kultusz

Full text search

kultusz: I. Szóhasználat. Az ÓSz-ben nincs rá külön kifejezés, hanem a ’szolgálat’ (Szám 4,12; 2Krón 24,14), főleg pedig a szolgálattétel áll a helyén. Ezek az eleinte profán kifejezések vallási műszóként az ® istentisztelet bármely formájára utaltak. Ezért a Vg-ban a colere ige és a cultus főnév, amelyekkel fordították őket, meglehetősen gyakori. – A LXX a kultikus szolgálat megfelelőjeként is többször alkalmazza az általános értelmű katergon szót, de a ~ egyenértékeseként mégis inkább a szakrális latreia kifejezést (8-szor), ill. a latreuein szót (kb. 90-szer) használja legtágabb értelmében; a leiturgia ugyanakkor a sátorban v. a Templomban teljesített papi szolgálat műszava (8 kivétel: emberek szolgálata; Ez 44,12; 2Krón 15,16: pogány ~ra vonatkozóan). – Az ÚSz-ben a latreuein (21-szer) és a latreia (5-ször) szintén egyaránt utal általában az istentiszteletre (a bálványimádást is beleértve) és az imádságra. Csak a Zsid 8,5; 9,9; 10,2; 13,10 él vele ’papi szolgálat, áldozatbemutatás’ értelemben, tehát olyan helyeken, ahol a LXX szóhasználata szerint a leiturgia volna helyén; ez utóbbi kifejezés az ÚSz-ben csak 3-szor fordul elő. Erre a szóhasználatra a Zsid szolgáltatja a legtöbb adatot, amely tárgyából következően megtartja a LXX papi-kultikus szóhasználatát (Zsid 8,2.6; 9,21; 10,11; angyalok szolgálata: 1,14), ugyanígy Lk 1,23. Pál viszont átvehette a leiturgein szócsalád megkopott, köznapi ’szolgálattétel’ jelentését: Róm 15,27; 2Kor 9,12; Fil 2,30; de Fil 2,17 és Róm 15,16: az ap.-i szolgálat kultikus színezetet kap; akik a hatalmat gyakorolják, Isten szolgái: 13,6; Epafroditusz Pál ap. szolgálatára van (Fil 2,25). Az ApCsel 13,2 fontos kiindulópont a közös keresztény istentisztelet liturgiának való elnevezéséhez. – II. Az ÓSz ~a a szó szorosabb értelmében erre hivatott személyek (® pap) szolgálata, s meghatározott időpontokhoz (® ünnep) kapcsolódik. Tehát a közösség Istentől rendelt és megkívánt szt. szolgálata Isten tiszteletére, haragjának lecsillapítására, az üdvösség és a segítség kiesdése; benne nyilvánul meg látható formában a szövetségi viszony és az a rendeltetése, hogy a népet Ura és Királya szolgálatára szt., kultikus közösséggé formálja. Az ÓSz pontos szabályokat tartalmaz az áldozatbemutatás egész menetére vonatkozóan, beleértve a különféle eszközök használatát is, ha ezek ma már nem is világosak minden részletükben. A bonyolult előírások nemcsak a ~ méltó módját voltak hivatva biztosítani, hanem ezen túlmenően az áldozatnak a pogány ~okban szokásos halmozása ellen is irányultak. – Már a pátriárkák idejéből ismeretesek kultikus cselekvések: oltárt emeltek és segítségül hívták Jahve nevét (Ter 12,7 kk.; 13,4–18; 26,25; 28,18; 35,7.14: italáldozat és felkenés), de azt, hogy a tört. előtti időben az áldozat (Kain és Ábel, Noé) miben állt, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy Mózes vetette meg a szervezett ~ alapját, ha a Pentateuchusnak (különösen a Lev-nak) a ~ra, ill. az áldozatra vonatkozó sok szabálya különféle korokból ered is. Hogy a legrégibb időben a primitív kultikus formák és tárgyak (mágia, állat~, holdünnepek, termékenységi rítusok) még nem haltak egészen ki, az nem biztos; mindenesetre beépültek a Jahve-~ba (rézkígyó: ® kígyó, ® kitett kenyerek, ® láda). A tisztára és tisztátalanra vonatkozó sok szabályba is minden bizonnyal belejátszottak a tabuval kapcsolatos régi képzetek. Az izr. ~ban azonban a szabályok az Isten szentségének tiszteletét segítették elő, és sok szempontból ellentétesek voltak a pogány szokásokkal. Mózes nagy tette az volt, hogy személyes kinyilatkoztatás alapján egyedül Jahvét ismertette el Istennek és ezzel a ~ tárgyának, mégpedig láthatatlan és minden anyagtól független, teljesen szellemi Istennek, akiről képmást sem volt szabad készíteni (® kép). A szt. ® sátor (= vándorszentély) is egész biztosan Mózes korára nyúlik vissza, a ládáról azonban ez nem állítható teljes bizonyossággal (Szám 10,35 kk.; Józs 3). A régi leírásokból olyan kultikus szokások is kikövetkeztethetők, amelyeket a pentateuchusi törv.-nyel nem lehet összeegyeztetni. Jiftach, bár csak fogadalom tragikus kényszeréből, emberáldozatot mutatott be. A legszembeötlőbb mégis, hogy a bírák és az első királyok korában még nem volt a Lévi törzséből való papoknak fenntartva az áldozatbemutatás. Az Ígéret földjének elfoglalása után mintha a kánaániak is hatottak volna az áldozatra és az ünnepekre, de elvben a Jahve-~ tisztaságát védték a pogány szörnyűségtől. A bálványimádás (Kiv 20,3 kk.; 23,24; MTörv 5,7 kk.), a varázslás és a mágia (Kiv 22,17; Lev 20,27; MTörv 18,10 kk.), a vallási indítékú kéjelgés (Lev 19,29; MTörv 23,18–19) és az emberáldozat (Lev 18,21; MTörv 12,31) teljesen ki volt tiltva a ~ból. A természeti és aratási ünnepek részben más tartalmat kaptak: Jahve nagy tört.-i tetteinek felidézését és a kultikus megújítását szolgálták (® emlékezés, ® húsvét). Így a Jahve-~ szellemi és erkölcsi jelleget öltött, és ennek köszönhetően teljesen egyedülálló helyet foglalt el az antik világban; annál inkább, mivel a szövetség népének ~aként kezdettől az erkölcsi szabályok iránti hűséges szeretetre, tiszteletre és engedelmességre épült (Kiv 19,5–8; MTörv 5,29; 13,5; 1Sám 15,22; Jer 7,22 kk. stb.). Ugyanakkor a sok külső rítus azzal a veszéllyel járt, hogy a levita formák túlságosan előtérbe kerültek, a belső érzületre viszont nem szenteltek elég figyelmet, ezért hallattak a próf.-k ~- és Templom-ellenes szavakat (® áldozat). Az újabb kutatások kimutatták, hogy a próf.-k elvi állásfoglalása – a mélyebb értelemben vett ~szal, a hagyományos és erkölcsileg is kötelező istentisztelettel kapcsolatban – általában pozitív volt. A Templom felépítésével Dávid és Salamon azt akarta elérni, hogy a ~nak új rendje és Jeruzsálemben központja legyen. Jahvénak a ~ tárgyát jelentő üdvözítő jelenlétét megkísérelték teol.-ilag összeegyeztetni égben lakásával, ennek jegyében a Templomot neve (® név) kinyilatkoztatása helyének tekintették (MTörv), v. olyan helynek, ahol ® Isten dicsősége megnyilatkozott (P), ahol a szövetség Istene a nyilvános tiszteletet fogadta, látni engedte az arcát és segítséget adott. De továbbra is megmaradtak az országban szerte található kultikus helyek; ezekben azonban kisebb v. nagyobb mértékben csakhamar helyet kaptak a kánaáni szokások, ha ugyan nem voltak teljesen pogányok (® magaslati kultusz), ahogy a próf.-k éles hangú bírálata alapján feltehető. A Jahvéhoz hű királyok, mint Hiszkija (2Kir 18,4; 2Krón 31,1; 32,12) és Jozija (2Kir 23; 2Krón 34; vö. MTörv 12,2–14) erős kézzel küzdöttek ellenük. – Minthogy az áldozatbemutatás a jeruzsálemi szentélyhez kapcsolódott, és a pogány terület tisztátalannak számított (Iz 52,11; Ám 7,17), a fogságban nem volt lehetséges (Ezd 8,17 nem bizonyíték arra, hogy Babilóniában kultikus helyük volt Izr. fiainak), csak visszatérésük után folytatódhatott a hivatalos ~. A templomi istentiszteletet a Krón tanúsága szerint ünnepélyes keretek közt tartották; a kései időből Sir 50,5–21 költői leírást ad róla. 1Mak 4,47–59 az újonnan bevezetett ® templomszentelési ünnep leírását nyújtja. Imádság, ének és tanítás minden bizonnyal már előbb is hozzátartozott az áldozathoz, most azonban már annyira fontos, hogy a ® zsinagógákban áldozat nélkül is tartanak istentiszteletet. Az áldozat értékének viszonylagossága egyre határozottabban megfogalmazódik (Zsolt 40,7 kk.; 50,8–23; 51,18 kk.), különösen a hellén időszakban, a szórványban (Philo). Az ima, a böjt és az alamizsna teljes mértékben pótolja az áldozatot. A kumráni közösség, bár egyébként szigorú szertartási rendje volt, csak „az ajkak áldozatát” mutatta be, és ezenkívül csupán erkölcsi áldozatot ismert (1QS IX,4; X,6.14). Ez a fejlődés teszi érthetővé, hogy Jeruzsálem pusztulása után a rabbinista zsidóság ki tudta heverni az annyira központi szerepet betöltő ósz-i áldozati ~ elvesztését. A Tóra helyettesítette az oltárt, a mindenütt és mindig jelen lévő ® sekina pedig a Templomot. – III. Az ÚSz-ben Jézus nem utasította el az öröklött ~t, sőt a Templomba maga is felzarándokolt. Ugyanakkor fölötte állt a rituális törv.-eknek, és szembe is helyezkedett velük, ha puszta formasággá váltak (® judaizmus). A szeretet parancsát fölébe helyezte a szombatra és az áldozatra vonatkozó szabályoknak és szokásoknak (Mt 5,23 kk.; 12,7; Mk 7,1–13; 12,33). Előre megmondta, hogy a Templom elpusztul és azzal a ~ is megszűnik (13,2). Jn 4,23 kk. (lélekben is igazságban imádni): Jézus nemcsak szembefordul a törv.-telen szamariai és a külsőségessé vált zsidó ~szal hanem a Templomtól és annak szertartási rendjétől függetlennek látja a ~t („igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát”). Az ősegyh.-ban az ósz-i templomi előírásoktól való elszakadás már Jeruzsálemben végbement István diákonus körében (ApCsel 6,13 kk.; 7,48 kk.), majd a pogánykeresztény közösségekben is csakhamar bekövetkezett (pl. 17,24). Kereszthalálával Jézus az ósz-i áldozatot teljessé, tökéletessé tette. Az új szövetségnek az Ő feláldozott teste és vére a záloga. Mint Isten Báránya Jézus a végleges húsvéti bárány, a tökéletes áldozat; de Jézus nemcsak áldozati ajándék, hanem egyszersmind áldozatot bemutató pap is (Ef 5,2; Zsid 8,2; 9,28; 10,12.14). A Zsid elsősorban az Ő főpapságát mutatja be, azt fejtegeti. Jézus főpapi tisztét ® közvetítőként gyakorolja (8,6; 9,15; 12,24) egy mennyei liturgiában, amelyben egyszerre folyik Isten imádó tisztelete és az embereket üdvözítő megszentelés (Róm 8,34; Zsid 2,17 kk.; 7,25; 9,24; 1Jn 2,1 kk.). A Jel képei szerint létezik egy mennyei Templom (11,19; 14,15; 15,5.8) illatáldozat bemutatására szolgáló oltárral (8,3 kk.); Isten trónján áll a feláldozott Bárány, s mint Isten, ő is fogadja hívei hódolatát (5,6–14; 7,10; 14,1.4); a Bárány menyasszonya az új Jeruzsálem, amelyben maga Isten és a Bárány a Templom (21,22). A Zsid és a Jel az ÚSz legkésőbbi kv.-ei közé tartoznak. Jézus Lk 22,16.18 szerint is beszélt egy mennyei lakomáról, amelynek az utolsó vacsora az elővételezése a földön. Pál szerint a kereszténynek és a keresztény közösségnek egész léte az Úr áldozatába való bekapcsolódással folyamatos istentisztelet. Ez a „kultusz” tágabb értelemben nemcsak lelki és erkölcsi síkra való átvitele az ósz-i ~nak, mint a próf.-knál, a bölcsességi irodalomban, a kumráni szövegekben és a hellén zsidóság körében, hanem alapjában az egész életnek krisztusivá, lelkivé és eszkatologikussá tétele. Ennek megfelelően az új szövetség létrejöttével új kultikus és szakramentális jelek léptek életbe, mint a keresztség, a gyónás szentsége, a betegek megkenése, a kézrátétel (az egyh.-i rend szentsége) és mindenekelőtt az Eucharisztia (ApCsel 2,42; 1Kor 10,16; 11,20), valamint egy külön ige- és imádság-istentisztelet. Kialakulására hatással lehetett a zsidó gyakorlat is; a misztériumvallások hatása kevésbé vsz. Kultikus szakkifejezések átvételével is számolhatunk, de ezek sajátos keresztény tartalmat kaptak. Minden ~nak a Krisztus megváltó művébe való belekapcsolódás, a Krisztussal való közösség adja meg az értékét. Végső fokon a keresztény ~ nem annyira cselekvő szolgálata Istennek, mint inkább hálás elfogadása üdvösséget szerző ajándékainak, a szentségben és a tanításban (B. Reicke). A keresztény ~ elsősorban a jelenlevő Krisztusnak (Mt 18,20) és Lelkének (Pneuma) a műve (Jn 20,22–23; ApCsel 8,15–17; Ef 5,25–27; Fil 2,13; Zsid 9,14; 13,15; 1Pét 2,4 kk.). Következésképpen a közösségben a tisztségviselő és az elöljáró nem sáfára a liturgiának, így nem is egyenrangú utóda az ósz-i papoknak, hanem csak „Krisztus szolgája és Isten titkainak gondnoka” (1Kor 4,1; vö. Róm 15,16–19). Mégis, túlságosan egyoldalú volna, ha az ap.-októl, Isten munkatársaitól (1Kor 3,9; 1Tesz 3,2) minden közvetítő-papi szolgálatot el akarnánk vitatni. Az bizonyos, hogy a megdicsőült Úr (Küriosz) bennük és fölöttük az egy igaz papja (Zsid 8,2) a kereszten valóságos, most transzcendens ~nak, amelynek részese a földi zarándokútját járó Egyh., amely a teljességet majd csak az idők végén éri el.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me