Bihari földvár.

Teljes szövegű keresés

Bihari földvár.
Bihar vármegye őskori védművei közül első sorban felemlítjük a bihari földvárat, melyről először Béla király névtelen jegyzője szól. Kétszer is említi, és pedig midőn a honfoglaló magyarok Marót bihari fejedelem birtokára ütöttek, és mikor később Árpád vezérei, a székelyekkel egyesülten, Marót székesvárát, Bihart, kemény ostrom után már-már beveszik.
A véres harczoknak a meghódolás és az egyezkedés vetett véget. Ezentúl, úgy okleveleinkben, mint a krónikákban, Biharral folyton találkozunk. Régibb latin és görög íróknál „Bihar” neve sehol sem fordult elő. Nekünk, jóllehet hogy újabb időkben a névtelen jegyző hitelessége nagyon meg van ingatva, Biharra vonatkozó adatait hitelt érdemlőknek kell vennünk, mert honfoglaláskori etnografiai viszonyainknak teljesen megfelelnek, s mert történelmünk további fejlődése azokat teljesen igazolja.
Kétséget nem szenved, hogy Bihar, a szláv Bielahora szavakból keletkezett, tehát szláv eredetü, vagyis a honfoglalás idején a bihari fejedelem székvárosa, szláv nevü és jellegü vala.
A bihari vár, látszólag tisztán földvár, és csaknem szabályos nagy négyszöget alkot, melynek minden oldala, 1771/2 méter, belterülete 5.66 k. holdat tesz, a sánczokkal együtt 8. k. holdnál több. A sánczok magassága 12–15 méter. A várnak 4 bejárata van. A déli oldalon 3, az északi oldalon 1. Főbejáratul a déli oldalon mutatkozó nyílás szolgált és jobbra is, balra is, közel a szegletekhez, egy-egy kisebb nyílás vezet a vár belsejébe. E szerint a déli oldalt vehetjük a vár homlokzatának. A főbejárással szemben, az északi oldalon, hasonló bemenet köti össze a belső és külvilágot. A vár közepén áll jelenleg az ezredéves emlékszobor, csúcsán a turullal. Ettől nehány méternyi távolságban, kelet felé, valami mélyedés mutatkozik, valószinüleg, a vár egyik kútjának a helye. A nyílások közelében kisebb emelkedések vannak, melyek talán éppen ezek oltalmazására szolgáltak. A vár belsejében, itt-ott szabályszerű alakú emelkedéseket is látunk, melyek egykori tűzhelyek maradványai lehetnek. Sem kő, sem téglaépületek nyomai nem látszanak és annak sem maradt valami nagyobb nyoma, hogy a lakások fából vagy vályogból készültek volna; valószinű, hogy az őslakók falhoz erősített gerendákon nyugvó sátrakban laktak. Ezt mutatja az a nagy homokkő, melynek közepén valami összekötő vasnak a nyomai láthatók. Ilyenképen a bihari várban ellakhatott 3–400, harcz idején pedig 2–3000 ember is.
Az ásatást egyszerre az északi és a déli sáncz átvágásával kezdték meg. Kemény, sárga, agyagos földben 11/2 méternyi szélességben, s több mint 2 méternyi melységben vágták át a sánczot annélkül, hogy valami jelentékenyebb tárgyra akadtak volna. A déli oldalon, már 11/2 méternyi mélységben, falromokra akadtak. A széles fal, czementbe merített patak-kövekből állott, itt-ott nagy homokkővel vegyítve. A kissé porhanyósabb földből ember és 453állatcsontmaradványok, szén, korhadt fadarabok, és durva, vastag graphitos cseréptöredékek kerültek elő. A czél az volt, a falat, ha lehet alapjáig kiásni, mert valószinüvé lett az a feltevés, hogy nem egy nép építette a bihari várat, hanem egy már czivilizáltabb nép, ha szabad e kitétellel élni, már jóval előbb egy kőből álló erődöt létesített, melyre azután egy másik, kevésbbé előrehaladott nép, földsánczokat rakott.

A herpályi paizsdudor.
Az Archäologiai Értesítőből.
A történelmi adatok egyeztetése alapján valószinünek látszik, hogy a vár eredetileg dák mű, mely több ízben gazdát cserélt, és hogy a népvándorlás végén, a magyarok bejövetelével, a bihari vár a szlávoknak hódolt. A magyarok birtokukba vették, földsánczokkal megerősítették és korán, talán még a X-ik században, itt községet alapítottak. Várad emelkedésével, a mi Szent László idejére esik, Bihar jelentősége hanyatlásnak indult. A végcsapást megadta a tatárjárás, mely után mindenfelé nagy kővárak keletkeztek. Az ásatások kevés tárgyat hoztak napfényre és ez is őskori cserép, vagy árpádkori érem volt.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem