FŐBB BIRTOKOSAI:

Teljes szövegű keresés

FŐBB BIRTOKOSAI:
Ábrahámfi (berlai) cs. Földesúr Kigyóson s a máskor Békésmegyéhez számított Veresegyházán és Beuedekegyházán. (L. e helységeknél.) Bírta Kőszend és Agyagbél vidékét is (L. Kőszend a.), melynek részeit Bálint 1471-ben muronyi Vér Andrásnak zálogosítá el.
Aczél (kereki) cs. 1451: Dl. 30188., 1486: Dl. 26034; 1498: Dl. 20692.
Ajtósi cs. 1456: Békésm. oklt. 73. és Dl. 15095.
Apáti cs. L. Czibak cs. a.
Aradi káptalan. Szent-Király és Apás (1387.), Bárd (1449.), Megyer (1453.), Kis-Sáros, Nagy-Sáros (1467., 1469.) és Gyula-Varsány helységekben. (Dl. 29727., 29798., 30883. és 29830., Rupp. III. 61. ki azonban a Magyar Sion IV. 802. után 17-dik századi adatokkal keveri össze a középkoriakat. L. Kesziek a. is.)
Aranyadi cs. Miklós temesmegyei alispán 1465-ben a Neczpáliaktól zálogba veszi Bethlen-Ősi részeit. (Justh cs. llt.)
Bakó (kis-bernolti) cs. 1464: Dl. 24837.
Balog (bernolti) cs. 1456: Békésm. oklt. 75., 1483: Dl. 18787.
Bánfi (lendvai) cs. Miklós és Jakab bírja 1477-ben Meszt, Csúcs, Fenyő-Aczva, Felső-Aczva, Lazura, Ujfalu, Acsucza, Nyermig, Vidra, Magulicsa, Lésza, Liszcsora és Tisza helységeket s Szakácsi és Egyházas-Zsomboly pusztákat. (Dl. 17902. – L. Világos vár és Meszt vár és város a. is)
Baranyai (soklói) cs. 1488: Dl. 19362.
Barcsai cs. Földesúr Nyéken. (1492: Dl. 19796.)
Bátori cs. Bírta Világosvárát. (L. ott és az Erdőhegyiek a.)
Bekényi cs. 1464-ben Bekényen részeket zálogosítnak el Dóczi Imrének. (Dl. 18941.)
Bernolti cs. 1406: Kapy cs. llt. E. fasc. 1. n. 1., 1478: Dl. 18042.
Bethlen (iktári, Bethlen-ősi) cs. 1413-ban egyezkednek a Neczpáliakkal (Bethlen-) Ősi, Seprős, Bodon helységek és Csókástelek p. fölött. 1421-ben e birtokokat ugyanezekkel együtt új-adományúl kapják s 1478-ban magszakadás esetére kölcsönös öröködért igérnek egymásnak azokban. (Békésm. oklt. 22. 36. 46. 63. 75. 90. 92., Dl. 19535. és 30883. L. Neczpáliak a. is)
Bezzás (varsányi) cs. 1483: Dl. 29857.
Brankovics György rácz despota. L. Világosvárnál.
Buda (zeléndi) cs. Földesúr Tamáczon is. (1483: Dl. 29857.)
Csáki cs. 1421-ben zálog czímen igtatják őket Tamáshidának és vámjának birtokába. (Csáky cs. llt. fasc. 3. n. 4.)
Csályai cs. L. varsányi Nagy cs. a.
Csentei cs. L. Erdőhegyiek a. – V. ö. 1464: Dl. 24837.
Csiga cs. Chyga. – 1483-ban: soklói. 1495-beu: varsányi előnévvel merűl föl ily nevű család. (1483: Dl. 29857; 1495: Dl. 20281. 26062.)
Csigatősi cs. 1384: Nadányi cs. llt. rendezetl., 1487: Dl. 19274. – L. Pipaly helys. a. is.
Csúcsi cs. 1461-ben Vidra és Magulicsa helységek és Naméz pusztára nézve új-adományt kapnak. (Dl. 30204.)
Czéczei (székudvari) cs. 1484-ben földesúr Keczer-Kutason. (Dl. 18974.)
Czibak (palotai, gyéresi) cs. 1415-ben az Apátiakkal Apáti fölött egyezkednek; ugyanott 1451-ben a Sztáriakkal együtt a gyulai plebánia templomnak adják el a Marótiaknál zálogban levő részeiket. 1495-ben Varsányban, Ságon és Eleken is bírnak. (Békésm. oklt. 31., 61., 111. és 113., 1451: Dl. 14508. – V. ö. 1495: Dl. 20281. és 26062.)
Dancz (varsányi) cs. 1469: Békésm. oklt. 83.
Dóczi (zádorlaki) cs. Apán és Árkin kívül (1480.) Szőllős (1484.), Jánosháza (1488.), Bethlen-Ősi (1489.), Nyék (1497.) és (főleg Imre) zálog és vétel útján, számos más helységben is. (Dl. 18318., 18784., 18973., 19378., 19589. L. Nadabiak, Losoncziak, Kerekiek, Ősiek, Majsaiak, Bekényiek, Erdőhegyiek, Hatiak, Somosiak s Keczer és varsányi Nagy cs. a.)
Egri püspök. Földesúr: az 1261. évi oklevél szerint Zsomboly, Pecsér és Nyiveg, 1493–6-ban Halásztelek, Telek, Zsomboregyháza és Pecsér helységekben. (1493–6: Bakocs-Codex. 438. 440. sat. – Fejér az 1261. évi oklevél helyneveit teljesen fölismerhetetlenekké ferdíti. Jobb másolat: Orsz. Llt. Eccles. fasc. 69. n. 47.)
Erdőhegyi másként: erdőhegyi Erdő cs. – 1421-ben Fövényes, 1422-ben pedig Sebren részeit a Fövényesiekkel együtt Maróti Jánosnak elzálogosítják, s ugyanazoknak erdőhegyi Erdő István szent-györgyi részeit is. 1426-ban ugyanazok Fényesen vesznek tőlök zálogba részeket. 1446-ban Szentes-Királyiban és Görhén is bírnak. 1464-ben Szent-Györgyön, Hegyénházán, Köblin és Sebreden részeket adnak el a Marótiaknak, 1466-ban pedig zálogba Görhén Német Márton és Kalmár Balázs simándi polgároknak. 1472-ben dengelegi Pongrácz János Csentei Benedeknek adja a hűtlen Erdőhegyiektől elkobzott s néki adományozott részeket: Erdőhegy, Görhe, Szentes-Királyi, Hegyénháza, Köbli és Sebred helységekben. 1473-ban hűtlenségük miatt: Erdőhegy, Görhe, Szentes-Királyi, Kis-Királyi, Sebren, Köbli, Hegyénháza, Cserépegyház, Bekény, Tamácz és Szent-György részeit a Bátoriaknak adja a király. 1487-ben Dóczi Imre a nála zálogban volt erdőhegyi, bekényi, szentes-királyi, görbei és szentgyörgyi részeket visszaadja nékik, de már 1488-ban Tamáshida részeit veszi tőlök zálogba. (1421: Dl. 11158; 1422: Dl. 11256., 11257; 1426: Dl. 11852; 1446: Dl. 13973; 1464: Dl. 16085; 1466: Dl. 16300., 16455; 1472: Kolosmon. prot., 1473: Dl. 17415; 1487: Dl. 19313; 1488: Dl. 19365. L. Losoncziak a. is.)
Erdős (zarándi) cs., 1456: Békésm. oklt. 75.
Etelei cs. Földesúr: Bozoson. (1488: Dl. 19378.)
Farkas (szederkényi) cs. 1483: Dl. 29857.
Farkas (vadászi) cs. L. Marótiak a.
Fejérdi (varsányi) cs. 1463: Dl. 15818.
Fejéregyházi cs. 1467: Dl. 30883.
Fejes (ősi) cs.. 1488: Dl. 19362.
Fekete (kéri) cs. 1449: Dl. 29798; 1475: Dl. 17660.
Fekete (soklói) cs. 1488: Dl. 19362.
Fodor cs. 1483-ban szederkényi, 1484-ben erdős-kereki előnévvel tűnik föl ily nevű család. (Dl. 29857. 18974.)
Forgách (téti) cs. 1453: Békésm. oklt. 64.
Fövényesi cs. Úgylátszik e családból ágaztak ki a fövényesi Siketh-ek (L. ott.) 1420-ban a Marótiaknak zálogosítják el Kétegyházát. (Dl. 10967., Békésm. oklt. 34. – L. Erdőhegyiek a. is.)
Gacsál (gacsál-kéri) cs. Másként: Gacsálkériek. – Részeik voltak Kigyóson is. (1446: Békésm. oklt. 52., 1449: Dl. 29798. – V. ö. 1427-hez Muzeumi llt.)
Garázda cs. 1468-ban: szederkényi, 1483-ban soklói előnévvel tűnik föl ily nevű család. (Dl. 16671. 29857. – V. ö. 1518: Dl. 30279.)
Getesi cs. L. Miskeiek a.
Gyöngyös cs. 1483-ban: szederkényi, 1484-ben: somosi előnévvel. (Dl. 29857. 18974.)
Gyulai pleb. templom L. Czibak cs. a.
Haraklyáni cs. 1478: Dl. 18042.
Hati (simon-kereki) cs. 1487-ben részeket zálogosítnak el Dóczi Imrének Jánosházán. (Dl. 19236.)
Herpai (soklói) cs. Herpay. (1486: Dl. 19362.)
Hodos (seléndi) cs. 1475: Dl. 17660.
Horváth (vizesi) cs. 1485-ben Somos, a két Kérész, Kereki, Szederkény, Sokló, Gorzsás-Ősi és Gilvács részeit, Őstelekért a Vizesieknek adja. (Dl. 19084.)
Horváth (zarándi) cs. 1487-ben István a megye alispánja volt. (Dl. 19273.)
Hunyadi cs. Bírta Gyula várát (l. Marótiak), és Világos várát (l. ott). 1453-ban a kormányzó Mesztet (cserében erdélyi birtokokért) a Losoncziaknak adja. 1463-ban Szilágyi Erzsébet Kunágota és Kupa, 1488-ban a király Bánkuta, Meggyes és Ottlaka helységekben is földesúr. (Dl. 15862., 19378., 30386.)
Ispán cs. Pál 1447-ben a megye országgyűlési követe volt. (V. ö. 1438: Békésm. oklt. 44.)
Jakabfi (szederkényi) cs. 1483: Dl. 29857.
Jaxics (Jaksics. nagylaki) cs. Földesúr Kunágotán. (1485: Dl. 19092.)
Justh cs. L. Neczpáliak a.
Kakucs (soklói) cs. Kakuch. (1464: Kállay cs. llt.)
Kamonyai cs. Földesúr: Mácsán, Székudvaron és Kutason. (1473: Gyulafehérv. protoc. 23., 1488: Dl. 19362.)
Kása (ősi) cs. 1488: Dl. 19362.
Keczer (radványi, székudvari, lipóczi) cs. 1478-ban zálog czímen muronyi Vér András tart jogot Székudvar, Mácsa és Keczer-Kutas részeihez. 1481-ben köte-gyáni Köte István Dóczi Imrének zálogosítja el a radványi Keczerektől nála zálogban levő részeket ugyane helységekben. De még ez évben a székudvari és lipóczi Keczerek is bírnak mindháromban. (1478: Gyulafehérv. prot. 23. fol. 159., 1481: Dl. 18495., Jászó. prot. A. f. 60. 61. – V. ö. 1311-hez Anjouk. okmt. I. 242., 1488: Dl. 19362. – L. Miskeiek a. is.)
Keményi cs. 1466-ban panaszkodnak, hogy a Nagykeményiek soklói részűket elfoglalták: (Akad. kézir.)
Kenter (ivánházi) cs. 1484-ben István a megye alispánja, – ugyanő, avagy egy másik István pedig 1505-ben a megye országgyűlési követe volt. (Dl. 18994. és 22559.)
Kerecsényi cs. 1438: Dl. 13244.
Kereki cs. 1480-ban Érhátat (Csentén) a Dócziaknak zálogosítják el. (Dl. 18317. – V. ö. 1475: Dl. 17660.)
Kérészi cs. 1478: Dl. 18042.
Keszi cs. 1455-ben Fejéregyház helységben, Bozegyház, Háromoltárú (Haromoltharw) és Kamarás pusztákon (a megye kitét. nélk.) bizonyos feltételek mellett az aradi káptalannak adnak birtokot. 1469-ben Fejéregyház (Zarándm.) felét ugyanannak elzálogosítják. (Dl. 29813. 30214., Perényi cs. llt.) Ez lehetett az a «Papok-Fejéregyháza», melyet (Rupp szerint, III. 61.) szintén az aradi káptalan bírt. (Ez adat azonban a XVI. sz.-ból való. – V. ö. Magyar Sion. IV. 802.)
Király. L. Hunyadiak és Marótiak a.
Királyi cs. Földesúr Nyéken. (1485: Dl. 19091.)
Kis (dombavásári) cs. 1492-ben földesur Nyéken. (Dl. 19796.)
Kolbász (alsó-egregyi) cs. 1494-ben földesurak Alsó-Egregy, Almás, Megyer, Fejéregyház és Tornova helységekben és Mikespusztatelek pusztán. (Dl. 20175.) 1479-ben: zarándi «Kolbaz» Lőrincz szerepel. (Dl. 18150.)
Korom (soklói és ősi) cs. 1466: Dl. 15095; 1488: Dl. 19362.
Koros (radványi) cs. 1465: Justh cs. llt.
Korvin János. L. Hunyadiak és Marótiak a.
Kóti cs. 1465: Justh cs. llt.
Köblösi cs. 1487-ben földesúr Kis-Bernolton. (Lelesz. elench. statut.)
Körösbánya. L. Riska helység a.
Köte (köte-gyáni) cs. L. radványi Keczerek a.
Kövi (Kun?, nagy-bernolti) cs. Kwy?, Kwn? (1464: Dl. 15915. 24837. és 24645.)
Léde (soklói) cs. 1488: Dl. 19362.
Lépes (váras-keszi) cs. Ugyanegy a Váraskesziekkel. Mint a néhai Bernát birtokát sorolják föl 1515-ben Váras-Keszi, Csuna-Koszi, Talpas, Tótfalu, Monyorós, Ököritó, Kalocsa, Tolmács, Barakony és Tamány helységeket s Szödi pusztát. (Dl. 30270. – V. ö. 1438: Békésm. oklt. 44. és Orsz. Llt. Pecsét-Mutató 20. l.)
Loránthalmi cs. 1467: Dl. 30883.
Losonczi cs. Meszt m.-várost egy ideig, továbbá Desznye várát, Pankota várát, és városát, (Boros-)Jenőt, Áldófalvát, Kevedet (1475. 1477.) Bökönyt, Apát, Lónyát (1498.) bírták. (L. illető helyükön.) Ezenkivűl Apa és Ároki nevű birtokuk 1477-ben Dóczi Imrénél volt zálogban; hasonlókép Barza, Magyar-Dud (előbb az Erdőhegyieknél) 1489-ben. (Dl. 18000., 19414. 19560. – L. Meszt város és a Hunyadiak a. is. – V. ö. 1427-hez: Muz. levéltár.)
Lukácsi (somosi) cs. Lukachy. (1487: Dl. 19274. – V. ö. 1518: Dl. 30279.)
Macskási cs. Részeik voltak 1483-ban Bethlen-Ősiben. (Dl. 29857.)
Majsai (haraklyáni) cs. 1483-ban Nyék részeit Dóczi Imrének elzálogosítják. (Dl. 18883.)
Makrai (ősi) cs. 1488: Dl. 19362.
Marjai (Kismarjai) cs. Biharmegyéből. – Földesúr Nyived, Komlós és Géres helységekben. (1490-ig: Dl. 30329.)
Maróti cs. 1403-ban Gyulával együtt kapják adományúl ennek zarándmegyei tartozékait Bagd, Krakkó, Ujfalu, a 3 Szent-Morócz, Izsák, Turgony, Szerhet, Kakucs, Szent-Benedek, Gyürke, Vári, Kamarás, Pél, Simánd, Atyás, Kávás, Fajdas, Köbli, Somos, Morócz, Hegyénháza, Bakad- és Bercsenegyház, Keresztur, Veres-, Kondoros-, Pitvaros-, a két Kerek-, Buzérhegyes-, Bagyas-, Fazekas-, Szénásegyház «birtokokat»; 1418-ban ezeken kívül bírják Varategyház, Barázdafok, Feketehalom, Dékánhalma, Czéklásegyház, Kevermes, Tégláshalom, Koszorushalom, Bozosegyház, Lőkösegyház, Belső-Iratos, Teszmostelek, Sinkavölgye. Péterkuta, Abszakuta, Háromfülű, Tomorcsok, Kő- és Keszi-egyház, Apáti, Meggyesegyház, Ragán, Benedek-, Hollós-, Gerendásegyház, Háromlábú, Mikere, Erdőköz, Fatelek, Szalcsó, Lapisrét, Ködegyház, Bozzástelek, Odormántő, Hordószeg, Hétnyárréte, Gegméntő, Barót, Szent-János, Szent-Albert «birtokokat». 1429-ben kapják a magbanszakadt vadászi Farkas Illyés birtokait: Vadász, Csegedszeg, Pél, Sámoly-Keszi, Besztegnyő, Belénszeg, Tolmács, Mazzagfalva, Papfalva, Királymezeje, Kárándréve, Beloczfalva, Hodos és Csermely helységekben, Meszlénmező várhelyen s Póris és Tamásfalva pusztákon. 1463-ban igtatják őket Kunágota és Szilas helységekbe. 1476-ban e család kihalván, birtokaik a királyra szálltak, ki azokat 1482-ben Korvin Jánosnak adományozta. (Békésm. rég. és tört. társ. évk. VII. 80., Dl. 10711., Békésm. oklt. 44., Dl. 15818. – L. Czibak és fövényesi Siketh cs., Fövényesiek, Erdőhegyiek, Világosvár és Kigyós helys. a.)
Mátyus (ősi) cs. 1488: Dl. 19362.
Mikó (kemecsei és csentei) cs. János 1483–6. közt a megye alispánja volt. (Dl. 18862 , 26035. V. ö. Dl. 18974.)
Miskei cs. 1453-ban Miskei leányok és székudvari Keczer István kir. adományúl kapják Miske, Ottlaka, Kengyel, Nagy-Sáros, Bélmező. Apáti, Teleki és Besztegnyő részeit. A Miskeiek Ottlakán 1499-ben is földesurak. (1427?: Acta post Advoc. 35–41., 1453: Dl. 14719; 1495: Dl. 20281; 1499: Dl. 20841. – V. ö. 1453: Dl. 14639., mely szerint a király a nevezett Keczer Istvánnak és Getesi Györgynek adta Ottlakát.)
Mizsér (szederkényi) cs. Myser. (1483: Dl. 29857.)
Móga (halmágyi, kis-bányai) cs. 1451-ben új-adományúl kapják Hunyadi Jánostól Kápolna, Halmágy- és Kis-Bánya vajdaságát. Beigtatás nemesi szokás szerint. (Dl. 30188. V. ö. 1461: Dl. 30204.)
Moróczi cs. Csegedszegen. (1462: Békésm. oklt. 80.)
Nadabi cs. 1473-ban Nadab, Tótfalu és Háromház (ezeket 1481-ben visszakapják), 1477-ben pedig Szineke és Alatka részeit Dóczi Imrének, s ugyanez évben Szent-Márton, Keszi, Földhida és Gyarmat helységek, valamint Veresegyház és Ködegyház puszták részeit Somogyi András gyulai polgárnak elzálogosítják. 1478-ban Dóczi Imre vétel alapján tart jogot e családnak Gyarmat, Földhida, Keszi, Szent-Márton, Ködegyház, Szineke, Alatka és Veresegyház hekységben bírt részeihez. De 1481-ben még mindig vesz tőlök zálogba részeket Veresegyházán és Ködegyházán s cserében Gyarmaton. (1473: Dl. 17436; 1477: Dl. 17930; 1477: Dl. 17972; 1478: Dl. 18042; 1481: Dl. 18496., 18453., 18454. – L. Toldiak a. is és v. ö. 1494-hez: Dl. 20157.)
Nagy (somosi) cs, 1498: Dl. 20692.
Nagy (varsányi) cs. Az e családtól zálogban bírt jánosházi részeket 1483-ban Dóczi Imrének zálogosítja el Csályai István. Utóbbitól ugyanitt örökös vétel utján is szereztek birtokot a Dócziak. (Dl. 18825. 19265.)
Nagykeményi cs. L. Keményiek a.
Neczpáli cs. 1466-ban a király megengedi, hogy ekkor Békésmegyébe számított birtokaik (l. Bethlenek.) bajmóczi Onoffri Imrére és Szokolyi Lászlóra szálljanak. 1479-ben azonban ugyanazokat Justh Andrásnak eladják, s 1480-ban egyes részeibe bajmóczi Onoffrinét is beigtatják. 1496-ban a Justh-ok a Bethlenekkel egyezkednek a kérdéses birtokok fölött. (Békésm. oklt. 81. 86. 94. 98. 100. 102 és 115. – V. ö. Aranyadiak.)
Nemes (acsvai) cs. 1461: Dl. 30204.
Onoffri (bajmóczi) cs. L. Neczpáliak a.
Országh (gúti) cs. 1433-ban Földvárt kapják Zsigmond királytól. (Dl. 24523. V. ö. Csanád-egyházmegyei Adattár. II. 280.)
Ördög (zarándi) cs. 1438: Békésm. oklt. 44., 1464: Dl. 15915; 1475: Dl. 17660.
Ősi cs. 1483-ban pecséri részüket Dóczi Imrének zálogosítják el. 1467-ben a váras-keszi, – 1468-ban és 1479-ben a szederkényi Ősi nevű nemes család tagjai tűnnek föl. (Dl. 18782., 16671., 30219., 30883. – 1467-ben és 1478-ban Hewsy alakban. Dl. 17276.)
Pálfi (szederkényi) cs. Palfy. (1483: Dl. 29857. – V. ö. 1518: Dl. 30279.)
Panaszi (soklói) cs. 1488: Dl. 19362.
Páris (ősi) cs. 1488: Dl. 19362.
Páris (soklói) cs. 1488: Dl. 29857; 1488: Dl. 19362
Péli cs. 1456: Dl. 15095; 1478: Dl. 17276.
Pércsi cs. 1485-ben kapják kir. adományúl Pipaly, Csigatős és Sokló helységek részeit. (Turul. 1887. 128. l.)
Pető (gyula-varsányi) cs. 1484: Dl. 18974.
Pipalyi (soklói) cs. 1384: Nadányi cs. llt. rendezetl. 1464: Dl. 24837. – L. Békésmegyében és Pipaly helység a. Zarándban is.
Piski (szederkényi) cs. Pysky. (1464: Dl. 24837; 1483: Dl. 29857. – V. ö. 1475: Dl. 17660. és 1518: Dl. 30279.)
Póka cs. 1453-ban somosi, – 1364-ben nagy-bernolti előnévvel tűnik föl ily nevű nemesi család. (1453: Békésm. oklt. 64., 1464: Dl. 15915.)
Pongrácz (dengelegi) cs. L. Erdőhegyiek a.
Porkoláb (ősteleki) cs. 1478: Dl. 18042.
Ravaszdi cs. Péter 1505-ben a megye orsz.-gy. követe volt. (Dl. 22559.)
Ribiczei cs. 1461: Dl. 30204.
Sáfár (varsányi) cs. 1438: Békésm. oklt. 43.
Sál (soklói) cs. Saal. (1483: Dl. 29837.)
Sápi cs. 1495: Dl. 20281. 26062.
Sárközi cs. Bereczk 1447-ben a megye követe. (I. h.)
Sárosi cs. Részeik voltak Kóton és Csegedszegen is. (1462: Békésm. oklt. 80., 1469: Csanádegyházm. Adattár II. 353.)
Sásvári (talpasi) cs. Avagy talán: Sasvári. Az oklevél írása szerint «Saswary». (1493: Dl. 19954.)
Siketh (fövényesi) cs. 1412-ben kapják Zsigmond királytól Fövényes, Kétegyház, Györke, Alabián, Királyi, Szent-György, Sebred és Görhe részeit. 1423-ban Sebren részeit a Marótiaknak zálogosítják el. 1446-ban bírnak Vadadon és Erdőhegyen is. (Dl. 9941., 11307., Békésm. oklt. 51. V. ö. Erdőhegyiek.)
Simándi (csentei) cs. 1464: Dl. 24837; 1478: Pesty. Krassóm. tört. III. 442.)
Siklói cs. 1406: Kapy cs. llt. E. fasc. 1. n. 1., 1436: Muz. llt.
Soldos (kéri) cs. Soldus. (1427?: Acta post Advoc. 35–41.)
Somogyi András gyulai polgár. L. Nadabiak a.
Somosi cs. Görhén, Erdőhegyen és Szentes-Királyin bírt zálogrészüket 1477-ben Dóczi Imrének adják zálogba. (Dl. 17931. – V. ö. 1436: Muz. llt.)
Szabó (soklói) cs. 1483: Dl. 29857. – V. ö. 1518: Dl. 30279.
Szakállos (gorzsás-ősi) es. 1478: Dl. 18042; 1488: Dl. 19362.
Szalai (soklói) es. 1488: Dl. 19362.
Szanktusházi cs. 1384: Nadányi cs. llt. rendezetl., 1406: Kapy cs llt. E. fasc. 1. n. 1., 1464: Dl. 15915, és 24837.
Szederkényi cs. 1406: Kapy cs. llt. E. f. 1. n. 1.
Széki (elyvedi) cs. 1495: Dl. 20281. 26062.
Széki (gyantei) cs. 1453: Békésm. oklt. 64.
Szent (szederkényi) cs. 1465: Justh cs. llt., 1468: Dl. 1661.
Szenttamási (kereki) cs. 1479: Dl. 30219.
Szilágyi Erzsébet. L. Hunyadiak a.
Szilágyi Mihály. L. Világosvár a.
Szokolyi (Szakolyi) cs. 1473-ban (valószínűleg a mai Gyula-)Varsányon leendő vár építésére nyernek a királytól engedélyt. Zelénden (1478.) és Ságon is bírtak. Utóbbiban (év nélkűli okl.) muronyi Vér Andrásnak zálogosítnak el részeket; 1492-ben pedig Vásáriban. (Századok. 1869. 594., Dl. 19822., Gyulafehérv. prot. 23. fol. 268. – V. ö. Neczpáliak.)
Sztári cs. L. Czibak cs. a.
Tánczos (ivánházi) cs. Csigatős-höz tart jogot 1470-ben. (Tört. Tár. 1890. 150.)
Tasi (kís-bernolti) cs. Tasy. (1484: Dl. 24837.) 1468-ban előnév nélkül. (Muz. llt.)
Teleki cs. 1467: Dl. 30883.
Temesközi cs. Részeik voltak Kupán. (1463: Dl. 15818.)
Thorny (szederkényi) cs. 1483: Dl. 29857.
Toldi cs. Nagyfalusi, majd péli előnévvel. 1433-ban a magbanszakadt Pál után a Nadabiak és Toldiak (váltság lefizetése mellett) Ölyved, Visznek, Kót, Varsány, Tövisegyház és Pél helységekben birtokosok. Később még Karuloson és Kigyóson is. 1465-ben: Tholdi dictus. (1433: Dl. 30169; 1462: Dl. 26619. 28262., 1465: Justh cs. llt. – L. Kigyós helys. a. is.)
Torkos cs. Thorkos. Torkos. (1464: Dl. 15915. 24545.)
Uprai cs. Részeik voltak Nadabon. (1483: Dl. 18786.)
Váradi püspök. Kubán (XIV. sz.), Ágyán (1479.), Feltóton és más helyeken. (L. Bunyitay, i. m. II. 257., 1479: Dl. 30219. és e megye Bevezetésében is.)
Váradi (székes) káptalan. Földesur: Vadászon, Kubán (XIV. sz.) és Ágyán. (Bunyitay, i. h. III. – V. ö. II. 283.)
Váraskeszi cs. L. váraskeszi Lépes cs. a.
Varjas (csentei) cs. 1465: Justh cs. llt.
Vásári cs. 1427: Acta post Advoc. 35–41.
Vér (muronyi) cs. Részei voltak Székudvaron. (1488: Dl. 19362. – L. Szokolyiak s Keczerek és gerlai Ábrahámfiak a. is.)
Verbeczi cs. János 1484-ben a megye alispánja volt. (Dl. 19048.)
Veres (varsányi) cs. 195: Dl. 20281. és 26062.
Vitéz (rasztóczi) cs. 1461: Dl. 30204.
Vizesi cs. L. vizesi Horváth cs. a.
Zeleni (bernolti) cs. Zeleny. (1465: Justh cs. llt.)
Összesen: 164 birtokos.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem