Gyakrabban használt idegen szavak és kifejezések

Teljes szövegű keresés

Gyakrabban használt idegen szavak és kifejezések
ab ovo (lat. ) kezdettől, eleve, elejétől fogva (a tojástól)
ad absurdum (lat.) a képtelenségig (visz v. vezet vmit érvelésben, bizonyításban)
adaptál (lat.) 1. Alkalmassá tesz, átalakít, átformál, átdolgoz, 2. valamilyen gépet, készüléket eredeti rendeltetésétől eltérően más célra is alkalmassá tesz
ad hoc (lat.) alkalmi, egyszeri, ideiglenes, átmeneti, pillanatnyi
agent provocateur (fr.) beugrató titkos ügynök
air mail (ang.). légiposta, légipostával továbbítandó
akceptál (lat.) elismer, elfogad
akkreditál (lat.-fr.) 1. diplomatát egy idegen állam kormányzatánál való képviselettel megbíz, 2. meghitelez, hitelt nyit valakinek
almanach (ném.) évkönyv, zsebkönyv, gyűjteményes mű
ambivalencia (lat.) két ellentétes érzelem együttes megnyilvánulása
apartheid (afrikaans) a Dél-afrikai Köztársaságban a színes bőrűekkel szemben alkalmazott faji megkülönböztetési politika
attitűd (fr.) 1. magatartás, viselkedés, modor, 2. elméleti álláspont, szellemi beállítottság, 3. szerepjátszás, póz, 4. szociológiában: beállítódás, viselkedési mód
audiatur et altera pars (lat.) a másik felet, az ellenvéleményt is meg kell hallgatni
avantgarde (fr.) 1. (régies) élcsapat, elővéd, 2. merész újításokkal tudatosan úttörő szerepet vállaló művészi mozgalmak, irányzatok gyűjtőneve
ballisztika (gör.-lat.) a hajított testek, főleg a lövedékek mozgásával kapcsolatos tudományág
ballisztikus rakéta olyan rakétalövedék, amelynek pályáját a rakétahajtómű kiégési pontjában elért végsebesség nagysága és iránya szabja meg
Basic English (ang.) 850 szóra leegyszerűsített angol nyelv
bit (ang.) 1. binary digit – számítógépben a kettes számrendszer eleme, mint az információ egysége, 2. binary unit – egy mérőszám kettes alapú logaritmusa
Bundeswehr (ném.) a Német Szövetségi Köztársaság hadserege
business is business (ang.) az üzlet – üzlet
Canossát jár megalázkodik, bocsánatot kér, vezekel
Capitolium (lat.) 1. az ókori Róma egyik dombja, itt volt a fellegvár és a templomok. 2. Az Egyesült Államokban a kongresszus épülete Washingtonban
cerberus szigorú, barátságtalan őr, kapus, portás
c’est la guerre! (fr.) ez a háború! A háborúban ez már így szokott lenni!
C’est la vie! (fr.) ilyen az élet! Ez már így van, így szokott lenni!
Circulus vitiosus (lat.) 1. körben forgó hibás okoskodás, 2. kellemetlen helyzet, amely helyett csak egy másik kellemetlen megoldás kínálkozik, csöbörből vödörbe jutás
csekk (ang.) 1. valamely pénzintézethez szóló utalvány meghatározott összeg kifizetésére, 2. átutalási befizetési lap
csinovnyik (orosz) 1. cári hivatalnok, 2. kicsinyes, korlátolt hivatalnok, bürokrata
Damoklesz kardja az állandóan fenyegető veszélynek, a fejünk felett lebegő veszedelemnek a jelképe
decens (lat.) illendő, tisztességtudó, tapintatos, tartózkodó, tartózkodóan szép
decentralizál (lat). 1. széthelyez, szétoszt, a központosítást megszüntetve széttelepít, 2. a helyi jelentőségű ügyek intézését a helyi szervekre bízza
de facto (lat.) valóban, ténylegesen
definíció (lat.) pontos meghatározás, amely valamely fogalom vagy tárgy lényeges jegyeit tárja fel
de jure (lat.) jog szerint(i), jogilag
dekódol (ang.) 1. a kódolt információt tartalmazó elektromos jeleket az eredeti információnak megfelelő elektromos jelekké alakítja, 2. a kódolt jelekből az eredeti (nyelvi) jelet visszaállítja
dekonjunktúra (lat.) a gazdasági életnek a termelés csökkentésével v. pangásával és gyenge üzletmenettel járó visszaesése
dekontaminálás (lat.) sugármentesítés, radioaktív szennyeződés eltávolítása
delikvens (lat.) bűnös, tettes
demilitarizál (lat.-fr.) 1. a fegyveres erőket kivonja, a katonai jellegű berendezéseket megszünteti, 2 lefegyverez, leszerel (államot)
demilitarizált zóna szerződésben v. egyezményben megállapított terület, amelyben tilos csapatokat tartani, katonai jellegű építményeket és erődítményeket létesíteni
demonstrál (lat.) 1. bemutat, szemléltet, magyaráz, 2. tüntet
demoralizál (lat.) lezülleszt, megront, megmételyez, fegyelmezetlenné tesz, bomlaszt
destruál (lat.) bomlaszt, zülleszt
detronizáció, detronizálás (lat.) trónfosztás
devalvál (lat.) 1. leértékel; a pénz értékét, árfolyamát csökkenti, 2. lefokoz, valaminek az értékét, fontosságát csökkenti
deviza (fr.) nemzetközi elszámolásokban használt fizetési eszköz; külföldi pénznemre (valutára) szóló és külföldön fizetendő követelés v. tartozás
display (ang.) képmegjelenítő berendezés, amelynek ernyőjén a számítógépből kijövő információ grafikusan (számok, szöveg, rajz) megjelenik
disputál (lat.) vitatkozik, felesel
diszkriminál (lat.) hátrányos, megkülönböztető intézkedéseket alkalmaz
diszkvalifikál (lat.). versenyzőt a sportszabályok megsértése miatt a versenyből kizár és elért eredményét megsemmisíti
Downing Street (ang.) utca Londonban, itt van a miniszterelnök hivatala és más kormányépületek; átvitt értelemben: a brit kormány
egzakt (lat.) szabatos, egyértelmű, pontosan meghatározott
emigrál (lat.) hazáját (főként politikai okokból) elhagyja; önkéntes száműzetésbe megy; kivándorol
fair play (ang.) 1. becsületes, sportszerű, 2. tisztességes eljárás
fait accompli (fr.) befejezett, megmásíthatatlan tény
feed-back (ang.) 1. visszacsatolás; a kimenő jel visszavezetése a rendszer bemenetére a működés erősítése v. a hiba kiküszöbölése céljából, 2. a kommunikációs partner válasza, visszajelzése a kapott közlésre
fiktív (lat.). 1 koholt, kitalált, képzelt, képzeletbeli, 2. feltett, de nem bizonyított, nem közvetlen mérésen alapuló, 3. névleges (fiktív érték)
first lady (ang.) az Egyesült Államok elnökének felesége
fundamentalizmus (lat.) merev, elutasító magatartás valamelyik vallásra, ill. annak hittételeire vonatkozó mindennemű kritikával szemben, az állam és az egyház szétválasztásának eltörléséért küzdő radikális vallási irányzat
futurológia (lat.-gör.) jövőkutatás, a jövőben várható állapotok kikövetkeztetésével foglalkozó tudomány
gentlemen’s agreement (ang.) nem formális, írásba nem foglalt, az adott szóra épülő, hallgatólagos, többnyire államközi megállapodás, megegyezés
gerilla (sp.) az (elnyomó) hatalommal v. hódítóval szembeszálló fegyveres felkelő, irreguláris csapat tagja
globális (lat.) összefoglaló, átfogó, teljes, az egészre vonatkozó, a földre, a földkerekségre vonatkozó
glossza (gör.-lat.) 1. vmilyen szöveghez fűzött megjegyzés, magyarázat; sorközi v. lapszéli jegyzet, 2. rosszmájú megjegyzés, 3. csípős hangú hírlapi cikk
hardver (ang.) vmely áru anyagi, kézzelfogható része (megkülönböztetésül a szellemi termék részétől, pl. az elektronikus adatfeldolgozó berendezések felhasználását meghatározó szellemi hozzájárulástól, programoktól; vö. szoftver)
high-fidelity, Hi-Fi (ang.) torzításmentesség, magasfokú hang-, illetve képhűség; ilyen minőségű (készülék)
hipotézis (gör.) csak részben igazolt tételeken alapuló, a kutatást előrevivő tudományos feltevés vmely jelenség megmagyarázására
horribile dictu (lat.) még kimondani is szörnyű
horror (lat.) iszonyat, iszony, félelem, rémület, undor, utálat
human relations (ang.) a vállalaton belüli emberi kapcsolatok tudatos fejlesztése a munkakedv növelése érdekében
ignorál (lat.) mellőz, semmibe vesz, nem vesz figyelembe
improduktív (lat.) 1. terméketlen, meddő, 2. nem értékképző, nem közvetlenül a termelésre fordított kiadás, munka; a termelésben közvetlenül részt nem vevő
incidens (lat.) váratlan, többnyire kellemetlen esemény, közbejött, zavaró mozzanat
infláció (lat.) pénzromlás, pénzhígítás, a forgalomban lévő papírpénz mennyiségének rendkívüli megnövekedése és az ezzel kapcsolatos elértéktelenedés
in flagranti (lat.) tetten érve, a tett pillanatában
infrastruktúra (lat.) 1. finomszerkezet, 2. a gazdaság működésének üzemen kívüli előfeltételeit biztosító álló- és forgóeszközök; a lakásállomány és a különféle szolgáltatások (művelődésügy, közlekedés, közművek, hírközlés, egészségügy, kereskedelem stb.) állóeszközei, ill. ezek hálózata
inkognitó (ang.) 1. fedőnév, álnév, a rang eltitkolása, 2. rangrejtve, álnév alatt, titokban, ismeretlenül
input (ang.) 1. készülékek csatlakozási pontja, bemenet, 2. ráfordítás, valamilyen feladat megoldásához szükséges befektetés
input-output (ang.) vmilyen feladat megoldása érdekében szükséges ráfordítások és az azok eredményeképpen mutatkozó kibocsátások elemenkénti kapcsolatát szemléltető mérlegszerű összeállítás
integráció (lat.) 1. integrálódás egységesülés, beilleszkedés, összegeződés, 2. beolvasztás, hozzácsatolás, 3. több ország gazdaságának tervszerű összekapcsolása az egyes ágazatok termelésének összehangolásával
intenzív (lat.) 1. alapos, mély (tudás), tartalmas, tüzetes (tárgyalás), 2. fokozott, megfeszített (munka), feszült (figyelem, 3. átható (illat), erős (fény), 4. belterjes (gazdálkodás)
interjú (ang.) 1. újságíró beszélgetése vkivel abból a célból, hogy a beszélgetést a nyilvánosság elé tárja, 2. az ilyen beszélgetésnek újságban közölt, v. rádióban, televízióban közvetített szövege, 3. közvélemény-kutatásban, szociológiában adatgyűjtés, kikérdezés útján
interkontinentális (lat.) földrészek közötti, földrészeket összekötő
interpelláció, interpellálás (lat.) 1. a parlamentben előterjesztett kérdés a kormányhoz, 2. kérdés formájában kifejtett felszólalás
interurbán (lat.-ang.) helyközi, távolsági telefonbeszélgetés, hívás
intervenció (lat.) 1. erőszakos (fegyveres beavatkozás más állam belügyeibe, 2. interveniálás beavatkozás, közbelépés, közbenjárás, közvetítés
invázió (lat.) 1. vmely ország, terület katonai elözönlése, 2. vkinek, vmiknek tömeges megjelenése valahol, behatolás, beáramlás
inzert (ang.) televíziós műsorokban közvetített állókép, felirat, ábra
irreguláris (lat.) nem szabályos, szabályellenes, irreguláris csapatok nem a hadsereg állományába tartozó szabadcsapatok
irreverzíbilis (lat). vissza nem fordítható (folyamat, művelet)
izolacionizmus (lat.) elkülönülési politika; az a politikai irányzat, amely az adott államot távol akarja tartani az országon kívüli eseményektől
izolál (lat.) elkülönít, elszigetel
Janus-arc kétszínűsködés, ingatagság (a kétarcúnak ábrázolt Janus istenről)
jet (ang.) sugárhajtású repülőgép
junta (sp.) 1. katonatisztek államhatalmat gyakorló csoportja, 2. szövetség, egyesülés, egyesület, vezető bizottság
kabinet (fr.) 1. kis szoba, fülke, benyíló, 2. kormány (a miniszterek összessége), 3. szűkebb kormány (a kormányon belüli kisebb, irányító tanács), 4. iskolai bemutató- vagy szakterem
kanton (fr.) 1. szövetségi állam Svájcban, 2. Franciaországban és Belgiumban kisebb közigazgatási egység
kapituláció, kapitulálás (lat.) 1. fegyverletétel, megadás, 2. egyoldalúan megállapított és a gyengébb félre kényszerített, gyakran annak függetlenségét is csorbító szerződés, 3. az elvek feladása, meghátrálás, behódolás
klérus (gör.-lat.) a katolikus papság, a katolikus papok összessége
know-how (ang.) kezelési módszer, gyártási eljárás
koalíció (lat.) 1. (politikai) szövetség, szövetkezés, egyesülés, 2. több hatalom politikai vagy (és) szövetsége valamely más állammal, államcsoporttal szemben, 3. különböző politikai pártok megegyezése közös kormány alakítására: koalíciós pártok, közös politikai program végrehajtására szövetkezett pártok által alakított kormány: koalíciós kormány, koalíciós kabinet
kód (fr.) 1. megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere, amellyel valamely információ meghatározott csatornán továbbítható és visszaalakítható, 2. átalakító műveletek kulcsa, rejtjeles ábécé kulcsa, 3. jelábécé (pl. távírónál)
kommentár (lat.-ném.) 1. hírmagyarázat, 2. szövegmagyarázat, magyarázó jegyzetek, 3. magyarázó, kiegészítő vagy bíráló megjegyzés
kommersz (fr.) 1. nagy tömegben gyártott, közepes vagy rossz minőségű áru, 2. csak az anyagi sikert megcélzó mű, alkotás
kommunikáció (lat.) 1. tájékoztatás, (hír)közlés, 2. információk közlése vagy cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer útján (nyelv, gesztusok, stb. 3. érintkezés
kompromisszum (lat.) 1. kölcsönös engedményekkel járó megegyezés, 2. megalkuvás
kompromittál (lat.) szégyenbe vagy rossz hírbe hoz, gyanúba kever
konfliktus (lat.) összeütközés, nézeteltérés, harc, küzdelem
konföderáció (lat). szövetség, államszövetség, az államkapcsolatok lazább formája, amelyben az egyes tagállamok megőrzik önállóságukat és a belső kormányzást egymástól függetlenül gyakorolják
konjunktúra (lat.) 1. viszonyok kedvező alakulása, a körülmények kedvező találkozása, 2. a kereslet megnövekedésével járó gazdasági fellendülés
konszenzus (lat.) 1. egyetértés, egyöntetű vélemény, 2. egyezség, megegyezés, megállapodás
konvenció (lat). 1. megegyezés, egyezmény, szerződés, 2. nemzetközi megállapodás, egyezmény, 3. játékszabály, 4. bevett szokás, viselkedési szabály, 5. Az Egyesült Államokban valamelyik párt elnökjelöltjét megválasztó kongresszus, illetve tömeges szakmai konferencia
konvertibilitás (lat.) egy valuta szabad átválthatósága más valutára
kreml (or.) vár, megerősített városrész; Kreml a moszkvai várpalota és várnegyed; átvitt értelemben a szovjet kormány; kremlinológus tőkés országokban a Szovjetunióval foglalkozó politikai szakértő
kumulálódik (lat.) összegyűlik, felhalmozódik
laissez faire, laissez passer (fr.) az államnak a gazdasági életbe történő mindenfajta beavatkozását elvető, klasszikus gazdasági liberalizmus jelmondata: hagyja csinálni, hadd menjen minden a maga útján
l’art pour l’art ( fr.) a művészet öncélúságát valló, annak társadalmi meghatározottságát és szerepét tagadó felfogás: művészet a művészetért
legális (lat.) törvényes, törvény szerinti, törvényszerű, jogos
legalitás (lat.) törvényesség, jogosság, a fennálló kormányzat jogos léte, valamilyen cselekedet jogos volta
Levante (ol.) a Földközi-tenger keleti, különösen kis-ázsiai és a Balkán-félsziget déli részére kiterjedő partvidéke
liberális (lat.) szabadelvű, engedékeny, elnéző
liberalizálás, liberalizáció (lat.) 1. bizonyos korlátok megszüntetése, valaminek egy korábbi állapotnál szabadabbá tétele, 2. általában a nemzetközi kereskedelemnek mindenféle kötöttségtől való megszabadítása; szűkebb értelemben a kereskedelmi és fizetési korlátozások enyhítése, majd megszüntetése
lobby (ang.) 1. az Egyesült Államok képviselőházának folyosója, előcsarnoka, 2. az amerikai törvényhozásban a szenátoroknál, képviselőknél meghatározott gazdasági vagy politikai célok érdekében eljáró, őket befolyásolni igyekvő („lobbizó”) szakemberek, üzletemberek, jogászok csoportja
machiavellizmus céljai elérésére minden eszköz alkalmazását jogosnak tartó politika (Machiavelli firenzei államférfi és író nevéből)
maffia (ol.) 1. aljas, fondorlatos cselszövés, 2. bűnszövetkezet Olaszországban és az Egyesült Államokban
mandátum (lat.) 1. társadalmi, különösen politikai jellegű megbízás, felhatalmazás, 2 képviselői vagy tanácstagi megbízatás, 3 a volt Népszövetségtől az I. világháborúban győztes hatalmaknak adott megbízás a volt német és török gyarmatok igazgatására, ill. ilyen terület
Matignon-palota a francia miniszterelnökség Párizsban; átvitt értelemben a francia kormány
menedzser (ang.) 1. előadóművészek vagy sportolók szerződését, szereplését szervező üzletember, 2. összetett, bonyolult feladat, nagyobb üzleti vállalkozás megszervezésével és irányításával, különösen ennek gazdasági vonatkozásaival foglalkozó szakember, vállalatvezető
milícia (lat.) 1. karhatalmi szervezet, amelynek tagjai a fegyveres szolgálatot nem hivatásszerűen, hanem társadalmi munkában végzik, 2. egyes külföldi államokban: rendőrség.
militarizmus (lat.) 1. a fegyverkezés és a háborús készülés politikája, 2. katonai vezetők csoportjának politikai uralma, 3. a katonai szellem eluralkodása a polgári életben, az egész társadalom gazdasági és szellemi életének alárendelése katonai céloknak
modus vivendi (lat.) olyan megoldás, amely az eltérő érdekeket próbálja áthidalni vagy két ellentétes tényező egymás melletti létezését biztosítja
mutatis mutandis (lat.) a megfelelő tényezők megváltoztatásával, a szükséges változtatásokkal (a megváltoztatandók megváltoztatásával)
muzulmán (arab) mohamedán
neutrális (lat.) semleges, közömbös
nota bene! (lat.) megjegyzés szövegben vagy beszédben a figyelem felhívására (jól jegyezd meg!)
note verbale (fr.) szóbeli jegyzék; feljegyzés formájú átirat, amely nincs aláírva
obstrukció (lat.) főleg a parlamentben szokásos politikai harci módszer: a kisebbség minden, a házszabályokban megengedett módon (főleg az agyonbeszélést) felhasznál, hogy a számára nem kívánatos javaslatok elfogadását késleltesse, illetve megakadályozza
offenzíva (fr.) 1. nagy erejű katonai támadás, 2. támadó fellépés, eljárás
open (ang.) előre váltott repülő- vagy vasúti jegyen annak jelzése, hogy a jegy általában érvényes, felhasználása szabadon meghatározható, de a kívánt járatra külön érvényesíteni kell (nyitott)
orbitális (lat.) 1. föld körüli pályán keringő; az ilyen pályán repülő, célját a Föld részbeni megkerülésével elérő, hagy hatótávolságú rakéta, 2. a szemüreghez tartozó, szemüregbeli
output (ang.) 1. kimenő energia, kisugárzott energia, 2. eredmény, a valamely feladat megoldásához szükséges befektetések eredményeképpen létrejött megtérülés
pacifikál (lat.) 1. megbékéltet, lecsendesít, 2. lázadást, felkelést fegyveres erővel, büntető rendszabályokkal elfojt, 3. meghódított országban a fegyveres ellenállást véglegesen letöri
paradox (gör.) önmagának látszólag ellentmondó, 2. különös, szokatlan, furcsa
paradoxon (gör.) látszólagos lehetetlenség, képtelenség, ellentmondás
parafál (fr.) 1. szerződés, főleg nemzetközi szerződés végleges szövegét kézjeggyel hitesíti, 2. iratot kézjeggyel ellát
paritás (lat.) 1. egyenlő, azonosság, két érték megegyezése, 2. közgazdaságban a névérték és a forgalmi érték egybeesése
partizán (fr.) az ellenség által megszállt területen fegyveres ellenállást kifejtő, reguláris hadsereghez nem tartozó harcos
Pentagon (gör.) az Egyesült Államok hadügyminisztériuma (az intézmény ötszögű épületéről – pentagon = ötszög)
periferiális, periferikus (gör.-lat.) a központtól távoli, nem központi, külső, mellékes, nem lényeges, elhanyagolható
persona grata (lat.) 1. olyan személy, akinek jelölését a diplomáciai képviselet betöltésére a másik állam kormánya elfogadja, 2. kedvelt vagy kegyelt személy
persona non grata (lat.) 1. olyan diplomata, akinek jelenlétét a működési területén lévő állam kormánya nem tartja kívánatosnak, 2. nem kívánatos személy, nem kedvelt személy
perszonálunió (lat.) pusztán az uralkodó személyének azonosságára szorítkozó kapcsolat két vagy több független állam között
petíció (lat.) 1. kérvény, folyamodvány, 2. a felső hatósághoz vagy szervhez intézett kérés, panasz, 3. képviselőválasztás elleni kifogás bejelentése
pidgin-english (ang.) kínai kikötőkben, Délkelet-Ázsiában és Afrikában a bennszülöttek és az európaiak közötti érintkezésben használt, idegen elemekkel kevert, leegyszerűsített angol nyelv (az angol ‘business’ szó kínai kiejtéséből)
pirruszi győzelem kétes győzelem, amelynek esetén a veszteség nagysága kérdésessé teszi magát a győzelem tényét is (Pyrrhus ókori epiruszi király nevéből, aki olyan győzelmet aratott a rómaiak felett, amely egyenlő volt a vereséggel
play back (ang.) 1. hangosfilm-, ill. videofelvételi eljárás, amelynél a hangot előre felveszik és később egyesítik a képet a rögzítő film- vagy videoszalaggal, 2. az előzetesen felvett hangnak a szereplő által megfelelő szájmozgással történő utólagos képi ábrázolása, 3. hang, kép vagy a kettő együttes visszajátszása
poste restante (fr.) postán maradó; az olyan küldemények jelzése, amelyeket a címzett a postahivatalokban vesz át
preferál (lat.) 1. előnyben, megkülönböztetett figyelemben részesít, 2. máshoz vagy másokhoz képest kedvezően értékel, 3. Különös szeretettel viseltetik valaki, valami iránt
privilegizál (lat.) kiváltságokban, előnyökben, kivételezésben részesít
produktív (lat.) 1. alkotó, teremtő, új értéket létrehozó, 2. termékeny, gyümölcsöző, hasznot hajtó, termelékeny, jövedelmező, 3 eredményes, sikeres
prosperál (lat.) 1. virágzik, jól, sikeresen halad, fellendül (gazdasági élet, vállalat), 2. boldogul, érvényesül, sikert ér el
protokoll (gör.-lat.) 1. jegyzőkönyv; nemzetközi tárgyalások alkalmával a tárgyalások eredményét rögzítő, mindegyik fél által aláírt okmány, 2. a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezését rögzítő szabályok összessége, 3. a hivatalos meghívásokra vonatkozó íratlan szabályok, érvényben lévő szokások összessége
publicitás (lat.) nyilvánosság
publicity (ang.). nyilvánosság, reklámozás, hírverés
public relations (ang.) vállalatok, intézmények tevékenységének, ill. szolgáltatásainak, termékeinek folyamatos népszerűsítése és ismertetése a tömegtájékoztatási eszközök sokoldalú felhasználásával; tudatosan átgondolt, beható reklámozás, egy vállalat általános képének (image) kialakítása
quo vadis? (lat.) hová mégy? Merre tartasz?
referendum (lat.) 1. jelentéstétel, 2. népszavazás
reguláris (lat.) rendes, szabályos, szabályszerű, rendszeres, rendezett; reguláris hadsereg sorkatonaság; szabályos katonai szervezettel rendelkező csapatok, amelyek tervszerű katonai kiképzésben részesülnek.
rentábilis (lat.) kifizetődő, jövedelmező, gazdasági szempontból célszerű, hasznot hajtó
repatriál (lat.) hazatár, hazájába visszatér, visszahonosít
represszáliák (lat.) megtorlások, olyan nemzetközi megtorló eszközök, amelyeket idegen állam jogsértő cselekményei miatt viszonzásképpen alkalmaznak
revansista (fr.) méltánytalan vagy annak tartott eljárás megtorlására törekvő, a vélt vagy valódi jogtalanság megszüntetéséért küzdő személy, politikus, vagy politika
self-made man (ang.) önerejéből érvényesülő ember
smog ipari szennyező anyagokkal vegyes sűrű köd, elsősorban nagyvárosokban; füstköd, füstsapka (a smoke = füst és a fog = köd angol szavak összevonásából)
stagfláció a forgalomban lévő pénzmennyiség növekedése a termelés viszonylagos egy helyben topogása mellett (a stagnál és az infláció szavak összevonásából)
stagnál (lat.) pang, egy helyben áll
State Department (ang.) az Egyesült Államok külügyminisztériuma
sub rosa (lat.) titkon, titokban, bizalmasan
sub titulo (lat.) valaminek a címén, ürügyén
Sūreté (fr.) a francia állambiztonsági rendőrség neve
szegregáció (lat.) 1. elválasztás, elkülönítés, szétválás, hasadás, 2. a feketék elkülönítése a fehérektől az Egyesült Államokban
szekularizáció, szekularizálás (lat.) az egyházi javak világi célokra történő kisajátítása, lefoglalása
szignifikáns (lat.) 1. jelentéssel bíró, vmit meghatározó, eldöntő, 2. a matematikai statisztikában a hipotézis megengedhető voltát igazoló, a feltevés helyességét valószínűsítő
szimuláció (lat.) vmilyen rendszer összetevői várható fejlődésének, alakulásának számbavétele (matematikai) modell segítségével
szimulálás (lat.) tettetés, színlelés
szoftver (ang.) gépet, berendezést nem tartalmazó számítástechnikai program (gépi nyelv)
szoldateszka (ol.) 1. erőszakos katonai szellem, katonai uralom, 2. nyers, kíméletlen, fegyelmezetlen katonaság
szubkontinens (lat.) vmely világrész nagy kiterjedésű földdarabja, főleg vmely végén elhelyezkedő félszigete (pl. India)
szubkultúra (lat.) vmely elkülönülő v. jellegzetes társadalmi csoportot jellemző életmód
szuverenitás (fr.) 1. önállóság, függetlenség, 2. felségjog, állami főhatalom, legfelsőbb hatalom, 3. felsőbbség, fölény
table d’hôte (fr.) 1. társas, közös étkezés (szállodában, hajón stb.) előre megállapított ételsorral, 2. több személy részére egy tálon való tálalás
tabula rasa (lat.) vminek a lezárása utáni, az előzményeket figyelembe nem vevő helyzet, amelyben mindent újra lehet kezdeni (tiszta lap)
tautológia (gör.-lat.) szószaporítás, szófecsérlés, azonos v. hasonló jelentésű szavak indokolatlan ismétlése
team (ang.) csapat, együttes, csoport, brigád
technokrácia (gör.-lat.) a műszaki értelmiség, a technikai szakemberek vezető szerepét hirdető elmélet, amely szerint szakembereknek kell a gazdasági és politikai élet vezető posztjait elfoglalni
technokrata (gör.-ang.) 1. a technokrácia híve, 2. irányító beosztású, a vállalat vagy az állam vezetésében is szerepet játszó műszaki-gazdasági szakember
technológia (gör.) 1. mindazon módszerek és eljárások összefoglaló elnevezése, amelyek révén nyers-, ill. alapanyagokból ipari készítményeket állítanak elő, 2. vmely termék gyártási eljárásainak összessége, 3. az angol „technology” a magyar „technika” szónak felel meg
terra incognita (lat.) 1. ismeretlen föld, terület, vidék, 2. ismeretlen tudásterület, nem ismert kérdés, dolog, ügy
toleráns (lat.) elnéző, türelmes
transzport (fr.-ném.) szállítás, fuvarozás, szállítmány, fuvar
tranzakció (lat.) 1. ügylet, vállalkozás, főleg nagyobb szabású pénz- v. banküzlet, 2. az ügylet lebonyolítása
tranzit (ol.-ném.) átmenő, az országon (repülőtéren) keresztülhaladó (áru, forgalom, utas stb.)
trend (ang.) 1. a tudományban: alapvető, jellemző, irányadó áramlat, 2. a változás tartósan érvényesülő fő iránya
triptik (fr.) gépkocsiútlevél, gépkocsik vámmentes határátlépési igazolványa
ultimátum (lat.) 1. a diplomáciában határidőhöz kötött, erélyes hangú jegyzék, mint vmilyen követelés teljesítésére alkalmazott utolsó felszólítás, a benne foglalt feltételek nem v. nem a megadott határidőre teljesítése súlyos következményekkel járhat (pl. háborúval), 2. fenyegetéssel kísért utolsó felszólítás, figyelmeztetés
valuta (ol.) 1. vmely ország törvényes fizetési eszköze, pénze, 2. idegen állam fizetőeszköze, külföldi pénznem
vis maior (lat.) előre nem látott kényszerítő körülmény, ill. elháríthatatlan akadály, amely meggátol vmely kötelezettség teljesítésében
volumen (lat.) térfogat, terjedelem, mennyiség
Wall Street (ang.) 1. New York-i utca, ahol a tőzsde és a legnagyobb tőzsdei folyamatokat elemző cégek vannak, 2. átvitt értelemben az Egyesült Államok uralkodó pénzügyi körei
who’s who (ang.) híres emberekről számot adó lexikonszerű kézikönyv (ki kicsoda)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT