Révay család. (Szklabinai és blatniczai báró, trebosztói s bisztricskai nemes.)

Full text search

Egyike magyarország legrégiebb nemzetségeinek. Legelső ismeretes őse bizonyos Jákó vagy Jakab volt, ki Bél Mátyás szerint* 1163-ban élt; ezen Jakabtól a XVI. század elején élt és táblánkon I-sőnek jelölt Lászlóig a család némelyek szerint kilencz,* mások szerint* tizenkét nemzedéken jött le; ellenben családtól nyert s mint látszik, hitelességre törekvő szorgalommal szerkesztett táblázaton csak öt nemzedéket olvasunk Jakab és I. László között, mi az előbbi tévedéseket annál inkáb megdönteni látszik, mert a chronologiai számítást is kiállja. Nevezett Jakab, a Révay cs. gyöke, a családfán „Comes Jacobus Merk seu Jaco Merk de Ryva”-nak iratik, és életkora a XIII. század elejére, tehát 1200–1230-ra esik; nevét a szerémségben fekvő Réva váráról* vette; ezen Jakabtól vagy fiától Merktől (Markus) a leszármazást egy, II. Lajos királynak 1519-ben kelt adománylevele is izről izre hozza le egész a XVI. század első felében élt Révay I. István és I. Ferencz testvérekig; mégis, mivel a mohácsi vész korában az ősi fészkéből kibolygatott és az ország felső részébe telepedett nemzetség régiebb oklevelei nagyobb részét az akkori viszontagságok folytán elveszté, a család genealogiájának irói* többnyire a mohácsi vészt megelőző nemzedéksort elhagyva, a Révayak ízről ízre kimutató nemzékrendét csak ott kezdék, hol a jeles család már történetileg ismeretes férfiakat tüntetett föl. Csak Bél Mátyás, ki a múlt század első felében írta nagyszerű történeti munkáit, Turócz vármegyének leirásában* adta ki a Révay-ak nemzéksorát a töbször említett és szerinte 1163-ban élt Jakabtól kezdve; mi ezt, mely a családfa ujabban szerkesztett nemzékrendével egészen meg nem egyezik, mellőzvén, lássuk a Révay-ak régiebb nemzékrendét a mohácsi vészig úgy, mint azt a jeles nemeztségtől kinyernem szerencsém volt, s a mely itt következik:
Bel. Math. Notitia nova Hung. II. 311.
Bel. Károly András Schwandtner Scriptores Rerum Hung. II. a Révay Péter Commentariusai elé irt előbeszédben.
Bel. M. Notitia nova II. 311.
Most Szerém megyében csak Rivicza helységet találunk.
Lásd Lehoczky Stemmat II. 311. Bel. Károly-András pedig Schwandtnernál Scriptores Rerum Hung. Wiennae 1748. tomo II. 147. lapon e tárgyra vonatkozólag igy ír: „Ipsum antequam Commentarium offeramus, breven illustrissimae Revaiorum domus narrationem praemittere placuit: non tamen plenam expectes, neque Authorem nobilissimae hujus familiae requiras, Lector benevole; temporum enim injuria factum est, ut eundem ignorare debeamus. Id. constat, jam ante quinque saecula gentem hanc in Syrmio, ubi etiam arx Réva est, floruisse. Quamvis caeterum, duodecim quoque illas hujus domus illustres generationes, quae funestissimam ad Mohaczium cladem antecessere, praeterire cogimur.
Notitia Hungariae novae historico geographica. Viennae 1738. fol. tomo II. pag. 340.
I. tábla. Jakab Comes Merk de Réva 1200. körül (Margit de Becha); Mihály; Merk Comes de Ryva 1238.; N. (Pascha de Ours); N. (Scetha András); Fábián de Ryva); Jakab de Merk 1276.; Márk 1297.; Tamás de Merk; László 1346. †; Péter; Simon; Miklós; András 1297.; Gergely banus de Baldyan 1280.; N. (Desy Illés); Tamás Comes de Ryva nobilis de Syrmio 1296.; Miklós 1296. †; Domokos; Domokos †; Sándor; Pál; István; János †; Gergely; Miklós 1344.; Mihály sz. ferenczes barát Ujlakon 1330.; Márton †; Buko †; Elias de Réva 1302.; Miklós; Tamás; Balás 1368.; Domokos elesett 1330.; Thonk mester; András; N. (Szentpétery János); Miklós magist. de Réva 1361.; Neska 1368. (Jakabné); Mátyás; Jakab 1361. (Clara de Arpatalon); Mihály †; Domokos 1410.; Mihály 1410.; N. (Mátyás de Chobinth); N. (János de Mendzenth.); Bálint 1510.; Kata 1415. (férje Kristóf várallyai várnagy, fia nempti sz. jakabi Puchel Ulriknak); László 1430.; Gábor; I. László aranyányi Révay 1495. (Esztheleky Anna); Folyt a II. táblán. Ágnes (Pozdanchi Mihály);
Ezen I. táblázat nemzékrendének némi támogatására a családi levéltárból közlött okleveles kivonatok következő adatokat szolgáltatnak:
1238-ban a tituli káptalan előtt Paschá-nak (de villa Ours) fia Flórián bevalja Arnud comesnek és testvérének Bou-nak az oursi földnek felét három márkáért (et in uno fertone) atyafiainak is közmegegyezésével, ezen atyafiaknak neveik Merk, Petur Fabiánnak fia, Apa Scetta András fia.
1254-ben a bácsi káptalan előtt egyesség köttetett özvegy Becha, és rokona Merk között, Réva földből fizetett jegyajándok iránt.
1296-ban a Szent-Irén egyház káptalana előtt Tamás, Jakónak fia (filius comitis Jaco Merk de Ryva) elcseréli Réva földjének egy részét Dyrsi földjeért rokonával Miklóssal Péternek fiával, Fábiánnak (de Ryva) unokájával, Jaconak halála folytán, mint kitől mindketten eredtek.
1415-ben Zsigmond király Révay Mihálynak beleegyezését adja arra nézve, hogy ez vejét Puchel Ulriknak fiát Keresztélyt (Christianus) a várallyai várnagyot fiáúl fogadta (adoptalta).*
Nem látván ez eddigi négy rendbeli oklevél eredetiét, azok történelmi méltatásához hozzá nem szólhatok.
1496-ban a kalocsai káptalan hiteles kiadványában határjárásról okmány kelt a Bodrogh megyei Reegh, Baliach és Csomoklyai helységek (possessiones) között Erdélyi Vitályos, aranyáni Révay László, és Vassady Benedek részére.
Ezen most emlitett aranyáni Révay László, kit táblázatunkon I. számmal jegyeztünk, noha már atyja is Lászlónak iratik, volt a család ujabb megalapitásának eszközlője, s tőle teljes hitelességgel, okleveles bizonyságokkal támogathatva, származik az öszves Révay nemzetségnek ivadéka, mint azt a következő táblázatokon láthatni.
II. tábla. I. László 1495., ki az I. táblán. (Eszteleky Anna); I. János 1511. elesett; I. István 1511–1528. naszád. kapit. (Sövényházy Dora) a trebosztói ág; Magdolna (Horváth Velecz Balás); Kata †; I. Ferencz † 1553. turóczi főispán (1. Gyulai Bora 2. Paksy Anna); Bora †; Erzse †; II. László turóczi alispán † 1592. (1. Pálffy Erzse 2. Tersaczky Orsolya); Folyt. VI. táblán.; 1-től II. István sz. 1557. † 1598. szatmári kapit. (Dersy Margit); Zsófia sz. 1558. (Czobor Istv.); Kristóf sz. 1562. †; I. Márton turóczi alispán † 1630. (Eszterházy Zsófia); Krisztina sz. 1573. (Ujfalussy János); 2-tól Zsuzsa; Gáspár (Tribelly Erzse); stb.*; Erzse † 1641. (1. Petróczy Márton 2. Sámbokréty György); Folyt. III. tábl.; III. László sz. 1600. † 1667. trebosztói báró (Homonnai Dr. Erzse); Kata szül. 1601. (Bossány Imre); Ilona sz. 1606. † 1653. (Balogh F.); III. János sz. 1608. † 1635.; M. Szalome sz. 1609. (Örsy Zsigm.); Erzse sz. 1610. (Pongrácz Dán.); Anna sz. 1616. † 1620.; III. István sz. 1602. † 1653. tokaji kapitány; II. Miklós sz. 1612. † 1648. kanonok; I. András sz. 1603. báró (Koháry Kata); I. Mihály; II. Elek; II. Pál.; IV. László.; Klára; Ágata; Kata-Konstant. apácza; Ágnes sz. 1631.; M. Magd. sz. 1632.; Francziska sz. 1634. † 1661. (Sennyey Albert); Krisztina sz. 1635. (Zay András); I. Elek sz. 1636. kir. tan. (b. Révay Emeren.); Verona sz. 1638.; I. Tamás sz. 1641.; Klára sz. 1642. (Cziráky M.); Ilona sz. 1645.; IV. László sz. 1648. (Jakussith Kata); I. Zsigmond sz. 1649. (1. Balassa Zsófia 2. Amade Erzse); II. Tamás sz. 1657. †; Folyt. V. táblán.; Folyt. IV. táblán.; V. László eszt. kanon. † 1741.; III. Tamás †; I. Adalbert prépost; Judit (Eszterházy); Erzse (Bossányi László); Kata (Borsiczkyné)
Lásd II. Lászlónak mind a 13 gyermekét elésorolva itt a 701. 702. l.
III. tábla. A nemesi ág. I. Gáspár 1630., ki a II. táblán. (Trybelly Erzse); I. György (Berényi Jusztina); Zsuzsa (Mérey János); Magdolna (Pottornyay Pál); I. Gábor (Majthényi Éva); Kristóf †; Zsigmond †; I. András (Piszterz Anna); II. Gáspár (Justh Sára); Ádám; Imre †; Pál †; Gábor †; IV. István (Thomka Anna) bisztricskai ág; II. Gábor; III. Miklós †; Pál; János; Zsigmond (Mednyánszky Zsuzsa); II. György; II. Ferencz; II. Gábor; Péter (Beniczky Zsuzsa); Gáspár † 1744. (1. Pottornyai N. 2. Akay Zsuzsa); Miklós (Szilvay Zsuzsa); Péter; Dienes; Mihály; Pál; János; Imre; Károly † 1863. (Sréter Aglája); Vilmos; Gusztáv; Ferdinand (Lehoczky Berta); Ferencz sz. 1718. (Dobay Judit); László; Pál; Erzse (Baka Pál); Zsuzsa (Justh Gáspár); Ferencz szül. 1744. nógrádi főszbiró 1790. (draskóczi Igló Róza); Lajos † 1815. kör.; Krisztina; Ferencz sz. 1788. † 1818. (Justh N. †); Pál sz. 1790. † 1835. (Spielenberg Luiza); Károly sz. 1816. † 1845. (Prónay Berta); Gusztáv sz. 1818. (Prónay Berta); Róza (Hámos Lajos); István sz. 1843.; József †; Attila sz. 1851.; Zoltán sz. 1857.; Béla sz. 1860.
IV. tábla. I. Zsigmond, ki a II. táblán. szül. 1649. (1. Balassa Zsófia 2. Amade Erzse); II. Ádám megöletett 1699.; III. Pál; IV. János (Eszterházy Zsófia); Rozália (Mednyánszky János); III. Károly (b. Minkwitz Bora-Anna); V. János (Ruttkay Teréz); Antal (gr. Berényi Antonia); Bora †; Teréz † 1844. (gr. Csáky Lajos)
V. tábla. I. Elek, ki a II. táblán. szül. 1636. kir. tanácsos (b. Révay Emerentia); Károly †; Elek †; Lajos †; Elek †; I. Sándor (Okolicsányi Kata); Julianna †; Teréz †; Francziska (Okolicsányi József); Emerentia (gr. Forgách Pál); Konstantia (b. Majthényi György); III. Boldizsár † 1728. sept. 15. (Schloszberg Terézia); Lajos †; Magdolna (Buday István); Johanna (Radvánszky László); V. Elek szerzetes; II. Károly (Polánszky Victoria); Ferencz kir. kamarás † 1812. (gr. Zichy Jozéfa)
VI. tábla. Szklabinai és blatniczai ág. I. Ferencz, ki a II. táblán. 1521. 1553. turóczi főisp. (1. Gyulay Bora 2. Paksy Anna); I. Mihály 1556. báró főajtónálló (Bakich Anna); I. Lőrincz báró 1556. †; Magdolna (Homonnai Dr. Fer.); Ilona (Forgách László); II. Ferencz 1556. báró főajtónok (Homonnai Dr. Klára); Folyt. VII. táblán. II. János 1556. báró (lindvai Bánffy Anna); Magdolna (1. Bossányi Ján. 2. Balassa Andr.); I. Miklós (Pográny An. †); IV. Ferencz; I. András nógrádi kapitány 1594.; III. Ferencz kir. t. ülnök 1588.; I. Péter 1598. 1622. koronaőr (Forgách Mária); I. István †; Kata (Büdy Mihály); Anna (1. Sarmasághy Miklós 2. Kendy Gábor); II. Lőrincz győri kapitány (Kendy Anna); Zsófia (Fánchy György); Ilona (Dóczy Imre); Bora (Lóránth Mihály); Erzse (Ghyczy György); Margit †; Mária †; Felicitás †; II. István; III. János; Éva (Czobor Imre); I. Imre.; II. András; I. Zsigmond; I. Pál ezredes 1635. (Teuffel Erzse); Judit (1. Nádasdy Pál 2. Forgách Ádám); Gábriella.; Szidonia †; Mária †; Anna †; Zsuzsa †; Julianna †; Erzse †; Zsóf. (Erdődy Bál.); Mária †; Kata Szidonia (Osztrosith Mátyás)
VII. tábla. II. Ferencz, ki a VI. táblán. 1556. báró főajtónálló (Homonnai Drugeth Klára); I. Gábor † 1598. turóczi főispán (Thurzó Kata); I. Klára; V. Ferencz turóczi főisp. 1622. 1656. (1. Pongrácz Bora 2. Jezerniczky Zsuzsa †); III. István (Balassa Fruzsina); II. Miklós (Pálffy Franciska); I. Ádám. †; I. Gábor. †; A.-Mária (Orlé András); I. Dániel turóczi főisp. főkomornok † 1676. (Bossányi Judit); I. Imre turóczi főispán † 1688. (Ujfalussy Kata); IV. János-Farkas (Balassa Zsuzsa); Emerentia (b. Révay Elek); Eleonora (Forgách Farkas); Leopoldina (Beniczky László); Folyt. VIII. táblán.; Erzsébet (1. Petróczy Istv. 2. Calisius Fülöp); I. Tamás-Zsigmond (Lehoczky Zsuzsa); IV. István turóczy prép. ; II. Pál †; II. Ádám †; VI. Ferencz turóczi főispán † 1707. (Szentmáriai Hliniczky Judit); Erzsébet-Beatr. apácza.; Magdolna (Ghyczy István); Ilona (Baross Miklós); Bora (Szoró István); Éva †; Mária †; I. László (Fehérpataky N.); Miklós †; Tamás pap; II. Pál püspök; Krisztina; József; Péter; I. Gáspár (Gerhard Ilona); Julianna (Benyóvszky Ádám); Kata †; Ilona †; II. Gáspár (Ugronovich Erzse); II. László kir. kamarás (Szunyogh Éva); Kristóf (B. Jeszenszky Julia †); Erzse (Zaffiry János); VII. Ferencz kamarás † 1810. (b. Révay Anna); Ilona (gr. Nyáry János); Mária (gr. Pongrácz Bálint); Zsófia (b. Révay Siegbert); Jozéfa (gr. Czebrián Gáspár); III. László kamar. † 1823. (gr. Révay Julia) †; Ferencz-Xaver.; V. János b. titk. tan. fő bányagróf turóczi főisp. † 1840. (Semsey Jozéfa); Mária (Justh György); I. György kamar. turóczi főispán † 1841. (gr. Keglevich Róza); Apollónia †; Anna (b. Révay Ferencz); V. István †; Zsófia (gr. Török Bálint); Teréz (gr. Schaffgotsche Rudolf); Erzse; Gizella; IV. László †; Otilia †; Róza (gr. Cebrián László); VI. Imre †; IX. Ferencz szül. 1835.
VIII. tábla. I. Dániel, ki a VII. táblán. turóczi főispán főkomornok † 1676. (Bossányi Judit); II. Mihály (Beniczky Magdolna); III. Ádám; M.-Magdolna; Judit-Polexina (Kubinyi Menyh.); III. Imre (Pekry Szidonia); Péter 1723. gróf b. titk. tan. turóczi főisp. 1723. (gr. Eszterházy Krisztina); Pál 1741. (b. Hellenbach Julianna); Antal †; Mihály 1715. csongrádi főispán (Okolicsányi Zsuzsa); Folyt. IX. táblán.; grófi ág.; János kir. tanács. (b. Bossányi Julia); Antal rozsnyói püsp. 1777. † 1784.; Róza apácza; Károly (b. Haller Antonia); Ignácz †; Julianna (gr. Berényi Ferencz); Péter turóczi főisp. † 1800. (Sándor Eszter); János szepesi püspök † 1806.; György (Carraciolo di Brienza Anna); Mária (gr. Serényi); Julianna (b. Révay László); Anna † 1853. (gr. Majláth Jánosné); Lőrincz turóczi főispán (Keresztes Zsófia); Imre †; Elek (f.-büki Nagy Magdolna); Polexina; A.-Mária; Miklós (Niczky N.); egy leány (b. Skerletz); Lajos főispán (gr. Eszterházy Teréz); Constanczia (gr. Berényi Ferencz); Alajos †; Teréz (gr. Abensperg Károly); Valpurga †
IX. tábla. Mihály, ki a VIII. táblán. 1715. csongrádi főispán (Okolicsányi Zsuzsa); Mózses (Stansith Horváth Anna); József 1767. helyt. tanács. (1. gr. Eszterházy Janka 2. Beniczky Ágnes); Zsuzsa (Radvánszky György); Jónás k. kamarás (Dvonikovich Klára); Simon b. titk. tan. turóczi főisp. (Szentiványi Anna); Mihály †; Sámuel †; Emerika (Rakovszky Gáspár); N. (Csaplovich); Márk †; Pál † 1816. septemvir (gr. Brunszvik Francziska); Imre (gr. Szörényi N.); Zsuzsa (Szent-Iványi Pál); Julianna (Dvornikovich Miklós); Janka †; Jozéfa (Motesiczky Pál); Julianna (b. Malonyay János); Antonia Orsolya apácza; Jozéfa †; Leopoldina (Lebell); Antal tábornok (Sedlniczky N.); Ferencz ezredes (Révay Anna); János †; Lajos †; József alezredes (Bossányi Ilona); Anna (1. Sennyey Imre 2. b. Révay Ferencz); Károly (Pongrácz Bora); Teréz; Mária (b. Sennyey ifjabb Imre); Apolló (Szirmay László); Ilona (b. Ritterstein Vilmos); Francziska †; Zsuzsa (gr. Nyáry István); Charitas (Bossányi István); Francziska (gr. Nyáry Antal); Anna; József †; Paulina (Justh József); Simon turóczi főisp. 1848. (Tajnay Ilona); Sarolta; Mária †; Gyula sz. 1852.
A család minden kétségen kivűl álló s izről ízre oklevelekkel igazolható nemzékrende a II. tábla élén álló Lászlótól veszi eredetét. Nevezett László – mint emlitők – 1495-ben aranyáni előnévvel fordúl elő. Ennek nejétől Eszteleky Annától két leánya, Magdolna veleczki Horváthy Balásné, és Kata, és három fia István, János és Ferencz maradtak. E három fiú által emelkedett a nemzetség történelmi hírre. Ez öt testvér – miután atyjok meghalt, – 1515-ben Ulászló királytól uj adományt kapott Bodrog megyei Aranyán, Vízmelléki-sz.-György, Reegh, Bakach, Cserethés helységek, Csomoklya és Gyula pusztákbeli ősi birtokaikra.
A három fiú közűl János 1519. előtt a török elleni hadban elesett.
István és Ferencz a megjelölt 1519. évben királyi adományt nyertek Szerém vármegyében révai, derzsinczi, szőllősi, savlinczi és ellesevczi, – Bács megyében mazalóczi és egyéb egész részjavaikra doroszlói Kiss András és Várallyai Keresztély* magvaszakadtán adományt nyertek; mely adománylevélben* az adomány nyerők atyja és ősei egész Merk comesig ízről ízre elősoroltatnak, mint az I. táblán láthatók.
Révay Lászlónak fogadott fiú testvére volt.
A velem közlött kivonat szerint.
István 1521-ben már ujlaki kapitány volt, a midőn testvére Ferencz részére is II. Lsjod királytól nemzetsége régi czímerének megerősitését s némi megbővitését nyerte.* Ez oklevél szerint István a zvorniki basát Osembéget Zvornik körűl megverte. A család czímere, melyet akkor nyertek, a vért égszínű udvarában arany koronából kiemelkedő farkas, mely körmei közt egy száron nőlt három rózsát tart, a diploma szavai szerint az éhes farkas a Révay-ak dücsvágyát jelenti, a három rózsa közűl a két piros, a János és István vérrel szerzett hadi érdemeiket, a fehér rózsa az akkor még nőtlen Ferencz nőtlenségét jelenti.
Palma Specimen Heraldicae pag. 109. és Kaprinai Mss. B. tomo LIX. 239.
István és Ferencz testvérek által a család két, máig virágzó vonalra oszlott, Ferencz vonala a VII. táblán kezdődik. Róla s ivadékáról alább leszen szó, lássuk előbb István ivadékát.

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi