munkásfolklór

Full text search

munkásfolklór: a hagyományos folklór jelenségeinek megfelelő vagy azokból származtatható jelenségek összessége a munkásság kultúrájában. A folklór definíciójától függ, mit is tartunk társadalomtörténeti értelemben munkásfolklórnak. Ha a folklórt az osztálytársadalmak kizsákmányolt osztályainak teljes társadalmi tudataként határozzuk meg, a kapitalizmus időszakában ide tartozik a munkásosztály teljes társadalmi tudata is. Ekkor is kérdéses azonban az, hogy a korábbi társadalmi formációkban (antikvitás, feudalizmus) beszélhetünk-e a szó szoros értelmében vett munkásfolklórról. Általában inkább csak ennek előzményeivel számolnak, s a munkásfolklór kezdeteit a kapitalizmus kezdeteivel kapcsolják össze. Ilyen értelemben a legrégibb munkásfolklórt a középkor bányászai és céhes munkásai, majd gyári munkásai testesítik meg, Európa néhány hamar indusztrializálódott területén. A hazai későbbi iparosítás következtében a magyar munkásfolklór jóval később, csak a múlt században alakult ki, és a munkásság összetételének, nemzetközi kapcsolatainak megfelelően ekkor is inkább a német (és kisebb mértékben a cseh) munkásfolklór közvetlen befolyása alatt. A kései kialakulás következtében a magyar munkásfolklór meglehetősen szűk területre korlátozódott: ismerünk munkásdalokat (ezek egyik alcsoportjának tekinthető a munkásballada), a prózai folklórból mesék és mondák kerültek elő a munkások köréből, ezeket azonban túlzás lenne minden további nélkül munkásmeséknek stb. nevezni. Valószínű viszont, hogy a régebbi múltra visszatekintő hazai bányászkultúra megteremtette a maga bányászmondáit, és szokásvilága is sajátosnak mondható. A munkásszínjátszás és általában az öntevékeny munkásegyüttesek munkája (ezek legtöbbször a munkásotthonok és a szakszervezetek köré csoportosultak) már nem tekinthető folklórjelenségnek. Hasonló a munkásirodalom is, a politikai harcban tollat ragadó, esetleg élményeiket, életüket leíró munkások alkotásai már egyéni jellegűek. A munkásmozgalomban a sajtónak nagy a szerepe, de igen kevés figyelmet fordít a folklórra. Szélesebb értelemben a munkásfolklór jelenségei közé lehet sorolni mindazt, ami közösségi jellegű alkotás, és a munkásság körében él. Ilyen módon az agrárproletárok és vándormunkások révén a hagyományos folklór vagy közösségi művészet számos alkotása kerül a munkásság közé. A politikai és gazdasági harcok egész művészete (dalok, versek, szokások, zászlók, jelvények, sajátos öltözetek, felvonulások, ünnepek stb.) ilyen jellegű. A legnépszerűbb alkotások nemzetköziek (mint a munkásdalok többsége), ha ismerjük is szerzőjüket (pl. a Marseillaise, Internacionálé esetében), konkrét funkciójukban tömegdalokként, ill. a közkeletű művészi kultúra elemeiként élnek. Ennek következtében szoros a kapcsolat a munkásfolklór és a tömegkultúra között. A munkásfolklór értékelésében különböző korszakokat különböztethetünk meg. A hagyományos magyar folklorisztikai kutatás huzamos ideig nem vett tudomást e jelenségről, ill. ha foglalkozott vele, a hagyományos folklór megnyilvánulásaitól nem különböztette meg. A munkásmozgalom ideológiai vezetői sem becsülték sokra. A szociáldemokrata művelődéspolitikusok ugyan rendszerint utaltak arra, hogy az új „munkásműveltség” nemzeti hagyományokra épít, ezt azonban nem a folklórban vélték megtalálni. Az ezzel a véleménnyel többé-kevésbé állandóan szemben álló „proletkult” elmélete (amely a magyar szociáldemokrata és kommunista munkásmozgalomban ugyan kisebbségben volt, de a hivatásos avantgarde művészetben uralkodónak nevezhető) mereven szakít a múlttal, és ennek következtében a folklórral is. – E nézetek a felszabadulás után változtak meg gyökeresen. Megszületett a „munkásműveltség” új, sokkal szélesebb koncepciója, amely a munkásfolklór jelenségeit is elvben elismerte. Az 1950-es évek kezdetétől pedig – szovjet mintára – folkloristáink is megkezdték a munkásfolklór és általában a városi néprajz kutatását. Ennek során ipari vidékeinken tetemes vizsgálat indult meg, és ez gazdag, bár egyenetlen anyagot eredményezett. Különösen a munkásdal kutatása járt eredményekkel, e kategóriát azonban nem választották el a politikai dal és a tömegdal kategóriáitól, és publikációkban nem követték a folklorisztika vagy a filológia gondosságát. A prózai hagyományok nagyobb arányú kiadására nem került sor. Az évtized végére a munka meglassult, és az elméleti megalapozatlanság következtében a folkloristák letettek folytatásáról, a munkásfolklór kutatása ily módon más tudományszakok (munkásmozgalom története, zenetörténet, irodalomtörténet, történettudomány, szociológia) feladatává vált. A folkloristák csupán a hagyományos folklórból való átmenet kérdéseivel foglalkoztak, ami csak igen kis része a munkásfolklór kutatásának. Az utóbbi évtizedben igen megerősödött nemzetközi összehasonlító kutatás módszertani eredményei is ismeretlenek maradtak a magyar kutatók előtt. Az utóbbi évtizedben összegező munkáig jutott el az angol, német, cseh, szovjet munkásfolklór-kutatás: a munkásdalok és balladák tematikus monográfiái jelentek meg, az eddigieknél sokkal gondosabban választják el egymástól a „munkásdal”, „demokratikus népdal”, „munkásmozgalmi dal”, „tömegdal”, „politikai dal” stb. kategóriáit, megkülönböztetik egymástól a szorosabb értelemben vett munkásfolklór jelenségeit a kortársi eseményekkel foglalkozó alkotásoktól. A munkásfolklór esztétikai értékelése szerényebb és megbízhatóbb, szakszerűbb. A magyar munkásfolklór-kutatás körében a munkásdalkutatás érte el a legismertebb eredményeket. Egyrészt magas szintű elvi és művészeti általánosításokat hozott létre, másrészt a többi népekhez képest szerényebb magyar munkásfolklórt olykor mesterkélt eszközökkel igyekezett a valóságnál gazdagabbnak feltüntetni, társ nélküli alkotásokat is a folklór keretébe illesztett. A hivatásos művészet és a munkásfolklór kapcsolatait eddig csak a dalszövegek és dallamok vizsgálata terén tárták fel, a munkásszínjátszás kutatása kezdeti szinten áll, egyéb művészi termékeket tüzetesebben nem vizsgáltak. A munkásotthonokról történeti és nem folklorisztikai munkák jelentek meg. Újabban a szociológia a maga szempontjai szerint foglalkozik a munkásműveltség kutatásával. Művelődés- és neveléstörténetünk lényegileg nem tárta fel a munkásfolklórhoz is sorolható jelenségeket a maga szempontjából. Külön kérdéskör napjaink eleven munkásfolklórjának a vizsgálata. E problémát érdemben nálunk még nem vetették fel, jóllehet az amatőr művészet tényei újabban egyre szélesebb körű népszerűségre tettek szert. ( még: bányászdal, bányaszellem, bányászepika, céh, farbőrugrás)Irod. Peuckert, W.–Erich: Volkskunde des Proletariats (Frankfurt, 1931); Dégh Linda: Útmutató a munkásosztály néprajzi vizsgálatához (Bp., 1953); Dömötör Tekla: Vita a munkásosztály néprajzi kutatásának problémáiról (Bp., 1955); T. Szerémi Borbála: Magyarországi munkásdalok (Bp., 1955); Bausinger, H.: Volkskunde in der technischen Welt (Stuttgart, 1961); Gelgardt, R. R.: O szravintyelnom izucsenyiji rabocsevo folklora (Szovjetszkaja Etnografija, 1962); Maróthy János: Zene és polgár – zene és proletár (Bp., 1966); Katona Imre–Maróthy János–Szatmári Antal (szerk.): A parasztdaltól a munkásdalig (Bp., 1968); Steinitz, W.: Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters (Berlin, 1972); Voigt Vilmos: Napjaink néprajza (Magy. Filozófiai Szle, 1972); Nagy Dezső: Ajánló bibliográfia a magyar munkáshagyományok kutatásához (Bp., 1977).

Madarassy László egyik művének címlapja

A parasztdaltól a munkásdalig c. kötet címlapja
Voigt Vilmos

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages







Arcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me