aratódal, aratónóta

Full text search

aratódal, aratónóta: népi líránk széles paraszttömegeket érintő, időszakos foglalkozáshoz, az aratáshoz kapcsolódó, ill. az aratórészesek életéről szóló dalainak csoportja. Az előző népköltészeti közkincs volt, az utóbbit jórészt csak az érdekeltek ismerték. A magyar aratódalok között kivételkép akad munkadal. (Egy kaszafenő mondóka: Kis kaszám, kaszáljál!) Vallásos közösségekben egyházi népének (Eljött az aratásnak nagy napja, Emlékeztet ítélet napjára…) is helyettesíthette. Az átlagnál gyakrabban nyúlnak e témához a népies műdalok (Ne menj, rózsám, a tarlóra!), a népdalokénál jóval idillibb felfogásban. Az aratódalok zöme eredeti népdal, kisebb részük szerelmi dal (Arass, rózsám, arass!) vagy katonadalból (Meguntam én ezt az urat szolgálni…) történt átalakítás. Az aratás újkori hajszásabb formája megváltoztatta az éneklési alkalmakat: munkába menet-jövet, ill. kezdéskor és végzéskor, valamint pihenők idején daloltak. Kevés az alkalomhoz kapcsolódó aratódal, inkább tartalmi csoportok alakultak ki: szerelmi (Búza, búza, búza, de szép tábla búza; Ha kimegyek a tanyára aratni...), a munkaszerzéssel (Csillag Béla húsz aratót fogadott…), a munkaidővel (Sáriba már megverték a rézdobot: Keljetek fel, szegény kepésaratók!; Lement a nap, még sincs este…), továbbá a különféle panaszokkal (Ej-haj, édesanyám, én is arató vagyok, Az uraság tallóján elhervadok; Jaj, Istenem, minek élek, Minek születtem szegénynek?) foglalkozó csoportok különíthetők el. A panaszdalok új színt jelentenek a magyar népköltészetben; régiesebb rétegük az öntudat alacsonyabb fokát mutatja (Az aratók térden állva könyörögnek az úrnak…); ezek a kárvallott részesek alkalmi szerzeményei (Rémárison arattunk, Kenyér nékű maradtunk…), olykor a korabeli históriákhoz közelítenek (Ezernyócszáznyócvannyóc, Üresen maradt a póc…), fejlettebb fokon munkásöntudat jelentkezése figyelhető meg (Éjjel-nappal úri földön dolgozom…); ez utóbbiak beletorkollnak az agrármozgalmi dalokba. Külön csoport az aratóünnepi daloké, bár ezek között is kevés az igazán alkalmi szöveg. Egy részük az aratókoszorú kötéséhez, ünnepélyes viteléhez fűződő menetdal (Fölvirradt a végzők napja végre-valahára…), a másik pedig aratóbáli mulatónóta (Elvégeztük az aratást…). Az aratódalok többsége új stílusú népdal, formai szempontból nem sokban különböznek a népdalok átlagától. – Irod. Katona Imre–Maróthy János–Szatmári Antal: A parasztdaltól a munkásdalig (Bp., 1968).
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me