munkásdal

Full text search

munkásdal: részben a foglalkozási, részben a történeti-politikai dalok válfaja, a mezei és ipari munkások körében ismert, életükről, érzelmeikről, gondolataikról és törekvéseikről szóló lírai tömegdal. A munkásköltészet, azon belül az ún. munkásfolklór legelterjedtebb műfaja. Lényegében az iparosdal és parasztdal megfelelője azzal az eltéréssel, hogy míg azok nagyobb része népdal, a munkásdalok zöme átmeneti, félnépi, ill. határozottan műdal, mely hivatásos művészek alkotása, és az írásbeliség állandó jelenléte miatt csak kevéssé folklorizálódott. – Két fő csoportja eredetét és összetételét tekintve eléggé eltér: 1. a mezei munkásdalok túlnyomó többsége átalakított népdal, folklorizált műdal, amely legkönnyebben foglalkozás szerint ( aratódal, béresdal, cséplődal, gányónóta, kubikosdal, summásdal, szolgadal) csoportosítható, nem mindig könnyű azonban a parasztdaltól való elválasztásuk. Mindenesetre a különbözés egyetlen szó cseréjétől a teljes átalakításig terjedhet, de az önálló alkotás kevés. A mezei munkásdalokat sem a birtokos parasztság, sem az ipari munkásság nem ismerte, sőt az egyes foglalkozások egymástól is a legritkább esetben kölcsönöztek csak. (Az ipari munkásdalok viszont alig köthetők foglalkozáshoz.) A mezei munkásdalok egészükben véve a munkakezdés és -végzés alkalmai közé illeszthetők, az ilyen események érzelmeiről szólnak, az alkotások jelentős része panaszdal, szerelmi dal, valamivel kevesebb csak a bordal és a csúfoló, az elszegődésről, a felmondásról és magáról a munkáról nagyjából egyenlő számú, de nem túlzottan sok munkásdalt ismernek. A mezei munkásdalok nem érik el az ipari munkásdalok, főként a munkásmozgalmi dalok tudatosságát, ez utóbbiak közül sokat átvesznek, különösen a szabadabb vándormunkások. – 2. Az ipari munkásdalok eredete, összetétele és eszmei tudatossága gyökeresen eltér: ez az új osztály csak kevés népdalt ismert, még kevesebbet alakított át, inkább a korabeli magyar nóták dallamára húzott rá új szöveget; az ipari munkásdalok nagyobb része azonban hivatásos és tudatos (szöveg- és zene-) szerzői alkotás, az osztályharc szellemi fegyvere, munkásmozgalmi dal. Az ipari munkásdalok foglalkozás szerint nem csoportosíthatók, legfeljebb a bányászdal tekinthető önálló kategóriának; nem képviselnek egységes (szöveg- vagy dallam-) stílust sem, így a tartalmi-funkcionális csoportosítás látszik legmegfelelőbbnek (május 1., 1918–1919, az 1930-as évek ún. válságdalai, vörös zászló, túra, kultúrmozgalom, ifjúmunkás stb. dalok), ezek közül főként a békedal, börtöndal, sztrájkdal és a tizenkilences katonadal a legönálóbb csoport, a többi besorolható a munkásmozgalmi dal kategóriájába. – A munkásdal-kutatás fiatal, mindössze néhány évtizedes tudományág, éppen ezért is sok még a megválaszolatlan kérdés. Máig több a gyakorlati (munkásmozgalmi), mint az elméleti dalkiadvány. Nálunk az 1950-es évek óta foglalkoznak vele, időközben azonban e munkaközösségek többször cserélődtek, nem valósult meg a kívánt módon a tudományközi együttműködés sem. Ezért is ingadozik még a tudományos közvélemény is a szükségtelen két véglet: az alá- és a túlbecsülés között. Annyi mindenesetre már bizonyosra vehető, hogy főként az ipari munkásdal túlnő a népdal kategóriáján, inkább műdalnak tekinthető. Eszmeileg is tudatosabb amannál, nem magánéleti, hanem közéleti kérdésekkel foglalkozik inkább. Mivel a mindennapi szellemi közelharc fegyvere és tömegek használják, elsősorban az adott korszak divatos, könnyen megjegyezhető dalaira épít. A szöveg- és dallamszerzők zöme nem a kor legnagyobb költői és zeneszerzői közül kerülnek ki, bár a kultúrmozgalom (ének- és zenekarok, színjátszó csoportok) azok műveit is igyekeznek megismertetni a tömegekkel. – A daltanulás majdnem mindig írásbeli forrásokra támaszkodik, a szóbeliségnek csekély a szerepe, sokszor éppen másodlagos: a hatósági üldözések, az illegalitás megőrzése miatt volt rá főként szükség. A munkásdalok az új osztály viharos élettörténetének megfelelően rendkívül gyorsan változnak, kevés közöttük a hosszabb életű. Mindezek miatt is nehéz a munkásdalokat esztétikailag értékelni, hiszen harci fegyverként forgatták, magukon viselték tehát a sietség, a csiszolatlanság, sőt olykor a tömegelfogultság bélyegét is. Szerepüket mindenesetre jól betöltötték, forradalomra mozgósították az osztály legjobbjait, ugyanakkor közelebb vitték őket a hivatásos költészethez is. Az ipari munkásosztály és mozgalmának jellegéből következően a munkásdal közvetlenebbül nemzetközi (fordítások, dallamok átvétele), mint a hagyományos népdal; helyi színezete, néphez, foglalkozáshoz kötöttsége is jórészt megszűnt. A kisipari munkások (inasok, segédek stb.) dalait nem ismerjük, a céhes vándorénekre vannak mindössze adataink. ( még: agrármozgalmi dal, amerikás dal, kortesdal, munkadal) – Irod. T. Szerémi Borbála: Magyarországi munkásdalok (Bp., 1955); Maróthy János: Zene és polgár – zene és proletár (Bp., 1966); Katona Imre–Maróthy János–Szatmári Antal (szerk.): A parasztdaltól a munkásdalig (Bp., 1968); Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához (Bp., 1972).
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me