141AZ ÓNODI (BÖLCSI, SZAMOSSZEGI) CZUDAR-OK GENEALOGIÁJA.*

Teljes szövegű keresés

141AZ ÓNODI (BÖLCSI, SZAMOSSZEGI) CZUDAR-OK GENEALOGIÁJA.*
* Az itt felhasznált kútforrásokat következőleg rövidítettem: A. Anjoukori okmánytár; W. Wenzel, Árpádkori új Okmánytár; K. Károlyi-okmánytár; Z. Zichy-okmánytár; Cs. Csánky Dezső. Magyarország tört. földrajza.
1. Regesták.
1291 W. X. 58. Az egri káptalan bizonyítja, hogy Hernádi Kurch fiai és Bukchi (hibásan «bulchi» helyett) Dénes, bulchi Balázs, Dénes atyjának megöletése tárgyában egyezkedtek; Kurch fiai Petury nevű, zemplénmegyei földjüket Dénesnek adják.
1304 máj. 5. A. I. 78. Egyik hiteles hely előtt Bulchi Balázs fia Dénes, neje, Zochud fia Mortunnak leánya, hozományának mikép való kielégitéséről rendelkezik. Többi között mondja, hogy rögtöni halála esetében, fia Domonkos köteles az özvegyet kielégíteni.
1309 A. I. 187. Az egri káptalan előtt Bulchi Balázs comes fia Dénes és ennek fiai Domonkos és János pátrói (Patury) zemplénmegyei elzálogosított birtokukat visszaváltják.
1322 A. II. 57. Az egri káptalan előtt tabajdi Simon fia «Chyrko» Dénes Wapnow borsodmegyei birtokból nagyanyja leánynegyedi illetőségére nézve, Bulchi Balázs fia Dénes és ennek fiai: Domonkos, János, Sándor és Balázs által való kielégíttetését nyilvánítja. – Dénes előadja, hogy nagyanyja fennebbi bulchi Balázsnak nővére s Betli István fiának, Sándornak, az anyja.
1324 október 9. K. I. 59. Pelejtei Martonos fia János kinyilatkoztatja, hogy bulchi Balázs fia Dénes nejének, a nevezett Martonos leányának, leányi joga fejében pelejtei birtokának egy negyed részét fogja kihasítani.
1324 december 13. K. I. 60 Martonos fia bulchi Dénesnének, leányi negyede fejében Galach nevű zemplénmegyei birtokát átengedi.
1327 febr. 4. K. I. 64. Pelejtei Vinszló fia Miklós a pelejtei, azari, galachi és helmechei birtokrészek váltsága fejében, melyeket Beulchi Balázs fia Dénesnek elzálogosított volt, Újfaluban (Zemplénmegyében) birt két ekealját ez utóbbinak örök joggal átenged.
1329 márcz. 15. K. I. 69. Beulchi Balázs fia Dénes és ennek fia János Pelejtei Martonos fiával, Jánossal, egyezkednek.
1329 márcz. 15. K. I. 70. Bulchi Balázs fia Dénes és ennek fia János, Vinszló fiának Miklósnak pelejtei és újfalusi birtokrészeit, melyeket 100 márkáért zálogul birtak, atyafiságos indulatból 10 márkáért Martonos fia János kezéhez bocsátják.
1341 nov. 8. A. IV. 161. Az egri káptalan előtt Bulchi Balázs fia Dénes Bulch nevű abaújmegyei, úgy Hídvég, Cseb és Keren nevű zemplénmegyei birtokain fiait: Domonkost, Jánost, Sándort, Andrást és Balázs-t megosztoztatja.
1343 márcz. 16. A. IV. 306. I. Lajos király Felsewolnad (Felső-Olnod) borsodmegyei birtokot, Bulchi Dénes fia Domonkos fiának, Péter királyi apródnak, adományozza. Domonkos és más fiai még élnek. Olnod birtokosa, Egri Mihály, Péter apród «proximus»-a, utódok nélkül halt meg.
1344 márcz. 3. A. IV. 397; említtetik Bulchi Dénes fia János.
1346 jan. 2. A. IV. 555. I. Lajos király a magban szakadt Chákán fia István szlavoniai bánságban fekvő összes birtokait Bulchi Dénes fia Domonkos fiának, Péter apródnak, adományozza.
1346 ápr. 5. A. IV. 580. Bulchi Dénes fia Domonkos Egri Mihály özvegyének, Klárának, és leányának a borsodmegyei Felső-Ónod nevű birtokból járó hozományi és leánynegyedi illetőséget kiadja.
1347 jul. 4. K. I. 171. Belchi Dénes fia János tanu.
1348 máj. 16. A. V. 187. Az országbiró megerősíti azon egyességet, melyet a Tinnye és Zsámbék nevű pilismegyei birtokok mellett fekvő 12 ekényi föld felosztásáról Zudor Péter és Guthundorf János többekkel kötöttek. Az okiratban a következő passus fordul elő: «Dominicus filius Dyonisii de Bulch pater predicti Petri Zudor dicti pro eodem Petro filio suo.» Péter és Guthundorf János Tinnyét királyi adományozásból kapták.
1350 nov. 17. A. V. 417. Bulchi Domonkos fia «Petrus dictus Zwdar», királyi apród, pallosjogot kap.
1352 jan. 15. A. V. 541. Lajos király Megyaszó és Boos nevű zemplénmegyei birtokokat, Bulchi Dénes fia Domonkos fiának Zudor Simon apródnak és ennek fivéreinek: Péter, István, György, Mihály, János és Imre «similiter Zudor dictis»-nak «exclusis omnibus fratribus ipsorum patruelibus et generationibus quibuslibet» adományozza.
1352 jan. 17. A. V. 542. Lajos király a magtalanul elhalt Fónyi Balázs zemplén-, borsod-, gömör- és sárosmegyei birtokait Bulchi Domonkos fiainak: «Zudor» Péter, kir. apród, István, Mihály, Simon, György, János és Imré-nek, többi rokonaik mellőzésével, adományozza. – A birtokok következőleg vannak megnevezv: Fony és Vnga Abaújmegyében, Kezneten Zemplénmegyében, Zederken, Kerestwr, Kazynch Borsodmegyében, 142Balásfalva (a Rima mentén) Gömörmegyében, Koryma, Radama, Garbolch, Dubynna, Monyoros és Sasow Sárosmegyében.
1352 ápr. 26. A. V. 579. Dulchyi Dénes fia Domonkos fia Zudar István mester, ki Köbölkúti Marhard fia Lőrincz unokahugát (neptem), Rhédei Dezső fia Jakab leányát, Annát, házastársul eljegyezte, magát arra kötelezi, hogy a nejével adott Szinyér nevű zemplénmegyei birtokot az esetre, ha neje mag nélkül elhalna, visszaadni tartozik.
1352 aug. 6. A. V. 602. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Domonkos fiát, «Zwdar» Istvánt, Szinyér és Csalános zemplénmegyei birtokokba, – melyeket Marhard fia néhai Lőrincz által, ennek Anna nevű unokahuga kezével együtt kapott, – beiktatta.
A tanúk között szerepel István testvére: Bulchi Dénes fia Domonkos fia György, királyi apród.
1352 decz. 12. A. . 632. «Zudar» Miklós, királyi apród.
1358 máj. 26. A. V. 418. Lajos király átírja az 1350 nov. 17. okiratot Bu(l)chi Domonkos következő fiai kérelmére: «Zwdor» Péter, sárosi főispán és diósgyőri várnagy, Mihály, György, Simon, Miklós, István, János és Imre.
1359 (Theiner, Monum. Hung. II. 37) «Sudar» Péter, borsodmegyei főispán, pápai dispensatiot nyer a nejével, nemes Fey Balázs leányával, Annával, létező negyedízi rokonság felől. Az okiratból kitünik, hogy Péter már hosszabb idő óta nős, hogy már több gyermeke is van s hogy e rokonságot csak most ismerte meg.
1362 W. XII. 464. Leusták, tótországi bán «Magister Michael et Georgius dicti Zwdor filii Dominici de Bulch, suis et magistrorum Petri, Symonis, Stephani, Johannis et Emerici fratrum suorum in personis» történt kérésére a zágrábi káptalan bizonyságlevelét írja át, mely szerint a brochinai nemesek Graduch és Germanichy helységeket 1287-ben István bánnak eladták.
1364 Fejér, IX. 3. 384. Lajos király (Aba nb.) Szikszai Imre fia Péter leányának, Annát, Bulchi Imre fia Simon nejét, atyja jószágaiban újra megerősíti. (V. ö. i. h. 1353), nevezett Simon testvére Zudar Péter, Sárosmegye főispánja.
1372 K. I. 357. Zudor Péter országbiró és testvérei: István, Mihály, György, János őrkanonok, Imre fejérvári prépost.
1373 jan. 18. A. V. 542. Zudor Péter, országbiró, trencséni, zólyomi és sárosi főispán és testvérei: István, György, Mihály, János, fejérvári őrkanonok, Imre, fejérvári prépost.
1377 nov. 29. K. I. 355. seqq. Zudor István.
1379 jun. 5. (Hazai okmánytár V. 161). Az országnagyok között: 1. Zudar Péter, tótországi bán, 2. Zwdur György, főpohárnok, 3. Zwdur István főajtónálló.
1386 Z. IV. 321. Szabolcsmegye tisztviselői I. Mária királynénak jelentik, hogy Kerecsényi Szalók Domonkosnak Odon helységében és egyéb birtokain a Péter bán, Zamosszegi «Zudar» György és István tisztjei és jobbágyai által elkövetett hatalmaskodás tárgyában a vizsgálatot teljesítették.
1387 Z. IV. 341. Zsigmond király Peréni Pétert utasítja, hogy a hütlenek ellen indítandó sereg költségeire 2000 forintot Zudar György mesternek kézbesítsen.
1387 Z. IV. 345. Zudar Péter, volt bán, Peréni Péter-től 200 forintot kölcsön vesz.
1393 Z. IV. 513. A nagyváradi káptalan, János nagyváradi püspök kérésére átírja 1373-ban kelt azon oklevelét, mely szerint Ivánka fia Miklós fia János, ivánkaházai birtokrészét «Bulchi Zudor» János fia Péternek és «Bulchi Zudor» Miklós fia Lászlónak, 60 márkáért elzálogosította.
1394 ápr. 26. K. I. 467. Zudar Péter bán és Zudar György kötelezik magukat, hogy Károlyi Marhard fiainak olcsvai birtokrészét, melyhez birói elzálogosítás útján jutottak, a zálogösszeg megtérítése mellett visszaadják.
1395 máj. 20. K. I. 471. A leleszi konvent előtt egyrészről a Károlyiak, más részről Beulchi Czudar István fia Benedek, nagybátyja Czudar György és Péter bán fiai Jakab és Simon bizonyos főbenjáró ügyben kibékülnek. (V. ö. 1395 okt. 6. i. h. 473, hol az itt megnevezetteken kívül még Zudar György fia Domonkos is előfordul.)
1396. máj. 13. K. I. 475. Zudar György és Benedek a szatmármegyei Olcsva birtokosai.
1396 aug. 4. K. I. 479. a következő Zudar családbeliek a széplaki apátság kegyuraságát Azari Mihálynak adományozzák: 1. Zudar György, 2. János fejérvári prépost, 3. György fia Domonkos, 4. István fia Domonkos.
1398 jul. 14. K. I. 487. Olnadi István fiai György és Benedek, továbbá Péter bán fiai Olnadi Simon és Jakab hatalmaskodtak. Birtokuk: Béltek (1398 sept. 30. i. h. 489. Péter bán fiai Paly birtokosai).
1398 okt. 18. K. I. 490. Zudar János fejérvári prépost és Olnadi Zudar György apáti és körtvélyesi birtokosok.
1399 jul. 10. K. I. 503 1. Bulchi Zudar György, 2. János fejérvári prépost, 3. István fia Benedek, 4. † Zudar Péter bán fiai Jakab és Simon Zamoszek és Olcsva urai.
1399 nov. 14. K. I. 507 Szamosszegi Péter fiai: György, Benedek, Simon és Jakab.
1401 nov. 3. K. I. 515. Olnodi Zudar Benedek és fia Jakab, továbbá Olnodi Zudar Péter fia Simon-nak szamosszegi tisztjei hatalmaskodtak. (V. ö. Hazai Okmánytár VII. 431.)
1403 Hazai Okmánytár V. 199. Zudar János, decret. doctor, fejérvári prépost.
1431410 ápr. 24. A. II. 257 Bulchi Domonkos fia «Zudar» István fia Benedek egy okmány átiratását kéri.
1435 Fejér, Cod. Dipl. X. 7. 699. Az Olnodi Zudar-családbeliek: 1. Benedek fia János, 2. Bán fia Jakab fiai Jakab és Simon sárosmegyei Lusák (Luzsánka) és Bujak helységeket a Gombosfalvi és Ternyei családnak makoviczai uradalmuk iránti perük kiegyenlítése végett átadják.
1454 nov. 22. Hazai Okmánytár VII. 471. Olnodi Sudar Sinnul (így, Simon?) és Jakab felsővidéki főurak.
1464 jun. 9. (Melczer-okmánytár 88) «Nos Simon Czwdar de Olnod».
***
Az itt felsorolt regestákat még a következő adatokkal akarom kiegészíteni:
Bölcsi Dénes fia Sándor I. Lajos idejében Váradon iskolázott, és egy ottani csizmadiának szállásért maradt adósa, miért 1347-ben a váradi birák Kállai Imrének és Péternek irtak, hogy Sándoron a pénzt vegyék meg s azt a nevezett csizmadia fiának adják. Ennek a Sándornak fia Péter; Péter fia Gergely; Gergely fia Miklós bölcsi birtokrészét a Kisvárdayaknak adta el 600 frtért 1455-ben.*
* Budai, Lexicon I. 461. 462. Fejér IX, I. 556.
Bölcsi Domonkos, Dénes fia, Kállai Katalinnak kelt egybe, minek következtében a Kállaiak Domonkos fiainak 1354-ben a következő birtokokat (leánynegyedi illetőség fejében) átengedték: Balkány-t, Gúth-ot (Szabolcsm.), Béltek-et, Bánházá-t, Körtvélyes-t (Szatmárm.), Dersiké-t (Krasznam.).*
* Budai, i. h. 462.
1370-ben Zudar Péter a zágrábmegyei Petriná-t, a sárosmegyei Újvár-ért elcseréli. 1387-ben György testvérével Sajó-Ládon a pálos barátokat alapítja meg.*
* Nagy Iván, Magyarország Családai. XII, 447.
Benedek fia János 1428-ban nőül birja Palóczy Hedviget, Perényi Miklós özvegyét.*
* I. h. 447.
Mihály özvegye Sárospatakon apáczák közé lépett.*
* I. h. 447.
Imre 1360-ban «Boxa» melléknéven fordul elő (Fejér IX. 3. 192); 1376 jan. 25. óta váradi püspök (Fejér IX. 5. 84). 1378 jan. 26. Egernek főpapja, majd Galiczia kormányzója; 1385-ben Imola püspöke Olaszországban; 1386 erdélyi püspök; † 1389.
2. Birtokok.
1. Apáti, Szabolcs- és Szatmármegyében 1372, (Cs. 492) 1398; 1415 (Cs. 470).
2. Bajnokfölde, Szabolcsm. 1415. (Cs. 533).
3. Balázsfalva, Gömörm. 1352 a Fónyi-ak után kir. adományozás által.
4. Balkány, Szabolcsm. a Kállaiak-tól házasság útján.
5. Bánháza, Szatmárm. a Kállaiak-tól h. ú.
6. Bányapataka Zemplénm. 1458, a hűtlen Soós-ok után, k. a (Cs. 370).
7. Bártfa város, Sárosm. 1370 k. a. (Cs. 285).
8. Bás (Bós), Zemplénm. 1352. k. a.
9. Béltek, Szatmárm. 1398, a Kállaiak-tól h. ú.
10. Berkesz, Szabolcsm. 1361 (Cs. 533).
11. Bisztra, Zemplénm. 1458, a hűtlen Sóos-ok után, k. a. (Cs. 370).
12. Bodoló, Beregm. 1452 (Cs. 422).
13. Bogdány, Abaúj várm. 1416; 1440-ben a Rozgonyiaknak elzálogosítva.
14. Boldogfalva, Biharmegye, 1487 a Rozgonyiak-é (Cs. 639).
15. Borsova, Szabolcsm. 1415 (Cs. 533).
16. Bölcs, Zemplénm. 1291; 1416-ban újra beigtatvák; 1440-ben a Rozgonyiaknak elzálogosítva. 1470 a Rozgonyiak-é.
17. Buják, Sárosm. 1435 a Thekule-nembelieknek és 1468-ban a Homonnaiaknak (Cs. 319).
18. Csalános, Zemplénm. 1352, h. ú.; 1440-ben a Rozgonyiaknak elzál.
19. Cseb, Zemplénm. 1329.
20. Csép, Zemplénm. 1415 (Cs. 370).
21. 2 Damasa, Zemplénm. 1370 cserében Micz bán örököseitől (Cs. 370).
22. Dávid, Zemplénm. 1458 a hűtlen Sóos-ok után k. a. (Cs. 370).
23. Debreczen, Biharm. 1487-ben a Rozgonyiak-é (Cs. 639).
24. Devecser, Szabolcsm. 1361 (Cs. 533).
25. Dersike, Krasznam. h. ú. a Kállai-aktól.
26. Doboka, Szabolcsm. 1415. (Cs. 533).
27. Dombrád, Szabolcsm. 1380 k. a. (Cs. 533).
28. Dubinna, Sárosm. a Fónyiak után 1352-ben k. a.
29. Egyházas-Szaka, Abaúj várm. 1416 (Cs. 224).
30. Felső-Abony, Zemplénm. 1415. (Cs. 370).
31. Fóny, Abaúj várm. 1352, a Fónyiak után k. a.
32. Forró, Abaúj várm. 1416 újra beigt.; 61 porta; 1440-ben a Rozgonyiaknak elzálogosítva. (Cs. 224).
33. Gáborján, Biharm. 1487 a Rozgonyiaké (Cs. 639).
14434. Galach, Zemplénm. 1324 h. ú. a Pelejteiektől.
35. Garabócz, Sárosm. 1352. a Fónyi-ak után k. a.
36. Gesztréd, Szabolcsm. 1388. (Cs. 533).
37. Görény, Szabolcsm. 1415 (Cs. 533).
38. Gút, Szabolcsm. h. ú. a Kállaiaktól.
39. Herman, Zemplénm. 1458 a hűtlen Soós-ok után (Cs. 370).
40. Hídvég, Zemplénm. 1329.
41. Hosszúpályi, Biharm. 1487-ben a Rozgonyiak-é (Cs. 639).
42. Ineer, Borsodm. 1465. (Cs. 533).
43. Inha, Szabolcsm. 1415 (Cs. 533).
44. Kaproncza, Sárosm. 1435-ben a Homonnaiaknak (Cs. 319).
45. Kazincz, Borsodm. 1352 a Fónyi-ak után k. a.
46. Kázsmárk, Abaúj várm. 1416-ban új beigt. 1427-ben 31 porta, 1440-ben a Rozgonyiaknak elzál. 1470-ben a Rozgonyiaké (Cs. 224).
47. Kék, Szabolcsm. 1415 (Cs. 639.)
48. Kékmező, Zemplénm. 1370-ben cserében Micz bán örököseitől (Cs. 370).
49. Kepetelke, Szabolcsm. 1415 (Cs. 639).
50. Kerél, Szabolcsm. 1415 (639).
51. Kerem, Zemplénm. 1329. 1415.
52. Keresztúr, Borsodm. 1352 a Fónyi-ak után, k. a.
53. Kesznyéten, Zemplénm. 1352 a Fónyi-ak után, k. a.
54. Koryma, Sárosm. 1352 a Fónyi-ak után, k. a.
55. Körtvélyes, Szabolcsm. 1398. 1415. (A szatmármegyei Körtvélyes-t h. ú. a Kállay-aktól kapták.)
56. Krucsó, Sárosm. 1435-ben (1468) a Homonnaiaknak (Cs. 319).
57. Laczktelke, Szabolcsm. 1415. (Cs. 639).
58. Ladomér, (kastély) Sárosm. 1470-ben a Rozgonyiak-é, (Cs. 318).
59. Lengyelfalva, Abaúj várm. Lajos király idejében cserében Bártfa városáért (Cs. 224).
60. Lőrinczi, (1415-ben nógrádm., 1467 hevesm., 1470 pestmegyei) 1440-ben a Debrőieknek elz. (Cs. 77), 1470 a Rozgonyiak-é.
61. Lucz, Zemplénm. 1373 a vránai perjeltől; 1440-ben a Rozgonyiaknak elzálogosítva (Cs. 370).
62. Luzsánka, Sárosm. 1435 a Thekule-nembelieknek.
63. Macs, Biharm. 1487-ben a Rozgonyiak-é, (Cs. 639).
64. Macsiszeg, Szabolcsm. 1415. (Cs. 533).
65. Makovicza, vár, Sárosm. 1470-ben a Rozgonyiak-é (Cs. 318).
66. Mása, Szabolcsm. 1361 (Cs. 533).
67. Megyaszó, Zemplénm. 1352 k. a., 1440-ben a Rozgonyiaknak elz.
68. Megyer, Zemplénm. 1415 (Cs. 370).
69. Monyorós, Sárosm. 1352 a Fónyi-ak után, k. a.
70. Nádasd, Abaúj várm. k. a. (I. Lajos idejében), 1416 új beigtatás, 1470-ben a Rozgonyiaknak.
71. Nagy-Gút Szabolcsm. 1415 (Cs. 533).
72. Nagy-Halász, Szabolcsm. 1454 (Cs. 533).
73. Olcsva, Szatmárm. 1396.
74. Ónod, (felső) Borsodm. 1343 k. a.
75. Őr, Szatmárm., 1372 (Cs. 492 533).
76. Pályi, Szatmárm. 1398. 1415, 1454.
77. Pelejte, Zemplénm. 1324 h. ú.
78. Petri, Borsodm. 1456 (Cs. 185).
79. Petrina, Zágrábm. 1370 cserében (Újvárért Sárosmegyében).
80. Petury, Zemplénm. 1291 Kucch fiaitól.
81. Polyánk, Szepesm. 1415/6 Zsigmond kir. által (Cs. 270).
82. Porupka, Zemplénm. 1458 a hűtlen Sóos-ok után (Cs. 370).
83. Rodoma, Sárosm. 1352 a Fónyi-ak után k. a.
84. Sajó-Lád, Borsodm. 1387.
85. Sassova (Sassavicza), Sárosm. 1352 a Fónyi-ak után, k. a.
86. Selyp, Heves- és Nógrádm. 1415. 1447. 1473. (Cs. 77. 106).
87. Sóvár, Sárosm. 1458 Mátyás kir. adományozása a hűtlen Sóos-ok után, (Cs. 284).
88. Szacsur, Zemplénm. 1458 a hűtlen Sóos-ok után, k. a. (Cs. 370).
89. Szalók, Szepesm. 1415/6 Zsigmond kir. adományozása.
90. Samosszeg, Szabolcsm. 1362 Szatmárm. (Cs. 492). 1386, 1470 a Rozgonyiak-é.
91. Szederkény, Borsodm. 1352 a Fónyi-ak után, k. a.
92. Széplak, Abaúj várm. I. Lajos által adva; 1427-ben 23. porta.
93. Szinyér, Zemplénm. 1352 h. ú.
94. Szkáros, (Iszkáros) Abaúj várm. I. Lajos általadva; 1416. új beigt.
95. Sztraczina, Zemplénm. 1370. cserében Micz bán örököseitől (Cs. 370).
96. Tas, Szabolcsm. 1361 (533).
97. Téglás, Biharm. 1487-ben a Rozgonyiak-é, (Cs. 639).
98. Telkibánya, Abaúj várm.
99. Temeháza, Szabolcsm. 1415 (Cs. 533).
100. Tinnye, Pilism. 1348 k. a.
101. Toka, Abaúj várm. 1416. új beigt; 1440 a Rozgonyiaknak elz. 1470-ben a Rozgonyiak-é.
102. Újfalu, Zemplénmegye 1327 a Pelejteiektől.
103. Ujvár, Sárosm. 1370 becserélve (Petrina-ért) 145Micz bánéktől, 1374-ben új beigtatás (Cs. 284).
104. Unga, Abaúj várm. 1352. k. a. a Fónyi-ak után.
105. Varsány, Hevesm. 1440-ben a Debrőieknek elzál. (Cs. 77. 106).
106. Videgyháza. Szabolcsm. 1415 (Cs. 533).
107. Zsadány, Abaúj várm. I. Lajos kir. adományozása, 1416-ban új beigtatás.
3. Czímer.
Az ónodi Czudar-család czímere: hatszögű csat, mely egyenesen álló, háromszegletű pajzson sisakból emelkedik ki, s mely ötszögletében egy-egy Anjou-liliomot tüntet fel, s melyet Czudar László, szegszárdi apát s Imre püspök sírköveiből és egynehány más családtag pecsétjeiből ismerünk.*
* Czudar László (1365–† 1372) szegszárdi később pannonhalmi apátnak genealogiai levezetését nem ismerjük. – A pecsétek a következő családtagok okiratain fordulnak elő:
Jakab (1443, Országos Levéltár, dipl. oszt. 13723; 1447; 14101, 1458: 15275. János neje: Hedvig 1434: 12586; Péter bán 1375: 35250, 1387: 7312.
Ruprecht, a rajnai Pfalz grófja, I. Lajos magyar király nemes szolgájának «Zuder» Györgynek, 1364-ben Heidelbergben kelt okiratában liliomokat ad czímerűl: «Sehs wisse silberin Lylien in einem blaen schilde und ein wisse silbrin lylien mit drin swarzen feder quasten uff dem Helme mit einer blawen koberschen» (Bunyitay, A váradi püspökség története l. 203.) –
János 1383 febr. 17-én váradi püspök (Bunyitay I. 207) nyoma 1395. nov. 26 óta elvész.
4. Az ónodi Czudar-ok nemzedékrendje.
N.; Bölcsi I. Balázs † 1291 körül.; Leány. – Betli István.; Dénes 1291–1341. – Pelejtei Mortun leánya 1304–1324.; I. Domonkos 1304–1346. Kállai Katalin.; I. János 1309–1347.; András 1341.; Sándor 1322–1347.; II. Balázs 1322–1341.; bölcsi Zudar Péter 1373.; Péter.; Gergely.; Miklós 1455.; Péter (1348 «Zudar») 1343 † 1304/9. 1343–52 apród; 1358 sárosi főispán és diósgyőri várnagy, 1359 borsodi főispán, 1364 főpohárnok és Sárosmegye főispánja, 1372 országbiró, 1373 országbiró, trencsényi, zólyomi és sárosi főispán, 1374 tótországi bán. – Anna, Fey Balázs leánya, 1359.; Mihály 1350–1373. – † mint apácza.; I. György 1350–1399. 1352 apród, 1378–1379 főpohárnok.; I. Simon 1350–1362. 1352 apród.; Miklós 1350–1358. 1352 apród.; István 1350–1386. 1352 apród, 1379 főajtónálló.; II. János 1350–1399. 1372 óta fejérvári őrkanonok.; (Boxa) Imre 1350 † 1389. 1372 óta fejérvári prépost, 1376 váradi püspök, 1378 egri püspök, Galiczia kormányzója, 1385 imolai püspök, 1386 erdélyi püspök.; II. Domonkos 1394–1399.; Aba – nb. Szikszai Péter leánya Anna 1364.; bölcsi Zudar László 1373.; 1352 Rhédei Jakab leánya Anna.; III. Domonkos 1396.; II. György 1398.; Benedek 1395–1410. – Debreczeni Katalin 1405.; II. Simon 1394–1410.; I. Jakab 1395 † 1435 előtt.; II. Jakab 1401.; III. János 1435. – Palóczi Hedvig 1428–1434.; Zsuzsanna – Tornai Szilveszter. (Turul IX. 68. 78.); III. Jakab 1435 † 1470.; III. Simon 1435–1464.; Leány 1483. – Csetneki László.
Dr. WERTNER MÓR.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages