford. SOÓS Imre. Eger
1976–77 - Vas vármegye leírása. Vasi Sz. XXX. 108–126, 241–257, 463–476, 567–582; XXXI. 60–80, 266–294, 446–469.
1978 - Bihar megye leírása. (Ford. P. SZALAY Emőke, bev., jegyz. CSORBA Csaba) BMÉ II. 51–107. Berettyóújfalu
1984a - Magyarország népének élete 1730 táján. (Vál., s. a. r. és bev. WELLMANN Imre) Budapest
1984b - Hungáriából Magyarország felé. Budapest
1984c - Csongrád és Csanád megye leírása. MFMÉ 1980–81/2. 9–112. Szeged
1992 - Gömör vármegye leírása (1749). Göm. népr. XXXV. Debrecen
BELÉNYESY Márta
1953 - A halászat a XIV. században. Ethn. LXIV. 148–166.
1954–55 - A földművelés fejlődésének alapvető kérdései a XIV. században. Ethn. LXV. 387–415; LXVI. 57–98.
1955a - Az erdei irtások parlaggazdálkodása. NMAÉ 1–2. sz. 60–62.
1955b - Szőlő- és gyümölcstermelésünk a XIV. században. NÉ XXXVII. 11–31.
1956a - Az állattartás a XIV. században Magyarországon. NÉ XXXVIII. 23–59.
1956b - A földművelés Magyarországon a XIV. században. Sz 90. 517–555.
1957a - Talajmegmunkálás Szolnok-Doboka, Kolozs, Torda és Alsó-Fehér megyékben a XV. században. Ethn. LXVIII. 599–608.
1957b - Beregi falutörvények a XVIII. század fordulójáról. Népr. K. II. 1–2. 264–281.
1958a - Kerített település és gazdálkodás kapcsolata néhány zalai irtásos falunál egy 1460-as határjárás alapján. Ethn. LXIX. 117–127.
1958b - Adatok a régi hegyközségek történetéhez. Népr. K. III. 1–2. 280–296.
1960 - A permanens egymezős földhasználat és a két- és háromnyomásos rendszer kialakulása Magyarországon a középkorban. Ethn. LXXI. 81–106.
1964 - A parlagrendszer XV. századi kiterjedése Magyarországon. Ethn. LXXV. 321–349.
1969 - Hufengrösse und Zugtierbestand der bauerlichen Betriebe in Ungarn im 14–15. Jahrhundert. VWH 460–502.
BELHÁZY Jenő, bölcsházai
1892 - A vadászati ismeretek kézikönyve. I. Budapest
1030BELLON Tibor
1973a - Karcag város gazdálkodása. Földművelés. DJMK 34–35. Szolnok
1973b - Adalékok a karcagi csárdák keletkezéséhez. SzMÉ 1973. 127–136. Szolnok
1979a - Szeghalom paraszti gazdálkodása. In: MIKLYA Jenő–SZABÓ Ferenc (szerk.): Szeghalom. Történelmi, néprajzi és földrajzi tanulmányok. 493–560. Szeghalom
1979b - Nagykunság. Budapest
1981 - A köles termesztése és keleti párhuzamai. Ethn. XCII. 233–258.
1984 - Földművelés. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 549–572. Kecel
1988 - Termelés és értékesítés. In: KORKES Zsuzsa (szerk.): Bag. Néprajzi tanulmányok. I. Múz. Füz. 35. 103–155. Aszód
1989 - Ártéri gazdálkodás a Latorca mentén. In: Néprajzi tanulmányok az Ung vidékről. Néprajzi Közlések. V. 19–26. Bratislava
1994a - Adatok Szabadszállás gazdálkodásához. Népr. D. 49. Szeged
1994b - A Nagykunság földművelő gazdálkodása a XVIII–XIX. században. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 23. 339–357. Szentendre
1995 - Homokba fúlt tanyák? In: FODOR Ferenc (szerk.): Csólyospálos. Tanulmányok Csólyospálos történetéből és népéletéből. 309–330. Csólyospálos
1996a - Ártéri gazdálkodás az Alföldön az ármentesítés előtt. In: FRISNYÁK Sándor (szerk.): A Kárpát-medence történeti földrajza. 311–319. Nyíregyháza
1996b - Beklen. A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII–XIX. században. Karcag
1997 - Földművelés, irtásgazdálkodás. In: Honfogl. és népr. 145–157.
BELLON Tibor–BOTKA János
1982 - Adatok a csépai földműveléshez. In: BARNA Gábor (szerk.): Csépa. Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás népéletéből. I. 153–175. Eger–Szolnok
BELLON Tibor–HAGYMÁSI Sándor
1992 - Túrkeve földművelése. In: ÖRSI Julianna (szerk.): Túrkeve földje és népe. I. 329–354. Túrkeve
BELLOSICS Bálint
1893 - Méhes babonák. Ethn. IV. 159.
1901 - Bajai czéhszokások. NÉ II. 126–130.
1902 - A halászó hetési ember. NÉ III. 29–32.
BENCSIK János
1969 - Pásztorkodás a Hortobágy északi területén a XVIII. század végétől. KKLTENI 22. Debrecen
1970 - Egy jobbágyközség gazdasági, társadalmi élete az úrbérrendezéstől a jobbágyfelszabadításig. In: SZENDREY István (szerk.): Magyar történeti tanulmányok. 49–91. Debrecen
1971 - Paraszti állattartás Hajdúböszörményben. KKLTENI 24. Debrecen
1973a - Az „Irígyli” szőlőskert. HOMK 12. 92–98. Miskolc
1973b - A gyűjtögető gazdálkodás emlékei a Tisza mentén, a volt alsó-szabolcsi falvakban. HMÉ I. 111–126. Hajdúböszörmény
1974 - A szarvasmarha paraszti tartása Hajdúnánáson a XVIII. század elejétől. Hajdúsági Közlemények 1. Hajdúböszörmény
1975 - A szőlőskertek építése Hajdúböszörményben. HMÉ II. 219–232. Hajdúböszörmény
1978 - A középkori halászat emlékét őrző helynevek a Közép-Tisza vidékéről. Ethn. LXXXIX. 272–285.
1983 - A gyűjtögető gazdálkodás emlékei. In: DANKÓ Imre (szerk.): Békés város néprajza. 277–292. Békés
1031BENCSIK János–NAGY László–NAGY MOLNÁR Miklós
1993 - Gyűjtögetés – zsákmányolás – teherhordás. In: GRIN Igor–KRUPA András (szerk.): Békéscsaba néprajza. 165–193. Békéscsaba
BENDA Borbála
1999 - Főúri halkereskedelem a XVII. századi Dunántúlon. Fons (Forráskutatás és történeti segédtudományok), VI. 3. sz. 293–325.
BENDA Gyula
1973 - Statisztikai adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez 1767–1867. Számok és történelem 1. Budapest
1988 - A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai. I. Keszthely 1711–1820. Fontes Musei Ethnographiae, 1. Budapest
BENDA Gyula–HOFFMANN Tamás–SZILÁGYI Miklós–SZUHAY Péter
1982 - A magyar paraszti mezőgazdaság technikai újításai a 19–20. században. Budapest
BENE Zsuzsa
1961 - Die Schafzucht und die Verarbeitung der Schafmilch auf des Cserehát (Nordostungarn). VHO 559–579.
BENES, Emerich
1934 - Die ungarische Schweinezucht. Halle-Wittenberg
BENKŐ Samu
1972 - Murokország. Bukarest
BERANOVÁ, M.
1901 - Slavic Harvest and Harvesting Implements until the Beginning of the 15th Century. Ethnologia Slavica XXIII. 7–34.
BÉRCZY Károly (szerk.)
1863 - Hazai és külföldi vadászrajzok. Pest
BERECZKI Ibolya, T.
1981 - Pásztorkutya tartása a Tiszazugban. In: DANKó Imre (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum 30. évfordulójára. 163–182. Túrkeve
1982 - A hal szerepe a tiszazugi falvak életében. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 335–352. Debrecen
BERECZKI Máté
1875 - Gyümölcsjegyzék a mezőkovácsházi kísérleti gyümölcstelepen... Budapest
1889 - Gyümölcsök rövid ismertetése. Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek, X. évf. VIII. 205–217; IX. 237–248; X. 269–280; XI. 301–312; XII. 333–343.
BEREND T. Iván–SZUHAY Miklós
1978 - A tőkés gazdaság története Magyarországon, 1848–1944. Budapest
BÉRES András
1961 - Treiber und Treibergeräte auf der Hirten auf den Pussten in der Umgebung von Debrecen. VHO 505–528.
1962 - Terelők és terelőeszközök a hortobágyi pásztorok kezén. DMÉ 1960–1961 151–203. Debrecen
1964 - Az „esett jószág” eltakarítása a Hortobágyon és környékén. Ethn. LXXV. 462–467.
1965 - A jószág sózása, sózóvályú. Ethn. LXXVI. 456–461.
1974 - Debrecen város legelőgazdálkodása a Hortobágyon a XIX. század elején. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve I. 159–190. Debrecen
BERG, Gösta
1935 - Sledges and Wheeled Vehicles. Nordiska Museets Handlingar 4. Stockholm
1950–51 - Wooden Traps. Folk-Liv, XIV–XV. 31–39. Stockholm
1953–54 - Wooden Traps. Folk-Liv, XVII–XVIII. 139–140. Stockholm
1966 - Medieval Mouse Traps. Stud. Ethn. Ups. XXVI. (Varia II.) 1–13.
1971 - Kopftragen in Schweden. Studia … 381–394.
1032BERG, Kerstin G:
1973 - Some Sledges with Handles and their Relations to the Kick-sleigh. In: Land Transport ... 90–108.
BERRÁR Jolán–KÁROLY Sándor
1984 - Régi magyar glosszárium. Budapest
BERSCHÜTZ Sándor
1966 - Kutyanevek Baján és környékén. Nyr XC. 424–426.
BERZE NAGY János
1940 - Baranyai magyar néphagyományok. I–III. Pécs
BESZÉDES Valéria
1995 - Örökség – Kis magyar bácskai néprajz. Életjel könyvek 60. Szabadka
BETKOWSKI Jenő
1952 - A szolnoki hajósok, a csongrádi és mindszenti superok mesterszavai. Nyr LXXVI. 219–222.
1953 - A szolnoki hajósok, a csongrádi és mindszenti superok mesterszavai. Nyr LXXVII. 109–114.
1954a - Adatok a szolnoki hajósok életéből. Ethn. LXV. 88–120.
1954b - Képek az egykori szolnoki fahajózás történetéből. Jászkunság 2. sz. 1–7; 3. sz. 18–26.
1955 - Fahajók a Tiszán. A szolnoki fahajózás. Jászkunsági füzetek 2. Szolnok
1961a - Tiszai hajósélet. DJMK 3–4. Szolnok
1961b - A tiszai fahajók emléke. ML 5. sz. 17–21. Szolnok
1968 - A tiszai fahajók építése, javítása, népe. Szolnok
1973 - Képek az egykori szolnoki fahajózás történetéből. SzMÉ 159–167. Szolnok
BIÁS István, D.
1941 - A székely solymárok. Erdély, XXXVIII. 131–134.
BICHIGEAN Vasile
1940 - Plataritul pe Somes. Archiva Someseana, 157–180.
BIELENSTEIN, A.
1907–18 - Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten. St. Petersburg–Petrograd
BIRKÁS Géza
1948 - Francia utazók Magyarországon. Szeged
BIRKET-SMITH, Kaj
1969 - A kultúra ösvényei. Általános etnológia. Budapest
BÍRÓ Friderika
1988 - Göcsej. Budapest
BÍRÓ József
1971 - Batthyány Tódor hajóépítő és hajózási kísérletei. KMÉ I. 239–265.
1972 - Képek a dunai hajózás múltjából. Természet Világa, 11. 497–500.
1976 - Kezdeményezések a Duna nemzetközi áruforgalmának kifejlesztésére a XVIII. század utolsó harmadában. Közlt. Sz. XXVI. 367–373.
1977 - A hajózás szerepe Magyarország közlekedésében a XVIII. század utolsó harmadában. KMÉ III. 171–213.
1983 - Vízi utak a XVIII. században. ÉT XXXVIII. 836–839.
BÍRÓ Vencel
1940 - Történeti rajzok. A régi Transsylvania. Cluj–Kolozsvár
BITÓ János
1993 - Az én kiskirályságom. (2. kiad.) Szeged
BOCKHORN, Olaf
1973–78 - Wagen und Schlitten im Mühlviertel. I–II. Linz
BOCSKOR János
1838 - A szép tavasz beköszöntésével a gyergyói tutajozó székelyeknek I. fáradtsága, II. jutalma. Nemz. Társ. 25–29, 33–37.
1033BOCŞE, Maria
1975 - Sisteme tradiţionale de transport din Munţii Apuseni. Apulum, 13. 581–603. Alba Iulia
BODGÁL Ferenc
1957 - A rézöntés technikájához. Az edelényi juhászkampó. Ethn. LXX. 359–391.
1960 - A miskolci talyiga. Ethn. LXXI. 524–536.
1962 - Közösségi kovács a mezőkövesdi matyóknál. NÉ XLIV. 81–96.
1965 - A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei cigányok fémművessége. Ethn. LXXVI. 521–546.
1971 - A kovácsok lógyógyítása. HOMÉ X. 457–486. Miskolc
BODNÁR Lajos
1989 - Méhesek Nagykapos környékén. HOMK 26. 132–137. Miskolc
BODÓ Sándor
1974 - Az igavonó szarvasmarha a Hortobágy vidékén. Műv. Hagy. XV–XVI. 47–80. Debrecen
1979 - Tokaj-Hegyalja, egy minőségi borvidék körülhatárolása. Ethn. XC. 480–491.
1981a - A magyar állattartás történeti kérdéseihez. EMÉ XVIII. 291 –309. Eger
1981b - Jochformen in Mitteleuropa. Trad. Transport 137–143. Budapest
1990 - A magyar paraszti termelés igaerejének története. Stud. Folk. Ethn. 26. Debrecen
1992 - A Bodrogköz állattartása. BKm 36. Miskolc
BODOKI Lajos
1880 - Franciaország vízi utainak és csatornahálózatának leírása. Budapest
BOGÁTS Dénes, Cs.
1943 - Háromszéki oklevél-szójegyzék. Erdélyi tudományos füzetek 163. Kolozsvár
BOGDÁN István
1973 - Régi magyar mesterségek. Budapest
1978 - Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Budapest
1991 - Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek. Budapest
BOGDÁN István–MAKSAY Ferenc
1967 - Királyi öl és királyi hold. AtSz IX. 106–110.
BÓNA István
1974 - A középkor hajnala. A gepidák és a langobardok a Kárpát-medencében. Budapest
BÓNA Júlia
1950 - Halászélet a Tiszán. Híd, XIV. 243–252.
BORBÁS Vince
1894 - A sulyom pusztuló félben. Term. Tud. K. XXVI. 297–322.
BORBÍRÓ Virgil–VALLÓ István
1956 - Győr városépítéstörténete. Budapest
BORENICH Hugó
1982 - Az almási vontatók éneke. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 4. 314–317. Eszék
BORNE, M.–BENECKE, B.–DALLMER, G.
1886 - Handbuch der Fischzucht und Fischerei. Berlin
BOROSS Marietta
1956 - A nagybudapesti és Pest-környéki paradicsomkultúra gazdasági és néprajzi vizsgálata. NÉ XXXVIII. 129–161.
1957 - A csányi dinnyetermesztés eszközei. NÉ XXXIX. 257–272.
1959 - Adatok a csányi felesdinnyések életmódjának és kultúrájának alakulásához. Ethn. LXX. 579–621.
1963a - A kecskeméti homoki zöldségtermelés. Ethn. LXXIV. 202–229.
1963b - Méhlakások a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. NÉ XLV. 35–80.
1034BOROSS Marietta
1965 - Zöldségtermelés a Fertő-tó déli partján (Adatok Hegykő, Fertőhomok és Hidegség zöldségtermeléséhez). Soproni Sz. XIX. 308–322.
1968 - A makói hagymatermesztés eszközanyaga. NÉ L. 127–154.
1973 - Bolgár és bolgár rendszerű kertészetek Magyarországon 1870–1945. Ethn. LXXXIV. 29–52.
1974 - Rákospalota mezőgazdaságának termeléstechnikája és néprajza. In: CZOMA László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből. 231–261. Budapest
1980 - Német kertész. MNL 3. 703–704.
1983 - A békési kertkultúra és szőlőművelés. In: DANKÓ Imre (szerk.): Békés város néprajza. 425–460. Békés
1986 - A pesti német kertészcéh. In: EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.): A III. békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai 2. 374–385. Budapest–Békéscsaba
BOROVSZKY Samu
1900 - Szeged története. Irta Reizner János. Sz XXXIV. 628–649.
BOROVSZKY Samu (szerk.)
é. n. (1903) - Gömör-Kishont vármegye. Budapest
é. n. (1909) - Bács-Bodrog vármegye. II. Budapest
é. n. (1916) - Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. II. Budapest
é. n. - Zemplén vármegye. Budapest
BORSOS Balázs
1991 - A bükkaljai kaptárkövek földtani és felszínalaktani vizsgálata. Földr. K. XXXIX. 3–4. sz. 121–137.
BORSOS Béla
1982 - Magyar vadász lőportartók. Budapest
BORZSÁK Endre
1936 - A régi istállók és a jószág takarmányozása Pest megye északi részében. NÉ XXVIII. 41–61.
1937 - Juhhús a népi táplálkozásban. Ethn. XLVIII. 199–202.
1964 - A meddőnyáj. Ethn. LXXV. 557–577.
BOSIĆ, Mila
1982 - Ribarske sprave is alati u Vojvodini. Novi Sad
BOTÁR Imre–KÁROLYI Zsigmond
1971 - A Tisza szabályozása. I–II. VTF 3–4. Budapest
BOTKA János
1976 - A csépai szőlőművelés. Tiszazugi Füzetek 6. Kunszentmárton–Szolnok
BÖDEI János
1939 - Madárfogók Göcsejből. Vasi Sz. VI. 162–167.
1943 - Adatok Zalabaksa gyűjtögető gazdálkodásához. NÉ XXXV. 69–96.
BŐDI Erzsébet
1983 - A gyűjtögető gazdálkodás emlékei Szirénfalván. 1. Gombászás; 2. Vadgyümölcsök és termések felhasználása; 3. Virágok, levelek, szárak, ágak és gyökerek gyűjtése. MK 41. sz. 63–66; 42. sz. 95–101; 43. sz. 66–72.
1991 - A természetes növénytakaró hasznosítása táplálkozás céljából az Ung vidékén. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére. 163–172. Debrecen
BÖKÖNYI Sándor
1956 - A szkíták kocsija. Budapest
1961 - Die Haustiere in Ungarn im Mittelalter auf Grund der Knochenfunde. VHO 83–111.
1968 - Az állattartás történeti fejlődése Közép- és Kelet-Európában. AtSz X. 272–342.
1974 - History of domestic Mammals in Central and Eastern Europe. Budapest
1035BÖŐR László
1978 - Nagykőrös gazdasági és társadalmi viszonyai a két világháború között. In: NOVÁK László (szerk.): Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából. AJMK I. 169–271. Nagykőrös
BÖRCSÖK Vince
1963 - A szőlő és must a szegedi tanyák népének téli táplálkozásában. Népr. D. 14. Szeged
1970 - A Szeged-vidéki szőlő telepítésének szerszám- és eszközanyaga. MFMÉ 1970/1. 101–118.
1974 - Szőlőőrzés, szüretelés és szüreti bál Szeged környékén. Ethn. LXXXV. 479–
493.
1975 - Adatok a pinceépítés, szőlőfeldolgozás és bortárolás hagyományaihoz a Szeged környéki homokon. MFMÉ 1974–75/1. 193–214.
1978 - Adatok a szegediek borkereskedelméről és borfogyasztásáról. MFMÉ 1976–77/1. 233–251.
BRANDT, Andres von
1976 - Zur fischereilichen Fangtechnik. In: SOLYMOS, Ede (red.): Studien zur euro-päischen traditionellen Fischerei. 35–43. Baja
1984 - Klassifizierung der fischereilichen Fangmethoden. In: GUNDA, Béla (ed.): The Fishing Culture of the World. I. 27–48. Budapest
BRAUDEL Fernand
1985 - Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. Budapest
BREHM Alfréd
1929 - Az állatok világa. III. Budapest
BRINGÉUS, Nils-Arvid
1964 - Höbagen. Relikt eller novation. Rig 47. 3. 65–85.
BUTURĂ, Valeriu
1978 - Etnografia poporului român. Cultura materială. Cluj–Napoca
BUTURAĆ Josip
1961–62 - Rijecno brodarstvo na Savi, Dunava i Tisi v polovici XIX. stoljeca. Archivski vjesnik. IV–V. 99–204. Zagreb
BUZA János
1980 - A hódoltság gazdagparaszti állattartásának néhány kérdése. Szénaárak 1660-ban. Ethn. XCI. 237–249.
CHAUNU Pierre
1971 - A klasszikus Európa. Budapest.
CHERNEL István, chernelházi
1897 - A lábszánkózás kézikönyve. Budapest
CHILDE, V. Gordon
1954 - The Diffusion of Wheeled Vehicles. EAF 2. 1–17. Berlin
CHMIELEWSKI, Stefan
1960 - Rybołowstwo. In: BURSZTA, Jozef (red.): Kultura ludowa Wielkopolski. I. 277–325. Poznań
CHOLNOKY Jenő
1899 - Közlekedés a khínai alföldön. Budapest
COMENIUS, Amos János
1673 - Janua linguae latinae reserata aurea... Kolozsvár
ČURČIĆ, Vejsil
1912 - Die volkstümliche Fischerei in Bosnien und der Herzegowina mit besonderer Berücksichtigung der Savefischerei bei Dőnja Dolina. Wissenschaftliche Mit-teilungen aus Bosnien und Herzegowina XII. 490–589. Wien
CVAR, N.
1941 - Narodno ribarstvo u okolici Siska na Kupi, Savi i Odri. Etnografska Istraživanija i Grada. III. 1–40. Zagreb
1036CZAKÓ Sándor
1978 - Új szerszám született. Dunatáj 1978/3. sz. 69–76. Szekszárd
CZEGLÉDI János
1969 - Tutajozás a Maroson a múlt században. Ethn. LXXX. 213–234, 431–446, 537–556.
CZEGLÉDY Károly
1979 - Új arab forrás a magyarok 942. évi spanyolországi kalandozásáról. MNy LXXV. 273–282.
CZÉRE Béla
é. n. (1997) Magyarország közlekedése a 19. században (1780–1914). Budapest
CZIBULYA Ferenc
1987 - Bolgárkertészet magyar földön. Történetek és módszerek egy adatközlő bolgárkertész tollából. Budapest
CZIGÁNY Béla
1965 - Adatok a Győr megyei hajósmolnárok életéhez. III. Arr. VII. 413–429.
CZIRBUSZ Géza
1901 - Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása – Dr. Jankó János: A magyar halászat eredete (…) Föld. K. XXIX. 33–48.
CZÖVEK István
1816 - Legújabb s hasznosabb Méhész Könyv... Pesten
CSABA József
1947 - Madár a vend népéletben. Ethn. LVIII. 114–116.
1948 - A vendek népi méhészkedéséről. Ethn. LIX. 125–128.
1968 - Adatok a felsőőrségi magyarok népi méhészkedéséhez. Ethn. LXXIX. 105–112.
1971 - Adatok a vendvidék népi méhészkedéséhez. Ethn. LXXXII. 70–73.
1973 - Csákánydoroszló népi halászata. Savaria, 4. (1966–1970) 137–167. Szombathely
1975 - Népi vadfogó eszközök és eljárások Csákánydoroszlóban. Savaria, 5–6. (1971–1972) 245–265. Szombathely
CSALLÁNY Gábor
1907 - Hálósúlyok a szentesi múzeumban. NÉ VIII. 44–49.
CSALOG József
1936 - A sárközi hálótanya. Ethn. XLVII. 142–143.
1940 - A Tolna megyei Sárköz népi halászata. NÉ XXXII. 233–249.
1949 - A húzóháló helyettesítése Bátán. Ethn. LX. 281.
1960 - Híd- és dorongutak Zalavár környékén. GMJÉ 137–149. Zalaegerszeg
CSALOG Zsolt
1963 - A kosárfonás ún. spiráltechnikája a magyar nyelvterületen. NÉ XLV. 5–34.
1965 - A kocsi és a szekér Szentes vidékén. Népr. K. X. 1–2. 3–44.
CSÁNKI Dezső
é. n. - Somogy vármegye. Budapest
CSAPLOVICS János
1816 - A méhtartásnak új, hasznos és könnyű módja kettős köpűben. Miskolcz
1829 - Gemälde von Ungern. Pest
CSAPO Jósef
1775 - Új füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik fünek és virágnak Neve, Neme, Ábrázatja, Természete és ezekhez képest különbféle Hasznai, értelmes-sen meg-jegyeztetnek. Posony
CSAPÓ Lajos
1888 - A sertéstenyésztés. Budapest
CSAPODY István
1959 - A Sopron környéki szelídgesztenyések. Soproni Sz. XIII. 238–256.
CSAPODY Vera–PRISTER Szaniszló
1966 - Magyar növénynevek szótára. Budapest
1037CSÁTI SZABÓ György
1792 - Magyar-Országi Méhes Gazda. A’ki nem tsak a’ Méhekkel való természetes bánásról; hanem azoknak különös nyavalyáiról, meg-esméréséről, meg-orvoslásáról és más hozzá tartozandó dolgokról, kérdések és feleletek által tanít. Debreczen
CSEFKÓ Gyula
1914 - Verődisznó. MNy X. 319–320
1921 - Verő malac. MNy XVII. 217–320
1922 - A füredi nyereg. MNy XVIII. 125.
1924 - Pázsit-disznó. MNy XX. 29–30
1926 - Orrtőkék a lakóház előtt. NÉ XVIII. 137–139.
CSEH Edit
1989 - A Békés vármegyei parasztok válaszai az úrbéri kérdőpontokra. In: ERDMANN Gyula (szerk.): Békés megye és környéke XVIII. századi történetéből. 279–394. Gyula
CSERMÁK Géza
1955 - A néprajztudós Herman Ottó. Ethn. LXVI. 487–500.
1956 - A magyar hajózás múltjából. Budapest
CSIBA Lajos
1958 - A tejfalusi közbirtokosság történetéből. Népr. K. III. 4. sz. 311–337.
CSÍKVÁRI Jákó
1883 - A közlekedési eszközök története. II. Budapest
CSILLÉRY Klára, K
1951 - Az ácsolt láda. MTA Társ. K. 3. sor. I. köt. 231–284.
1961 - Pünkösdi leányevező Szeremléről. NÉ XLIII. 171–179.
CSIPPÉK János
1907 - Adatok a felvidéki „olejkárok”, házaló gyógyszerárusok történetéhez. NÉ VIII. 247–268.
1910 - Sáfrányosok a Felvidéken. NÉ XI. 226–242.
CSISZÁR Árpád
1965 - Csikólép és emberkoponya. Népr. K. X. 1–2. 379–385.
1971 - A beregi sertéstenyésztés. Ethn. LXXXII. 481–496.
1974 - Sertésmakkoltatás az északkeleti Erdővidéken. AtSz XVI. 234–246.
1982 - Az ökörtartás a szatmár-beregi kisparasztság életében. JAMÉ XV–XVII. 132–154. Nyíregyháza
CSISZÁR Mária
1978 - Földművelés a Mázsa patak (Szilágy m.) mentén. Kézirat
CSIZMADIA Andor
1977 - A falusi közösségek szervezete és működése Magyarországon 1848 és 1944 között. In: CSIZMADIA Andor (szerk.): Tanulmányok a falusi közösségekről. 35–53. Pécs
CSIZMÁS Sándor
1987 - A Békés városi zöldségtermő táj kialakulásának történelmi, közgazdasági és ökológiai jellemzői. BÉ XXII. 176–183.
CSOMA Zsigmond
1980 - Alsónémedi helye az alföldi borvidék homoki szőlő- és borkultúrájában. In: BA-LASSA Iván (szerk.): Alsónémedi története és néprajza. 303–335. Alsó-némedi
1983a - Késes metszőollók Magyarországon. Az eszközváltás hatása a tőkeművelés- és metszési módokra. Ethn. XCIV. 51–66.
1983b - Káposztáskertek a Káli-medencében. In: LACKOVITS Emőke (szerk.): Néprajzi gyűjtőúton a Káli-medence falvaiban. 17–33. Veszprém
1986a - Nászéjszakák bora: a somlai. Budapest
1986b - A kővágóörsi ürmös és a törökök emléke: a mustméz. In: S. LACKOVITS Emőke (szerk.): Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli-medencéből. 27–30. Veszprém
1038CSOMA Zsigmond
1986c - A kővágóörsi aszúborok és hírük. In: S. LACKOVITS Emőke (szerk.): Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli-medencéből. 30–33. Veszprém
1991 - Kertészeti terményvásárok, mint a XIX. századi nagytáji munkamegosztás eredményei. MMgMK 1990–1991. 381–408.
1994 - Kertészeti vásártípusok a Kárpát-medencében (XVIII–XX. század). In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 24. 61–67.
1994–95 - Szőlészeti, borászati hagyományok a megújulás és a közösség kötelékében. (Kap-csolatok, hatások és konfliktusok Dunántúl és Európa között a 17. század végétől a 20. század elejéig.) Centrál-Európa alapítványi könyvek 3. Debrecen–Budapest
1998 - Falusi környezet – nagyvárosi ellátás. Budapest a kert-, a szőlő- és bortörténet városa. Centrál-Európa alapítványi könyvek 7. Budapest
CSORBA András
1834 - Vezér a természetesen mívelt mezei gazdálkodásra... Pesten
CSORBA Csaba
1975 - Közlekedés, árucsere és városfejlődés a Szamos-vidéken a XIV–XV. században. In: DANKÓ Imre (szerk.): Csengeri krónika 166–184. Csenger
CSÖPÜS István
1974 - A magyar sertésállomány alakulása a második világháború időszakában. AtSz XIV. 196–214.
CSŐRE Pál
1975 - Adatok a középkori fakitermelés történetéhez Magyarországon. In: KOLOSS-VÁRY Szabolcsné (szerk.): Az erdőgazdaság története Magyarországon. 88–106. Budapest
1994 - A magyar vadászat története. Budapest
DÁM László
1972–74 - A hajdúszoboszlói belső legelő pásztorépítményei. Műv. Hagy. XV–XVI. 109– 137. Debrecen
1995 - A magyar népi állattartás és pásztorkodás. Néprajz egyetemi hallgatóknak 19. Debrecen
DANICSKA József
1886 - Néhány szó a halászati ügyről. Mindszent, II. 12. sz. (márc. 21.) 2; 13. sz. (márc. 28.) 3; 14. sz. (ápr. 4.) 2–3; 15. sz. (ápr. 11.) 2–3; 16. sz. (ápr. 18.) 2–3; 17. sz. (ápr. 25.) 3.
1887 - Ismét néhány szó a halászatról. Mindszent, III. 42. sz. (okt. 16.) 2–3; 43. sz. (okt. 23.) 3.
DANKÓ Imre
1958 - A bajai Jánoska-eresztés. Ethn. LXIX. 145–148.
1962a - A Bihar megyei hidak vámja (1829). Népr. K. VII. 1. 230–232.
1962b - Az alma-szimbolika magyar vonatkozásai. Ethn. LXXIII. 558–589.
1963 - Lápolás a Gyepesen. Népr. K. VIII. 2–4 sz. 369–377.
1972 - Bodrogközi halászszótár. HOMÉ XI. 449–505. Miskolc
1973 - Adalékok a régi mértékek funkció- és jelentésváltozásos továbbéléséhez. HOMÉ XII. 321–355. Miskolc
1975 - Adalék a debreceni kertségek életéhez. (A legrégibb debreceni kertségi szabályzat.) DMÉ 371–385. Debrecen
1982 - A vasfű, Verbena officinalis a sárréti néphagyományban. BMÉ 3. 225–252. Berettyóújfalu
DANTER Izabella
1994 - Zsákmányoló gazdálkodás Leléden. In: LISZKA József (szerk.): Leléd hagyomá-nyos gazdálkodása a XX. század első felében. 41–66. Komárom–Dunaszerdahely
1039DARNAY Béla
1956 - Balaton-Szent-Györgyi Halász Czéh Contractusa (1826). Népr. K. I. 1–4. 245–252.
DÁVID Géza
1982 - A simontornyai szandzsák a 16. században. Budapest
DEÁK Geyza
1911 - Az ungvármegyei Tiszahát halászatáról. NÉ XII. 144–150.
DEDINSZKY Gyula
1986 - Szól a harang. Békéscsaba
DEGRÉ Alajos
1939 - Magyar halászati jog a középkorban. Budapest
1977 - A magyar nemesi (curialista) községek szervezete és gazdálkodása 1848 előtt a Dunántúlon. In: CSIZMADIA Andor (szerk.): Tanulmányok a falusi közösségekről. 55–71. Pécs
DÉKÁN István
1972 - Kalandozás a vadászat történetében. Budapest
DELI Mátyás–DELI József
1867 - Gyakorlati és elméleti sertéstenyésztés. Pest
DEMETER Zsófia–GELENCSÉR József–LUKÁCS László
1990 - Palotavárosi emlékek. Székesfehérvár-Palotaváros története és néprajza. Székesfehérvár
D[EREGNYŐI] VARGA László
1983 - Halászat az Ung-vidéki Szirénfalván és Csicserben. Honismeret, XI. 3. sz. 47–
48.
1984 - Népi halászati eszközök és módok a Latorca halászatában. Új Mindenes Gyűjtemény 3. 53–74. Bratislava
1987 - Hagyományos halászat az Ung-vidéken. Honismeret, XV. 3. sz. 52–54.
DIACONESCU, Ileana
1976 - Geräte und Methoden der volkstümlich-bäuerlichen Fischerei in Südwesten Rumäniens. In: SOLYMOS, Ede (red.): Studien zur europäischen traditionellen Fischerei. 73–87. Baja
DIAS, Jorge
1971 - Wie die Männer in Portugal Lasten tragen? In: Studia… 403–407. Debrecen
DIENES István
1958 - A honfoglaló magyarok fakengyele. Fol. Arch. X. 123–142.
DIMITROV Imre
1973 - Bulgárkertészkedés Kalocsán. In: KUCZY Károly (szerk.): Kalocsa vidéke és népe 1963–1973. 143–149. Kecskemét
DIÓSZEGI Vilmos
1950 - A zsákos tapogató kialakulása a Velencei tavon. Ethn. LXI. 208–222.
1957a - Dobbal való kötés, oldás. Népr. K. II. 1–2. 128–134.
1957b - Visszafelé számláló varázsversek. Népr. K. II. 3–4. 162–173.
DITZ Henrik
1869 - A magyar mezőgazdaság. Pest
DIXI
1862 - Sz. k. Kecskemét város nemes tette a gyümölcsészet és haszonkertészet érdekében. Falusi Gazda, II. 160. Pest
DOBÓ Ferenc
1928 - A sporthorgászok zsebkönyve. Hódmező-Vásárhely
DOBROSSY István
1969 - Az aszalás mint konzerválási mód. Ethn. LXXX. 514–536.
1974 - Juhtartó gazdatársulások a XX. század elején Kunmadarason. Műv. Hagy. XV–XVI. 93–108.
1978 - Dohánytermesztés a Nyírségben. Stud. Folk. Ethn. 2. Debrecen
1040DOBROSSY István
1979 - A földművelés és gazdálkodás jellege, arányváltozásai Nyírlugoson. In: ERDÉSZ Sándor (s. a. rend.): Néprajzi kutatások Nyírlugoson. JAM Kiadv. 3–75. Nyíregyháza
DOBROSSY István–FÜGEDI Márta
1983 - Termelés és életmód. Tíz község termelőszövetkezete. Stud. Folk. Ethn. 9. Debrecen
DOBROWOLSKI, Kazimierz
1961 - Die Haupttypen der Hirtenwanderungen in den Nordkarpaten vom 14. bis zum 20 Jahrhundert. VHO 113–146.
DÓKA Klára
1970 - A pesti céhrendszer válságának kibontakozása az 1840-es években. Budapest
1987 - A vízimunkálatok irányítása és jelentősége az ország gazdasági életében (1772–1918). Budapest
DOKTOR FODOR András
1838 - A Maroson mint Erdély legnagyobb folyóvizén mostan divatozó kereskedelemről, s ezt nagyon hátráltató okokról. Nemzeti Társalkodó, 137–143, 145–150.
DOMANOVSZKY György
1942 - A tihanyi pamukos halászat. NÉ XXXIV. 252–267.
DOMANOVSZKY Sándor
1917/1979 - Mázsaszekér. In: SZENTPÉTERY Imre (szerk.): Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik, történetírói működésének negyvenedik, szemináriumi vezetőtanárságának harmincadik évfordulója ünnepére 35–74. Budapest (2. kiadás: In: DOMANOVSZKY Sándor /vál., s. a. rend. GLATZ Ferenc/: Gazdaság és társadalom a középkorban. 101–135. Budapest)
DOMOKOS Pál Péter
1979 - Bölényfogó vermek emléke Csíkban. Ethn. XC. 89–91.
DOMONKOS Ottó
1955 - Egy tiszántúli szőrtarisznyás műhely. NÉ XXXVII. 191–214.
1967 - A nyugat-magyarországi tyúkászatról. NÉ XLIX. 255–275.
DONGÓ Gy. Géza
1913 - A bodrogközi Malodgya, Tajba és Katron tavak halászatáról. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez XIX. 124–127. Sátoraljaújhely
DORNER Béla
1908 - A sertés Magyarországban. Budapest
1910 - Az erdélyi szászok mezőgazdasága. Győr
1912 - Kaszáló- és legelőjavítás. Budapest
1925 - A sertés tenyésztése és hizlalása. Budapest
DOROGI Márton
1969 - Adatok a hajdúsági és nagykunsági állattartáshoz, különös tekintettel a ló, a szarvasmarha és a szamár betanítására. Népr. K. XIV. 3–4. sz. 44–124.
DÖMÖTÖR Sándor
1951 - Enyvfőzés fagyöngyből Kőszeghegyalján. Ethn. LXII. 426–431.
1954 - Bakhátas szántás és a nyugat-magyarországi eketípusok. NÉ XXXVI. 149–
164.
1958 - Hetési igafajták. Népr. K. III. 4. sz. 150–153.
1960 - Őrség. Budapest
1961 - Gesztenyetermelés Vas megyében. Népr. K. VI. 1. sz. 16–90.
DÖMÖTÖR Tekla
1981 - A magyar nép hiedelemvilága. Budapest
DRASKOVICH József
1989 - Egy XVIII. századi arisztokrata család mulattatója. Antonius atya históriái. In: ERDMANN Gyula (szerk.): Békés megye és környéke XVIII. századi történetéből. 179–278. Gyula
1041DROBNJAKOVIĆ, Borivoje M.
1934a - Szaobracsaj na Drini. Beograd
1934b - Ribolov na Drini. Beograd
DUKA János
1978 - Csíkszentlélek tízeseiről. Népism. Dolg. 186–194. Bukarest
DUMPE, Linda
1964 - Ražas novakšanas veidu attistiba Latvija. Riga
DUNAVÖLGYI N.
1853 - Észrevételek némelly hazai ekék iránt. Gazdasági Lapok 43. sz. 507–508.
DUNĂRE, Nicolae
1961 - Trepanácia oviec ako l’udová praktika v karpatskom pastierstve. Sl. Nár. IX. 579–609.
1964 - A juhtartás, illetve pásztorkodás hagyományos típusai a románoknál. Ethn. LXXV. 247–272.
DUNĂRE, Nicolae (red.)
1972 - Ţara Birsei. I. Bucureşti
DVIHALLY Annamária
1932 - A budai szőlőművelés története. Budapest
ÉBER Ernő
1961 - A magyar állattenyésztés fejlődése. Budapest
ÉBNER Sándor lásd GÖNYEY Sándor
ECSEDI István
1911 - A debreceni fogatok. NÉ XII. 36–53.
1912 - A debreceni népi építkezés. NÉ XIII. 157–194.
1913 - Nomád pásztorenyhelyek a Hortobágy pusztán. NÉ XIV. 192–218.
1914 - A Hortobágy puszta és élete. Debrecen
1922 - A halvetők. A csíkgödrök. FE II. 169–170.
1923–24 - Néhány érdekes halászó mód. „Tiszaverés”. Ethn. XXXIV/XXXV. 42, 178.
1925 - Poros országutakon. Debrecen
1926a - Rekesztő halászat a Tiszán és az alföldi kisvizeken. NÉ XVIII. 61–75.
1926b - A jégszánka. NÉ XVIII. 144.
1929 - Hogyan készül az ótó, gomolya és a zsendice a szilajpásztorok kezén. NÉ XXI. 22–24.
1930 - Csengőöntés ősi módon Hajdúböszörményben. DMÉ 1930. 86–96. Debrecen
1931 - Listás gazda. Gazdasági evés. NNy III. 254–255.
1933 - Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen
1934 - Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. DMÉ 1933. 123–308. Debrecen
EGERVÁRY Gyula, egervári
1891 - Vadászati ügyben hozott kormány-rendeletek, határozatok és döntvények gyűjteménye. Budapest
ÉGETŐ Melinda
1970 - A szőlő ültetése a Solt-vidéken. Ethn. LXXXI. 516–530.
1973 - Az Alföld és a Dunántúl szőlőművelésének kapcsolata. Szőlőművelés és borkészítés a racionalizálás előtt. In: Diss. Ethn. I. 195–251.
1974 - A szőlőművelés átalakulása a századfordulón a Solt-vidéken. Cumania II. 133–158. Kecskemét
1975 - XVIII–XIX. századi paraszti szőlőművelésünk néhány jellemző vonása. A solti példa. AtSz XVIII. 450–462.
1980 - Középkori szőlőművelésünk kérdéséhez. Ethn. XCI. 53–78.
1983a - A lugasos szőlőművelés vizsgálata. NK–NT XIII. 119–149.
1983b - Szőlőművelés Vásárhelyen a feudalizmus utolsó százötven esztendejében. In: DöMöTöR János–TáRKáNY SZüCS Ernő (szerk.): Kiss Lajos Emlékkönyv. 171–211. Hódmezővásárhely
1042ÉGETŐ Melinda
1984 - Szőlőművelés és népi borászat. In: BáRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 573–621. Kecel
1985 - Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17–19. századból. Budapest
1990 - A hegyvám mértéke és kiszámítása a XVIII. században a Zala megyei Széchényi-birtokokon. AtSz XXXII. 73–84.
1991 - A balkáni vörösbor-kultúra hatása az Alföld szőlő- és borkultúrájára. In: A Duna menti népek... 269–275.
1993a - Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés története a középkortól a múlt század közepéig. Budapest
1993b - A szőlőskertek rendszerének kiépülése a Tiszántúlon a 18–19. század folyamán. NK–NT XVII. 37–56.
1994 - Szőlőhegyi települések kialakulása a Dunántúlon a 18–19. században. In: KISBÁN Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. 35–42. Budapest
1997 - A honfoglalók szőlőművelési és borászati ismeretei. In: Honfogl. és népr. IV. 159–166.
1999 - A Kárpát-medence 16–18. századi borkultúrája. In: BENYÁK Zoltán–BENYÁK Ferenc (szerk.): Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. 145–153. Budapest
EGYED Ákos
1975 - A parasztság Erdélyben a századfordulón. Bukarest
EGYED Antal
1986 - Összeírás és korrajz Tolna vármegyéről (1829). Sajtó alá rend. és szerk. CSERNA Anna–KACZIÁN János. Szekszárd
ENTZ Ferenc
1857–59 - Kertészeti Füzetek. Pesten
ENTZ Ferenc–GYÜRKY Pál
1868 - Hazai szőlőszet. KFIKMKMK I. 1. Pest
ENTZ Ferenc–MÁLNAY Ignác–TÓTH Imre
1869 - Magyarország borászata. KFIKMKMK II. 2. Pest
ENYEDI György
1964 - Az állattenyésztés földrajza. Budapest
ENYEDI József
1962 - A káposzta jelentősége a nép életében Hajdúhadházon. Ethn. LXXIII. 404–
431.
1963 - A káposzta jelentősége a nép életében Hajdúhadházon. DMK I. Debrecen
EÖTVÖS Károly
1968 - A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége 1–2. Budapest
EPERJESSY Géza
1967 - Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon 1686–1848. Budapest
ERDEI Ferenc
1937 - Futóhomok. Budapest
1941 - A makói hagyma iskolája. Makó
1970 - A belterjesség fogalom közgazdasági-agrárgazdasági értelmezése. Ethn. LXXXI. 167–186.
1982 - Makó társadalomrajza. Makói Múz. Füz. 27. Makó
ERDÉLYI István
1967 - Néprajzi jegyzetek Észak-Mongóliából. Ethn. LXXVIII. 122–126.
ERDÉLYI Tibor
1941 - Mezőkövesd mezőgazdasága. In: DALA József–ERDÉLYI Tibor (szerk.): Matyóföld. A híres Mezőkövesd. Budapest
ERDÉLYI Zoltán
1956 - Bazárkások. Népr. K. I. 1–4. 52–57.
1043ERDÉLYI Zoltán
1958 - Faközelítés a Bernecebaráti környéki erdőkben. A „román szánkó”. Ethn. LXIX. 381–408.
1959a - Az erdő néprajza. Útmutató füzetek a néprajzi adatgyűjtéshez. Budapest
1959b - A bakonybéli villakészítők balkáni útjai. Néprk. K. IV. 4. 8–18.
ERDÉLYI Zsuzsanna
1976 - Hegyet hágék, lőtőt lépék. Budapest
ERDÉLYINÉ FEHÉR Julianna lásd FEHÉR Julianna, E.
ERDÉSZ Sándor
1974 - Nyírség. Budapest
ERDŐSI Ferenc
1971 - Adatok az egykori Dráva-hajózásról és annak Barcs fejlődésében betöltött szerepéről. In: KANYAR József (szerk.): Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 2. 181–212. Kaposvár
ÉRI István–NAGY Lajos–NAGYBÁKAY Péter
1975 - A magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának katasztere. I. Budapest
ERIC Miran
1993–94 Zacasno porocilo o deblaku iz Hotize. Zbornik soboskoga muzeja 3. 115–129. Murska Sobota
ÉRKÖVY Adolf
1863 - Az 1863. évi aszályosság a Magyar Alföldön. Pest

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages