FŐBB BIRTOKOSAI:

Teljes szövegű keresés

FŐBB BIRTOKOSAI:
Adonyi cs. 1411-ben osztoznak a Vetésiekkel (Ér-)Adonyon és a ragáldi pusztán. (Kár. oklt. II. 1.)
Almaszegi cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Andacsi (mező-gyáni) cs. Andachy. Andach. – Földesurak Mező-Gyán, Andacs, Gyapju és Lőkösháza helységekben. (1463: Dl. 29293.)
Anthimi (tapsonyi) cs. 1403-ban kapják kir. adományúl a Rupolujváriak birtokát: Vásári, Keszi és Salamon helységekben.
Ártándi cs. Földesurak Ártaíndon. 1470-ben a Tordaiakkal és Bojtiakkal egyezkednek Nagy-Zamlén, Bojt és Kereki (a mai Nagy-Kereki) fölött. (Dl. 26629. 28336. 26640. – L. Nadányiak és Csákiak a. is.)
Bacskai cs. 1440-ben a Várdaiaknak részeket zálogosítnak el Monostoron, hol utóbbiak különben szintén földesurak pl. már 1429-ben is. (Zsélyi llt.)
Bacsó (henczhidai) cs. 1458-ban (az Okányiaktól) birtokukba jutnak Sárhida, Nagy-Rábé, Zsadány, Okány, Kernye, Balkány és Csépán részei. 1476 ban a Tabiaknak (Botosok) elzálogosítja Miklósné Léta, Kakat, Konyár, Bagos és Fejértó részeit, de 1480-ban Miklóst Konyár és Nagy-Bagos részeinek ismét birtokában találjuk. (Dl. 15261. 17817., Kállay cs. llt.)
Bagdi cs. Idézve Bagd falu a. – 1485 körűl solymosi Bagdy János kir. ember. (Dl. 36422.)
Bajoni cs. 1412-ben összes birtokaikra pallosjogot nyernek. 1474-ben az Izsákiakkal Zsáka fölött perelnek, a kikkel együtt aztán 1449-ben Zsákát cserében a váradi püspöknek adják Derecske és más (Békésm.) helységek részeiért. 1451-ben vétel utján Fancsika helység és Szent-János p. részeihez tartanak jogot. 1465-ben Parlagi Györgygyel és a Sztáriakkal együtt kapják a fóldesi Nagyok (Nagh dictus, 1459-ben: szántai Földesiek) birtokát Szántón. 1472-ben Izsákai Miklóstól (volt békés- most biharmegyei) Szerep helység s Gatály, Keményegyház és Porosd puszták részeit veszik meg. (1412: Dl. 9900; 1414: Dl. 31122; 1449: Dl. 22491; 1451: Muz. llt., 1465: Dl. 30879; 1472: Dl. 17344. L. Sztár kastély, a Sztáriak, palotai Czibak cs. és Békésmegyében a Bajoniak a.)
Bakó (sárándi) cs. 1487: Dl. 26648.
Bályoki cs. 1465-ben dengelegi Pongrácz János erd. vajdának elzálogosítják Bályok felét (várral), továbbá Száldobágy, Széltarló, Bárdfalva. Széplak, Kőrév, Baromlak, Poklostelek, Tóti és Szent-Lázár helységeket részben vagy egészben. (Kolosmon. prot.)
Bán (marczelházi) cs. 1475: Lelesz. prot. parv., 1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24.
Bánfi (losonczi) cs. L. Sólyomkő vár a.
Bánházi cs. 1461: Lelesz. 72. 22.
Bárány (sárándi) cs. L. Nagymihályiak a.
Baranya (iklódi) cs. 1475: Lelesz. prot. parvum.
Bátori cs. Földesurak 1434-ben Kakat. – 1353-ban Süvegd helységekben. 1473-ban Nagy- és Kis-Baj s Bel-Zerénd helységeket – a hűtlen Erdőhegyiek birtokát – kapják a királytól. 1474-ben Érpályon is földesurak, s 1487-ben Szent-Kozma helységben is. 1490-ben igtatják őket Bályok, Szőrmező és Almás (utóbbi kettőben – bizonyára Bályoki-réven – már 1484-ben is földesurak) birtokába. (1344: Anjouk. okmt. IV. 414., 1353: Dl. 30119; 1473: Dl. 17415; 1474: Dl. 17526; 1484: Lelesz. 1., 1487: 28336; 1490: Lelesz. elench. statut. – L. Sólyomkő vár és Zoárdfiak a. is.)
Battyáni cs. L. Sztáriak és palotai Czibak cs. a.
Bekcs (szántai) cs. L. Csákiak a.
Beke (dancsházi) cs. 1464: Dl. 15998.
Beke (olaszi) cs. L. Olasziak a.
Berencsi cs. Monostoron. (1440: Zsélyi llt.)
Besenyei cs. Az Izsákaiakkal osztályosak. (1394.) Vehik osztozni kívánnak 1433-ban, majd egyezkednek 1436-ban Izsáka, Tancskereke, Csekehida, Orod, Aka, Bakonszeg, Nagy-Baj, Mártontelke, Szent-András, Kis-Baj, Keménvára(?) és Udvari birtokán. Együtt birtokosok 1435-ben Nagy-Baj, 1438-ban (az Izsákiak szerint jogtalanúl) Izsáka, Tancskereke, Csekehida, Orod, Bakonszeg és Nagy-Baj helységekben. 1433-ban ezenkívül Aka, Gyarak, Szent-András, Mártontelke, Szent-Lőrincz és Szent-Király falvakban is. (1394: Dl. 7927; 1433: Dipl. Békés. 57., 1433. és 1436: Dl. 12553, és 12850; 1435: Dl. 12661; 1438: Kolosmon. prot.)
Beznei cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Bihari cs. Byhari. (1485 körűl: Dl. 36422.)
Bodó (bodóházi) cs. 1422-ben: Bodóháziak. Később mint Bodók 1435-ben «kis-pércsi». 1475-ben «bodóházi» előnévvel. (Muz. llt., Dl. 17728. – V. ö. 1469. Dl. 16768.)
Bogyiszlóházi cs. 1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24.
Bojti cs. 1447: Nadányí cs. llt. rendezetl. – L. Ártándiak a. is.
Bolcsi cs. L. Bolcs m.-város a.
Borsi cs. Földesurak: Szántón és Borson 1409-ben és 1410-ben. Továbbá: 1461-ben Széplakon, Baromlakon és Kőréven – tán csak zálogban. (1449–10: Tört. Tár. 1889. 738., 1439: Dl. 26605; 1481: Dl. 26618.)
Botos (hosszú-aszói) cs. Később: Tahiak. – Botos Isván kapja.1437-ben Zsigmond királytól Félegyház részeit, a magbanszakadt félegyházi Jakcs Antal birtokát. (1437: Dl. 13104; 1438: Dl. 18195; 1465: Dl. 16682; 1476: Dl. 17864. – L. henczidai Bacsók a. is.)
Boziási cs. 1469-ben az úgy látszik rokon Rátoniaktól visszakövetelik Széplak, Nagy-Mihály, Szék, Csételek, Várvize, Baromlak és Gyárgyteleke birtokukat. (Dl. 28896.)
Bődi cs. L. Toldiak a.
Csáki cs. Avagy: Zsidaiak. (Lásd: Pestmegyében Bírták Adorján várát (l. ott) tartozékaival 1395., és Keresszeg várát (l. ott) tartozétaival, 1396 óta. 1397-ben igtatják őket Árpád birtokába. Ugyanez évben kapjál Zsigmond királytól Tótit; 1406-ban Kéczet; 1409-ben a népes Kenézt és a lakatlan Homrokot; (144-ben mint Keresszeg jogos tartozékait: Kermesdet, Félegyházát. Tótit és Homrokot); 1421-ben Margitafaiva, (Kécz), Dizsér, Szunyogd, Akor és Lüki helységeket és Herczig vagy Hertig pusztát, melyeket (előbb Szolnok- és Krasznamegyéhez tartoztak) 1422-ben és 1425-ben s a szomszédos Ábrány, Déda, Genyéte, Félegyháza és Csebe helységeket a vérrokon szántai Bekcs-ekkel közösen birtokolnak. 1421-ben igtatják őket Nyüved, (Kügy és Mezőfalva) részeibe. 1423-ban vétel utján Árpádon szereznek megint részeket, 1426-ban pedig Peterd részeit (a magbanszakadt Peterdi Márton birtokát) kapják a királytól , majd 1446-ban Olaszi és Ragáld helységek s Mária-Magdalena és Gyülvész puszták részeit (a hűtlen Olaszi János birtokát), – 1448-ban meg Nyüved és Kügy helységek s Szigeti és Gyülvész puszták részeit (a magbanszakadt nyüvedi Farkasok jószágait) a kormányzótól. 1451-ben Monostoros-Ábrányban, – 1454-ben Érpályon. – 1455-ben Vásárhelyen, – 1475-ben Kövesden, Szucsákon és Kalotán is földesurak. 1470-ben Irázon és Csökmőn zálogosítnak el részeket az Ártándiaknak; 1483-ban azonban itt és Bökényen, – 1487-ben Szent-Kozmán, – 1489-ben pedig: Poklostelek, Sejtervölgy, Fergeság, Boldogasszony-teleke, Vajda és Kohány helységekben is vannak jószágaik. (1395: Csáky cs. llt. f. 10. n. 11., 1396: U. o. n. 20., 1397: U. o. f. 19. n. 1., és f. 15. n. 3., 1406: U. o. f. 3. n. 1., 1409: U. o. f. 16. n. 10., és kassai ág. f. 320. n. 9., Fejér. X. 4. 761., 1414: Csáky cs. llt. f. 10. n. 12., 1417: Dl. 10570; 1418: Dl. 10708; 1421: Fejér: X. 6. 460:; és Csáky cs. llt. f. 118. n. 86., 1422: U. o. f. 5. n. 15., 1423: Csanád-egyházm. adattár. II. 360., 1425; Csáky cs. llt. f. 5. n. 3., 1426: U. o. f. 3. n. 6. és Fejér. X. 6. 798., 1446: Csáky cs. llt. f. 3. n. 9., 1448: Dl. 14161; 1451: Dl. 29173; 1454: Lelesz. 35., 1455: Lelesz. 22., 1457: Lelesz. 22., 1470: Dl. 26630; 1475: Lelesz. prot. parvum., 1481: Dl. 18502; 1483: Dipl. Békés. 102., 1487: Dl 28336. 1489: Lelesz. 31. sz. – Bunyitay, i. m. III. több helyen. V. ö. bélteki Drágfiak, Tordaiak, hodosi Jakók és lásd Csákiak a. Békésmegyében is.)
Csarnavodai cs. Földesurak Vásári, Keszi (1454.) és Ősi (1483.) helységekben. (1447: Károlyi oklt. II. 263., 1454: Lelesz. 65. 58., 1446–1483: Dl. 13959.)
Csegedi cs. 1435: Dl. 12661; 1493: Dl. 19954.
Cséfi cs. Részeik voltak: Gyarman-ülésén, Cséfen, Nagy- és Kis-Pázmánban. 1489-ben: bodóházi előnévvel tűnik föl ily nevű nemes család. (Dl. 16768; 1472: Dl. 17320. – V. ö. 1427: Dl. 11902. és 1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24.)
Csire (álmosdi) cs. 1388-ban szabad-ispánságot nyernek, 1425-ben pedig engedélyt Pocsajban leendő kő- vagy fa-vár építésére. 1415-ben (Mike-)Pércs és Bánk részeihez tartanak jogot. Földesurak Nagy-Mihályfalva (1434. 1461.), Álmosd, Konyár, Fejértó, Bagos, Hosszú- és Monostor-Pályi, Vértes, Pocsaj, Ősi, Kakucs (1436. 1479.) helységekben, Nebáncs, Penészlek és Szent-Miklós (1479.) pusztákon. (1388: Dl. 29201; 1415: Károlyi oklt. II. 18., 1425: Dl. 29234; 1434: Lelesz. 38., 1436: Kállay llt., 1461 Lelesz. 50; 1479: Dl. 30220; 1482: Dl. 18706. – L. Csalános helys. a. is.)
Csulek (mezőgyáni) cs. Chwlek. (1468: Muz. llt.)
Czibak (palotai, gyéresi) es. 1437-ben Szent-Jánoson és Németiben vannak részeik a Sztáraiakkal és Battyániakkal együtt. 1445-ben Fancsika (ultra Berekyo) részeit Bajoni Istvánnak vetik zálogba. Földesurak: Kerekegyháza (Várad m.), Mindszent, Gyéres és Esztár helységekben is. (1437: Dl. 13053., 1445: Muz. lltár, 1487: Dl. 26648; Bunyitay, i. m. III.)
Czobor (czobor-szent-mihályi) cs. 1472-ben részeik voltak Gyarmanülésén, Cséfen és Kis-Pázmánban. (Dl. 17320.)
Czudar (olnodi) cs. L. Rozgonyiak a.
Danes (dancsházi) cs. Másként: Dancsháziak. (1475: Lelesz. prot. parv., 1476: Dl. 26634.) Tán ugyanegy cs. a rábéi Dancsokkal. – L. a Marczelházi cs. a. is.
Dancs (rábéi) cs. Danch. Dancz. (1421: Muz. llt., 1435: Ujhelyi cs. llt., 1451: Muz. llt.)
Dengelegi cs. Bernáté 1450-ben Királyi, Terebes; 1454-ben Csokmó helység, Fancsika, Csikostó és Meggyestelek puszták. Részök volt (1481.) a piskolti vámban is. (1450: Lelesz. 37., 1453. 1454: Lelesz. elench. statut., 1481: Lelesz. 14. – V. ö. Zoárdfiak.)
Ders (Dersi, szántai, petri) cs. Földesurak: Szántó és Szent-Kozma-Demjén helységekben, 1486-ban a Rozgonyiaktól zálogba veszik Érpály és Ujfalu részeit. (1459: Lelesz. 29., 1460: Lelesz. 13., 1486: Dl. 19166; 1487: Dl. 28336.)
Dóczi cs. 1483-ban kapják a magbanszakadt Erdőhegyi Tamás atyási részeit. (Dl. 18814. – L. Nadabiak a. is.)
Dománhidi cs. (Ér-)Kenézen. (1416: Dl. 10470.)
Dózsa (debreczeni) cs. L. Debreczen város és a Hunyadiak a.
Drágfi (bélteki) cs. 1475-ben Kövesd, Szucsák és Kalota helységekben földesurak. 1489-ben igtatják őket a Csáki (Ferencz fia) Benedek összes jószágai 1/4 részének birtokába. (Lelesz. prot. parv., 1489: Lelesz. 31. sz. – L. Sólyomkő vár a. is.)
Egei cs. De Egee. (1475: Lelesz. prot. parv.)
Egyedi cs. De Eggeth. (1464: Dl. 15998.)
Egyházasgeszti cs. Idéz: Geszt helys. a.
Egyházaskéczi cs. L. Kécz helys. a.
Endes (földesi) cs. 1463: Dl. 15882.
Erdélyi püspök. Részei voltak: Barát-Püspökiben. (Bunyitay, i. m.)
Erdőhegyi cs. L. Bátoriak és Dócziak a.
Erős (mező-gyáni) cs. Erws. (1485. körűl: Dl. 36422.)
Esztári cs. L. Sztáriak a.
Fancsikai (szováti) cs. (1469: Dl. 16768. – V. ö. 1460: Tört. Tár. 1890. 110. l.)
Farkas (nyüvedi) cs. L. Csákiak a.
Farkas (tóti) cs. 1451-ben Kékesfalut és Uzháza pusztát Garázdai Jánosnak (de Garazda) adják el. (Dl. 29271.)
Félegyházi cs. Részeik voltak: Félegyházán, Tarcsán. (1405–1465: Dl. 15682; 1476: Lelesz. elench. statut.)
Felszegi cs. 1475: Lelesz prot. parv.
Fenes (mező-gyáni) cs. 1468: Muz. llt.
Fintha (gyaraki) cs. Fyntha. (1439: Dl. 26605.)
Fodor (iklódi) cs. 1476: Nadányi es. llt. fasc. 24., 1492: Dipl. Békés. 108.
Fodor (sápi) cs. 1464: Dl. 15998; 1487: Dl. 28336.
Fodor (vátyoni) cs. 1485. körűl: Dl. 36422.
Füldesi cs. 1470-ben eladják a Tordaiaknak Szent-Dienes, Tenyőtelke (al. nom. Tharahtal), Détér, Bálintülése és Asszonyülése puszták (a Berettyó m.) részeit, melyeket ők Zámi részről anyai ágon bírnak. (Dl. 26627. – L. Bajoniak a. is.)
Fugyi cs. Részeik voltak: (Ér-)Kenézen is. (1416: Dl. 10470.)
Futas cs. Fwthas. Fvthas. – Bogyiszlóházi, majd: mező-gyáni előnévvel. (1458. 1468: Muz. llt., 1475: Lelesz. prot. parv., 1485. körűl: Dl. 36422.)
Garázdai cs. L. tóti Farkas-ok a.
Geszti cs. Részeik voltak Marczelházán is. (1401: Nagy Imre gyűjt., 1412: Dl. 9880; 1458: Muz. llt., 1475: Lelesz. prot. parv.)
Getesi cs. L. székudvari Keczerek a.
Gödör (csegedi) cs. Gewdewr. (1492: Dl. 19802.)
Görbedi cs. 1468-ban: mező-gyáni előnévvel. (Muz. llt. – V. ö. 1476: Dl. 26634. és Nadányi cs. llt. fasc. 24.)
Gyakházi cs. L. Gyakháza és Fild helys. a.
Gyantai cs. 1410: Nadányi cs. llt. – rendezetlen.
Gyapolyi cs. 1423: Dl. 11440.
Gyaraki cs. 1485. körűl: Dl. 36422.
Györösi cs. 1430: Nadányi cs. llt. – rendezetlen.
Harangi (földesi) cs. 1463: Dl. 15849. 15882. – L. Marczelháziak a. is.
Hati (kis-baji) cs. Hathy. (1435: Dl. 12661; 1448: Dl. 14161.)
Henczhidai cs. Mikor 1507-ben Benedekben magvuk szakadt: Henczhida,
Sálhida, Zsadány és Okány helységekben voltak jószágaik. (Dl. 21755.)
Herestényi (bereczki) cs. Részeik voltak: Földesen. (1477: Lelesz. elench. statut.)
Hernath (laposi) cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Herpai cs. 1460. körűl: Muz. llt.
Homroki cs. Részeik voltak Fancsikán is. (1485: Dl. 19092. 19093. – V. ö. 1476-hoz: Nadányi cs. llt. fasc. 24.)
Horváth (váncsodi) cs. Földesurak: Gáborján, Keresztúr, Haláp és Váncsod helységekben. (1493: Lelesz. 48.)
Hunyadi cs. János 1452-ben zálogba veszi a Marczaliaktól Nagy-Léta és Kakat felét. (Ugyanitt a Marczaliak még 1496-ban is földesuruk.) Ugyanő, utána pedig fia, özvegye és unokája, bírta Debreczent (l. ott) és tartozékait is. A debreczeni Dózsa-féle örökséghez (l. Hunyadiak a. Szabolcsmegyében.) Biharmegyéből Boldogfalva, Gáborján és Tótfalu (néha Sámson is Biharban) tartozott, melyeket 1476-ban a király anyja szintén megvásárolt a Tornaiaktól. Ugyanő ez évben zálog czímen (a szabolcsmegyei) Beszermény várossal együtt a következő biharmegyei (!) «birtokok»-hoz (részben csak puszták vagy tanyák lehettek a mai Hortobágyon és környékén) tart jogot: «1. Chegen. 2. Zenthdemether, 3. Papeghaza, 4. Bagotha, 5. Naghnadfenek. 6. Salamon, 7. Zewldhalom, 8. Moreghaza, 9. Megyeseghaza, 10 Symoneghaza, 11. Hethweneghaza, 12. Prodeghaza. 13. Sywldew (Syldew). 14. Kayontheleke, 15. Wydeghaza, 16. Bedehalma. 17. Wrkwtha, 18. Symoneghaza, 19. Thewzegeghaza. 20. Kekeseghaza, 21. Porozlo, 22, Fewenyes, 23. Sarkwtha, 24. Harwmaghorthobagh, 25. Zenthpeterzege.» (A Rozgonyiak az utolsónál ellentmondtak a beigtaiásnak. E birtokok közűl egyik-másik Debreczen tart. gyanánt már 1411-ból ismeretes.) 1484-ben, a Hunyadiné elhunytával Debreczen város, Sámson, Haláp, Derecske, Tótfalu, Gáborján, Keresztur és Szent-Péter-szege (bizonyára részéi) szállnak át hagyományúl (kir. beleegyezéssel) Korvin Jánosra. (1452: Dl. 14588; 1464: Dl. 16151; 1466: Kállay cs. llt., 1476: Dl. 17907. 17893; 1484: Dl. 19003; 1496: Dl. 20218. – L. serkei Lorántfiak a. is.)
Iklódi cs. 1435: Dl. 12661; 1485. körűl: Dl. 36422.
Ilyei cs. 1435: Dl. 12661; 1469: Dl. 16768.
Iván (begési) cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Ivánkafalvi (Ivánkafi) cs. L. Jankafalviak a.
Izsákai cs. L. Zsákaiak a.
Izsó (begési) cs. Iso. (1475: Lelesz. prot. parv., 1477: Dl. 26635.)
Jakcs (félegyházi) cs. Jakch. L. hosszú-aszói Botosok a
Jakcs (kusalyi) cs. Földesurak 1438-ban Széplak. Baromlak, Kőrév, Mogy, Csőtelek, Várvize, Közepes és Bozsaj helységekben. (Dl. 27868. – L. Csaholyiak a. Szabolcsm. és Sólyomkő vár a. Biharm.)
Jakó (Jakófi, hodosi) cs. 1349-ben «Demetrius, filius Jako magni de Hudus» szerepel. (Muz. levéltár.) A XV. sz.-ban György perel Csáki Ferenczczel Hodos, Kovácsi és Vassán közt elterűlő földek fölött. Ugyanekkor földesurak Kágyán is. (Csáky cs. llt. fasc. 3. n. 10. – V. ö. 1448: Dl. 14161; 1487: Dl. 26648.)
Jankafalvi (Jankafi) cs. Máskor Ivánkafalviak v. Ivánkafiak. 1397-ben Félegyháza, Ivánkafalva, Egyed, Adony és Ragáld helységekben földesurak. 1448-ban Ér-Adony falu és (Szatmárm.) Ragáld puszta, részeit a Vetésieknek eladják. 1488-ban pelbárthidi Majosfi (Majosi) Péter új-adományúl kapja a kihalt Jankafiaknak – osztályos atyjafiainak – birtokát Pelbárthida, Egyed, Reszege, Kágya, Petri, Jankafalva, Félegyház, Sárfő, Bolcs, Nyék és Pércs helységekben. (Ellenmondások a beigtatáskor, a midőn a fentebbieken kivűl: Kozmafalva és Kágya birtokok is említtetnek.) Az 1480-as években azonban még mindig bírja ily nevű család Félegyháza és Ivánkafalva részeit. (1397: Jászó. prot. B., 1448: Károlyi oklt. I. 551., 1438: Dl. 13152; 1480: Dl. 18353; 1486: Dl. 19118. – L. Reszegeiek a. is.)
Kállai cs. Részei voltak Konyár (1480.) és Bagos (1483.) helységekben. (Kállay cs. llt., Bunyitay, i. m.)
Kántor (marczelházi) cs. 1412: Dl. 9880.
Kápolnai pálosok. Bírtak Szántón (1398. 1420.), (Várad-) Olasziban (1410.), (Sál-) Septelyen (1457.), Püspökiben (1467.), Zamlénban (a Tordaiaktól 1478-ban) kisebb-nagyobb részeket. (Bunyitay, i. m. II. L. Szántaiak a. is.)
Kardos (bodiszlóházi) cs. 1468: Muz. llt.
Kardos (gyéresi) cs. L. Kecsetiek a.
Kátal cs. Részük volt valamelyik Ősi helységben. (1473: Acta post Advoc. 82–30.)
Kávás (olaszi) cs. Kawas. (1453: Ujhelyi cs. llt.)
Kecseti cs. Földesurak 1456-ban Szigetén. 1476-ban Bojton adnak el részeket a Tordaiaknak; 1477-ben pedig Gyaránbsn vetnek zálogba a gyéresi Kardosoknak. (1456: Lelesz. 22., 1476: Dl. 26634; 1477: Dl. 10008.)
Keczer (székudvari) cs. Zaránd- illetve sárosmegyei család. – 1453. szept. 4-én székudvari Keczer István és a Miskei leányok kapják a királytól: Ant, Sarkad és Szemte helységeket; de már szept. 15-én a nevezett Keczer István Getesi (de Gethes) Györgygyel együtt nyeri adományúl ugyane falvakat, mint a melyeknek részeit a Miskeiek jogtalanúl tartják kezükön. (Dl. 14719. és 14639.)
Kelei cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Keményi cs. 1486-ban panaszkodnak, hogy a Nagykeményiek elfoglalták Kemény, Ugra, Homrok és Ekerkerek helységekben bírt részüket. (Akad. kézirattár.)
Kereki cs. Részeik voltak Egyházas-Kerekiben és Félegyházán. (1438: Dl. 13152; 1461: Károlyi oklt. II. 337. – L. Zólyomiak a. is.)
Kereki (komádí) cs. 1480: Nadányi cs. llt. fasc. 24.
Kethe (gyáni) cs. Földesurak Kete-Gyán és Ősi helységekben. (1431: Dl. 12375.)
Kisgeszti cs. Idéz. Geszt helys. a.
Kiskeményi cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Kismarjai cs. Bunyitay szerint a két Marját, továbbá Gyapoly, Kerekegyház, Kazatelek, Henczhida, Gálhida, Zsadány, Balkány, Csépán, Rábé és Kernye falvak s Vasad puszta részeit bírták. 1490-ben Nagy-Marja a Sztáriaké, Kis-Marja a Kismarjaiaké, Kazafalvával és Egyed részeivel együtt. (Bunyitay, i. m. III. 277.; Dl. 30329. – L. Nadányiak a. is.)
Kisradványi cs. 1485 körűl: Dl. 36422.
Kisvárdai cs. L. Várdaiak a.
Kis-zamléni cs. 1438: Dl. 13152.
Kolti (bodiszlóházi) cs. Kolthy. (1468: Muz. llt.)
Komádi (marczelhází) cs. Marczelházán, Pánton és Hemeházán levő jószágaikat 1438-ban a Pántiak bírják zálogban. 1441-ben pallosjogot kapnak I. Ulászlótól Pest, Bihar, Szabolcs és Békés megyékben fekvő birtokaikra. (1412: Dl. 9880., 1438: Eszterg. prim. llt. sec. fasc. 3. T. n. 51., 1441: Károlyi oklt. II. 228. – L. Marczelházíak a. is.)
Kompolti (nánai) cs. L. Sólyomkő vár a.
Kónya (bogyiszlóházi) cs. 1473: Lelesz, prot. parv.
Kónya (gerbedi) cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Kóródi (simon-kereki) cs. Korody. (1485 körűl: Dl. 36422.)
Kórógyi cs. 1447: Nadányi cs. llt. – rendezetlen., 1476: Dl. 26634; 1487: Dl. 28336.
Koros (radványi) cs. 175: Lelesz, prot. parv.
Korvin János. L. Hunyadiak a.
Kóvárl cs. Tépén. (1421: Károlyi oklt. II. 62.)
Kozma (szakáli) cs. 1477: Dl. 26635.
Köbölkutl cs. 1473-ban az Ujhelyieknek Véd és Fancsika helységekben. Fancsal és Ujlak pusztákon bírt némely részeibe igtatják őket. (Ujhelyi cs. llt. – 1452: Dl. 26612; 1492: Nagy Imre gyűjt. Lásd albisi Zólyomiak a. is.)
Laczkfi (szántai) cs. 1425-ben (és 1435-ben) cserében kapják a királytól Révet. (Zsélyi llt. – V. ö. 1435: Dl. 11859. – L. Sólyomkő vár a. is.)
Láposi cs. Nagy Iván, i. m.
Lászlófi cs. Részeik voltak Csegeden is. (1492: Dl. 19802.)
Leél (ivándi) cs. Leel dictus. (1410: Csáky cs. llt. f. 3. n. 2.)
Lesi cs. Földesurak Lesen és Lovastelek pusztán. (1418: Dl. 10708; 1489: Dl. 19520.)
Lorántfi (serkei) cs. 1450-ben 2000 forintért eladják Hunyadi Jánosnak és fiainak Molnos-Ábrányt Közép-Szolnokmegyében. (Dl. 14349: – L. Sólyomkő vár a. is.)
Losonczi (Dezsőfi) cs. Ugy látszik a Rozgonyi-Tarkövi-féle birtokokban nekik is volt időnkint részök. (1463: Dl. 15882. 15998.)
Macskási cs. L. Madarásziak a.
Madarászi cs. 1439-ben Nagy-Mihályon és Tótfaluban földesurak. 1471-ben Gálos-Petri részeit, melyek eddig a Nagymihályiaknál voltak zálogban, a Telegdieknek zálogosítják el. 1482-ben a Macskásiak kapják a magban szakadt Madarászi István birtokait: Madarász, Szaránd, Nagy-Mihályfalva, Petri és Homrok helységekben. (Dl. 322. 29469. 10008. 29011.)
Majosi (Majosfi, Majsai, pelbárthidi) cs. 1438-ban (Majosy, filius Maius) az osztályos Jankafiak birtokait (l. ott) kapják; 1457-ben (Maiossy) Pelbárthida felét az Uporiaknak adják zálogba s ugyanott (Mayusy) 1460-ban is bírnak. 1461-ben (de Maysa) Pelbárthida, Reszege, Kozmafalva, Kágya és Egyed helységekben tűnnek föl ismét földesurakúl. (1438: Dl. 13195. 13152; 1457: Muz. lltár, 1460: Lelesz. 46., 1461: Lelesz. 51. – V. ö. Pesty. Krassóm. tört. III. 419.)
Makrai (kakati) cs. Makray. (1469: Lelesz. 18.)
Marczali cs. L. Hunyadiak a.
Marczelházi cs. 1476-ban a Marczelháziak, 1480-ban pedig kívülök még a marczelházi Komádiak, Dancsháziak és Harangiak (azaz Külső-harangiak) bírják az ekkor Biharmegyéhez számított Külső-Harangot. (Nadányi cs. llt. fasc. 24.)
Maróti cs 1418-ban földesurak Iráz, Szekcsőd, Bökény, Féregyháza helységekben és Kunatelek (Kvnatelek) pusztán. (Dipl. Békés. 4b-47., Dl. 10711., Békésm. rég. és tört. társ. évk. XII. 108.)
Márthon (sarolyáni) cs. Részei voltak Rencsén. (1489: Század. 1888. 747.)
Mátéházi cs. Idéz. Mátéháza helys. a.
Méhkeréki cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Mezőgyáni cs. Részeik voltak Szent-Kozmán is. (1435: Dl. 12661; 1479: Dl. 26640; 1455. körűl: Dl. 36422; 1487: Dl. 28836.)
Mezőpeterdi cs. 1485. körűl: Dl. 3642.
Mezőtarcsai cs. L. Tarcsa helység a.
Mikolai (apáti) cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Miskei cs. L. székudvari Keczerek a.
Monaji Gergely. L. gyaráni Partasiak a.
Mustai cs. 1472: Dl. 17320.
Nadabi cs. Földesurak Alabián (1473.) és Olyi helységekben. Az utóbb 1478-ban vétel utján a Dócziak kezére kerűl. (Gyulafehérv. prot. 23., Dl. 18042. – L. Toldiak a. is.)
Nadányi cs. Földesurak Kovácsiban (Torda m.) hol tőlök női ágon 1478–79-ben a Kismarjaiak, Tordaiak és Ártándiak is bírnak részeket; továbbá Bolcson és Györtösön. 1433-ban ezeken kívül még Szent-Dienes, Tokfölde és Apamolna nevű birtokokban is. (1478: Dl. 28639. 26641. – A többire nézve e család levéltára a mai Puszta-Kovácsiban. – L. e család alatt Békésmegyében is.)
Nagy (bogyiszlóházi) cs. 1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24.
Nagy (endrédi) Ferencz. L. Zoárdfiak a.
Nagy (földesi) cs. 1485: Dl. 30879. – L. Bajoniak és Földesiek a. is.
Nagy (lesi) cs. 1489: Dl. 19520.
Nagy (váncsodi) cs. 1481-ben László a megye alispánja volt. (Dl. 26643.)
Nagygeszti cs. 1485. körűl: Dl. 36422.
Nagykeményi cs. L. Keményiek a.
Nagykereki cs. L. Kereki helys. a.
Nagymihályi cs. a) A mai Ér-Mihályfalva régi nevéről. 1463-ban Telegden és Vásárhelyen is földesurak. 1464-ben András biharm. alispán kapja a hűtlen sárándi Bárány Mihály sárándi birtokát. (Dl. 16073.) – b) A zemplénmegyei Nagymihályi család egyik ága az Ödönfiek földesurak ezenkívül 1484-ben valamelyik Petri-ben. (Dl. 29293., Acta post. Adv. 59–35. – V. ö. Madarásziak.)
Nagypércsi cs. 1435: Muz. llt.
Nagyugrai cs. L. Ugrai cs. a.
Nemes cs. 1458-ban: marczelházi, – 1472-ben: cséfi, – 1473-ban sárángi, – 1476-ban: dancsházi előnévvel merűl föl ily nevű nemesi család. Ugy látszik csak a topographiai tekintetben egymáshoz közelebbiek vehetők azonosaknak. (1458: Muz. llt., 1472: Dl. 17320; 1473: Dl. 17459; 1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24.)
Németh (bogyiszlóházi) cs. 1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24.
Nyéstai cs. 1417: Dl. 10570; 1489: Dl. 19520.
Nyüvedi cs. 1416-ban részeik voltak (Ér-)Kenézen. (Dl. 10470.)
Okányi cs. L. henczhidai Bacsók a.
Olaszi cs. Az olaszi Bekékkel együtt földesurak Olaszi, Ragáld, Süvegd, és Mária-Magdalena helységekben. (1483: Lelesz. 13. – L. Csákiak a. is.)
Oltomanyi cs. 1469: Dl. 16768.
Országh (gúti) cs. L. Sólyomkő vár a.
Ödönfi (nagy-mihályi) cs. L. Nagymihályiak a.
Ördög (csamai) cs. Eurdegh. – Részei voltak (Ér-)Tarcsán. (1455: Lelesz. 33.)
Pályi cs. Földesurak Szent-Márton (Berettyó-)helységben. (1470: Dl. 30469. – L. földesi Török-ök és Zoárdfiak a. is. – V. ö. 1447-hez: Nadányi cs. llt. rendezetl.)
Panaszi cs. Mező-Panaszon. (1458: Muz. levéltár.)
Pánti cs. 1430. 1480: Nadányi cs. llt. – rendezetl., 1458: Muz. llt. – L. Komádiak a. is.
Parlagi cs. L. Bajoniak és Zoárdfiak a.
Partasi (gyaráni) cs. Imre 1489-ben Gyarán, Besenyő, Szakál, Fancsika, Nyék, Kecset, Kis- és Nagy-Szántó helységekben birt részeit Monaji Gergely váradi kanonoknak zálogosította el. (Dl. 19523.)
Pásztói cs. L. Rozgonyiak a.
Pázmán (panaszi) cs. 1319-ben kapják I. Károlytól Pósa, Som és Somogy (1579-ben is birt), – 1465-ben új-adományúl pedig Panasz, Tóttelek, Szomajom, (Berettyó-) Szent-Márton, Ujlak, Szent-Dienes és Somogy helységeket. Ezenkívül Szántón (1459.) és Mindszenten is földesurak. (1319. 1465. 1579: Dl. 1967; 1459: Lelesz. 29. – V. ö. Bunyitay, i. m. III.)
Pércsi cs. 1422-ben kir. adományúl kapják a pércsi Zányó családdal együtt (mely már 1411-ben és 1415-ben is szerepel) a néhai Szőrös János birtokát: Vásári és Keszi helységekben. Ugyanezek 1435-ben Ér-Adonyban is földesurak. Ezenkívül a Pércsieknek 1440-ben Pércs, Kisfalu és Köteles, (Keszi, Vásári) helységekben, a Pércshez tartozó négy pusztán s még előbb (Mike-) Pércs és Bánk helységekben is vannak birtokaik; valamint e század elején a Szepesiek révén anyai ágon Szepes, Pacz és Ebes helységekben is. (1411. 1415. 1422: Muz. llt., 1440: Lelesz. 10. és Dl. 13573. – V. ö. Károlyi oklt. II. 18. és 162. s Turul. 1887. 125–128. l.)
Petenyeházi cs. L. Pocsajiak a.
Peterdi cs. Földesurak Peterden a Sebes-Körös mentén. (Bunyitay, i. m. III. 285. 1. – L. Csákiak a. is.)
Petlendi cs. L. Fild helys. a. – V. ö. 1431: Dl. 12361.
Piski cs. 1480: Nadányi cs. llt. fasc. 24.
Pocsaji cs. Egy eredetűek az álmosdi Csirékkel. – 1415-ben Bánk és Pércs részeihez tartanak jogot. 1427-ben Ősiben zálogosítnak el részeket. 1453-ban Vásári és Keszi részeit kapják kir. adományúl. 1463-ban bírnak Vértesen és Monostor-Pályiban s 1478-ban Kozmafalván is. mely eddig a Petenyeháziaknál volt zálogban. (1415: Károlyi oklt. II. 18., 1427: Dl. 11895; 1453: Dl. 29279; 1463: Lelesz. 23., 1478: Dl. 29307.)
Pongrácz (dengelegi) cs. L. Bályokiak a.
Porkoláb (komádi) cs. 1472: Dl. 17320.
Putnoki cs: Földesurak: Oláhtelek, Ujlak, Kövesd, Lok és Örvénd helységekben. (1388: Dl. 7370; 1391: Fejér. X. 3. 122., 1409: Dl. 9578; 1452: Dl. 26612.)
Rácz despoták. Debreczen várost (l. ott) bírta István és utána Brankovics György, tartozékaival, melyek közűl (a hol szabolcs-, hol biharmegyei) Beszermény 1433-ban, Szent-Péter-Szege és Keresztur (a szabolcsmegyei Tetétlennel) 1435-ben, a hol Bihar-, hol Szabolcsmegyéhez számított Sámson és Macs (s a szabolcsmegyei Hadház, Hegyes és Szoboszló) 1447-ben törnek föl. (1435: Lelesz. 18. – A többire: Pesty. Brankovics birt. 13. 16. 21.)
Radványi (dancsházi) cs. De Radwan. (1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24.) Radwany. (1480: U. o.)
Rátoni cs. L. Boziásiak a.
Reszegei cs. A Vetésiekkel együtt az Ivánkafalviak félegyházi és ivánkafalvi részeit bírták zálogban. (1480: Dl. 18353; 1486: Dl. 19118.)
Rozgonyi cs. 1418-ban kapják a magbanszakadt Domoszlai Demeter birtokát Érpály, Ujfalu, Kengyel, Szent-Kozma-Demjén, Szent-Demeter és Andaháza helységekben, hol 1425-ben még a Tarköviek és (a Domoszlaiak révén) a Pásztóiak szintén földesurak s a Tarköviek később is. – 1461-ben kapják a királytól Szent-Péter-szegét, Szent-Miklós-telke pusztával, mint a Szilágyi Mihály birtokait. (Ezekről a király anyja 1469-ben mond le az ő javukra.) 1473-ban (Szent-Péter-szege) Gáborján és Tótfalu helységekben is vannak részeik. 1487-ben a volt olnodi Czudar-féle – most kezükön levő – birtokokra (Hosszú-Pályi, Gáborján, Boldogfalva, Téglás, Macs, Debreczen, kétségtelenül a debreczeni Dózsa-féle leányági örökségi rész) vonatkozó okleveleket kérik az egri káptalantól. (1418: Dl. 10726; 1425: Dl. 11685., 11728; 1461: Dl. 15556; 1463: Dl. 15882. 15098; 1469: Dl. 16930; 1473: Dl. 28310; 1487: Dl. 19234. – L. a szántai Ders, Hunyadi, Losonczi és Tordai cs. a. is.)
Rudas (bagdi) cs. Rwdas. (1468: Muz. llt.)
Rupolujvári cs. L. tapsonyi Anthimiak a.
Sáfár (szakáli) cs. 1475: Lelesz. prot. parv., 1477: Dl. 26635.
Sándor cs. 1475-ben: méhkereki. – 1485 körűl: szakáll előnévvel. (1475: Lelesz. prot. parv., 1485 körűl: Dl. 36422.)
Sápi cs. 1480: Nadányi cs. llt. fasc. 24., 1487: Dl. 28336.
Sárángi cs. 1473: Dl. 17459; 1485 körül: Dl. 36422.
Sarkadi (marczelházi) cs. 1458: Muz. llt., 1475: Lelesz. prot. parv.
Sárosi cs. Idézve Sáros helység a.
Sasi cs. (1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24. Többi idézve Sas helységnél.) – 1469-ben: keserűi előnévvel. (Dl. 16768.)
Simonkereki cs. 1417: Dl. 10570; 1485 körűl: Dl. 36422.
Somosi cs. 1475: Lelesz prot. parv.
Szabó (jánosdi) cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Szakáll cs. 1402: Nadányi cs. llt. – rendezetlen.
Szántai cs. 1420-ban adnak el részeket Szántón a kápolnai (Várad m.) pálosoknak. (Dl. 10959.)
Szapolysi cs. L. Hunyadiak a. Szabolcsban is.
Szécsi cs. Azaz Rimaszécsiek. 1471-ben kezükön találjuk Gáborján, Tótfalu és Boldogasszonyfalva helységeket. (Ugy látszik csak részeit kell értenünk. Körmendi llt. Alm. I. lad. 1. n. 7.)
Szele (keczeli) cs. Krasznamegyéből. – Részeik voltak Kórév és Baromlaka helységekben. (1482: Dl. 27943.)
Szénás (Szénási, bályoki) cs. Részeik voltak Bályok és Száldobágy helységekben, Kül-Szőllős, Salamon, Disznókuta és Száldobágyfő pusztákon. (1488: Dl. 19404. 24987.)
Széni (mátéházi) cs. Zeny. (1475: Lelesz. prot. parv.)
Szent Jánosi apátság. L. Németi helys. a.
Szent-jogi konvent. Bunyitay szerint Szent-Jog, Markus, (Degust ?), Szent-Miklós, Csohaj, Csanálos, Sárszeg, Piskolt és Besenyő helységekben, s Vasadon és Ér-Adonyban zálogban. 1449-ben a piskolti vám részét, (Szent-Jogot és Szent-Miklóst) bírják s 1461-ben Nagy-Mihályfalván is van némi jószáguk. (Bnnyitay, i. m. II. 828., 1449. 1454: Lelesz. elench. statut., 1449–54: Lelesz. metal. Bihar. 1., 1461: Lelesz. 50., 1469: Lelesz. 18. – L. a váradelőhegyi prépostság a. is.)
Szentmártoni cs. 1429-ben igtatják őket: Kis-Gyarak, Szakál, Peszere, Piski, Bibatelek és Fancsika birtokába, a Toldiak ellentmondásával. (Eszterg. prim. llt. sec. fasc. 3. T. n. 48.)
Szentpéterszegi Odvardo, Angello és Papi. 1450-ben kapják – pallosjoggal együtt – Szent-Péter-szegét; 1459-ben és 1463-ban bírják (bizonyára részeit kell értenünk) ezenkívül: Tótfalu, Gabriel (Gáborján) és Boldogasszonyfalva részeit is. (Dl. 14342. 14344., Kállay cs. llt.)
Szepesi cs. Földesurak Ér-Adony (1435.), Szepes, Báboczlika (1441.), Apáti (1449.), Vásári, Keszi (1453.). Pacz, Ebes, Szovát helységekben s Boldogasszonytelke, Gyömrő és Telestelke pusztákon. (1461.) 1461-ben az Ujhelyiekkel Adony részeit Bolcs részeiért elcserélik. 1464-ben Vasad, 1495-ben (s úgy látszik már 1472-ben is) a Zoárdfi-féle Fancsika helységben is földesurak. (1435: Károlyi oklt. II. 162., 1441: Dl. 3083; 1449: Lelesz. elench. statut., 1453: Dl. 29279; 1461: Dl. 30849., Ujhelyi cs. llt., 1464: Lelesz. elench. statut., 1472: Ujhelyi cs. llt., 1495: Lelesz. 40. – L. Pércsiek, Szovátiak a. s a Hunyadiak a. Szabolcsmegyében is.)
Szilágyi (horogszegi) cs. L. Rozgonyiak és Hunyadiak a.
Szitas (fóldesi) cs. 1464: Dl. 15998.
Szili cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Szobi cs. 1473-ban: Pércs, Köteles, Bánk, Répás-Keszi és Vásári helységekben földesurak. (Kolosmon. prot. «Extraxit.» fol. 173.)
Szokolyi (Szakolyi) cs. 1462-ben kapják kir. adományúl Gáborján, Tótfalu és Boldogasszonyfalu helységek részeit, melyeket Macs részével együtt 1475-ben is bírnak. (1462: Századok. 1868. 509., 1462. 1475. 1487: Lelesz. elench. statut. – L. Hunyadiak a. Szabolcsmegyében is.
Szováti cs. 1460-ban a Szováti utódok a Szepesiekkel egyezkednek Szovát részei fölött. (1451: Muz. llt., 1460: Tört. Tár. 1890. 110. l.)
Sztári cs. 1412-ben pallosjogot nyernek. 1439-ben (és 1455-ben) Nagy-Mihály (-falva) és Tótfalu helységek és Labancs p., 1456-ban és 1464-ben Sztár, Nagy-Marja, Szent-János, Megyer, Fancsika helységek s Laczóháza és Szent-János puszták részeit – a melyek a magban szakadt Battyáni Györgyről szálltak rájok – magtalan haláluk esetére a Bajoniaknak vallják be. Nagy-Marján 1490-ben is földesurak. (1412: Dl. 9900; 1439: Dl. 29469; 1456: Lelesz. 33., 1456: Károlyi oklt. II. 309., 1458: Dl. 29288; 1464: Dl. 15968; 1490: Dl. 30329. – L. Bajoniak, Toldiak, Kismarjaiak, palotai Czibak cs. és Sztár kastély a. is.)
Tahi cs. L. hosszú-aszói Botosok a.
Tarcsai cs. 1469: Dl. 16768. – L. Tarcsa helység a. is.
Tarjáni (begési) cs. Tharyani. (1485. körűl: Dl. 36422.)
Tarkövi (Rikolfi) cs. Részeik voltak Földesen is. (1477: Lelesz. elench. statut. – Lásd: Rozgonyiak a.)
Telegdi cs. Földesurak Szaránd (Bunyitay, i. m.), Bertény, Sonkolyos, Jófamező, Telegd, Szabolcs, Jenő (a Csanád nemzetség tagjai 1294-ben), Battyán, Ujlak, Oláhtelek, Kövesd, Örvényes, Lok, Dobraczenháza, Püspöki, Várad (1360.). Ős (zálogban, 1376.), Gyapju, Örvénd, Gálos-Petri, Cséke és tartozékai (1399. 1406.), Genyő, Zemléndombja, Szakadát p. (1466.), Szaránd, Kidek, Harapsülés (zálogban. 1471.), Pósalaka (Bunyitay, i. m.) m.-városokban és helységekben. (1376: Dl. 6368., a többire nézve: Dl. 322. – L. Telegd helység és Madarásziak a. is.)
Tépei cs. 1461: Dl. 15557.
Toboly (komádi) cs. Thoboly. (1475: Lelesz. prot. parvum. – 1485 körűl: Dl. 36422.)
Toldi cs. 1438-ban – váltságdíj-fizetés után – a Nadabiakkal együtt a magbanszakadt Toldi Pál jószágaiban: Bátor, Szalonta, Csetfalva, – 1462-ben Nagyfalu, Telek, Szent-Miklós, Told, Oroszi, Gyanta, (Szalonta, Csátfalva és Bátor) helységekben földesurak. Egy 1485. körűl Biharmegye által kiadott eredeti oklevél szerint: Nagyfalu, Szent-Miklós, Cselik, Peszere, Szakál, Told, Oroszi, Szalonta és Bátor helységekben voltak birtokaik. Bunyitay (III. 368.) szerint (Oláh-)Homrokon is. 1461-ben a Bődiekkel Szakál fölött pereltek; 1478-ban Szent-Miklós részeit a Sztáriaknak zálogosították el. (1433: Dl. 30169; 1461: Akad. kézirattár, 1462: Dl. 26619. és 28262; 1478: Eszterg. prim. llt. sec. fasc. 3. T. num. 66., 1485 körűl: Dl. 35422. L. Szentmártoniak a. is.)
Tordai cs. 1447-ben a Váncsodiakkal együtt jogot formálnak «a Nadányiak által elfoglalva tartatt» Bolcs vagy Derzs-bolcsa, Györös, Kovácsi, valamint Tóskereki és Malomsziget pusztákhoz. 1452-ben Bolcs (Bolcshida), Torda, Bojt, Harang és Földes helységekben bírt jószágukra Hunyadi János kormányzótól pallosjogot nyertek. 1468-ban Zamlénben vesznek – a Zamléniaktól – részeket. 1481-ben Kügyön és Nagy-Gyarakon is birtokosok. 1484-ben a Rozgonyiaknak Érpály, Ujfalu és Kengyelszeg helységek zálogban birt részeit visszaadják; 1485-ben a Csákiaktól vesznek zálogba részeket Peterden; 1487-ben Kovácsiban (Berettyó-Ujfalu vidékén) is földesurak. (1452: Dl. 26613; 1468: Bunyitay, i. m. III. 340., 1481: Dl. 18502; 1484: Dl. 18965; 1485: Dl. 28330; 1487: Dl. 28386. – L. földesi Törökök, Ártándiak, Kecsetiek, Földesiek és Nadányiak s a kápolnai pálosok a. is.)
Tornai cs. L. Hunyadiak a. Bihar- és Szabolcsmegyében.
Tóth (geszti) cs. 1476: Nadányi cs. llt. fasc. 24., 1479: U. o. f. 25
Török (földesi) cs. Kórógyon zálogban birt részüket a Pályiak 1460-ban a Tordaiaknak zálogosítják el, kiktől 1478-ban kapják vissza. (Dl. 26617. 30474.)
Török (kerekegyházi) cs. Részeik voltak Sárándon is. (1466: Lelesz. elench. statut., 1481: Dl. 18502; 1487: Dl. 26648.)
Török (mező-gyáni) cs. Theurek. (1485 körül: Dl. 36422.)
Tulkai (marczelházi) cs. Twlkay. (1458: Muz. llt.)
Ugrai cs. Avagy: Nagyugraiak. – 1494-ben földesurak Nagy-, Kis- és Monostoros-Ugra, Piski, Bölcsi és Atyás helységekben és Ekerkerek pusztán. (Kolosmon. prot.)
Ujhelyi cs. Földesurak Derzs-Bolcsa (1435.), Véd, Fancsika és Bolcshida helységekben, Ujlak, Boncz, Fancsal és Meggyesalja pusztákon, a hol a rokon Védiek birtokát (1446.) örökölték s pl. 1455-ben is bírták. (Ujhelyi cs. llt. – L. Szepesiek, Zoárdfiak és Köbölkutiak a. is.)
Upori cs. Földesurak Nagy-Mihályfalván, továbbá Vámos-Reszege (1467.), Mike-Pércs, Köteles, Bánk, Ér-Adony, Vásári, Répás-Keszi (1468.), Hortegyház (1481.), Körtvélyes, Kágya és Egyed (1499.) helységekben. (1434: Lelesz. 33., 1467: Dl. 16576; 1468: Dl. 16768; 1481: Dl. 18525; 1499: Lelesz. 7. – L. Majosiak a. is.)
Vámos (szántai) cs. 1438: Dl. 13152.
Váncsodi cs. Földesurak Váncsod és Guszár helységekben. (1382: Dl. 30725; 1439: Dl. 26605; 1454: Dl. 26614. – .L. Tordaiak a. is)
Várad-előhegyi prépostság. Bunyitay szerint Tamási, Szeben, Ősi, (a Hévjó mentén), Monostoros-Ábrány, Almamező és Győr helységekben földesúr. Diószeg m. is, volt része. Farnosi birtokait a XV sz.-ban a szent-jogi apátságnak adta zálogba. Asszonyvásárát 1466-ban György prépost bírta. (Bunyitay. i. m. II. 403., III. 232., 1466: Dl. 26623.)
Váradi klarissza-apáczák. Részeik voltak Várad városban, Szeben és Somogy helységekben. (1340: Bunyitay, i. m. II. 487.)
Váradi püspök. Bél, Belényes, Bitrács, Vaskóh vidéke (Bunyitay, i. m. szerint) már Szent László korában kerűlhetett a püspokség birtokába. Várad (Olaszi, Velencze, Vadkert) része s a váradi vár egészen (a XV. sz.-ban) szintén a püspöké. Kardó, Kölesér, Barmó, két Ősi (1273.), Fenes (1294.), Ürögd (1319.), Vajda, Széplak, Szent-Miklós (a XIV sz. elején), Apáti (1319.), Hidastelek (1326.), Jánosd (1340. 1355.), Medgyes (1341.), Dalom, Kalácsa (1344. 1386.), Tenke, Hosszú-aszó, Venter (1349., utóbbi 1386. is.), Péterháza (1355.), Gerbed (1355.), Süvegd (1357.), Micske, Meggyes, Hagymás puszták (1387.), Olaszi, Mária-Magdalena, Ragáld, Gyülvész (1392.), Szőllős, (Mező-) Keresztes, Latabár, Száldobágy (XIV. sz.), Benkefalva (1414.), Belényes, Tárkány, Négerfalva, (Fenes), Jánosfalva, Sonkolyos, Ujlak, Al-Solymos, Fel-Solymos, Remete (1422.), Keserű (1455. 1481.), Szent-Imre, Szántó (1459.), Püspöki, Kis-Szintye (1467.), Bályok várkastély (1484.), Mácsa (1489.), Kopács puszta (Les m. 1489.), Gyanta (XV. sz.) és Bihar, szintén a legrégibb idő óta. – Ezenkívül más helységek, melyek csak a XVI. században tűnnek föl a püspök birtokában, valószínűleg már a XV. században a püspöki uradalmakhoz tartoztak. Pl. Csatár, Báránd, Udvari, Fejértó, Vásárhely, Vasand, Tulka, Hévjó sat. (1341: Anjouk. okmt. IV. 91., 1355: Dl. 10008; 1392: Lelesz. elench. statut., 1459: Lelesz. 34. és 35., 1475: Dl. 17638; 1484: Lelesz. 1. s végűl: Bunyitay, i. h. II. – V. ö. Bajoniak a. is.)
Váradi (székes) káptalan. Bírta Várad részeit (Hétközhely, Uj-Bécs, Szent-Péter); továbbá föltűnésük rendje szerint Gyán, Harsány (később Nagy- és Kis-), Kardó (1273.), Sályi (1319. 1406. 1477.), Bagamér (1348.), Beges (1374 után), Miske, Megyer (1387.), Alpár, Kakucs, Keseháza, Méhes, Ősi, Pályi, Iklód, Meggyes, Malomszeg, Petegd, Ujlak (XIV. sz. vége), Ábránháza, Barakony, Besenyő, Bikács, Csehi, Nyárszeg, Rojt, Kékös, Revid, Székelytelek, Tamási (XIV. sz. vége. 1406. 1477.). Kis-Jenő (a XIV. sz. végén, Zarándban, 1476. és 1483. pedig Biharban), Iklód (X1V. sz. vége és 1495.), Szalacs (1447.), Selénd (1419.), Szent-Elek vagy Eszenytelek (1435.), Bekény (1457.), Zamlén (1459.), Apáti, Tarcsa (1466.), Csökmő, Szeghalom, Iráz (1470 körűl), végűl Gáborján, Nagy- és Kis-Kér s Széplak helységeket és városokat egészen vagy részben. (Bunyitay, i. m. II. 273. sat., 1419: Lelesz. 10., 1439: Lelesz. 29., 1476: Dl. 17849; 1483: Dl. 18886.)
Várdai cs. Másként: Kisvárdaiak. – L. Nagy-Mihályfalva város és Bacskaiak a.
Vásári cs Részeik voltak Vásáriban és Illyén. (1409: Bunyitay, i. m. III. 465. 479. – V. ö. 1485 körűl: Dl. 36422; 1493: Dl. 19954.)
Vátyoni cs. Idéz. Vátyon helység a.
Védi cs. L Ujhelyiek a.
Vémeri cs. 1478: Nadányi cs. llt. fasc. 25. L. Vémer helység a. is.
Venter (báródi) cs. 1475: Lelesz. prot. parv.
Vési cs. 1458: Muz. llt.
Vetési cs. Földesurak Adony, Ivánkaháza, Félegyház, Ragáld (1393.), Ősi (1447.) helységekben. (1398: Lelesz. elench. statut., 1415: M.-szig. lyc. gyűjt., 1447: Károlyi oklt. II. 263. – V. ö. Károlyi oklt. I. 578. – Lásd Adonyiak, Jankafalviak és Reszegeiek a. is.)
Zámi cs. L. Földesiek a.
Zamléni cs. Földesurak: Szántó, Zamlén és Septely helységekben. (1409: Tört. Tár. 1889. 738. l., 1418: Dl. 14177. L. Tordaiak a. is.)
Zányó (pércsi) cs. L. Pércsiek a.
Zoárdfi (endrédi, királyi) cs. Az Ujhelyiekkel rokon cs. Földesurak Bolcshida (1414.), Királyi, Csokmó, Terebes (1416.), Gyarán (1417.) és Fancsika helységekben, Csikostó, Ujlak, Meggyestelke, Fancsal (1422.) és Boncztelke (1427.) pusztákon; 1442-ben Álmosdon és az elősorolt többi birtokokban is. 1455-ben Bolcshida részei és Sáros-Bolcs puszta a Pályiaknál van tőlök zálogban. 1475-ben pedig Királyi, Csokmó, Terebes és Álmosd – eddig a Bátorlaknál, Parlagiaknál, Dengelegieknél és Ujhelyieknél zálogban volt birtokukat endrédi Nagy Ferencznek zálogosítják el. 1485-ben a már Közép-Szolnokmegyébe áthelyezett Királyi, Csokmó és Terebes megint a Dengelegiek zálogos birtokából kerűl vissza hozzájok. (1416: Fejér. X. 5. 737., 1450: Lelesz. 4. – A többire: Ujhelyi cs. llt.)
Zólyomi (albisi) cs. A XIV. sz.-ban: Albesiek. Dávid zólyomi ispán (1417.) ideje óta kezdik őket Zólyomiaknak nevezni. – 1373-tól fogva Széplakon, 1391-ben Patán földesurak. 1393-ban kapják a Dorogiak jószágait Szabolcs és Szatmár(!) megyékben Diószeg. Sárfő, Egyed, Nagy-Ér, Telegd, Kutfő, Tiszai-pál-háza, Csokaly, Acsád, Pércs, Tur-Sámson és Román helységekben. (Az oklevél kiállítója tévedett. E helységek Acsád és Román kivételével biharmegyei helységek s Telegd alatt Tulogd értendő. Valószínű, hogy a «Bihar» szót hagyta ki. mert Acsád csakugyan Szabolcs-, Roman csakugyan Szatmár-megyébe tartozott.) 1397-ben (Pata és) Kereki (utóbbi később övék) jut birtokukba. szintén kir. (új-)adomány utján, 1403-ban pedig Poklostelke és a fugyi vám. 1404-ben Kis-Kágya részeit bírják zálogban. 1415-ben Kóly és Kutfő, – 1419-ben Székelyhid (l. a városok közt.) és Tulogd határait járják számukra. 1417-ben Mikolatelkét kapják ismét (új-) adományúl. Folkmár és Horó pusztákkal. 1445-ben (Gálos-)Petri, – 1461-ben Buzita, – 1467-ben (Diószeg), Semjén, Sámson, Tamási, Oltomány és Albis. – 1469-ben Nagy-Léta, Sárfő, Simonkereki, – Reszege, 1470-ben Egyed, – 1480-ban Jankafalva, – 1484-ben Csatár, – 1488-ban Terebes, Bulcs, Pata, Zsigér (Nagy-Ér, Tiszai-pál-háza és Kutfő) helységekben is földesurak. 1480-ban kapják a hűtlen Kerekiek és Köbölkutiak (elő nem sorolt) birtokait. (1373: Lelesz. A. 29., 1391. 1399. 1403. 1421: Vécsey cs. llt. fasc. 1. n. 60. és 75., fasc. 2. n. 102. és 162., 1393: Magy. Tört. Tár. IX. 125., 1404: Dl. 8964; 1415. 1419: Lelesz. metal. Bihar. 9. és 10., 1417: Haz. oklt. 368., 1445: Lelesz. 22.,1461: Lelesz. 28., 1467: Lelesz. elench. statut., 1469: Lelesz. 18., 1470: Lelesz. 36., 1480: Dl. 10008. 18353; 1484: Lelesz. 13. A többire Nagy Imre gyűjt. – Lásd: Sólyomkő vár, Székelyhid m: város és Diószeg helység a is. – Főbb birtokaik régebbi történetére nézve pedig: Zichy okmt. I. 531.)
Zsákai cs. Avagy Izsákaiak. – 1487-ben részeik voltak Bakonszegen is. (Dl. 28336. – L. Bajoniak és Besenyeiek a. is.)
Zsidai cs. L. Csákiak a.
Összesen: 266 birtokos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages