c) I. Lajos ága.

Teljes szövegű keresés

c) I. Lajos ága.
I. Lajos (I. Sándornak fia) meghalt 1758-ban. Neje volt iktári Bethlen Katalin, kitől hét gyermeke született, és pedig három leány úgymint Borbála Zeyk Dánielné, Kata báró Naláczy Károlyné, Eszter Vay Ábrahámné, és négy fiú, úgymint: 1. II. Lajos, 2. I. Domokos, 3. III. Sámuel, és 4. VIII. Mihály, ki mind a négyen külön ágat terjesztettek. Szólunk rólok egyenként:
1. II. Lajos, előbb (1793-ban) a főszámvevői hívatal elnöke, cs. k. kam. utóbb (már 1794-ben is) főkormányszéki tanácsos és valóságos belső titkos tanácsos, majd a Leopold cs. rend közép keresztese végre a rendek elnöke. Meghalt 1815-ben. Nejétől nagy-szalontai gr. Toldy Sárától gyermekei: 1. IV. József, 2. Krisztina báró Bruckenthal Mihályné, 3. Kata borosjenői Tisza Lajosné, 4. Juliana gróf Toroczkay Pálné, és 5. Zsófia gr. Teleki Józsefné. Ezek közűl IV. József cs. ki. kamarás született 1778-ban. Nőűl vévén szigethi Szerencsy Józsefnek Radvánszky Teréziától leányát, Franciskát, ettől egyetlen leánya maradt Janka.
2. I. Domokos, előbb a katonai pályán szolgált, utóbb közhívatalos pályára lépett, és cs. k. kamarás, Torda vármegye főispánja, a gyulafejérvári ref. egyház megye gondnoka volt. Kéziratban hagyta saját életét alexandrinus rimekben jókora két kötetben megírva. Maros-vásárhelyi házára latin feliratot tett, arról szólót, hogy azon ház igaz szerzeményből épűlt. Meghalt 1824-ben. Mind végig magyar ruhában járt, miben fia Elek is követé. Első neje gr. Bethlen Julia volt, ettől gyermekei: 1. Anna báró Kemény Simonné, 2. Elek, második nejétől gr. Kendeffy Zsuzsától gyermekei: 3. Ráchel báró Kemény Miklósné, és 4. Krisztina. Nevezett fia Elek szül. 1799-ben, nőűl vévén Wéer Juliannát, ettől két fia: 1. IV. Domokos (sz. 1825.) és 2. György (sz. 1826.) maradt. Amannak nejétől b. Radák Annától leánya Anna szül. 1856. Emez (tudniillik György) Kendeffy Ilkát tartja nőűl, és 1861-ben Magyar-Láposon mint megyei biztos az irományok átvételével volt megbízva.
3. III. Sámuel cs. k. kam. a hadseregben szolgált mint százados. Meghalt 1822. évi dec. 21-én. Nejétől gr. Serényi Francziskától († 1833.) gyermekei voltak: 1. Karolina szűl. 1780. gr. Teleki Ferencznek a paszmosi költőnek neje, 2. V. József, ki Aspern mellett esett el 1809-ben, mind két lábát az ágyú-golyó sodrá el; 3. Krisztina sz. 1785. Brünnben alapitványi hölgy, 4. III. Ferencz (paulai) szül. 1790. katholizált, elhagyván a seminariumot, elébb a m. kir. helytartótanácsnál titoknok, majd tanácsos Budán, 1825-ben kormányszéki tanácsos Erdélyben, végre cs. k. kamarás, v. b. titk. tanácsos és az erdélyi kanczellárián előadó tanácsos. Az 1834. 37. és 46. évi erdélyi országgyűlésen kir. hívatalos volt. Zrínyi német fordítója és több becses czikk irója Hormayr és Mednyánszky történeti Zsebkönyvében és a Tud. Gyűjteményben. Meghalt 1853. mart. 8-án Bécsben. Nejétől gróf Szapáry Leopoldina (szül. 1794. jul. 26.) csillag keresztes hölgytől, kit 1813. febr. 12-én vett nőűl, gyermeke nem maradt.
4. VIII. Mihály cs. kir. kamarás, valós. belső titkos tanácsos, erdélyi kir. táblai ülnök (1794.) majd Marosszéki fő királybiró volt. Az 1790. erdélyi orsz. gyülésen kir. hívatalos, és a törvénykezési bizottság tagja. A maros-vásárhelyi Collegium főgondnoka. Meghalt 1816. jan. 28-án. Nejétől tancsi gr. Földváry Druzsiannától egyetlen fia maradt: III. Lajos, ki 1778-ban született, a főkormányszéknél hívataloskodott, és 1810-ben halt meg. Ennek nejétől gr. Kendeffy Annától három fia maradt: 1. I. Miklós szül. 1804-ben, 1846–49-ben Kővár-vidék főispáni helytartója, jelenleg az erdélyi kanczelláriánál tanácsos Bécsben, 1826. febr. 26-án nőűl vévén Simén Klárát, ettől fiai Oszkár (sz. 1830.) és Gusztáv (szül. 1836-ban) előbb dragonyos hadnagy, majd Haller huszár főhadnagy és százados volt. Neje Kállay Gemma. 2. Mihály szül. 1806. dec. 14. Marosvásárhelyt, meghalt magnélkül. 3. Lajos szül. 1807. elesett gr. Bethlen Gergelylyel vívott párbajban 1842-ben. Nejétől «»gr. Bethlen Esztertől (sz. 1814.) három fia maradt: Károly (sz. 1836.) ki 1860. sept. 24-én vette nőűl gr. Mikó Máriát; Lajos szül. 1840. és V. Domokos szül. 1842-ben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages