a) Trebosztói bárói vonal.

Full text search

a) Trebosztói bárói vonal.
Márton (Lászlónak Pálffy Erzsébettől született fia) 1591–1619-ben Turócz vármegye alispánja volt. 1598. jan. 12-én volt kézfogása Eszterházy Zsófiával Trencsin várában, lakadalma pedig 1599. febr. 14-én Galanthán. R. Márton meghalt Trebosztón 1630. sept. 20-án, eltemettetett Szent-Péteren. Felesége meghalt Trebosztón 1620. maj. 7-én; és eltemettetett Sz.-Péteren.* Gyermekeik következő rendben lettek:
Uj M. Muzeum 1857. 445.
1. László szül. Madocsányban Liptóban 1600. febr. 7-én. Róla alább.
2. Kata szül. Trebosztón 1601. mart. 17-én. Felnőlvén 1623-ban férjhez ment Bossányi Imréhez.
3. István szül. Trebosztón 1602. aug. 12-én. Iskolái után apródúl Forgách Zsigmond nádor udvarában volt, azután hat lóval Thurzó Szaniszló nádor mellett szolgált. Innén a portára ment; haza jövén Eszterházy Miklós udvara népének volt kapitánya; innen 1631-ben tokaji várkapitány lett.* László testvérével együtt ő is báróságra emeltetett. Meghalt nőtlenűl 1653. januar 25-én Tállyán saját házában, teste Turóczba vitetvén, sept. 7. eltemettetett szülői mellé Szent-Péteren.
Uj M. Muzeum 1857. 447. és Szirmay c. Zemplin not. top. 140. lapon 1637. évet ír, de a Történelmi tár III. 253. lapján a kinevező oklevél kivonata 1631. évről szól.
4. András szül. Madocsányban 1603. december 2-án. Apród volt Illyésházy Gáspárnál, utóbb Eszterházy Miklós nádornál nehány évig komornok. 1635-ben László testvérével együtt báró lett, és ezen évi novemb. 25-én nőül vette Koháry Péter leányát Koháry Katalint;* lakadalmok Pozsonyban tartatott. Nejétől gyermekei lettek; Mihály, Elek, Pál, László, Klára, Ágata, kik közűl csak Pálnak ismeretlen nejétől maradt egy leánya Katalin-Konstanczia apácza, kiben András ága kihalt.
Bélnél hibásan Koháry Krisztina áll.
5. Ilona szül. Znióvárallyán 1606. majus 17-én, ki anyja halála után Illyésházy Gáspárné mellett neveltetett. Eltökélett szándéka volt soha férjhez nem menni, végre testvérei rábeszélései folytán 1636. sept. 28-án férjhez ment nebojszai Balogh Ferenchez; lakadalmát Illyésházy Gáspár tartotta Bánban. Meghalt Galgóczon febr. 5-én 1653-ban; eltemettetett kivánsága szerint ott a magyar templomban mart. 5-én.
6. János szül. Trebosztón 1608. febr. 22-én. Előbb Forgách Miklós kassai tábornok mellett szolgált, ezt elhagyván, Eszterházy Miklós nádor vette udvarába. 1635. jun. 25-én Bicse irányában a Vág vizében fürödvén, belefult. Eltemettetett junius 27-én a bicsei templomban.
7. Mária-Szalomé szül. Trebosztón 1609. máj. 2-án. Felnevelkedvén atyja akarata ellen a kath. vallású Örsy Zsigmondhoz ment férjhez Lakompákon 1630. febr. 4-én.
8. Erzsébet szül. Trebosztón 1610. nov. 20-án előbb Sámbokréty Györgyné Révay Erzsébet asszonynál neveltetett, anyja halála után László bátyja vette magához. 1630. dec. 2-án jegyzé el óvári s szentmiklósi Pongrácz Dániel, és 1630. nov. 9-én volt lakadalmok Beczkón.
9. Miklós szül. 1612. junius 13-án Trebosztón. Előbb Bécsben, utóbb Gréczben tanult, azután pappá lett s végre Nagy-Szombatban kanonok, 1645-ben zólyomi főesperes.* Egykor káptalani kiküldetésben járván, a lovak elragadták, kiugorván kocsijából, lába törött, melyet – a napló szerint – a borbélyok nem gyógyithatván, sok szenvedés után meghalt febr. 27-én 1648-ban* Nagy-Szombatban és ott eltemettetett mart. 4-én.
Történelmi tár III. 253.
Történelmi tár VI. 95. lap.
10. Anna szül. Trebosztón 1616. sept. 20-án.* Meghalt 1620. karácsony estején Podhorán nagynénjénél Petróczynénál. Eltemettetett a szentpéteri templomban.
E tíz gyermek közűl Bel M. csak négyet említ: Miklóst, Lászlót, Jánost és Andrást.
E tíz gyermek közűl csak László maradt család fentartóul.
László (R. Mártonnak Eszterházy Zsófiától fia) mint naplójában* maga megirja, 1606-ban kezdett a szentpéteri iskolába járni; 1610-ben adták a sz.-mártoni iskolába, 1614-ben Körmöczre, 1615-ben Bártfára ment a két öcscsével együtt iskolázni, innen 1618. jul. 23-án haza vitetett, az iskolát abbahagyván. 1619-ben Zólyomba vitetett rokona Eszterházy Miklós udvarába apródságra, hol azonban becsesebb szolgálatra alkalmaztatott s a nagyhírű férfiú oldala mellett alkalma volt magát kiképezni, és dús tapasztalatokat szerezni. Azonban itt érvén Bethlen, ennek híve lett. Már 1620-ban Dóczy István mellett portai követségben vett részt; honnan «»1631. julius 26-án érkezett haza Trebosztóra. Innen ismét Eszterházy Miklós udvarába ment Kis-Martonba. 1623-ban több csatázásban vett részt, 1626-ban pedig a Bethlen segélyére siető Mansfeld ellen a jablonkai szoros örzésére küldetett, mely alkalommal Mansfeldet s iratait elfogván, Bécsben arany lánczczal jutalmaztatott. 1627-ben aprilis 23-án a katholika vallásra tért. 1630-ban febr. 4-én Eszterházy Miklós nádor akaratjából jegyzé el feleségűl Homonnai Drugeth Erzsébetet (néhai Homonnai Dr. György országbiró leányát) kivel lakodalmát azon évi junius 3-án Pruszkán tartotta. 1632-ben Beczkó várkapitányává neveztetett ki.* 1635-ben fi testvérei részére is báróságot nyert.* 1639-ben a császári német katonaság mellé királyi hadi biztosúl neveztetik; 1644-ben az összes cs. kir. magyar és német hadsereg mellé, mely Erdély felé vonúlt, fő hadi és élelmezési biztosúl neveztetett* 1647-ben az ország határainak megvizsgálására biztosúl, úgy a lengyel királyhoz követségbe volt kinevezve.* 1648-ban a pozsony vári kapitány és a város közti határkérdések eligazítására küldetett ki a király által.* Az 1655. évi országgyülésen szintén a határvizsgáló bizottság egyik tagjául és a római császárhoz küldött követségnek is tagjául választatott.* Ez évben tömérdek fáradtságai és kárai jutalmául III. Ferdinand király a kamarától neki 3000 ftot utalványozott.* 1664-ben a beczkói uradalom teljesen reá bizta Beczkó vára s városa fölötti rendelkezési jogát.* 1666-ban tett végrendeletet, melyből kitűnik, hogy a beczkói, vágbeszterczei, trencsinyi, csejtei, nyitrai és trebosztói Turócz megyében lévő uradalmak részein kivűl, Sz.-György vár és uradalom egy felét Pest megyében, Liska uradalmat Lengyelországban, továbbá Panyit, Beregszegh, Tót-Soók, Galgócz, és Bori helységbeli részeket szerzett legyen, Szent-György uradalom másik felét pedig Sárkány Miklósnak zálogositotta el.* Meghalt 1667-ben és eltemettetett előbb elhalt neje mellé a beczkói plébániai egyházban. Nejétől Homonnai Drugeth Erzsébettől következő tizenkét gyermeke született:
M. Tört. tár III. 246. s. köv. lapok.
M. Tört. tár III. 246. s köv. lapok.
Lehoczky Stemmat. I. 170.
Történelmi tár III. 253.
1647. évi 70. és 72. évi törv. czik.
Történelmi tár III. 253.
1655. évi 17. és 30. törv. cz.
Történelmi tár III. 254.
Történelmi tár III. 254.
Történelmi tár III. 254.
1. Ágnes szül. Trebosztón 1631. april. 3-án, meghalt ugyan az napon estve, temettetett 11-én Szent-Györgyön Turócz vámegyében.
2. Mária-Magdolna szül. 1632. jul. 14-én Trebosztón, meghalt Beczkóban himlőben 1640. april. 23-án. Temettetett oct. 7-én Újhelyben.
3. Francziska szül. Beczkóban 1634. januar 24-én. Férjhez ment 1658. táján Sennyey Alberthez, kivel három évig élt. Meghalt 1661. jan. 7-én Udvardon. Eltemettetett a sopronyi barátoknál.
4. Krisztina szül. Trebosztón 1635. maj. 2-án. Felnevelkedett, férjhez ment Zay Andráshoz.
5. Elek szül. Beczkóban 1636. octob. 18-án. Kir. tanácsos volt és az 1681. évi országgyülésen a határvizsgáló bizottság tagjául választatott.* Neje volt szklabinai és blatniczai báró Révay Emerentia, kitől következő tizenegy gyermeke született a) Károly, kihalt, b) Elek, kihalt, c) Lajos, elhalt, d) Elek, ismét elhalt, e) Sándor, ennek feleségétől Okolicsányi Katától gyermekei Lajos elhalt, Magdolna Buday Istvánné és Johanna Radvánszky Lászlóné. f) Julianna, g) Terézia, h) Francziska Okolicsányi Józsefné, e) Emerentzia gr. Forgách Pálné, k) Constantia báró Majthényi Györgyné, és l) Boldizsár, ki 1728. sept. 15-én halt meg.* Ennek Schlosberg Teréz nevű feleségétől négy gyermeke maradt, ugymint:
1681. évi 23. törv. cz.
Történelmi tár VI. köt.
a) Elek szerzetes.
b) Rozália előbb Benyóvszky Sámuelnek, és ennek halála után Pestvármegyei Józsefnek neje.
c) N. Ocskay Mihályné, és
d) Károly, kinek hitvesétől Polánszky Viktóriától fia volt Ferencz. Ez cs. kir. kamarás, Kosztolánynak is ura, a mult században gróffá lett, de nejétől gr. Zichy Jozéfától gyermekei nem maradván, 1812-ben magtalanúl halt meg, s a benne kezdett trebosztói grófi vonal benne végét is érte.
6. Veronika szül. 1638. august. 15-én Trebosztón, és meghalt Csasztkóczon 1640. august. 23-án, temettetett az újhelyi templomba octob. 7-én.
7. Tamás szül. Trebosztón 1641. april. 8-án; elhalt.
8. Klára szül. Beczkóban 1642. octob. 18-án; férjhez ment Cziráky Mózeshez.
9. László szül. Beczkóban 1648. sept. 16-án. Ez felnevelkedvén, feleségűl vette orbovai Jakussith Katalint, kitől következő hat gyermeke született ugymint: a) László, jókai plébános, 1702-ben esztergomi kanonok, 1705-től mint elmebeteg Beczkón lakott, hol 1741-ben meghalt.*b) Tamás, elhalt, c) Adalbert vág-ujhelyi prépost, széplaki apát, d) Judit gr. Eszterházyné, e) Erzse Bossányi Lászlóné, f) Katalin Borsiczkyné.
Memoria Basilicae Strigoniensis pag. 163.
10. Zsigmond szül. Beczkóban 1649. dec. 1-én, kiről alább leszen szó.
11. Julianna szül. 1651. jul. 6-án Beczkóban.
12. Ismét Tamás szül. Beczkóban 1657. majus 28-án; elhalt korán.
Emlitett Zsigmond (Lászlónak Homonnay Erzsébettől fia) feleségűl vette gyarmati Balassa Zsófiát, ettől három gyermeke maradt: a) Ádám, kit szolgái öltek meg 1699-ben.*b) Pál szintén magtalanúl mult ki, és c) János, a ki gróf Eszterházy Zsófiával élt házasságban, ettől születtek:
Történelmi tár VI. köt. 97. lap.
1. Rozália báró Mednyánszky Jánosné.
2. Károly, kinek nejétől báró Minkvitz leánytól fia Antal volt, de ennek nejétől gr. Berényi Antoniától gyermeke nem maradt.
3. János, kinek hitvese Ruttkay Teréz volt, ettől lettek gyermekei: a) Borbála, és b) Terézia, gróf Csáky Lajosné, ki a trebosztói Révay báró ágból mint utolsó halt meg 1844. és ágát bezárta.

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi