1712–1860/III

Teljes szövegű keresés

1712–1860/III
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN TERTIUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1891
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
HARMADIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1891

 

Örömének, Mennyegzői –, mellyel Füskúti Landerer Luiza kis-asszonynak Névery Jósef urral Posonyban 1798. eszt. tartott párosodása… Örömének, Méltgs és Ft. Marich János urnak neve napjára mély tisztelettel a megyebéli nevendék papság. Sz. Iván hava 24-kén 1832.… Örömének, mellyet Nagy Méltgú és Ft. Nádasdi gróf Nádasdy Paulai Ferencz urnak, kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének st… Örömének, mellyben Nagy Méltgu és Ft. Felső Eőri Pyrker János László urnak, patriárka-egri érseknek stb. midőn tiszteletére rende… Örömének, Ngys. és Ft. Szemes György urnak, budarévi prépostnak stb. örvendetes nevenapjára fiúi hódolattal ajánlva a nagyszombat… Örömének, mellyel Méltgs és Ft. Sztankovits K. János urat a győri püspöki megye főpásztorát stb., midőn főpapi székébe iktattatné… Öröm-énekek, mellyekkel királyi hertzeg József Magyar ország nádor-ispánnya és Alexandra orosz tsászári kisaszszony, ő hertzegség… Öröm érzés, mellyet Nt. Golessényi Józsefnek, a nagy-szombati szerzetes ház előljárójának neve napjára bé mutattak az hit, és erk… Öröm érzés, mellyre azon alkalommal, midőn Torontál vármegye követei; Hertelendi Hertelendy Miksa, és Ivándai Karácson István ura… Öröm érzés, mellyel Ft. Magócsy István, Üdvözitőnkről nevezett Sz.-Ferenczi megye fő előljárósának midőn a Mária-Thereziopolisi k… Öröm érzés, mellyet Divék-Ujfalusi és Rudnai Rudnay Sándor urnak, esztergomi érseknek stb., midőn a sz. r. anyaszentegyház cardin… Öröm érzése, A kalocsai nevendék papságnak –, midőn Klobusiczki Klobusiczky Péter kalocsai s bácsi érsek dücső székébe iktattatné… Öröm érzése, A rév-komáromi reform. egyházi megyének –, midőn szeretett séniorja Kolmár József ur mellé Tóth János ur traktuális … Örömérzések, Mellyekkel Nméltgú gróf Nádasdy Ferentz urnak, a nagyszombati Szt.-István királyról nevezett nevendék papház fő igaz… Örömérzések, mellyekkel Ft. Szabó Pál urnak, Esztergom anya-temploma kanonokjának, midőn boldog-asszony havának 25-kén 1822. neve… Öröm-érzet mely ausztriai főherczeg Esztei Ferdinánd utazási visszatértén a kolosvári musikai szorgalom-társaság, és oskolája nev… Öröm-érzetül Ft. Kis-Apponyi Bartakovics Adalbert urnak neve ünnepén 1833. a két intézetbéli nevendék papság Nagy-Szombatban. (4-… Örömfűzér T. T. Nemes Ágoston atyának, Midőn áldozársága 50-dik évét diszes szertartással ülné Baján télhó 6-án 1856. (n. 8-r. 7 … Örömhang mellyet Nt. Dinkay Pál ur tanitójukhoz díszes népünnepén zengenek hű tanítványai, az első évi joghallgatók tél hó 25-kén… Örömérzések, mellyel Szathmáry Király Jósef urat midőn n. Borsod megye fő-ispáni helyettes székében igtattatnék üdvözli a miskolc… Örömérzések, Nagy Méltgú, Méltgs. és Ft. gróf Nádasdy P. Ferencz urnak, kalocsai és bácsi t. e. egyházi megyék érsekének stb. tis… Örömérzések, mellyel Nagys. és Ft. Rezutsek Antal ur a boldog. szűzről nevezett Zircz, Pilis és Pásztó egyesült apátságok apátja … Örömérzések, mellyet T. T. Szalay Jósef urnak név ünnepére hálazálogúl zengtenek hű tanitványi a 2-od évi joghallgatók Egerben 18… Örömhangok, mellyeket Méltgs s Ft. Kis-Apponyi Bartakovics Béla urnak rozsnyói megyéspüspöknek junius 24-kén püspöki székébe ünne… Örömhangok, Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek ő Exjának érseki székfoglalása ünnepére áldozva az egri növendékpapság által … Örömhangok, mellyek sz. kir. Debreczen városa községtanácsának, s ettől kiáradva az egész népességnek keblében, Erzsébet császárn… Örömhangok, mellyeket Nt. Dinkay Pál urnak névnapi tiszteletül zengenek hálás tanitványai az első évi jogászok télhó 25-én 1843. … Örömhangok, Sioni –, mellyeket az esztergomi főegyház ünnepélyes szentelésekor 1856. évi kisasszonyhava 31-én nyílvánított a pest… Örömhangok, ő cs. kir. ap. fölségeik I. Ferencz József császár és Erzsébet császárnő üdvárasztó eljövetelének ünnepélyére. Szeged… Örömhangok, Méltgs és Ft. Haas Mihály szatmári püspök székfoglalásának ünnepélyére. A szatmári növendékpapságtól fiúi hódolatúl. … Örömhangok, mellyeket a jász s két kún testvér nemzet szabadalmuk kiváltságának százados ünnepe alkalmával zengenek a szab. Jász-… Örömhangok, Ft. Kuliffay István urnak, mint a pozsonyi társas-káptalan kanonokjának névnapjára 1836. hódoló növendékeitől. (4-r. … Örömhangok, mellyekkel Nagy Méltgu és Ft. Nádasdi gróf Nádasdy Paulai Ferencz Fogaras-föld örökös urának stb. a kalocsai érseki s… Örömhangok, melyeket Ft. Rezutsek Antal ur ő Nagyságának, a bold. szűzről czímzett Zircz, Pilis és Pásztói egyesült apátságok apá… Örömhangok, melyekkel Méltgs és Ft. Rimely Mihál urnak, a pannonhegyi sz. mártoni főmonostor főapátjának stb. fényes beiktatását … Örömhangok, midőn Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János herczeg-primás és esztergomi érsek ur 1856. october 19. az angol kisasszonyok e… Örömhangok, Mélt. és Ft. Simor János urnak győri megyés püspök beiktatási ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1857. jul. 5. a m.-óvá… Örömhangok, a megujitott tóthmegyeri templom 1854. December 31-én történt ünnepélyes fölszentelése alkalmára. (4-r. 2 lev.) Pest,… Öröm hangzat, mellyet Ft. Fedák Orbán Ferenc urnak a rozsnyói kir. közép tanodában költészeti tanulmányok tanitójának Pünkösdhó 2… Öröm hangzat, mellyet a római szent egyház áldozár-bibornoka ő Magasságának Fő Méltgú és Ft. herczeg nagy-kéri Scitovszky Ker. Já… Öröm innep, mellyet űlt a Pápai ref. ekklésia Fő Tiszt. Tóth Ferentz urnak, a helv. confessiót tartó túl a Dunai Fő tiszt. Superi… Öröm innep, mellyet felséges római II-dik és örökös I-ső Ferencz császár Magyar, és több országok királlyának, hogy örökös tsászá… Öröm-koszorú, mellyet Biró László urnak szeretet zálogáúl Fűzött a hellybéli nevendék papság. (k. 8-r. 6 és 1 l.) Nagy-Károlyban,… Öröm-koszorú, mellyet Fő Tiszt. Bolla Mártonnak a magyar és erdélyországi kegyes osk. rendje tartománybéli igazgatójának, midőn S… Öröm-koszorú, mellyet gr. Károlyi György ő Nsgának nyújtottak alatvalói. L.: László Aloyz. Öröm-koszorú, mellyet Méltgs és Ft. Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János rosnyói megyés püspök stb. ismért erényi szálaiból neve ünnep… Öröm-könnyek, mellyeket T., N. és Nn. Farkas Ferencz urnak és T. T. Felső-Büki Nagy Trézsia asszonynak, mint édes szülőknek házas… Öröm-könnyek, mellyeket hullattak a kis kún dorosmai lakosok, midőn 1828. eszt. Sz. György hava 27-ik napján Tittler Ferencz ur, … Öröm-köny, mellyel Richter Alajos urnak, a premonstratumi sz. renden lévő szerzetes kanonokok prélátussának stb. fő-papi székébe … Öröm kürt, melly ... Arad felől a bihari bértzig vissz-hangzik. L. Nagy László, Peretsényi, Örömlant, mellyel ifj. Székhelyi Majláth György urnak T. Baranya vármegye fő-ispáni helyettesének tavaszutó 21-kén 1845-ben lett … Öröm lantolat, mellyet Vásonykői gróf Zichy Ferdinánd urnak és Sárvári Felső-Vidéki gróf Széchenyi Sófia kis-aszszonynak örvendet… Öröm nefelejts, mellyel fenséges főherczeg István, Magyarhon helyettes nádora sat. midőn 1847-ki őszelő 14-én mint születése dücs… Örömnek jele, mellyet Molnár Sándor urnak, a szent keresztségben vett neve napjának szerentsés elérése alkalmatosságával Mártzius… Öröm-nyilatkozatok, Közös –, Méltgs és Ft. Szaniszló Ferencz urnak, Nagyvárad 1. sz. megyés püspökének székfoglalása ünnepére, a … Öröm-órái, a tizen-kilentzedik században élt igaz magyar hazafinak –. L.: Nagyváthi János. Örömoszlop, mellyet Schwartzenberg Ernest Ő Hertzegségének, Crumloviai vezérnek sat. a győri püspöki székbe lett beiktatásának al… Örömre buzdító dal, Az –, mellyet Fábri István urnak neve innepére éneklett a n. konviktusban lévő nemes ifjuság nevében F. D. ka… Örömszózat, mellyel Méltgs Egyházpakai Andrássy József urat, királyi tanácsost stb. midőn nyilvános kisérletét magas jelenlétével… Örömszózat, mellyel Méltgs és Ft. Rimely Mihály urnak, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi fő monostor, és a magyarországi koron… Örömszózat, mellyel Ngys. és Ft. Sárkány Miklós urnak, bakonybéli apátnak, stb. midőn apáti székébe Szent György havának 26-dik n… Örömszózat, mellyel Méltgs és Ft. Szenczy Ferencz urnak szombathelyi megyés püspök beigtatását ünnepli a növendék papság. Julius … Öröm-szózat, melly Nagy Méltgú Vázsonykeői Gróf ifjabb Zichy István urnak, T. N. Veszprém vármegyei fő ispányi hivatalába 1832. e… Örömtaps, mellyet Matkovich Sándor urnak Matkovich Lidia kisasszonnyal történt egybekelése alkalmára készitett egy barátja, Peste… Öröm üdvözlet, mellyet Méltgs gróf De La Motte Antal ur, T. Nógrád vármegye főispáni helyettes ő Nagyságának főispáni székének el… Öröm-ünnep, az az: folyó és kötött beszédek, mellyeket a magyar nyelvben magok tökélletesitésök végett az ágost, vallástételt köv… Örömünnep mellyet ... Nagy Mihály urnak kocsi ref. lelkésznek, ... püspöki hivatalába iktatásakor 1845-dik Nyárelő 17-dik napján … Örömünnep Egyházi –, mely gömöri esperes és rimaszombati ref. pap Nt. Terhes Sámuel ur félszázados papságának emlékére a rimaszom… Öröm-ünnepe, A szab. Jász-kún kerületek váltságának első százados –, az ezt magas jelenlétével díszesítő József cs. kir. örökös f… Öröm vers született groff Creunvillei Foliot. Victoriának groff Colloredo Ferencz kedves élete párjának árpási urodalomba való ik… Öröm vers Méltgs és Ft. Farkas Imre ur székes-fejérvári megyés püspök ő Nagyságának 1851. november 5-kén ünnepélyes beigtatására … Öröm vers Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz urnak, midőn 1858. September 12-kén 72-dik születési napját ünnepelné, szentelv… Öröm vers a marmaros-szigethi kegyes oskolák fel-állittatásának első századgyának alkalmára. L.: Májer Károly. Öröm vers mellyel Méltgs Kapos-Mérei Mérey Sándor urnak, midőn Somogy vármegyében fő ispányi székébe május 1-ső napján 1832. beik… Öröm vers mellyet Erdődy gróf Pálffy Fidelis urnak, midőn Posony vármegyének fő-ispányi helytartói hivatalba Sz. Jakab havának 21… Öröm vers mellyel Méltgs és Ft. Rimely Mihály urnak, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi fő monostor fő apátjának sat. beigtatás… Öröm vers melyet Nagykéri Scitovszky Ker. János urnak, az esztergomi székes egyház érseke stb. kegyelmes főpásztorunknak, midőn á… Öröm vers mellyel nagykéri Scitovszky K. J. Magyarország primását üdvözli Kék László nyomdatulajdonos. (4-r. 3 l.) B.-Gyarmat, 18… Öröm vers mellyel Méltgs, és Ft. Vásonkői gróf Zichy Domokos urnak, rosnyói püspöknek, fő papi székébe való beiktatása alkalmára … Örömversek Fő Tiszt. Bőle András Duna Szigeti Sz. Jakabról neveztetett apát tiszteletére, midőn a szombathelyi nemes káptalan nag… Örömversek azon gyászos hír után, melly a nagy érdemű, s fő tiszt. Paintner Mihály rátóti prépost úrnak halálát hazudta, mikor a … Örömversek mellyekkel Nagy Méltgsú gróf Széki Teleki József ő Excellentziájának, Szabolcs vármegyei fő-ispánnak stb. midőn korona… Örömversek, mellyekkel gr. Széki Teleki Sámuel ur ő Ngygnak fő curátori székébe lett emeltetését méjj tisztelettel idvezlik a Kec… Örömversek mellyeket Kevermesi Tököly Péter ur Csanád vármegye fő ispánya, és Nagy-Kálloi Kállay István ur Csanád vármegye fő isp… Örömversezet, mellyet Méltgs Fő Tiszt. Makai s Geleji Makay Antal urnak, veszprémi püspöknek stb. fényes méltóságába való beiktat… Örömzaj Méltgs Nagykárolyi gróf Károlyi György urnak Békés vármegye fő ispányi székében lett béiktatására Gróf Teleky Jósef urnak… Örömzászló, melly Méltgs és Ft. Laicsák Ferencz urnak a rosnyói fő-papi székéből 1827-dik évi Sz. András hava 18-dikán a N.-Várad… Öröm-zene, Mellyet Ft. Leffelholtz György urnak, az egri fő egyház kanonokjának stb. névnapjára f. 1842-ik évi tavaszhó 24-dikén … Öröm-zengemény Ft. Krautmann József urnak fényes névünnepére 1838 a kormánya alatti növendékpapság. (n. 4-r. 3 lev.) Pozsonyban, … Öröm-zengzet, mellyet Méltgs Keresztszeghi és Adorjáni gróf Csáky Tivadar urnak, T. N. Szepes vármegye örökös és valóságos főispá… Öröm-zengzet, a magyar orvosok s természetvizsgálóknak első nagy gyűlésére. L.: Láng A. F. Őrsereg, A debreczeni nemzeti –, oktatási, gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. (8-r.) Debreczen, 1848. Őrseregnek, A magyar nemzeti –, kötelező szabályai. Kiadja az orsz. nemzetőrségi tanács. 5 füz. 20 tábla rajzzal. (8-r.) Pesten, … Őrseregnek, A magyar nemzeti –, kötelező szabályai. Kiadja az orsz. nemzetőrseregi tanács. (12-r. 72 l.) Pest, 1848. Ny. Landerer… Örvendezés. Szolga-Egyházi Méltgs Marich Dávid ur volt Torna megyei fő ispány tiszteletére Győr megyei főispányi széke elfoglalás… Örvendezése, A győri nevendék papságnak –, a méltgs fő tiszt. Vilt József a győri püspökségbe való béiktatásakor mindszenthava 21… Österreichs stillschweigender Völkerbund für Gott, den Kaiser und das Vaterland. An die ungarische Nation im November 1796. (4-r.… Öszve szedése azon ékes beszédeknek, mellyek ő szents. felségének Második Leopoldnak a római császárnak, Német, Magyar stb. orszá… Öt bőjti énekek. (8-r. 4 lev.) Budán, (é. n.) Ny. Gyurián és Bagó bet. E. Öt eszes szűzeknek bóldogságok, mellyet néhai tiszta szűzességben és más szép keresztényi virtusokban magát gyakorló Kutsera Judi…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT