V. Imre ága.

Teljes szövegű keresés

V. Imre ága.
Ez ágazat feje V. Imre, legtöbbször ugy említtetik az okiratokban, mint a kinek leánytestvéreivel igen sok baja volt az osztályra nézve, a mennyiben azok kezére sok olyan javak is kerültek, melyek csupán fiágat illettek volna. Ugy látszik szerencsétlen volt a perlekedésben, mert gyermekeit I. Gábort, IV. Boldizsárt és Sárát Nagy Mihály hitvesét nem a legboldogabb állapotban hagyta maga után.
Közülök Gábor házassága által szép birtokra tett szert, elvévén feleségül Bánfi Gábornak Dolhai Máriától született leányát Ágnest, s ez által fénye is annyira nőtt, hogy 1712. alispánja lett Máramarosnak: de ennek magtalanul lett elhaltával, bár neje testamentomban őt hagyta örökösül, mivel Dolhai György, Máriának öcscse elfoglalta a hagyományozott jószágot, nagyon megfogyatkozott. A per ugy látszik rossz kimenetellel végződött, mert 1749-ben a megye tanuskodik Gábornak birtoktalan voltáról.
Boldizsár, a másik fiú, elébb Nagy Katával lépett házasságra, s attól egy fia is lett II. József; de ennek s nejének halála után sok ideig özvegy állapotot élt, s ugy látszik nem is volt szándéka ujra családos életet élni, mert 1749-ben örök vallást tesz oldal-ági rokonai, különösen IV. Ádám részire. Azonban már hajlott korában, némi kedvetlenségek miatt megmásolta akaratát, s az akkor folyt Bánfi-perből tetemes részletnek jutván birtokába, uj házasságra lépett Szabó Borbálával s vele két gyermeket nemzett: Borbálát Nagyidai Lászlónét és V. Boldizsárt.
Boldizsár Ugocsa megyébe tette át lakását, Tisza Keresztúrban s itt is lakott egész haláláig. Kétszer házasodott, elébb Dobsa Máriával (1783), kitől 1798. maradt özvegyen; azután Kölcsei Zsuzsánnával, kit 1800. vett el. Egy azon évben haltak el mindketten, 1828-ban, özvegye ő utánna négy hónappal, mint 68 éves agg. Viselt szolgabiróságot Ugocsa megyében.
Első nejétől következő gyermekei voltak: III. Lajos, ki mint szigeti tanuló, ifju korában szerencsétlen halált halt; Polixén, Erzsébet, Eszter. Ezek sem értek felnőtt kort.
Második nejétől XVI. István és XV. György fiai maradtak. György törvényes maradék nélkül mult ki. István, feleségétől Galgóczi Erzsébettől, Galgóczi István t. kereszturi lelkész leányától, kit mint 20 éves ifjú vett el, öt leányt és egy fiút V. Ferenczet nemzett.
Ferencz most, mint 40 éves földbirtokos magánzó él Beregmegyében Gúthon, feleségével Berzsenyi Zsuzsánnával, s két gyermekével Jánossal és Idával. E János, sorszerént IX-dik a Pogány név egyik élő örököse, s egyszersmind jelenleg élő utolsója a máramarosi vonalt egyik oldalon alkotó György ágának.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages