BIBLIOGRÁFIA F-K

Teljes szövegű keresés

BIBLIOGRÁFIA F-K
FÁBIÁN Margit
1973 - Halászat a bukovinai Andrásfalván. Ethn. LXXXIV. 345–352.
1991 - Adatok a moldvai Lészped község halászatához. In: A Duna menti népek... 179–183.
FÁBIÁNNÉ BICZO Ilona
1913 - Kiskunhalasi káposztavágó. NÉ XIV. 277–279.
FABÓ Bertalan
1912 - Lármafa. MNy VIII. 75.
FAGGYAS István
1990 - Gyógynövényismeret és az emberek gyógyítása Kelemérben. In: Göm. népr. XXVI. 47–66. Debrecen
FAJCSÁK Attila
1990 - Az egri szőlőművelés szokásai és hiedelmei. Studia Agriensia 10. Eger
FALKOWSKI, Ján
1937 - Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Lwów
1938 - Połnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny. Lwów
FALLER Jenő
1975 - Jó szerencsét! Események, képek a bányászat múltjából. Budapest
FARKAS Árpád
1944 - Erdélyi méhészetek üzemi viszonyai és eredményei. Kolozsvár
FARKAS József
1982 - Fejezetek az Ecsedi-láp gazdálkodásához. Stud. Folk. Ethn. 8. Debrecen
1992 - A hagyományos földművelés Mátészalkán. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Máté-szalka néprajza. 35–56. Debrecen
FARKAS József
1985 - A város kereskedelmi élete és kereskedő társadalma. In: FARKAS József (szerk.): Szeged története 2. 1686–1849. 380–438. Szeged
FARKASFALVI FARKAS Ferenc
1841 - Sáfárkodó magyar gazda. 1–2. Pest
FAZEKAS Mihály
1979 - Kunmadaras juhászata. Karcag
1994 - Karcag népi táplálkozása. Folk. Etn. 80. Debrecen
1044FEHÉR Julianna, E.
1957 - Adatok Bernecebaráti gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodásához. Népr. K. II. 3–4. 267–292.
FEHÉR Zoltán
1987 - Paprikás világ Bátyán – Egy fűszerpaprika-termelő falu a paprikamonopólium bevezetése idején. Forrás, XIX. 2. sz. 47–56. Kecskemét
FEHÉRVÁRYNÉ NAGY Magda
1988 - Parasztgazdaság a 20. század első felében. Gútai példa. Él. Trad. 2. Budapest
FÉJA Géza
é. n. (1937) - Viharsarok. Budapest
FEJÉR Gábor
1988 - A makói állóorsós sajtó. MFMÉ 1987–1. 189–207. Szeged
FEKETE István
1955 - Halászat. Budapest
FÉL Edit
1935 - Harta néprajza. Budapest
1937 - Adatok Dunapataj néprajzához. NÉ XXIX. 350–366.
1941 - Kocs 1936-ban. Budapest
1944 - A nagycsalád és jogszokásai a Komárom megyei Martoson. Kisalföldi Közlemények I. sor. 2. sz. Budapest
FÉL Edit–HOFER Tamás
1961a - Az átányi gazdálkodás ágai. Népr. K. VI. 2. 3–220.
1961b - A parasztember szerszámai. Ethn. LXXII. 487–535.
1967 - Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban. Népr. K. XII. 3–4. sz.
1969a - Proper Peasants. Traditional life in a Hungarian village. New York–Budapest
1969b - A kalotaszentkirályi kelengye. Kísérlet a tárgyi világ rendjének feltárására. NÉ LI. 15–36
1972 - Bauerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt. Eine ethnographische Untersuchung über das ungarische Dorf Átány. Göttingen
1974 - Geräte der Átányer Bauer. Kopenhagen–Budapest
1997 - Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest
FELFÖLDI Barnabás
1993 - A Maros népi halászata. HOMK 28. 66–71. Miskolc
FELHŐ Ibolya (szerk.)
1970 - Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. I. Dunántúl. Budapest
FENTON, Alexander
1973 - Transport with Pack-Horse and Slide-Car in Scotland. In: Land Transport ... 121–171. Křbenhavn
1976 - On the Mapping of Carts and Wagons in Europe. Ethnologia Europaea, IX. 1. 1–13. Paris–Münster–Copenhagen
1991 - Techniques of Land sowing: the Scottish evidence. NÉ LXXI–LXXIII. 25–36.
FÉNYES Dezső
1934 - Méhekereső. NÉ XXXVI. 104–105.
FÉNYES Elek
1836–40 - Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. I–VI. Pest
1842–43 - Magyarország statisticája. I–III. Pest
1847 - Magyarország leírása. I–II. Pest
1851 - Magyarország geographiai szótára. I–IV. Pest
FERENCZI Géza
1961 - Taplófeldolgozás Korondon. Ethn. LXXII. 100–111.
1045FERENCZI Imre
1960 - Az animizmus világa és a magyar erdőkultusz. Műv. Hagy. I–II. 5–35.
FERIZ
1877 - Halászat Romániában, Bukarest, 1877. april. Vas. Ú. XXIV. 18. sz. 278–279.
1881 - Hogyan fogják a farkast. Vas. Ú. XXVIII. 9. sz. 134–135.
FEYÉR Piroska
1970 - Szőlő- és borgaz7daságunk történetének alapjai. Budapest
FILEP Antal
1959 - Adatok a XVIII–XIX. század fordulójának népi gazdálkodásához. AtSz II. 153–161.
1989 - Adalékok Békés város erdőgazdálkodásához. Doc. Ethn. 13. 93–138.
1999 - Szőlőhegyi településtörténet. In: BENYÁK Zoltán–BENYÁK Ferenc (szerk.): Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. 155–168. Budapest
FINTA Sándor
é. n. - Herdboy of Hungary. A kisbojtár. (Magyarra ford. DARÓCZY Sándor)
H. n.
FISCHER, F.
1966 - Blaue Sensen. Linz
FISCHER Frigyes (szerk.)
1928 - A halászati törvények és a rájuk vonatkozó rendeletek. Budapest
1931 - A magyar halászat összefoglaló ismertetése, szerepe és jövője a mezőgazdasági termelésben és a vízgazdálkodásban. Budapest
FODOR Ferenc
1930 - A Szörénység tájrajza. Budapest
1957 - Magyar vízimérnököknek a Tisza-völgyben a kiegyezés koráig végzett felmérései, vízi munkálatai és azok eredményei. Budapest
FODOR Ferenc
1986 - A napraforgó termelése, felhasználása és az olajsutulás Csólyospáloson. MFMÉ 1986/1. 71–85.
1992 - Gazdálkodás a tanyán. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Mórahalom. A település földje és népe. 379–413. Mórahalom
1995 - A gazdálkodás fejlődése. In: FODOR Ferenc (szerk.): Csólyospálos. Tanulmányok Csólyospálos történetéből és népéletéből. 247–297. Csólyospálos
1998 - Küzdelem a homokkal (A paraszti gazdálkodás). In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Öttömös. A település földje és népe. 253–269. Öttömös
FODOR István
1975 - Verecke híres útján... Budapest
FOGARASI J.
1836 - A tolnai jobbított ekéről. Társalkodó 31.
FORGÓ György
1817 - Rendkívül való szükség idején, a’ közönségesen szokásban lévő Gabona fajokon kívül, miből készíthetni még Kenyeret Hazánkban, ‘s mit találhatni még a’ mivel ollyankor táplálhassa magát a Szegénység? TGy X. 41–57.
FÖLDES László
1957 - A juhtartás típusai és építményei a Kárpát-medencében. Népr. K. II. 1–2. sz. 149–156.
1958 - Rideg lótartás a székelyeknél. Népr. K. III. 1–2. sz. 31–39.
1960 - Kosár, ‘karám, ól’. Ethn. LXI. 437–453.
1961 - Estena und Estena-Genossenschaft bei den Seclern. VHO 283–328.
1962a - Egy alföldi juhtartó gazdaság. NÉ XLIV. 27–79.
1962b - Közlekedés gyűjtemény 215–217. In: SZOLNOKY Lajos (szerk.): A Néprajzi Múzeum 1961. évi tárgygyűjtése. NÉ XLIV. 203–287.
1963 - Az állattartás és pásztorélet magyar néprajzi szakirodalma. Index Ethnographi-cus, VIII. 1–2. sz. Budapest
10461965 - Közlekedés-teherhordás gyűjtemény 199–204. In: Ifj. KODOLÁNYI János (szerk.): A Néprajzi Múzeum 1963–64. évi tárgygyűjtése. NÉ XLVII. 179–395.
1968 - Az erdélyi vándorpásztorok állatfajtái a XIX. sz. első felében. Műv. Hagy. X. 231–246. Debrecen
1969 - Quellen zur Transhumance in Siebenbürgen – Walachei aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. VWH 345–356.
1971 - A telek ‘földterület’ jelentéstörténete. MNy LXVII. 418–431.
1981 - Die geschichtliche Typologie der Pferdegebiße bei den Ungarn. In: Trad. Transport. 145–148.
1982 - A „vándorló Erdély”. Történeti-néprajzi vizsgálatok az Erdély-Havasalföld közötti transhumanceról. Ethn. XCIV. 353–589.
1983 - „Telkek” és költözködő falvak a honfoglaló és Árpád-kori magyarság gazdálkodásában. In: TŐKEI Ferenc (szerk.): Nomád társadalmak és államalakulatok. 327–348. Budapest
FRASER, H.
1931 - Beekeeping in Antiquity. London
FRECSKAY Jenő
1901 - Emlő, fékemlő, ere, eremlő. Nyr XXX. 192–193.
FUTÓ Róza, Szabóné
1974 - A sulyom gyűjtése és felhasználása a Takta mellékén. HOMK 13. 113–118. Miskolc
1976 - Növények szerepe a népi gyógyászatban Taktaszadán. HOMÉ V. 247–258. Miskolc
FÜLÖP Éva Mária
1985 - Halgazdálkodás a Tata-gesztesi Esterházy-uradalomban az 1740-es években. Klny. a MMgMK 1984–1985. évi kötetéből. 485–519. Budapest
FÜR Lajos
1969 - A csákvári uradalom a tőkés gazdálkodás útján 1870–1914. Budapest
1970 - Az állattenyésztés szerkezeti átalakulása a századfordulón. MMgMk 1969 –1970. 267–284.
1980 - A „belterjes” tanya. In: PÖLÖSKEI Ferenc–SZABAD György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja. 216–271. Budapest
1983a - Kertes tanyák a futóhomokon. At. Tan. 12. Budapest
1983b - A zöldségtermelő tanyák kialakulása. MMgMK 1981–1982. 145–157.
FÜVESSY Anikó
1971 - A méhészettel kapcsolatos vándorkereskedelem Észak-Borsodban. Ethn. LXXXII. 28–43.
1972 - Méhlakások Észak-Borsodban. HOMÉ XI. 529–549. Miskolc
FÜZES Endre
1984 - A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban. Budapest
FÜZES F. Miklós–SÁGI Károly
1967 - Régészeti és archeobotanikai adatok a pannóniai kontinuitás kérdéséhez. AtSz IX. 79–97.
1968 - A balatoni szőlőkultúra pannon gyökerei. Filológiai Közlemények, 347–364.
FÜZES Miklós
1971 - Régészeti-növénytani megjegyzések Moór Elemér: A bor és szőlő c. cikkéhez. VMMK 10. 115–124. Veszprém
GAÁL Antal
1976 - A halászat módjai és eszközei Tiszabábolnán. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. HOM Népr. Kiadv. VII. 137–141. Miskolc
GAÁL Jenő
1902 - Berzeviczy Gergely élete és művei. Budapest
1047GAÁL Károly
1947 - A gutai „rekeszt” és a vizafogócége. Ethn. LVIII. 252–257.
1968 - Die Volksfischerei im südlichen Burgenland. Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universität Wien. Band 2. 65–87. Wien
1969 - Zum bauerlichen Gerätebestand im 19. und 20. Jahrhundert. Wien
GAÁL László
1966 - A magyar állattenyésztés múltja. Budapest
1973 - A szimentáli fajta egy évszázada Magyarországon, 1850–1950. AtSz XV. 51–69.
1978 - A magyar növénytermesztés múltja. Budapest
GÁBORJÁN Alice
1962 - A magyar módra való bőrkikészítés problematikája. NÉ XLIV. 97–104.
GÁLFFY Mózes
1960. - A méh neve a moldvai csángó nyelvjárásban. Studia Universitat Babes-Bolyai, Ser. IV. Fasc. 2. Philologia. 87–89. Kolozsvár–Cluj
GALGÓCZY Károly
1854 - Mezei gazda népszerű gyám- és vezérkönyve. I. Pest
1855 - Magyarország, a Szerb vajdaság s Temesi bánság mezőgazdasági statisticája. Pest
1896 - Nagy-Kőrös város monográfiája. Budapest
GÁLL Imre
1944 - A népies méhészkedés módja. Az alföldi falvak és tanyák kisgazdái számára. Kecskemét
GÁLL Imre
1970 - Régi magyar hidak. Budapest
GALLO, Ján
1973 - Príspevok k dejinám furmanstva v Gemeri. G. Nár. Štud. 1. 67–89. Rimavská Sobota
GARAY Ákos
1911 - Szlavóniai régi magyar faluk. NÉ XII. 221–248.
1935 - Tinófogás rudas pányvakötéllel. NÉ XXVII. 114–116.
1936 - Magyar nyergelés. NÉ XXVIII. 110–113.
GARDA Dezső
1978 - Gyergyóremetei erdőmunkások tegnap és ma. In: IMREH István (szerk.): Változó valóság. Szociológiai tanulmányok. 133–162. Bukarest
1980 - A gyergyóremetei tutajosok a XIX. században. Acta H. 85–95. Csíkszereda
1991 - Termelés és munkamegosztás a gyergyói földműves családban. Népr. L. 1. 90–101.
1994 - A gyergyói tutajozás társadalomnéprajzához. Népism. Dolg. 18–28. Bukarest
GAVAZZI, Milovan
1978 - Vrela i sudbine narodnih tradicija. Zagreb
GAZDA József
1980 - Így tudom, így mondom. A régi falu emlékezete. Bukarest
GAZDA Klára
1970 - Adatok a sepsiszentkirályi gyűjtögető gazdálkodáshoz. Aluta, I. 421–428. Sepsiszentgyörgy
1980 - Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest
GECSÉNYI Lajos
1966 - Bártfa város hegyaljai szőlőgazdálkodása 1485–1563. AtSz VIII. 470–485.
GEDDE János
1759 - Ángliai méhes kert mely a’ Méhekkel való bánásnak mesterségét és titkait szemünk elejébe terjeszti... Eger
GELENCSÉR József
1982 - Egy sajátos erdőközösség Szentbékkállán. VMMK 16. 305–309. Veszprém
1048GÉMES Balázs
1977 - A juhászok ládái és a juhászcéh kérdése Mezőföldön a XVIII–XIX. században. Kny. az SzBÁMÉ 1975–76. kötetéből. Szekszárd
GERSTNER Ferencz
1828 - Két értekezés a terh-szekerekről, utakról és azon kérdésről: valljon a hajókázó csatornák... A Moldva-vizét lehessen-e a Dunával hajókázó csatornával egyesíteni? Pesten
GIDAY Kálmán
1941a - Lófej a méhek megrontása ellen. Ethn. LII. 73.
1941b - Hogyan hizlalták a göbölyöket? Ethn. LII. 147.
1943 - A debreceni sőrések. Ethn. LIV. 255–256.
GLASER Lajos
1930 - Dunántúl középkori úthálózata. Sz 73–74. köt. 139–167, 257–285.
GLESZER Norbert
1999 - Kalászfejek zsolozsmája. Aratás és cséplés Óbecsén a XX. században. Újvidék
GOMBÁS András
1963 - Juhtartás Szentmihályon (Tiszavasvári). JAMÉ III. 223–248. Nyíregyháza
GOMBOCZ Zoltán
1906 - A bor. MNy II. 193–199.
1908/1960 - Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. Budapest
GONDA Béla
1899 - Magyarország belvízi hajózása. Budapest
GONDA Irén
1988 - Tojomány, tyúkmony, tikhaszon, tojás. ÉT XLIII. 20. sz. 626–628.
GOUTH Ernő
1947 - A kisgazda juhtenyésztése. Budapest
GÖCKENJAN, Hansgerd
1997 - Eskü és szerződés az altaji népeknél. In: Honfogl. és népr. 333–345.
GÖNCZI Ferenc
1911 - Halászás, rákászás és csíkászás Göcsej- és Hetésben. NÉ XII. 54–58.
1914 - Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár
1941 - 1759. évbeli statutum a verébfejekkel való adózásról. Ethn. LII. 279–280.
GÖNYEY (ÉBNER) Sándor
1925 - A Bodrogköz lápi községeinek településföldrajzi vázlata. FE V. 65–102.
1926 - Adatok a Bodrog halászatához. NÉ XVIII. 11–20.
1929 - Ősi szállítóeszköz az alföldi lápokon. NNy I. 309–311.
1931 - A szőrtarisznyás mesterség Dunántúlon. NÉ XXIII. 165–169.
1933 - A zselici kanászélet. Ethn. XLIV. 150–156.
1935 - Ősfoglalkozások a Börzsöny hegységben. NÉ XXVII. 97–99.
1937a - A Néprajzi Múzeum szigonygyűjteménye. NÉ XXIX. 171–183.
1937b - Rókabödön a Bakonyban. NÉ XXIX. 445.
1940a - Adatok Galgamácsa néprajzához. NÉ XXII. 22–51.
1940b - Fafaragás a Börzsöny hegység községeiben. Ethn. LI. 228–235.
1942a - A csíki szekér. NÉ XLIII. 273–274.
1942b - Lófarokkötések Szilágy és Szatmár megyében. Ethn. LIII. 148–151.
1942c - A Drávaszög néprajzi elkülönülése. A Drávaszög halászata. MIMÉ 42–52. Pécs
GÖRFÖL Jenő
1976 - Halászélet Jókán. Néprajzi Közlések. II. 87–99. Bratislava
GRÁFIK Imre
1971 - Szállítás és közlekedés Szentendre szigeten. Népr. K. XV. 1–4. sz.
1972 - A tulajdont jelölő jelek rendszere a népi műveltségben. NÉ LIV. 69–105.
1973a - Folyami vontatás állati erővel. Kérdőívek és gyűjtési útmutatók 10. Budapest
1973b - Az állati erővel végzett folyami vontatás. Ethn. LXXXIV. 482–510.
1049GRÁFIK Imre
1975a - Hajóvontatók. NÉ LVII. 67–112.
1975b - „Ej uhnyem” Magyarországon. A régi hajóvontatás. ÉT XXX. 31. sz. 1443–1448.
1976–78 - A szállítás és közlekedés kutatása. Diss. Ethn. II. 123–151.
1978 - A hajóvontatás munkaszervezeti kérdései. NÉ LX. 9–55.
1981 - Schiffschleppen auf den ungarischen Flüssen. In: Trad. Transport. 147–154.
1983a - Fából faragott csónakok. Dunatáj VI. 2. 52–61. Szekszárd
1983b - A magyarországi fahajózás. Népr. K. XXVI.
1983c - Az áru útja a szállítás forradalma előtt. Ethn. XCIV. 1–35.
1984 - „Olyan az élete, mint a hajóhúzó lóé.” (Adatok a dunai hajózás folklórjához.) Forrás XVI. 6. sz. 32–42. Kecskemét
1989 - Hajósvállalkozók a Duna mentén a XIX. század közepén. In: JANKOVICS József–KÓSA László–NYERGES Judit–SEIDLER Wolfram (szerk.): A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. I. 269–276. Budapest–Wien
1989–91 - The Transport Collection. NÉ LXXI–LXXIII. 55–60.
1990 - Vasi néprajzi tár – Fatörzsből vájt csónakok, bödönhajók. Vasvármegye IX. 12. sz. 5.
1992 - Hajózás és gabonakereskedelem. Folk. Etn. 65. Debrecen
1993a - Szegedi vállalkozók a népi hajózásban a 19. század közepén. In: BÉKÉS Imre–JANKOVICS József–KÓSA László.–NYERGES Judit (szerk.): Régi és új pereg-rináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon III. 1724–1733. Budapest–Szeged
1993b - Regionális áru- és terményforgalom a reformkori szegedi hajóhíd-kinyitási naplók alapján. AtSz I–IV. 39–90.
1993c - Bödönhajók, fatörzsből vájt csónakok. Ethn. CIV. 373–391.
1994a - Levéltári forrás a népi hajózás kutatásában. In: NOVÁK László (szerk.):
Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 24. 129–136. Szentendre
1994b - A dunai hajóvontatás ikonográfiája. Arr. 31–33. 266–287. Győr
1994c - Egy törvényjavaslat motivációi – Széchenyi István közlekedés-fejlesztési elképzelései és a tiszai hajózás múltja. NÉ LXXVI. 5–22.
1995 - Modernizálódás és archaizmusok együttélése a magyarországi folyamhajózás történetében. (Kézirat – sajtó alatt!)
1998 - Reform és forradalom a magyarországi folyami szállításban. Közl. Sz. XLVIII. 7. 259–267.
1999 - „Van képem róla ...” A hajóvontatás képi ábrázolásának etnoszemiotikai elemzése. (Kézirat – sajtó alatt!)
2000 - Közlekedésgyűjtemény. In: FEJőS Zoltán (főszerk.): A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. 131–148. Budapest
GREGOR Ferenc
1966 - A magyar ló- és szarvasmarha-tenyésztés hatása a szlovákra. Nyelvtud. Közl. LXVIII. 397–416.
1970 - Ung. kocsi „Wagen” und die Namen ähnlicher Fahrzeuge sowie einiger Bestandteile im Slovakischen. St.Sl. XVI. 195–198.
1981 - Újabb adatok a lovak és szarvasmarhák leírásához a XVII–XVIII. században. MNy LXXVII. 126–28
GRIGG, D. B.
1980 - A világ mezőgazdasági rendszerei. Budapest
GRÜN, Helene
1968 - Faßbinder, Faßboden. Handwerk und Kunst. Wien–München
GUB Jenő
1994 - Lótartás a Sóvidéken. KJNTÉ 2. 86–99. Kolozsvár
GUGLIA, Otto–SCHLAG, Gerald
1986 - Burgenland in alten Ansichten. Wien
1050GULYÁS Mihály
1983 - Baromfitartás és feldolgozás Orosházán az első világháborúig. BMMK VII. 163–183. Békéscsaba
GUNDA Béla
1934a - A magyar kétrúdú szekér eredete és a régi magyar ajonca-szekér. NÉ XXVI. 93–96.
1934b - Kaparó- és merítőháló. NÉ XXVI. 62–63.
1935 - Néprajzi képek az Ormánságból. Búvár I. 301–305.
1937a - Népi mezőgazdálkodás a Boldva völgyében. NÉ XXIX. 45–70.
1937b - Előzetes jegyzetek az íjjas csapdák néprajzi problémájához. NÉ XXIX. 439–442.
1937c - Juhszárnyék az Ormánságban. NÉ XXIX. 199–200.
1937d - Délkelet-európai kultúrréteg a magyar népi mezőgazdálkodás szerszámanyagában. NÉ XXIX. 253–263.
1938a - Összehasonlító néprajzi jegyzetek. Mediterrán eljárások a gesztenye feldolgozásában. NÉ XXX. 262–266.
1938b - Asiatische Maulkorbformen in der ungarischen Hirtenkultur. Ethnos III. 1. 8–17.
1938c - A magyarországi halászó hurkok eredete. NÉ XXX. 252–256.
1938d - Földrajzi megfigyelések az Ormánságban. Földr. K. LXVI. 30–52.
1938e - Sammelwirtschaft bei den Ungarn. Ungarische Jahrbücher, XVIII. 302–317. Berlin
1938–39 - Összehasonlító néprajzi jegyzetek. NÉ XXX. 262–266, XXXI. 229–231.
1939a - A gyűjtögető gazdálkodás. 2. Az elvetett búzától a kenyérig (kérdőív). Budapest
1939b - Összehasonlító néprajzi jegyzetek. NÉ XXXI. 229–231.
1939c - Néprajzi vonatkozások régi francia vadászkönyvekben. NÉ XXXI. 247–260.
1939d - Népi vadfogó eszközök Magyarországon. Búvár, V. 444–448.
1939e - Egy madárhurok dunántúli elterjedéséről. Vasi Sz. VI. 90–92. Szombathely
1939f - Ősi vadászmódok Eurázsiában és Afrikában. Búvár, V. 793–796.
1940a - Die Armbrustfallon in Norsasien und ihre ethnologische Bedeutung. Ethnos, V. 35–53. Stockholm
1940b - Adatok a bukovinai és moldvai magyarok vadfogó eszközeihez. NÉ XXXII. 199–201.
1940c - Hótalpak, jégpatkók, gólyalábak. Kérdőív. Budapest
1940d - Snöskorna hos Karpaternas folk. Pa skidor. Stockholm
1940e - Bonnerja, Bizen: Ugrian Fishing Implements and some Indian Parallels. Ethn. LI. 101–102.
1941 - The Casting-Staff used by Hungarian Herdsmen and its Ethnological Signifi-cance. Man, XLI. Nos. 5. 18–19. London
1942a - Nyestezés az Ormánságban. Nép és Nyelv, II. 143–148.
1942b - Magyar–szláv néprajzi kapcsolatok. In: SZEKFÜ Gyula (szerk.): Magyarság és a szlávok. 205–206. Budapest
1943a - Magyar hatás az erdélyi román népi műveltségre. NÉ XXXV. 1–32.
1943b - A székely ló. Nép és Nyelv, III. 101–106.
1945a - Farkasgégén eresztett... Erd. Múz. L. 101–104.
1945b - A felmentő méhrajról szóló erdélyi mondák. Erd. Múz. L. 234–235.
1946 - Munka és kultusz a magyar parasztságnál. Kolozsvár
1948 - A gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatása. Klny. a Magyar népkutatás kézikönyvéből. Budapest
1949 - Vándor román füvesek Erdélyben. Nyr LXXIII. 86–88.
1951 - Tőzeg szavunk tárgytörténetéhez. Nyr LXXV. 212–213.
1954 - Az orosz vengerec ‘házaló kereskedő’ jelentésének néprajzi vonatkozásai. Ethn. LXV. 76–87.
1955a - Ľudový transport v Žakarovciach. Sl. Nár. III. 150–212.
1955b - Contributions a l’étude d’un type de pičge en Europe Orientale. Acta Ethn. IV. 91–98.
10511956 - Néprajzi gyűjtőúton. Debrecen
1960 - A gyűjtögető életmód emlékei a Gyalui havasokban. Műv. Hagy. I–II. 207–217. Budapest
1961 - Zusammenhänge zwischen Hofanlage und Viehzucht in Siebenbürgen. VHO 234–281.
1964a - A finnugor varsák fejlődésének néhány kérdése. Műv. Hagy. VI. 115–127. Debrecen
1964b - Olasz sajtkészítők Magyarországon. Ethn. LXXV. 599–600.
1966a - Ethnographica Carpathica. Budapest
1966b - Gaffeldrögen i Karpaterna. In: Kulturspeglingar. Studier tillägnade Sam Owen Jansson. 109–123. Stockholm
1966c - ROHAN-CSERMÁK, Géza: Sturgeon Hooks of Eurasia. Műv. Hagy. VIII. 201–205. Debrecen
1967a - Fish poisoning in the Carpathian area and in the Balkan Peninsula. In: Essays in Balkan ethnology. 1–33. Berkeley
1967b - Relikty dawnego rybołowstwa w Karpatach. Etnografia Polska, 11. 385–395.
1967c - Tejoltó növények a Kárpátokban. Ethn. LXXVIII. 161–175.
1967d - Egy magyar vadászadoma és a valóság. Magyar Vadász, XX. 4. sz. 14.
1968a - Rénszarvasbéklyók a szibériai népeknél. Ethn. LXXIX. 102–105.
1968b - Bee-hunting in the Carpathian area. Acta Ethn. XVII. 1–62.
1969 - Die Jagd und Domestication des Kranichs bei den Ungarn. Anthropos, Vol. 63/64. 473–496. St. Augustin
1970 - Részletek a Magyar Néprajzi Lexikonból. DMÉ 1968. 219–253. Debrecen
1971a - Borbás Vince és a magyar etnobotanika. Ethn. LXXXII. 1–13.
1971b - A lófő etimológiájáról. MNy LXVII 466.
1972 - Marderfang in Karpaten-Gebirge. Zeitschrift für Ethnologie. Bd. 97. 283–298. Berlin
1972–74 - A nő helyzete a juhászközösségben Műv. Hagy. XV–XVI. 225–243. Debrecen
1973a - Trapping und Hunting among the Hungarian People. Acta Ethn. XXII. 349–363.
1973b - Sex and Semiotics. Journal of American Folklore, 86. 143–151.
1973c - Mesterséges szarvátalakítás a magyar pásztoroknál. In: DANKÓ Imre (szerk.): Bajomi Krónika, 103–109. Biharnagybajom
1974 - Beziehungen zwischen den naturbedingten Faktoren und der Fischerei in den Karpaten. Acta Ethn. Slov. 1. 111–121. Bratislava
1975a - Pásztorok és jelek. In: VOIGT Vilmos–SZÉPE György–SZERDAHELYI István (szerk.): Jel és közösség. 11–22. Budapest
1975b - Ősi gyűjtögető tevékenység a mocsárvilágban. HMÉ II. 169–178. Hajdúböszörmény
1976a - A gólyaláb (ném. Stelze, ang. stilt). Nyelvtud. Közl. 78. 314–321.
1976b - A sárhajó használatához. Ethn. LXXXVII. 198–199.
1976c - Néhány megjegyzés a szláv eredetű gombanevekhez. Ethn. LXXXVII. 226–228.
1977a - Sommerschlitten im Nordungarn und in der Slowakei. Ethn. Slav. 8–9. 121–138. Bratislava
1977b - Egy magyar vadászadoma. HOMÉ XVI. 219–225. Miskolc
1977c - Borzfuvar. MNL I. 344–345.
1977d - Gathering of Wild Plants among the Hungarian People. Acta Ethn. XXVI. 1–24.
1978 - Ľudový transport v Gemeri. G. Nár. Stud. 3. 133–176. Rimavská Sobota
1979 - Ethnographica Carpatho-Balcanica. Budapest
1981a - Die Probleme der traditionellen menschlichen Traggeräte auf der Balkanhalb-insel und in der Karpaten. In: Trad. Trans. 9–23.
1981b - Művelődéstörténeti jegyzetek a magyar gyermekjátékokhoz. Ethn. XCII. 65–69.
10521982 - Hagyományos teherhordó eszközök és tartóedények a szerémségi magyaroknál. HK 14. 201–233. Novi Sad
1984a - A szatmári hagyományos népi műveltség etnogeográfiai helyzete. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Tanulmányok Szatmár néprajzához. Folk. Etn. 16. 35–137. Debrecen
1984b - Fish poisoning in the Carpathian area and in the Balkan Peninsula. In: GUNDA, Béla (ed.): The Fishing Culture of the World, I. 181–222. Budapest
1988a - A természetes növénytakaró és az ember. Agria, XXIV. 165–219 Eger
1988b - Kulturális ökológiai megfigyelések a növénytermesztés kezdeteiről. HOMÉ XXV–XXVI. 467–481. Miskolc
1989a - A rostaforgató asszony. Budapest
1989b - A magyar etnobotanika európai távlatai. JAMÉ XXIV–XXVI. 13–22. Nyíregyháza
1991 - A színes lovú népek. In: HAJDÚ Mihály–KISS Jenő (szerk.): Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 227–240. Budapest
1991–92 - Méhészkedés a magyarságnál. Agria, XXVII–XXVIII. 303–368. Eger
1994 - Egy osztrák kaszahámor. Ethn. CV. 193–195.
GUNDA, Béla (ed.)
1984 - The Fishing Culture of the World – Studies in Ethnology, Cultural Ecology und Folklore, I–II. Budapest
GUNDA Béla–RÁDULY Emil
1975 - The use of animal manure in the Great Hungarian Plain. Acta Ethn. XXIV. 431–440.
GUNST Péter
1970 - A mezőgazdasági termelés története Magyarországon 1920–1938. Budapest
1976 - A mezőgazdaság fejlődésének megrekedése a két világháború között (az 1920–30-as években). In: GUNST Péter–HOFFMANN Tamás (szerk.): A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században (1849–1949). 275–400. Budapest
1987 - A paraszti társadalom története Magyarországon a két világháború között. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 1. Budapest
GUNST Péter (szerk.)
1960 - Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis. Budapest
GUNST Péter–HOFFMANN Tamás (szerk.)
1976 - A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században. Budapest
GUNST Péter–LŐKÖS László (szerk.)
1982 - A mezőgazdaság története. Budapest
GUTTMANN Miklós
1991 - Adatok Nárai nyelvéhez, néprajzához. Szombathely
GYALLAY Domokos
1959 - Lófi székely – lófő székely. MNy LV. 218–226.
1961 - Lármafa. MNy LVII. 86.
GYÁRFÁS Tihamér
1911 - Adatok a vadászat történetéhez. Erdély, XX. 142–144.
GYIMESI Sándor
1968 - A kapitalizmus és a parasztgazdaság. Ethn. LXXIX. 149–162.
1975 - Városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korában. Budapest
GYÖRFFY György
1963–87 - Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Budapest
1975 - A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Budapest
1977 - István király és műve. Budapest
GYÖRFFY István
1908–09 - A Nagykunság és környékének népies építkezése. NÉ IX. 1–18, 153–166, 223–244; X. 30–40, 65–78.
1053GYÖRFFY István
1911 - Szatmármegyei szilvaaszalók. NÉ XII. 249–252.
1916 - Babonás hiedelmek és szokások a fekete-körösvölgyi magyaroknál. Ethn. XXVII. 81–89.
1922 - Nagykunsági krónika. Karcag
1927 - Das Bauwesen der Hirten im ungarischen Tiefland. Debrecen
1928a - Takarás és nyomtatás az Alföldön. NÉ XX. 1–46.
1928b - A szilaj pásztorok. Karcag
1932 - Farkasgégén eresztett... Ethn. XLIII. 82–85.
1933 - Az ipolymenti halászat. NÉ XXV. 24–28.
é. n. (1934)a - Halászat. In: A magyarság néprajza. II. Budapest, 64–106.
é. n. (1934)b - Állattartás. In: A magyarság néprajza. II. 107–182. Budapest
é. n. (1934)c - Vadászat. In: A magyarság néprajza. II. 27–63. Budapest
é. n. (1934)d - Teherhordás, közlekedés, jármű. A magyarság néprajza. II. 247–273. Budapest
1935 - Vadméh keresés Biharban. NNy VII. 126–128.
1936 - Ló- és szamárhúsevés a magyar népnél. Ethn. XLVII. 323.
1941a - Gazdálkodás. Magy. Népr. II. (2. kiad.) 5–225. Budapest
1941b - Nagykunsági krónika. Budapest
1943 - Magyar falu magyar ház. Budapest
1976 - A matyók mezőgazdasága. In: Mezőkövesd város monográfiája 625–631. Mező-kövesd
1983 - Alföldi népélet. (Vál., szerk., bev. és jegyz.: SELMECZI KOVÁCS Attila.) Budapest
1984 - Nagykunsági krónika. (S. a. r. és utószó: BELLON Tibor.) Karcag
GYŐRFFY István (szegedi)
1929–30 - Tiszamenti „lépfa”. Aquila. A Magyar Királyi Madártani Intézet folyóirata, XXXVI–XXXVII. 21–23.
1937 - Viricselés a Székelyföldön. Ethn. XLVIII. 205–220.
GYŐRFFY Lajos
1978 - A „rettenetes esztendő”, az 1863. évi „nagyínség” emlékezete. SzMÉ 91–103. Szolnok
GYŐRIVÁNYI Sándor
1967 - A kötélgyártó kézműipar fejlődésének és a gazdasági kötéláruk választékának néhány agrártörténeti vonatkozása. AtSz IX. 328–346.
GYŐRY Jenő
1937 - Dorozsma régi életéről. Néprajzi adatok és más apróságok. Kiskundorozsma
GYULAI Ferenc
1994 - A Kárpát-medence haszonnövényei a 9–10. században. In: KOVÁCS László (szerk.): Honfoglalás és régészet. A honfoglalásról sok szemmel 1. 247–257. Budapest
GYULAI Rudolf
1896 - A Császári Királyi Szabadítékos Rév-Komáromi Biztosító Társaság története. Komárom.
HAÁZ Ferenc
1932 - Udvarhelyszéki székely szekér. NÉ XXIV. 10–19.
1941 - Pele- és mókusfogás Varságon. KENMÉRt. I. 153–155. Kolozsvár
1942 - Udvarhelyszéki famesterségek. Kolozsvár
HADFIELD Charles
1969 - British Canals an Illustrated History. London
HADROVICS László
1985 - Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Budapest
HAGAR, Helmut
1958 - Der osteuropäische Arbeitsschlitten bei den Ostseefinnen. FUF XXXIII. Helsinki
1054HAGYMÁSI Sándor
1984 - Mezőtúri aratók. Mezőt. Ht. Füz. 4. Mezőtúr
HAIDER Siegfried
1994 - Die Donauschiffer und ihre Zünfte. In: Litschel Helga (red.): Die Donau 158–186. Linz
HAJDÚ Mihály
1963 - A kasos méhészkedés hagyományai Orosháza környékén. SzKJMÉ 1961–1962. 171–235. Orosháza
1972 - Az orosházi méhészkedés szakszókincse. Nyelvtud. Dolg. 7. Budapest
HAJDÚ Péter
1953 - A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest
1962 - Finnugor népek és nyelvek. Budapest
HÁLA József
1987 - A Börzsöny-vidéki kőbányászat és kőhasznosítás a XIX–XX. században. Diss. Ethn. 6. Budapest
HALÁSZ Péter
1970 - Az állati fehérje szerepe a hagyományos sertéstartásban. AtSz XII. 381–384.
1973 - A vöröshagyma termelése a bukovinai székelyeknél. AtSz XV. 507–525.
1996 - Az emberi erővel végzett teherhordás a moldvai magyaroknál. Ethn. CVII. 277–300.
HALÁSZNÉ ZELNIK Katalin
1987 - Moldvai csángó növénynevek. M. Csny. Dolg. 36. Budapest
HALMÁGYI Pál
1982 - Fejezetek a makói „Hagymaszövetkezet” történetéből (1900–1906). In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1982. 189–197. Szeged
HÄMÄLÄINEN, A.
1935 - Beiträge zur Geschichte der primitiven Bienenzucht bei den finnisch-ugrischen Völkern. Journal de la Société Finno-Ougrienne XLVII. 1. Helsinki
HAMM, W.
1858 - Die landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen Englands. Braunschweig
HANDERLA György
1794 - Uj méhész, vagyis a méheknek Magyar Hazánkhoz alkalmazott gondviselése. Pozsony–Komárom
HANDZIĆ Adem
1976 - Izgradnja lada kod Novog na Savi v XVI vijeku. In: Priloz za Orijentalu Filo-logiju – Orientalni Institut XXII–XXIII. 83–133. Sarajevo
HANKÓ Béla
1928 - A hal és a halgazdaság. Budapest
1931 - Magyarország halainak eredete és elterjedése. Közlemények a Tisza István Tudományegyetem Állattani Intézetéből 10. Debrecen
1935a - A magyar ló eredete. DSz IX. 53–76.
1935b - A magyar szarvasmarha egykori gazdasági jelentősége. DSz IX. 233–245.
1936a - A magyar szarvasmarha eredete. Debrecen
1936b - A magyar baromfi eredete és gazdasági jelentősége. DSz X. 46–55.
1937 - A magyar juh eredete, múltja és jelene. Tisia, II. 47–115. Debrecen
1938 - A kihalt ősi szalontai sertés. Kny. a Term. Tud. Közl.-ből. Budapest
1939 - Ősi magyar sertéseink. Tisia III. 321–388. Debrecen
1940a - Ősi magyar háziállataink. Debrecen
1940b - Ősi magyar kutyák. Debrecen
1941 - Az ősmagyar fekete juhnyáj. Debrecen
1943 - Székely lovak. Kolozsvár
1954 - A magyar háziállatok története. Budapest
1957 - Magyar házi szarvasmarháink eredete. Budapest
1055HANUSZ István
1903 - A fák birodalmából. Budapest
1905 - Fűben, fában. Budapest
HANZÉLY János
1960 - Magyarország közútjainak története. Budapest
HARKA Ákos
1977 - Halaink. – Képes határozó és elterjedési útmutató. Budapest
HARMATTA János
1946 - Színes lovú népek. MNy XLII. 26–34.
HARTYÁNYI Borbála–NOVÁKI Gyula–PATAY Árpád
1968 - Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. századig. MMgMK 1967–1968. 5–84. Budapest
HAVAS Sándor
1858 - Vízivadászat a Sárréten. Vadász és Versenylap, II. 269–273, 285–291, 301–307, 324–325.
HECKENAST Gusztáv
1970 - Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Budapest
HEGEDŰS Lajos
1950 - Csal, csel. MNy XLVI. 123–129.
HEGYI Imre
1957 - Erdei fakitermelés Bakonycsernyén. Népr. K. II. 3–4. sz. 125–155.
1958 - A fa fuvarozása a bakonycsernyei erdőkben. Népr. K. III. 1–2. sz. 202–217.
1970 - Gyűjtögető gazdálkodás az északkeleti Bakonyban. (Kísérlet egy szintézisre.) Ethn. LXXXI. 442–452.
1971 - Magyar népi vadászeszközök és vadfogási módok. Nimród, III. 11. sz. 5–7.
1975a - A népi erdőgazdálkodás jogszokásairól. In: KOLOSSVÁRY Szabolcsné (szerk.): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. 490–512. Budapest
1975b - Népi természetismeret és erdei melléktermékek. Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei, VIII–X. 169–180. Budapest
1978 - A népi erdőkiélés történeti formái. Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben. Budapest
HERCZEG Mihály
1894 - A bortermelés hazai fejlődése. MGSz I. 125–135.
HERCZEG Mihály
1983 - A szállítás és közlekedés eszközei Hódmezővásárhelyen. In: DÖMÖTÖR János–TÁRKÁNY SZÜCS Ernő (szerk.): Kiss Lajos Emlékkönyv. 245–271. Hódmezővásárhely
HERKELY Károly
1941a - Adatok Gömör megye népi erdőgazdálkodásához. NÉ XXXIII. 259–263.
1941b - Népi erdőgazdálkodás Veszprém megyében. Ethn. LII. 54–58.
HERMAN Ottó
1885a - Ősi nyomok a magyar népies halászatban. Budapest
1885b - Ősi elemek a magyar népies halászeszközökben. AÉ V. 153–167.
1887–88 - A magyar halászat könyve. I–II. Budapest
1892a - A halászat mint ősfoglalkozás és viszonya a néprajzhoz. Ethn. III. 253–262.
1892b - A Balaton halásztopográfiája. Földr. K. XX. 218–223.
1898 - Ősfoglalkozások. 1. Halászat, 2. Pásztorélet. In: MATLEKOVICS Sándor (szerk.): Az 1896. évi Ezredéves Kiállítás eredményei, V. 651–763. Budapest
1899a - A magyar ősfoglalkozások köréből, III. A beszélő szerszám. Term. Tud. Közl. XXXI. 262–271.
1899b - A magyar ősfoglalkozások köréből. Budapest
1900a - A doroszlói halászszerszám eredete. Term. Tud. Közl. XXXII. 255–257.
1900b - Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása. Budapesti Szemle CIV. köt., CCLXXXVII. sz. 176–193. Budapest
10561901 - A vejszék és varsák fogósságáról. Term. Tud. Közl. XXXIII. 57–74.
1902 - Ironga, szánkó, kecze. Term. Tud. Közl. XXXIV. 5–36.
1903 - A „Tonnára”. Term. Tud. Közl. XXXV. 375–392.
1905a - Verő disznó, verő malac. MNy I. 414–415.
1905b - Az ásó. MNy I. 280–281
1909 - A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmányok. Budapest
1910 - Debreceni lófogatok. MNy VI. 49–58.
1914 - A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest
1983 - A pokol cséplője. H. O. gyűjtőnaplói, vitacikkei, levelei. (Vál. ERDŐDY Gábor.) Budapest
HOFER Tamás
1951 - XVIII. századi méhészhiedelmek. Ethn. LXII. 160–171.
1955 - Dél-Dunántúl településformáinak történetéhez. Ethn. LXVI. 125–186.
1956 - Hajdúböszörményi földművesek karámja (Az alföldi mezei életmód és az alföldi településformák kérdéséhez). Ethn. LXVII. 483–518.
1957a - Csúsztató Nógrádból. NÉ XXXIX. 291–294.
1957b - Vasfogó vermek a töröknek hódolt Baranyában. Ethn. LXVIII. 346–349.
1960 - A magyar kertes települések elterjedéseinek és típusainak kérdéséhez. Műv. Hagy. I–II. 331–350. Budapest
HOFER Tamás lásd még FÉL Edit–HOFER Tamás
HOFFMANN Tamás
1956 - Egy palóc falu földművelő technikájának néhány jellegzetessége a századforduló tájékán. Ethn. LXVII. 536–561.
1963 - A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában. Budapest
1967 - A magyar tanya és a hagyományos mezőgazdaság üzemszervezetének felbomlása Európában. Ethn. LXXVIII. 130–137.
1975 - Néprajz és feudalizmus. Budapest
1989 - Karre, Wagen, Kutsche. In: GUNDA, Béla–LUKÁCS, László–PALÁDI-KOVÁCS, Attila (hrg.): Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky 219–226. Székesfehérvár
1994 - A szántóföld művelése Európában. HOMÉ XXXII. 207–238. Miskolc
HOFFMANN Tamás lásd Gunst Péter
HOLÉCZY Mihály
1825 - Rév-Komáromnak esmértetése. TGy V. 3–34.
HOLUB József
1960 - A bortermelés Zala megyében 1526 előtt. GMJÉ 1950–1960. Zalaegerszeg
1963 - Zala megye középkori vízrajza. Függelék: 1. A malmok Zala megye vizein. 2. A halászat Zala megye vizein. GMK 23. Zalaegerszeg
HOMÉR Janka
1932 - Magyarország halászati földrajza. Vác
Honfogl. és népr.
KOVÁCS László–PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.): Honfoglalás és néprajz. A honfoglalásról sok szemmel. IV. Budapest, 1997
HONTHEGYI Mátyás
1976 - Horog van ezerféle. I–II. MH XXX. 8, 10. sz. 192–194, 254–256.
HOPPÁL Mihály
1970 - Egy falu kommunikációs rendszere. Budapest
HORVÁTH Adolf Olivér
1960 - Mecseki erdőtípus-tanulmányok. JPMÉ 39–53. Pécs
1961 - Antropogén hatás a Mecsek környék vegetációjában. JPMÉ 45–51. Pécs
HORVÁTH Ferenc
1936 - Adatok a „kalocsai paprika” múltjából. (Klny. a Kalocsai Néplap 1936. február 6–7. számából.) Kalocsa
1057HORVÁTH István
1978 - Város a föld alatt. In: SZOMBATHY Viktor (szerk.): Régészeti barangolások Magyarországon. 293–343. Budapest
HORVÁTH László
1990 - Vadászok és orvvadászok a dualizmuskori Szabolcsban. Szabolcs-Szatmári Szemle, XXV. 1. sz. 43–47.
HORVÁTH Mihály
1840 - Az ipar és a kereskedés története Magyarországon a három utolsó század alatt. Buda
HORVÁTH Móric, Z.
1859 - Téli halászat a Balaton jegén. Vadász- és Versenylap, III. 9. sz. 137–140.
HORVÁTHOVÁ, Emilia–URBANCOVÁ, Viera (hrg.)
1972 - Die slowakische Volkskultur. Bratislava
HOSS József
1966 - Halászat, nádaratás és táplálkozás egy nagybereki községben (Somogyszentpál). Somogyi Múzeum 8. sz. Kaposvár
HÖCK, Alfred
1967 - Schweizer als Berufungsbezeichnung des Melkers. Schweizerisches Archiv für Volkskunde LVII. 6. 81–91.
HRENKÓ Pál–PAPP-VÁRY Árpád
1990 - Magyarország régi térképeken. Budapest
HUBSCHMIED, Johannes
1955 - Schläuche und Fäßer. Bern
HUNFALVY János
1867a - Hazánk közlekedési eszközeiről. Pest
HUNFALVY János (szerk.)
1867b - Gömör-Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása. Pest
HUNFALVY János–ROHBOCK Lajos
1856–63 - Magyarország és Erdély eredeti képekben. I–II. Darmstadt
HUNFALVY Pál
1876 - Magyarország ethnographiája. Budapest
1888 - Herman Ottónak magyar halászati könyve, nyelvi, társadalmi, néprajzi és régészeti tekintetben. Sz XXII. 216–241.
HUSKA, Miroslav A.
1972 - Slovenski pltnici. Martin
HUTTERER Miklós
1967 - Milimári. MNy. LXIII. 350–351.
IGALI MÉSZÁROS József
1940 - Jeges halászat. Búvár VI. 66–68. Budapest
IHRIG Dénes (szerk.)
1973 - A magyar vízszabályozás története. Budapest
IKVAI Nándor
1961a - Adatok a jászsági csépformákhoz. Műv. Hagy. III. 149–158. Debrecen
1961b - Néprajzi adatok a debreceni vaseszköz-lelethez. DMÉ 143–150. Debrecen
1962 - Szénamunka és takarmánykészítés a Zempléni-hegyvidéken. Ethn. LXXIII. 26–53.
1966 - A földalatti gabonatárolás Magyarországon. Ethn. LXXVII. 343–377.
1967 - Földművelés a Zempléni hegység középső részén. Műv. Hagy. IX. Debrecen
1977 - Földművelés az Ipoly és a Börzsöny között. In: IKVAI Nándor (szerk.): Börzsöny néprajza. Stud. Com. V. 129–218. Szentendre
1981a - A tövisborona Észak-Magyarországon és szlovákiai párhuzamai. Ethn. XCII. 278–297.
1981b - A földművelés jellemzői a Zempléni hegységben. In: SZABADFALVI József (szerk.): Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről. HOM Népr. Kiadv. X. 25–41. Miskolc
1058IKVAI Nándor
1985 - A paraszti gazdálkodás és változásai a Tápió mentén a XVIII–XX. században. In: IKVAI Nándor (szerk.): Tápió mente néprajza. Stud. Com. XV. 171–318. Szentendre
ILA Bálint
1957 - Die walachische Bevölkerung der Herrschaften Murány, Csetnek und Kraszna-horka. Stud. Slav. III. 113–149.
1966 - A vlach pásztorok tretina adója. AtSz VIII. 303–331.
1976 - Gömör megye. I. A megye története 1773-ig. Budapest
ILIĆ Tanasije Z.
1968 - Zemunski brodograditelji – „superi” krajem XVIII veka. In: Zbornik za drustve-na nauke 51. 36–60. Novi Sad
IMPLOM József
1935 - Vadméhkeresés. NNy VII. 241.
1964 - A folyónevekből lett kutyanevekhez. Nyr LXXXVIII. 203–204.
IMRE Samu
1941 - A felsőőri földművelés. Debrecen
IMREH István
1947 - Székely falutörvények. Kolozsvár
1973 - A rendtartó székely falu. Bukarest
1979 - Erdélyi hétköznapok. Bukarest
1983 - A törvényhozó székely falu. Bukarest
INCZEFI Géza
1961 - A Tisza–Maros-szöge halászatának nyelvi emlékei. Klny. a Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyvéből. Szeged
ISTVÁN Lajos
1980 - A korondi hagyományos állattartás köréből. Népism. Dolg. 1980. 47–59. Bukarest
1991 - A korondi toplászok mestersége. Honismeret, XIX. 1. sz. 75–79.
ISTVÁNFFY Gyula
1911 - A borsodmegyei palócok. Ethn. XII. 162, 222, 292, 393.
ITKONEN, T. I.
1948 - Suomen lappalaiset vuoteen 1945. I–II. Helsinki
IVÁNCSICS Nándor lásd IKVAI Nándor
IVÁNYI Béla
1962 - Adatok a magyar halászat történetéhez. MMgMK 1962. 106–115.
JABLONKAY Géza
1968 - Az alsóörsi közbirtokosság, a közös gazdálkodás egy régi formája (1816–1964). AtSz X. 180–203.
JACOBEIT Wolfgang
1961 - Schafhaltung und Schäfer in Zentraleuropa bis zum Beginn des 20. Jahrhun-derts. Berlin
JAKÓ Zsigmond
1944 - A gyalui vártartomány urbáriumai. Kolozsvár
JAKSA Eleonóra
1997 - Vadászó nemesek és úri vadászok. Honismeret, XXXV. 1. sz. 23–28.
1998 - A paraszti vadászat legális és féllegális lehetőségei Magyarországon a 18–19. században. NK–NT XIX. 69–90. Budapest
JANCO Stefan
1971 - Pltnicenie na Orave. Zbornik Oravského Muzea 2. 149–159.
JANITSÁRY Miklós
1937 - Millingezés – Elbeszélés az alsódunai halászok életéből. VH V. 34–36.
JANJIC Stjepan
1971 - Korablje na rijeci Kupi. Svjetlo VI/2. 123–130.
1059JANKÓ Béla
1967 - A gőzhajózás kezdete a Dunán, „Carolina”, az első gőzhajó. Budapest
JANKÓ János
1892 - Kalotaszeg magyar népe. Budapest
1892–93 - Közlemények a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárából. Első sorozat: Halászati eszközök. 1. Uj-Zeeland, 2. Finnország. Ethn. III. 321–326; IV. 55–59.
1893a - Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népe. Budapest
1893b - A torockói vasbányászat és kohászat. MMÉEK XXVII. (Kny. 1–53.)
1895 - Régi hazai lőportartók szarvasagancsból. Archeológiai Közlemények, XVIII. 81–117.
1900a - A magyar halászat eredete. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása I. köt. 1–2. rész. Budapest–Leipzig
1900b - A doroszlói dob- és csukavarsák eredete. Term. Tud. Közl. XXXII. 309–312.
1901 - Turbukháló Erdélyben. NÉ II. 12–13.
1902a - A balatonmelléki lakosság néprajza. Budapest
1902b - A magyar halászat eredetéről – Válasz U.T. Sirelius bírálati megjegyzéseire. NÉ III. 37–47.
JANKÓ János–NÉCSEY István
1901 - Zárszó „A magyar halászat eredete” vitájához. Budapest
JANKÓ János–SEMAYER Vilibáld
1900 - Válasz Herman Ottó Úrnak a „Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása” czímű könyv I. kötetéről írt recenziójára. Budapest
JANKOVICH Miklós
1967 - Adatok a magyar szarvasmarha eredetének és hasznosításának kérdéséhez. AtSz IX. 420–431.
1968 - Pferde, Reiter, Völkerstürme. München
1970 - A magyar ló. AtSz XII. 253–267.
JANÓ Ákos
1982 - Fejezetek a szanki és móricgáti tanyás gazdálkodás múltjából. KJMK 1. Kecskemét
JASCHKE Franz
1821 - National-Kleidertrachten und Ansichten Von Ungarn, Croatien, Slavonie, der Banat, Siebenbürgen und der Bukowina. Wien
JENKINS, J. Geraint
1961/1972 - The English Farm Wagon. Reading (2. kiadás: 1972)
1962 - Agricultural Transport in Wales. Cardiff
JEŘABEK Richard
1960 - Karpatské vorastvi v 19. stoleti. Brno
JESZENSZKY Árpád
1979 - Adatok a magyar zöldségtermesztés múltjából. Kertgazdaság, XI. 1. sz. 74–82.
JÓKAI Mór
1890 - Sárga rózsa. Budapest
1964a - Az arany ember. I–II. Budapest
1964b - Bálványosvár (1883). Jókai Mór összes művei. Regények 43. Budapest
JORDÁN Károly
1959 - Bognár kisipar. Budapest
JUHÁSZ Antal
1962 - A tiszai tutajozás és a szegedi super mesterség. MFMÉ 1960–62. Szeged
1966 - A deszki hajóvontatók. MFMÉ 1964–65/1. 93–114. Szeged
1968 - A bakity. Adatok a homoki teherhordó eszközökről. MFMÉ 1968. 99–108. Szeged
1974 - Telekrendezés a szegedi tanyákon. Ethn. LXXXV. 276–314.
1984 - A deszki hajóvontatók. In: HEGYI András (szerk.): Deszk története és néprajza. 783–816. Szeged–Deszk
1060JUHÁSZ Antal
1991 - Hajóács mesterség. MN III. 447–455.
1996 - Gazdálkodás és életmód. In: PÉTER László (szerk.): Röszke földje és népe. 291–327. Szeged
JUHÁSZ Antal–LELE József
1971 - Közlekedés, teherhordás. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. 409–422. Tápé
JUHÁSZ Antal–MOLNÁR Imre
1971 - Gyűjtögetés, víziélet. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. 257–269. Tápé
JUNG Károly
1986 - A „Máriaülte gaz” eredetmagyarázó mondatípus elterjedésének kérdéséhez. Létünk, 16. 51–56. Szabadka
KAÁN Károly
1927 - A Magyar Alföld. Budapest
KÁDÁR Lajos
é. n. - Halászok (Regény). Budapest
1959 - Kolomp szól a ködből. Emlékek a régi pásztoréletből. Budapest
KÁDÁR Zsombor
1993 - Székelyföldi erdészet- és faipartörténeti jegyzetek. Erdt. K. XI. Budapest
KALAPIS Zoltán
1993 - Régi vízi világ a Bácskában és Bánátban. Újvidék
KÁLDY-NAGY Gyula
1982 - A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása. Forráskiadványok a Békés megyei Levéltárból 10. Békéscsaba
1970 - Magyarországi török adóösszeírások. Budapest
KÁLLAY Ferenc (= K. J.)
1823 - Magyar régiségek nyomozása. TGy VII. 3–38.
KÁLLAY István
1972 - Szabad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában. Budapest
KALO Péter
1816 - A méhtartásnak különféle tartományokra... Eger
KÁNTOR Mihály
1926 - Bodrogközi adatok a sarlós aratáshoz. NÉ XVIII. 83–86.
KAPOSVÁRI Gyula
1974 - Szolnok mezőváros ipari és kereskedelmi vonatkozásairól. In: HOFER Tamás– KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.): Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. 9–24. Budapest–Szolnok
KARAMAN Igor
1966 - Trgovinska magistrala Sisak–Karlovac–Rijeka. In: JAZU Starine kniga 53. 263–312. Zagreb
1972 - Privzeda i drustvo hrvatske v 19. stoljecu. Zagreb
KARDOS László
1943 - Az Őrség népi táplálkozása. Budapest
KÁROLYI Zsigmond
1960 - A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon. Budapest
KÁROLYI Zsigmond–NEMES Gerzson
1975 - Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja, I. Az ősi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok kezdetei, 895–1846. VTF 8. Budapest
KÁRPÁTI Kelemen
1903 - Néprajzi tárgyak a szombathelyi múzeumból. NÉ IV. 148–152.
KÁSZONI Zoltán
1995–96 - Régi halász-szerszámok Románia halasvizein. Halászat, 88. évf. 3. sz. 128–129; 4. sz. 171–174; 89. évf. 1. sz. 38–40; 2. sz. 80–82.
1061KATONA Imre
1948 - A baromfi betegsége és gyógyítása Csongrádon. Ethn. LIX. 133–138.
1949 - A csongrádi baromfitartás szokásai és hiedelmei. Ethn. LX. 164–182.
1957 - A magyar kubikosok élete. Budapest
1958–59 - Népi állatorvoslás Csongrádban. Népr. K. III. 1–2. sz. 230–268; 3–4. sz. 128–149; IV. 1–2. sz. 147–162.
1960 - Az emberhámok főbb típusai és a kubikosnyakló. Ethn. LXXI. 381–388.
1961 - A kubikoskordé és a kordésmunka. Ethn. LXXII. 56–85.
1962 - Sárköz. Budapest
1962–63 - A kubikostalicska és a talicskásmunka. Ethn. LXXIII. 512–532; LXXIV. 13–
37.
1963 - Kubikos ásó és az ásózás. Népr. D. 11. Szeged
1965 - Átmeneti bérmunkaformák. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. II. 382–433. Budapest
1971 - Baromfitartás Tiszaigaron. In: Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának 20. évfordulójára. 43–57. Túrkeve
1978 - Hagyományos baromfitartás Csongrádon. In: SIMON István (szerk.): Mozaikok Csongrád város történetéből. 50–75. Csongrád
KÁZMÉR Miklós
1993 - Régi magyar családnevek szótára XIV–XVII. század. Budapest
KECSKÉS László
1969 - A komáromi szekeresgazdák. Irodalmi Szemle, XII. 10. sz. 885–905. Bratislava
1978 - Komáromi mesterségek. Bratislava
KECSKÉS Péter
1966 - Szőlőtermesztés a Mátraalján. Ethn. LXXVII. 495–516.
1967 - A szőlő talajművelése Észak-Magyarországon. NÉ XLIX. 219–253.
1968 - A szőlő telepítésének hagyományos és újabb eljárásai a Mátra alján. EMÉ VI. 295–309. Eger
1984 - Gyöngyös és a Mátraalja szőlőművelésének észak-magyarországi összefüggéseihez. In: HAVASY Péter–KECSKÉS Péter (szerk): Tanulmányok Gyöngyösről. 401–455. Gyöngyös
KECSKÉS Péter–PETHŐ Mária
1974 - A pannóniai szőlőművelés és mustnyerés tárgyi emlékeinek értékeléséhez. NÉ LVI. 131–159.
KELETI Ferenc
1901 - Orvhalászat a Balaton-melléken. Halászat, II. 17. sz. 111–113.
KELETI Károly
1875 - Magyarország szőlészeti statisztikája 1860–1873. Budapest
KEMECSI Lajos
1998 - Szekerek, kocsik, szánok. Paraszti járműkultúra Észak-Dunántúlon. Él. Trad. 8. Budapest
KEMÉNY Endre
1869 - Képek a hazai népéletből. Görgényi medvevadászok. Vas. Ú. XVI. 61–62.
KEMÉNY Gábor
1972 - Fo-kutya volt-e a fakutya? Nyr XCVI. 158–165.
KEMÉNY János
1990 - Viziboszorkány. (Harmadik kiadás, első: 1979) Bukarest
KENESSEY Albert
1865 - Német–magyar és magyar–német hajózási műszótár. Pest
1868 - Halászatunk s a haltenyésztés. Pest
1869 - Hajózási törvények. Pest
1871 - Statisztikai adatok a Magyar Korona területén 1870–ben forgalomban volt hazai uszákról. Buda
1872 - A kapaszkodó hajózásról. Budapest
1062KENESSEY Kálmán
1858 - A szántóvető aranyszabályai. Pest
1869 - Nézetek a hazai halászat ügyében. Pest
KERECSÉNYI Edit, H
1959 - A baromfi ültetése és keltetése Galgamácsán. Népr. K. IV. 4. 204–243.
1969 - A népi méhészkedés története, formái és gyakorlata Nagykanizsa környékén. Népr. K. XIII. 3–4. sz.
1968 - Kéregedények a Thury György Múzeumban. Ethn. LXXXI. 545–555.
KERÉKGYÁRTÓ Adrienne, U.
1992 - A csíkiek Negyedfélmegye Havasáról. NÉ LXXIV. 5–47.
KERTÉSZ André
1982 - Hungarian Memories. Boston
KESZEGH István
1956 - A pecek. Ismeretlen mozgásgátló eszköz a tiszaigari gulyások kezén. Népr. K. I. 82–86.
KESZI-KOVÁCS László lásd KOVÁCS László, K.
KHÍN Antal
1948 - A csallóközi halászélet – A kishalászat szerszámjárása – A rekeszvörse, a vejsze és a barok. Halászat, XLVII. 57–58, 68–71, 87–88, 125–127, 168–170.
1954 - A Sió halászeszközei. Halászat, I. 9. sz. 13.
1957 - A magyar vizák története. MgMF 2. Budapest
1960 - A Velencei-tó halászata. MgMF 16. Budapest
1962 - A pesti vizafogók és a mai Vizafogó utca neve. MMgMK 1962. 84–92.
1964 - A Szelidi-tó halászata. MMgMK 1964. 99–116.
1966 - A somorjai halászcéh. MMgMK 1965–1966. 121–130.
1970 - A régi Csallóköz mint halászóhely. MMgMK 1969–1970. 157–266.
KIRÁLY István
1962 - Fejezetek a Somogy megyei szarvasmarhatenyésztés történetéből (1848–1945). Kaposvár
1965 - A bonyhádi tájfajta szarvasmarha kialakulása. AtSz VII. 550–570.
1968 - A szarvasmarhatenyésztés fejlődése Tolna megyében (1848–1944). AtSz X. 486–513.
KIRNER A. Bertalan
1964 - A békési vásár. EFMK 55–57. sz. Gyula
KISBÁN Eszter
1987 - „Köleskását hoztam, mégpedig cukrozva…” A cukor bevezetése a parasztoknál Magyarországon. Agria XIII. 239–265. Eger
1997 - Táplálkozáskultúra. MN IV. 419–581. Budapest
KISS Attila
1964 - A Kárpát-medence kora középkori szőlőművelésének kérdéséhez. AtSz VI. 143–149.
KISS Géza
1937 - Ormányság. Budapest
KISS Imre, É.
1969 - Adatok a szarvaskerep magyarországi termesztésének történetéhez. AtSz XI. 102–110.
KISS István, N.
1960 - 16. századi dézsmajegyzékek. Budapest
1968 - A szőlőművelés terméshozamainak alakulása a XVII–XVIII. században. AtSz X. 78–90.
1973 - Szőlőmonokultúra a Hegyalján a 16–18. században. AtSz XV. 383–390.
1974 - A paraszti vadászat Magyarországon (XVI–XVIII. század). AtSz XVI. 66–71.
KISS Lajos
1922 - Beszterec – Egy lápi község leírása. FE II. 209–228.
1063KISS Lajos
1925 - A hódmezővásárhelyi ember aprójószága. Ethn. XXXVI. 148–162.
1926 - A kasza a hódmezővásárhelyi ember kezén. NÉ XVIII. 86–93.
1929 - Földművelés a Rétközön. A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Bizottságainak kiadványai, V. 20. füzet. A Nyírségkutató Bizottság Dolgozatai, III. Debrecen
1930a - A szegény ember malaca. MNy II. 135–143.
1930b - A karikásostor. NÉ XXII. 142–145.
1937a - Néprajzi tárgyak a Jósa Múzeumban. NÉ XXIX. 164–171.
1937b - Díszített jármok Szabolcs vármegyében. NÉ XXIX. 308–320.
1943a - A szegény asszony élete. Budapest
1943b - A Nyírség halászata. Ethn. LIV. 20–55.
1954 - Nagyhalász. Ethn. LXV. 329–373.
1958 - Vásárhelyi hétköznapok. Budapest
1961 - Régi Rétköz. Budapest
1981 - A szegény emberek élete. I–II. (3. kiad.) Budapest
KISS Lajos (nyelvész)
1988 - Földrajzi nevek etimológiai szótára. I–II. Budapest
KISS Sándor, É.
1972 - A fácán a magyar nyelvemlékekben és a régebbi irodalmi forrásokban. AtSz XIV. 331–339.
1974 - Egy letűnt népi foglalatosság: a madarászat. Ethn. LXXXV. 91–98.
KŁODNICKI, Zygmunt
1975 - „Rezginia” in Europe. Ethnologia Europea, VIII. 2. 101–110.
1992 - Tradycyjne rybołowstwo śródlądowe w Polsce. Wrocław
KNÉZY Judit
1977 - Csököly népi gazdálkodása és táplálkozása (XVIII–XX. sz.). Somogyi Almanach 26. Kaposvár
KNIEZSA István
1934 - A tót és lengyel költözködő pásztorkodás magyar kapcsolatai. Ethn. XLV. 62–73.
1950 - Szláv jövevényszavaink a gazdasági élet köréből. MNy XLVI. 113–119.
1955/1974 - A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I. 1–2. Budapest (Második kiadás: 1974)
KÓCZIÁN Géza
1979 - Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. – Népi orvoslás Magyarországon. 155–160. Budapest
1984 - Etnobotanikai vizsgálatok Répáshután. In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. HOM Népr. Kiadv. XIII. 229–256. Miskolc
KÓCZIÁN Géza–PINTÉR István–GÁL Miklós–SZABÓ István–SZABÓ László
1976 - Etnobotanikai adatok Gyimesvölgyéből. Botanikai Közlemények, 63. köt. 29–36.
KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László Gy.
1977 - Kalotaszegi népgyógyászati adatok. Gyógyszerészet, XXI. 5–17.
1979 - A Helleborus- (Hunyor-) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Orvostörténeti Közlemények, Suppl. 11–12. Népi orvoslás Magyarországon. 125–154. Budapest
KÓCZIÁNNÉ SZENTPÉTERI Erzsébet
1977 - Budapest kocsigyártóipara a századfordulón. Közlekedéstudományi Szemle, XXVII. 2. sz. 81–85.
KOCSIS Gyula
1988 - Hagyatéki leltárak. Cegléd 1850–1900. Ceglédi Füzetek, 24. Cegléd
KOCSIS Gyula–NAGY VARGA Vera
1977 - Perőcsény és Vámosmikola állattartása. In: IKVAI Nándor (szerk.): Börzsöny néprajza. Stud. Com. 5. 93–127. Szentendre
1064KODOLÁNYI János
1956 - Adatok Vajszló lótartásához. Népr. K. I. 118–146.
1958 - Adatok a Nyugati-Mecsek paraszti szőlőgazdálkodásához. JPMÉ II. 147–178. Pécs
1959 - Morva miskároló az Ormánságban. Népr. K. IV. 1–4. 125–129.
1975 - Az észak-eurázsiai vadász-, halász- és réntartó kultúrák. In: HAJDU Péter (szerk.): Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. 141–167. Budapest
1994 - Uráli nyelvű vadászok Észak-Eurázsiában. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 24. 187–200. Szentendre
1997 - Zsákmányolás–vadfogás, méhészet, gyűjtögetés. In: Honfogl. és népr. 47–60.
KOLLWENTZ Ödön
1978 - A közös gazdálkodású erdők története, különös tekintettel Baranya megye erdőbirtokosságaira. Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei XI–XII. 5–48. Budapest
KOLOSSVÁRY Szabolcsné
1975 - A magyar erdőgazdálkodás történelmi fejlődése. In: KOLOSSVÁRY Szabolcsné (szerk.): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. 15–79. Budapest
KOLOSVÁRY Bálint
1923 - Vadászati jog. Tanulmányok a jogtörténet, magánjogi dogmatika és a tételes magánjog köréből. Budapest
KOLOSVÁRY Gábor
1928 - Tiszavölgyi halászat és település. Budapest
KOMA Ján
1954 - Košikárstvo v Bardejove a na okoli. Slov. Nár. II. 348–385.
KOPCZYNSKA-JAWORSKA, Bronislawa
1961 - Das Hirtenwesen in den Polnischen Karpaten. VHO 389–438.
KOREN, Hans
1972 - Die steierischen Eggen. Übersicht und Bestandaufnahme. In: Volkskunde. Fest-gabe für Leopold Schmidt. Wien
KÓRIS Kálmán
1905 - Matyóföldi tüzelők és szénatartók. NÉ VI. 249–263.
KORIZMICS László
1858 - Jelentése a dunai hajózásról, s a magyar borok érdekében Konstantinápolyba tett útjának eredményeiről. Pest
1867 - Gazdasági levelek. Pest
KORIZMICS László–BENKŐ László–MÓRÓCZ István
1855–56 - Mezei gazdaság könyve. I–IV. Pest
KOROKNAI Ákos
1974 - Gazdasági és társadalmi viszonyok a dunai és a tiszai határőrvidéken a XVIII. század elején. Budapest
KOROMPAI Gábor
1987 - Az Alföld víziútjai. In: Alföldi Tanulmányok XI. 163–187. Békéscsaba
KOROMPAY Bertalan
1939 - Finnugor eredetű csapdáink kérdéséhez. I. A finn „pynna” változatai. NÉ XXXI. 239–247.
1945 - A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn. LVI. 9–14.
1953a - Die Bogenfalle bei den Finnougriern auf dem Wege aus Sibirien nach Europa und in den südlichen Verbreitungsgebieten. Acta Ethn. III. 23–90.
1953b - Jankó János, a finnugor néprajzi kutatások úttörője. Nyelvtud. Közl. LV. 228–246.
1956 - A csiklétől a csikkentőig. NÉ XXXVIII 5–22.
1961 - Finnugor vagy eurázsiai? Egy archaikus madárfogó szerszámunk eredetéhez. NÉ XLIII. 21–30.
1065KOROMPAY Bertalan
1983 - Csapdafélék. A vadászat összehasonlító néprajzához. Budapest
KÓS Károly
1947a - Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának faekéi. Erd. Múz. LII. 81–94.
1947b - A kalotaszegi kosarazó juhászat. Kny. Misc. Ethn. I. 3–28. Kolozsvár
1949 - Méhészkedés a Mezőségen. Ethn. LX. 158–164.
1959 - Kéziratos méhészkönyv Vajasdról. Népr. K. IV. 1–2. sz. 296–302.
1968 - Mihez kezdjünk a természetben? Bukarest
1971 - Kászoni adatok a népi vadfogáshoz. Aluta, II. 323–346. Sepsiszentgyörgy
1972 - Népélet és néphagyomány Bukarest
1976 - Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest
1977 - A faluekéről. Ethn. LXXXVIII. 259–269.
1979 - Eszköz, munka, néphagyomány. Bukarest
1985 - Mihez kezdjünk a természetben? Budapest
1994 - Népi földművelés a Mezőségen. Népism. Dolg. 88–119. Bukarest
1999 - Népi földművelés Kalotaszegen. Népr. LKK 7. Debrecen
KÓS Károly–SZENTIMREI Judit–NAGY Jenő
1972 - Kászoni székely népművészet. Bukarest
1978 - Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. Bukarest
KÓSA László
1967 - A gyulai zöldségtermelő körzet kialakulása. AtSz IX. 496–513.
1969 - Találmányok a paraszti gazdaságban. NK–NT II–III. 63–77.
1970 - „Buza szükségben felsegéllő jegyzések”. A burgonya a magyarországi táplálkozásban a XVIII. század végén és a XIX. század elején. Ethn. LXXI. 363–375.
1978a - A földművelés néprajzi vizsgálatának néhány fontos vonása. 1945–1976. Diss. Ethn. II. 76–88. Budapest
1978b - Murokország és más zöldségtermesztő vidékek. In: JÁVOR Kata–KÜLLŐS Imola–TÁTRAI Zsuzsanna (szerk.): Kis magyar néprajz a rádióban. 64–65. Budapest
1980a - A burgonya Magyarországon. Budapest
1980b - Káposzta. MNL III. 39–43.
1990 - Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Stud. Folk. Ethn. 27. Debrecen
KÓSA László–DIÓSZEGI Vilmos
1982 - ‘Vetés’. MNL V. 546–548.
KOSTIC Mita
1959 - O dunavsko-savskoj trgovini ladama, ladarima i ladarskim cehovima v XVIII–XIX veku do pojave zeleznica. Istorisko Ćasopis. IX–X. 259–294. Beograd
KOTHE, H.
1953 - Verbreitung und Alter der Stangenschleife. EAF 1. 74–94. Berlin
KOTICS József
1988 - Népi méhészkedés Gömörben. Göm. népr. XVIII. Debrecen
1989a - A méhészper tanulságai. JAMÉ XXIV–XXVI. (1981–1983) 329–332. Nyíregyháza
1989b - Szántóföldi növénytermesztés két ungvidéki faluban. In: Néprajzi tanulmányok az Ungvidékről. Néprajzi Közlések, V. 27–31. Bratislava
1991a - Mézkereskedés Rozsnyón a XIX. században. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére. 221–231. Debrecen
1991b - Gömöri méz és viaszkereskedők. In: EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.): Nemzetiség – identitás. 265–269. Debrecen–Békéscsaba
1992 - Az alföldi méhészet folklórja. In: NOVÁK László (szerk.): Hiedelmek és szokások az Alföldön. II. 705–727. Nagykőrös
1993 - Okszerű méhészet – paraszti polgárosulás. Ethn. 104. 435–442.
1066KOTICS József
1994 - Méhészet és paraszti életmód. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 24. 49–59. Szentendre
KOVÁCH Aladár
1903 - Lókultusz maradványa a tolnamegyei Sárközben. Ethn. XIV. 139–41.
1904a - Adalék a tolnamegyei Sárköz régi halászatához. NÉ V. 299–309.
1904b - A csikle. NÉ V. 50–56.
1905 - A csikkentő és tőr. NÉ VI. 179–184.
1912 - Kezdetleges épületek Tolna vármegyében. NÉ XIII. 207–238.
KOVÁCS Antal
1987 - A halászat szakszókincse a Felső-Szigetközben. M. Csny. Dolg. 33. Budapest
KOVÁCS Elemér
1938 - A velencei szákos tapogató. NÉ XXX. 323–324.
KOVÁCS Endre
1993 - Földművelés egy bácskai magyar faluban. Újvidék
KOVÁCS Ferenc
1934 - Erdei famegmunkáló eszközök Gyergyócsomafalván. Erd. Múz. XXXIX. 137–142. Kolozsvár
KOVÁCS István, B.
1990 - Adalékok Vály-völgy hagyományos gazdálkodásához. Göm. népr. XXIV. 43–64. Debrecen
KOVÁCS János
1895 - Szegedi emlékek. Szeged
1901 - Szeged és népe. Szeged ethnographiája. Szeged
KOVÁCS Júlia, B.
1967 - A szekérkaskészítés domokosi műszókincséből. NyIrK XI. 133–137. Kolozsvár
KOVÁCS László, É.
1976 - Erdei munkások életviszonyai Gömörszőlősön a XX. század első felében. In: DOBROSSY István (szerk.): Foglalkozások és életmódok. HOM Népr. Kiadv. VII. 143–157. Miskolc
KOVÁCS László, K. (KESZI)
1935 - Adatok Tiszacsege néprajzához. NÉ XXVII. 99–103.
1937 - A Néprajzi Múzeum magyar ekéi. NÉ XXIX. 1–44.
1938 - Ackergeräte in Ungarn. Ung. Jahrbücher 263–301. Berlin
1944 - A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár
1947a - Adatok a bálványosváraljai fejős juhászathoz. Ethn. LVIII. 47–55, 191–210.
1947b - A bálványosváraljai fejős juhászat. Népr. Tan. 2. 207–239. Kolozsvár
1948a - A magyar földművelő gazdálkodás kutatása. Budapest
1948b - A magyar népi közlekedés kutatása. Közlekedés, teherhordás, hír- és jeladás. Budapest
1950 - Die ungarische Dreschflegel und Dreschmethoden. Acta Ethn. I. 41–95.
1961 - Beiträge zur Frage der Esztena-Genossenschaft (Melkgenossenschaften) in der Siebenbürger Heide. VHO 329–361.
1968 - A közös fejős juhnyájak tejhaszonvételi formái Erdélyben 1900 körül. NK–NT I. 9–50.
1969 - Die traditionelle Milchwirtschaft bei den Ungarn.VWH 640–695.
1970 - Adatok tejkonzerválásunk egyik régi módjához. Ethn. LXXXI. 617–634.
1981a - Der Leistenwagen im Karpatenbecken. In: Trad. Transport. 107–116.
1981b - Az ugorok lovaskultúrája. In: Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. 1975. Pars IV. 177–184. Budapest
1983 - Die ungarischen Pferdegeschirre und ihre Beziehungen. FUF XLV. 168–185.
KOVÁCS László, K.–SZILÁGYI Miklós
1977 - Evező. MNL I. 747.
1067KOVÁCS Miklós
1960 - A magyar tarka szarvasmarha története. Budapest
1962 - Adatok a XVI–XVIII. század magyar állattartásának történetéhez. MMgMK 1962. 44–62.
KOVÁCS Péter, K.
1951 - A járó-, vonó- és fejősjószág betanítása Tiszacsegén. Ethn. LXII. 370–395.
1956 - A falu tehene. NÉ XXXVIII. 277–302.
1958 - Szabados borjú. A borjúnevelés és összefüggéseinek kérdéséhez. Ethn. LXIX. 261–270.
KOVÁCS S. János
1891 - A méhekrül való hasznos beszéd. Ethn. II. 18–21.
KOVÁCS Sándor
1956 - A drávai hajósok és talpasok élete. In: IGAZ Mária–MORVAY Péter–SIMON Józsefné (szerk.): Népünk hagyományaiból. 59–70. Budapest
1989 - A drávai hajósok élete a 19. században. JPMÉ 33. 211–221. Pécs
KOZÁK László
1921 - Juhtenyésztés. Budapest
KŐHALMI Katalin, U.
1972 - A steppék nomádja lóháton, fegyverben. Budapest
KŐHEGYI Mihály
1964 - A folyónevekből lett kutyanevekhez. Nyr LXXXVIII. 205–206.
1966 - Még egyszer a folyónevekből lett kutyanevekről. Nyr XC. 423–424.
KÖLCSEY Ferenc
1998 - Minden munkái – szépprózai művek. (S. a. r. SZILÁGYI Márton.) Budapest
KŐSZEGHY Sándor
1895 - Régi méhészeti tanácsadó. MGtSz II. 57–60.
KÖVÉR Fidél
1930 - A Hanság földrajza. FE X. 3–47; 91–139.
KRALOVÁNSZKY U. Pál–TÖRÖK Tamás
1961 - Sertéstenyésztés. Budapest
KRAUSE, Eduard
1904 - Vorgeschichtliche Fischereigeräte und neuere Vergleichsstücke. (Eine ver-gleichende Studie als Beitrag zur Geschichte des Fischereiwesens.) Berlin
KRENEDITS Ödön
1896 - A kenderkötél a dunai hajózás szolgálatában. Zimony
KRESZ Mária
1949 - A hagyományokba való belenevelődés egy paraszt faluban. In: BÁRCZI Géza et al. (szerk.): Népr. Tan. 53–92. Budapest
KRIESCH János
1868 - Halaink és haltenyésztésünk. Pest
KRISTÓ Gyula
1995 - A honfoglaló magyarok életmódjáról. Sz 129. 1–62.
KRIZA Ildikó
1988 - A história továbbélése. MN V. 393–397.
KRUPA András
1970 - Negyedi káposztatermesztők Csanádalbertin és Nagybánhegyesen. BÉ V. 61–77. Békéscsaba
KRÜGER, Fritz
1935, 1936 - Hochpyrenäen. B. Hirtenkultur. Hamburg
KUCZY Károly
1976 - Vízi élet, népi hajózás Foktőn. Történeti, néprajzi és nyelvészeti tanulmányok 1. Kalocsa
KULINYI Zsigmond
1901 - Szeged új kora. Szeged
1068KUNDEGRABER, Maria
1968 - Vom Heutragen und Heuziehen in Gottschee. Jahrbuch für Ostdeutsche Volks-kunde 11. 62–85. Marburg
KUNT Ernő
1974 - A „bakiszekér” Pányokon. HOMK 13. 119–124. Miskolc
KURUCZ Albert
1964 - Az észak-bihari szőlőművelés és borgazdálkodás. HBMK 5. Debrecen
KUTHY Lajos
1846 - Hazai rejtelmek. Regény. Pest

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages