VI. Szamosújvár várkapitányai, várnagyai, udvarbirái, provisorok, praefectusok, porkolábok, számtartók, rationisták, harminczados…

Teljes szövegű keresés

VI. Szamosújvár várkapitányai, várnagyai, udvarbirái, provisorok, praefectusok, porkolábok, számtartók, rationisták, harminczadosok, ellenőrök.
1540 jun. 14-én* Bank Pál provisor et castellanus Novae arcis Balwanyos. 1541-ben* Horváth Ferencz várnagy.* 1545-ben is.* 1542-ben* Horváth Ferencz és Bank Pál várnagyok. 1544-ben* Bank Pál. 1548-ban* Bank Pál (praefectus arcis Balwanyos) és főispán. 1549-ben* ugyanez 1552-ig s ez évben egyuttal Erdély alvajdája is volt.* 1551 deczemberben* Csáky Pál és Bank Pál. 1552-ben* Temesváry Mihály és Chagor Ferencz provisorok, praefectusok.
Tört. Lapok II. évf. 1252. l.
Szilágyi S. Erd. országgy. Eml. I. 64, 68.
Torma József jegyzetei közt Csáky Pált 1540–49-ben „provisor et castallanus novae arcis nostrae (Martinuzzie) Bálványos a Juliae 1540 feria 2 proxima a. f. beator. Viti et modesti martyr” a várnagyok közé sorolja, de nem írja, hogy honnan veszi adatát.
Torma gyüjt.
Km. Neor. D. 16.
Makray cs. ltára.
Km. Doboka T. 50.
Km. prot. AA. 43.
Budai Fer. Polg. Lexikon III. k. 1. l.
Schuller. Archiv. I. 154. Kolozsm. Conv. Trans. XVIII. 21. Pray. Epist. Proc. II. 317.
Torma gyüjt.
2501553–1556-ban* Ruszkai Dobó István egri hős, erdélyi vajda itt lakott,* hozzá jött Báthory Endre, hogy vajdai székébe igtassa s Kendy Antal és Patochi Ferenczczel, a Ferdinánd király főellenesseivel itt egyezkedett. Dobó István vajdának 1554-ben* udvarbirái: Gávay Lukács és Chyrotor András.
Katona. XXII. 399. és Erd. országgy. eml. II. k. 5-59. lap.
Kővári. Erd. Tört. III. k. 136. l.
Tört. Lapok III. évf. 125. l.
1564-ben* Nagy István újvári udvarbiró, a két főbiró, alispán és jegyzővel itt törvényszéket ülnek. 1568-ban* Szentmihályfalvi Péter udvarbiró. 1572-ben* Basti János castellanus. 1573-ban* Torma János provisor. 1575-ben* Rácz János officialis, de ez évben nótáztatott. 1577-ben* Ebeni Gábor praefectus és decimator, ugyanő 1578–89-ben* provisor és praefectus. 1579-ben* Bárány János porkoláb. 1579-ben Ebeni Gábor vicekapitány s 1580-ban* gyerőmonostori Ebeni Gábor praefectus arcis Wjvár, és 1582-ben 1589-ben* udvarbiró. 1583-ban* szelecskei (zelethykei) Bánrévi János castellanus. (1583–1590.)
Km. Doboka T. 17.
Torma gyüjt.
U. o.
Torma cs. és Deés város levéltára.
Torma gyüjt.
Torma cs. ltára.
U. o.
Gyf. Cent. Extr. BB. 10.
Tatrossy cs. ltára.
U. o.
Makray cs. ltára.
1583-ban* Báthory István lengyel király a Báthory Zsigmond gondnokainak megtiltotta, hogy a váradi, karánsebesi, szamosújvári stb. várnagyokat híre nélkül elmozditsák.
Katona. Hist. crit. T. 26. p. 194.
1586-ban* Ebeni Gábor kapitány. 1589-ben* ugyanaz, de már 1590 szeptemberben* czegei Wass György a kapitány és kolozsmegyei főispán.
Km. Lymbus.
Km. Szolnok Int. B. 11.
U. o. és Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 20. fol.
1590-ben* Bánrévi János várnagy. 1590 márcz. 16-án* Prini László praefectus. 1590–1613-ban* Mezőkomlosi, Alsómarosjárai Kallay Huszár Gergely vicekapitány. 1591-ben* czegei Wass György kapitány. 1594-ben* ugyanaz. 1592-ben* Somkereki Erdélyi István kapitány. 1593-ban* Hamvay György castellanus. 1594-ben* Ravazdy György főkapitány, 1599-ben esett el a sellenbergi csatában.* 1596-ban* Nagy Gáspár porkoláb, castellanus. Kérei Nagy Albert a gerlai gyalogosok kapitánya és németi Gombás Simon tizedes. 1598-ban* Hamvay (Harinai) Farkas György praefectus arcis és kapitány, 1599 január 3-án is.* 1599-ben* Leka Aga kapitány. 1600-ban* is ugyanő, a Mihály vajda kapitánya.
Km. Szolnok int B. 84.
Gr. Kornis ltár.
Torma gyüjt.
Km. Sig. Báthory Lib. Reg. fol. 281.
Tatrossy cs. lt.
U. o.
Deés város ltára.
Km. Szolnok int. g. 8. R. 16.
Wolf. Bethlen Hist. L. 10. 749. p.
Torma gyüjt.
Per melléklet Torma J. gyüjt.
Deés város ltára. Papp Miklós. Tört. Lapok 1875. évf. 570. l.
Gr. Kornis levéltára.
Magy. tört. tár XVIII. 30.
1601-ben* Ribis Sigfrid Básta kapitánya, Gyulaffy László a Báthory 251Zsigmond fejedelem kapitánya. Udvarbiró Stenczel János 1601 nov. 5. 1602 ápr. 12 és 1603 január 22-ig.* 1603-ban* Bethlen Farkas kapitány. 1606 novemberben Pesti Nagy Albert,* ugyan ő, 1607-ben* is várkapitány. 1607-ben* buni Bethlen Farkas kapitány. 1608-ban* Kamuthy Balázs kapitány. 1608 május 30-án* Nagy Miklós főporkoláb, Borzási Ferencz viceporkoláb, Gerlahi Szász János Dobokavármegye dézmása, Bonczidai István szamosújvári tizedes.
Erd. tört. Ad. I. k. 59. l.
Orsz. ltár. Számadása u. o.
Makray cs. lt.
Deés v. lt. Torma Kereinek is írja.
Km. prot. B. 289.
U. o. E. 1.
Gyf. prot. Magnificat 255.
Ev. ref. egyh. ltár. Szamosújvár-németi.
1610 és 1611-ben* Komlosi Kállay Gergely fővárkapitány s ugyan ő 1612-ben* is. 1613-ban* Kállay Gergely kapitány, Vámos István castellanus. 1615-ben* Kiskapusi Gyerőfi János kapitány. 1615-ben* Szentandrási János dézmás. 1617-ben* a vár porkolábja apátii Vámos István. 1620-ban* is főporkoláb, 1627-ben is viseli tisztét s 1629-ben utódok nélkül halt el.* 1619-ben* Zolyomi János (tán Zalányi?) gondviselő, provisor, 1620-ban is. 1619–1627–1630-ban* Deési Füzesi János udvarbiró. 1619–1620* Borzási Ferencz porkoláb, castellanus.
Km. Prot. D. 55, 56.
Km. Doboka B. 10.
Erd. kancz. 1700: 147. sz.
Km. Prot. E. 73.
Torma gyüjt.
8. Lib. Reg. 213.
10. Lib. Reg. 142. Km. Szolnok Int. H. 12.
Torma gyüjt.
U. o.
U. o.
U. o.
1621 julius havában* Gréb, vagy Geréb András várkapitány. 1621-ben* Zalányi János „arcis praesidii nostri provisor”-nak írja Zsuzsánna fejedelemasszony Szamosújvárból.
Segesvári Bálint Naplója Erd. történeti Ad. 4. k. 188. l.
Széki ev. ref. esp. ltár egyházi javak összeirása 116. l.
1625 aug.* fiatfalvi Geréb András várkapitány. 1629-ben* Köpczéni Liszthy Ferencz Szamosújvár főkapitánya, a ki Torma szerint* már 1627-ben viselte e tisztet. 1627-ben* Deési Kádár István deák számtartó. 1629-ben* Deési Füzessy János a vár és a várbeli javak provisora, főfelügyelője; 1633 ápr. 16-án is viselte e tisztet, midőn a fejedelem itt volt.*
Torma gyüjt.
14. Lib. Reg. 105.
Gyüjt.
Torma gyüjt.
Gyf. Cista Szathmár fasc. 2. nr. 10.
Torma gyüjt.
1630-ban* Nagy Miklós castellanus. 1630* és 1633-ban* Somkereki Erdélyi István Szamosújvár főkapitánya, a ki 1635-ben* egyuttal tordamegyei főispán és a fejedelem belső tanácsosa is. 1636-ban* Rettegi Kölcsey Literati Tamás, másként Tamás deák számtartó, rationista. 1636-ban Tasnádi Kovács Mihály főporkoláb. I. Rákóczy György fejedelem Szamosújvárt, 1636 márcz. 8-án kelt levelénél fogva Tasnádi Kovács Mihály (Haupterwerber), mint itt lakó főporkolábot s nejét 252Pásztor Virágot s fiát Istvánt és testvérét Kovács Mártont megnemesiti.* 1636-ban* Szentmártonmacskási Macskásy Ferencz főkapitány. Torma jegyzete szerint 1641-ig volt kapitány. 1639-ben* Szatmár-Némethi Némethy Ferencz számtartó.
Lib. 7. Reg. Cap. 435, 436.
16. Lib. Reg. 144.
Km. Doboka DF. 52.
18. Lib. Reg. fol. 42.
Torma gyüjt.
Czimere: Siebm. Wb. IV. B. 15. Abth. 201. Taf. Kihirdetve Belső-Szolnok 1638. márcz. 11-én tartott megyegyülésen. Szabolcs várm. ltára.
Erd. országgy. Eml. IX. k. 580. l.
19. Lib. Reg. 147.
1641 márczius 21-én* az előző évben Nagy Miklós fő, Boncziday István alporkoláb volt, kiket Rathonothy Gergely fő- és jószágvesztésre itéltetni kért, mivel az akkor itt raboskodó Kún Pálnak pünköst táján megengedték, hogy egy átalag – Kún István által küldött – bort vigyenek be. „A viceporkoláb szokta a rabokat őrizni nem a fő”, feleli Nagy Miklós. A hordó behozatala a darabontok vigyázatlansága miatt esett. Nagy Miklós tovább vitte hivatalát vádolt társával együtt, 1649-ben is.*
Dobokavárm. jegyzőkönyve. Orsz. ltár.
Torma gyüjtemény.
1644 febr. 1-én* a fejedelem Kasztha Mátyás udvarbirót és utánna következő tiszteket, gondviselőket Köblösi Istvánt, Csernátoni Istvánt, Sárosi Péter deákot, Némethy Ferencz deákot és Nagy Benedeket a mostani háboruban való megjelenés alól teljesen felmenti.
Várm. jkv.
1644 decz. 10-én, 1646, 1647 jan. 12 és 1648-ban* Magyarpeterdi Kasztha Mátyás udvarbiró, praefectus, Csernátoni János számtartó.*
Papp Miklós. Tört. Lapok III. évf. 661, 662.
U. o. 663.
1646-ban* Haller Gábor főkapitány.
Tört. Tár 1887. évf. 588. l. és Haller cs. ltára Fasc. XXI. nr. 115. XX. nr. 95, 119.
1650-ben* Haller Gábor főkapitány. 1651-ben Bánffy György főispán és főkapitány.* 1650-ben* és 1656-ban is Fejérvári és Maros-Szt.-Imrei Fábián István az udvarbiró. 1655-ben* Losonczi Márton viceporkoláb, Váradi István deák főszámtartó, Vásárhelyi Mihály rationalista 1650. 1652-ben* Korompaki kulcsár. 1656-ban* Ráczkövi Péter számtartó 1659-ben* Mészáros Péter* után Bánffy György dobokamegyei főispán lett Szamosújvár főkapitánya.
Gróf Lázár. Erd. főispánjai 150. l.
U. o.
Tatrossy cs. ltára.
Gyf. Batthyani könyvtár Fancsali Dániel irományai.
Vármegyei jk.
Széki ev. ref. esp. ltár.
27. Lib. Reg. 217.
Törv. czikk. Magy. Törv. Tár. VII. 130. Szalárdi Siralmas krón. 453, 465. Fundgruben II. 65.
1662 február hóban* Ébeni István Kolozsmegye főispánja, Szamosújvár őrségének főkapitánya. 1663-ban* Lagrange várparancsnok.
Erd. országgy. Eml. XIII. k. 95. l.
Torma gyüjt.
1666-ban* Losonczi Bánffy Dénes fejedelmi tanácsos, Kolozs- és Dobokavármegye főispánja, Kolozsvár, Szamosújvár, Sebesvár, Somlyó, Szilágy-Cseh várának főkapitánya. Alkapitány Kis-Jenei Nádudvary János 1670-ben is.*
Dr. Vajda János cs. ltára Alparét.
Torma gyüjt.
2531666-ban* Szamosújvárnémeti Gombás (Gombos) Mihály „provisor arcis bonorum Szamosujvariens.” E tisztet 1668-ban* és 1673-ban* is viseli s ekkor Ikafalvi Mihály a számtartó. 1668 előtt* Kászta Mátyás udvarbiró. 1669-ben* Rácz Mihály viceporkoláb. 1670-ben* Schoray Literati András rationista.
Tatrossi cs. ltára.
Ev. ref. egyh. ltár Szamosújvárnémeti.
Km. prot. Kmita 17.
Ev. ref. egyh. ltár. Szamosújvárnémeti.
Tatrossy cs. ltára.
U. o.
1674 decz. 2-án* Nemes János és Imecs Pál várparancsnokok. 1674-ben* Nagy Miklós primarius castellanus. 1676-ban* Alsó Mihály porkoláb. 1679-ben* Gombás Mihály a Szamosújvár és hozzá tartozó javak provisora, a midőn az összes fejedelmi javak alhaszonbérlője Borbereki Alvinczi Péter volt. Szamosujvárnémeti Gombás Mihály 1681-ben* is „provisor arcis bonorum.” 1680-ban* Iklódi Toldalagi János várkapitány és Rácz Mihály viceporkoláb. 1690 körül* Szászsombori Kereszturi István castellanus. 1690 jul. 24-én* Diósy János vicekapitány. 1693-ban* Diósi János előbb al- most várkapitány lesz, kinek utóda lett ugyanez évben Nápolyi György vicevárkommendans.* 1696 ápr. 29-én* temették el Diósi János állami javak praefectusát, Szamosújvár kapitányát nagy pompával, főurak jelenlétében Kolozsvárt. 1697-ben* Ujhelyi Sámuel arcis Sz-.Ujvár castellanus.
Szilágyi. Magy. Tört. Életrajz. III. k. 100. l.
Széki ev. ref. esp. ltár.
Tartrossy cs. ltára.
Torma gyüjteménye.
Km. Lymbus.
Torma cs. ltára.
Váradi cs. ltára.
K. Papp Miklós. Tört. Lapok 1875. 645. l.
Erd. főkormsz. 75.
U. o. 74. sz.
Ker. Magvető XXII. évf. 1887. 4. füzet. 252. l.
Széki esp. ltár.
1701–3-ban* Csonka György udvarbiró. 1703-ban* Monsspurg major várnagy. 1705-ben* Gyerőmonostori Kemény Péter Rákóczi Ferencz fejedelem várcommendánsa. 1705-ben* Kibédi M. Dani főporkoláb. 1705-ben* Irsai István udvarbiró. 1712–14-ben* Vizaknai Litt. István udvarbiró. 1714–22-ig* Bodrog-Kereszturi Kereszturi István udvarbiró provisor, meghalt 1723-ban Désen.* 1716-ban* Wobser generalis várkapitány.* 1716 febr.* Colowrát.
Torma gyüjt.
U. o.
II. Rákóczi Ferencz Emlékiratai. Kiadta Thaly Kálmán. Történeti Lapok 1874. évf. 386. l.
Torma gyüjt.
U. o.
U. o.
Megyei ltár.
Erd. főkormsz. ltár 1715. és 1717. Várm. jkv.
Várm. jkv.
1715. szept. 28-án a kaplyoni gyülésen a megye adott ennek 10 köböl búzát, 20 köböl zabot, 12 szekér szénát, egy 40 vedres hordó bort s 1 veder vajat.
Várm. jkv.
1717-ben* a várcommendánsnak, Feudriknek, mivel a törököknek ez év nyarán történt beütése alkalmával a vármegye nemeseit s a föld népét oltalmazta s menedéket nyujtott, ezért a vármegye adott 12 köb. búzát, 20 köb. zabot, 11 szekér szénát, melynek értéke 56 frt.
U. o.
1718 jun. 20-án a várban tartott gyülésben* Veisz colonellus várparancsnok 254a Hohenzoller ezredből, alatta volt ekkor 2 kapitány, 3 hadnagy, 4 vexill ferró (zászlótartó) s adott a vármegye ezeknek együtt 28 köböl búzát (melyből 15 a colonellusé, a többi 6+4+3), zabot 36 köblöt, ebből 20 a parancsnoké, 22 szekér szénát, ebből 10 a parancsnoké, 5+4+3 a többieké, ezen kivül adtak 4 malaczot, 24 deberke turót és vajat.
Várm. jkv. 311. l.
1719-ben Kölwel várkapitány* a Lüvingstain regementből. 1737-ben* Antalics Ádám udvarbiró.
Városi ltár. és Armenia 1899. évf. 316. l.
Erd. főkormsz. ltár.

Az országos fegyintézet észak-keletről felvéve.
1738-ban* Szabó Dávid udvarbiró. 1739–40-ben Sempsi Ferencz és 1742–45-ben* Kern vagy Doczer József udvarbirák. 1740-ben* Kern József kapitány. 1740-ben* és 1745-ben* Krebiz Gergely (György?) várcommendans. 1757-ben és 1766-ban* Bethleni István. 1767-ben* Echard Károly Leopold százados, 1773-ban* a fiscalis kastély commendansának Elchard Jakab iratik. 1782–84-ben* Cammissani Károly major, főstrázsamester, várkommendáns.*
U. o.
U. o.
Várm. ltár.
Ev. ref. egyh. ltár Szamosújvár.
Szongott Kristóf. Szamosújvári vár külön lenyomat „Szamosújvár város monographiája” Szamosújvár 1898. 18. lap.
Megyei ltár selejt.
U. o.
Várm. ltár.
U. o.
Kalendarium 1782.
A harminczadot 1729 körül állitják föl s 1808-ban viszik Szilágy-Somlyóra.
255Harminczadosok: 1729-ben Tatrossi Kristóf, 1743-ban Passárdi Péter, 1747–1750-ben Mihácz István, 1770-ben Tatrossi Zsigmond ellenőr, 1782-ben Fieschki János, 1801-ben Leményi Lázár József ellenőr.*
Torma gyüjt. és Szongott. Szamosújvár monogr. II. k. 833. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages