FŐBB BIRTOKOSAI:

Teljes szövegű keresés

FŐBB BIRTOKOSAI:
Acsádi cs. 1312: Haz. okmt. I. 107., 1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb., 1454: Muz. llt., 1473: Dl. 26006.
Adászteveli cs. Másként: Teveliek. (1438. 1470: Körmendi llt. Himf. n. 440. és 535., 1469: Muz. llt., 1488: Pannonh. főapáts. házi llt. LVII. Hhh.)
Ajkai cs. 1320-ban «de genere Ayka». – Földesúr (Ajkán kívül) Redneken már 1303-ban, 1383-ban és később is; 1475-ben pedig Alsó-Ajka, másként Bánfalva és Felső-Ajka helységekben. 1482-ben Enying részeihez tartanak jogot Török Ambrussal szemben. (1228: Haz. okmt. III. 1., 1239: U. o. 4., 1263: U. o. 12., 1278: U. o. I. 71., 1303. 1304: Anjouk. okmt. I. 57., 73., 1313: U. o. 299. és Haz. okmt. III 59–62., 1320: U. o. V. 95., 1349: U. o. 159, 1364: U. o. V. 139., 1383: Pannonh. főapáts. házi. llt. LII. Ccc., 1402: U. o. L. B., 1455: Dl. 12943; 1475: Veszprémi kápt. orsz. llt. A. 12., 1479: Haz. okmt. II. 359., 1482: Kismart. llt. 45. F. 118., 1488: Dl. 28340; 1505: Tudománytár. Uj folyam. VI. 63. l. – L. az Arácsiak és Csajágiak alatt is.)
Akai cs. 1341: Anjouk. okmt. IV. 98., 1421: Haz. okmt. IV. 279., 1436: Dl. 12932; 1459: Dl. 15422; 1483: Dl. 18759. – L. a Hathalmi cs. alatt is.
Alásonyi cs. 1489-ben: alásonyi előnévvel. (1373: Körmendi llt. Himfyana, n. 241., 1393: Haz. okmt. III. 248., 1438: Körmendi llt. Himfyana, n. 440., 1470: U o. 535., 1480: Dl. 18373; 1479: Dl. 19577.)
Alba-i cs. Hihetőleg helyesebben: Fejérvári. (L. a Bokodi cs. a.)
Albert (szent-király-szabadi) cs. Alberth. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Álcs (rédei) cs. Alch. (1439: Dl. 13306.)
Almádi benczés apátság. Zalavármegyéből. – Az 1488. évi adólajstrom szerint az apátság Verestó helységben földesúr, mely különben már 1284-ben és 1503-ban is az övé. (Haz. okmt. IV. 67., Zalai okltár I. 94. és Veszprémi kápt. házi llt. 15. dob.)
Amade (várkonyi, bősi, marczaltői) cs. L. a Marczaltői, továbbá Pozsony- és Győrvármegyében, az Amade cs. alatt.
Ambros (billege-csatári) cs. Ambros. (1499: Körmendi llt. Himfyana, n. 672.)
Andfalvi (Antfalvi) cs. 1489: Dl. 19577.
Andrási (mencseli) cs. Andrassy. (1453: Kismart. llt. 36. A. 25.)
Antalli (korontáli?) cs. Anthalfy. (1475: Veszprémi kápt. orsz. llt. A. 12.)
Ant(h)imi (tapsonyi) cs. Somogyvármegyéből. – L. Somlyó várnál.
Ányos (faiszi) cs. Anyos. A Rátold-nemből. – 1395-ben és 1401-ben vámosi előnevet visel Gergely, a megye alispánja (veszprémi várnagy), ki Hidegkutat, Esztergárt és Örs részeit kapja kir. adományul. Mihály 1430-ban szintén a megye alispánja. 1436-ban jobbágyaik fölötti szabad bíráskodásra kapnak engedélyt a királytól. 1452-ben Berét a veszprémi káptalannak adták el. Az 1488. évi adólajstrom szerint: Vepsény (kis részben), Kustyán, Faisz (részben), Vámos (részben) és Alsó-Hidegkut helységekben földesurak. 1492-ben ezenkívül Esztergáron és Szár-Berényben is. (1395: Haz. okmt. III. 251., 1401: Körmendi llt. Ányosiana, 7. és 8. és Haz. okmt. II. 166. 186., 1421: U. o. IV. 279., 1430: Pannonh. főapáts. házi llt. XLIX. Bbb., U. o. LI. Ee., 1436: Körmendi llt, i. h. n. 12., 1439: U. o. n. 13., 1452: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 3., 1469: Szepesi kápt. orsz. llt. scr. XII. f. 12. n. 11., 1492: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 127., 1508: U. o. n. 128., 1511: Kismart. llt. 47. A. 7. – L. Esegvár vár, a Battyániak, a rátoldi Gyulafiak, a sz.-györgyi Vincze cs. és Faisz m.-város a. is.)
Arácsi cs. 1425-ben e család és az Ajkaiak Arács és Ajka, továbbá Gyepes, Felső-Ajka és Enyig helységekben lakó jobbágyait, minden idegen bíráskodás alól fölmenté Zsigmond király. 1428-ban László, arácsi Farkas Mihálylyal együtt enyingi részüket Vityai Lászlónak és marosi Nemes Mihálynak adják el; 1433-ban pedig Arácsi Péter, Pata és Hodos részeit ugyanezeknek. (1425: Haz. okmt. I. 237., 1428: Kismart. llt. 45. F. 20. és 109., 1433: U. o. 47. A. 4., 1434: U. o. 45. F. 111. és 112.)
Attyai cs. 1440: Muz. llt. 1447: Kovachich, Vest. Com. 266. 1. – L. Attya helység a. is.
Bábonai cs. L. a Hathalmi cs. alatt.
Bajcsi cs. Baychy. – Az 1488. évi adólajstrom szerint Vepsény és Esztergár helységekben földesur. – V. ö. a szent-györgyi Vincze cs. alatt.
Bak (ajkai) cs. Bak. (1459: Haz. okmt. II. 349.)
Bak (szent-király-szabadi) cs. Baak. (1455: Dl. 14947.) Bak. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Bakó(-fi, jutasi) cs. 1380-ban «Mauritius filius Bako» szerepel. Később a «Bako dictus» család tagjai. (1380: Dl. 6742; 1454: Dl. 14853)
Bakocs Tamás és általa az Erdődiek. – L. Somlyó várnál.
Bakodi cs. L. Bukodi alakban.
Bakony (bébi) cs. Georgius. Bakon dictus. (1424: Pannonh. főapáts. házi llt. XVII. Mm.) 1478-ban sikátori Bakonyi (Bakony) Mihály szerepel, mint palotai várnagy. (Muz. llt.) Ugyanegy család lenne ?
Bakony-béli apátság. A legrégibb, későbben megváltozott birtokállapotokat e helyt mellőzve, csupán a tatárjárás utáni, már állandóbb viszonyokat véve figyelembe, birtokosnak tűnik föl (Bakony-Bél), Endréd (később Szent-Márk, Szent-Márkur-föld (1230. 1246. 1256. 1402. 1414. 1488.), Borsot, Borsod, Borsand (1230. 1398. 1402. 1459.), Kajár vagy Balatonfő-Kajár (1210. 1367), Nosztop vagy Noszlop (1258. 1444.), Akol (1259.), Meréte (1339. 1488.), Haraszti (Sz.-László kir. adománya, 1348. 1358. 1372.), Mártonháza-föld (1354.), Polyán (vagy Polyánd 1366. 1398. 1402. 1444. 1459.), Ete vagy Etej (1366. 1383. 1402.), Tevel, Kis-Tevel (1366. 1488.), Ganna (1398. 1444. 1459.), Ketelaka másként Bornald vagy Bornad (1428. 1500.), Vászoly (1433.), Vaszar (1433.), Agyaglik (1436., 1444.), Felső-Takácsi (1437.), Koppány (1437.) Bere (1465.), Ug (1488.) és Deés (1488.), végül az 1489. évi adólajstrom szerint Balatonfő-Kajár (részben), Akol, Koppány, Noszlop, Ganma, Polyán és Borsod helységekben. (1086: Árpádk. új okmt. VI. 37., 1086: U. o. I. 31., 1230: Veszpr. ppks. r. oklt. I. 82., 1246. 1256: Pannonh, főapáts. házi llt. XIV. C. és B., 1258: Dl. 482; 1259: Pannonh. főapáts. házi llt. XV. Ji., 1339: Pannonh. főapáts. házi llt. XIV. E., 1348: U. o. LII. G., 1354: U. o. V. X., 1358: U. o. XIV. D., 1359: U. o. LII. Ddd., 1366: U. o. XIV. K., 1367: U. o. VI. Dd., 1372: U. o. XLII. K., 1398: U. o. LVI. E., 1402: U. o. LI. AA. és L. B., 1411: U. o. XV. M., 1428: U. o. XV. J., 1433: U. o. XV. E., LI. Bb., 1436: U. o. L. Ccccc., 1437: U. o. LI. Pp., LVII. Bbb., L. J., 1444: U. o. LI. Uoo.. és Dl. 13816; 1455: U. o. LII. Ww., 1459: U. o. LVI. Mm., 1487: U. o. llt. Aaa., 1488: U. o. LVII. Hhh., és L. Eeeee., 1439: U. o. LI. Fff. – Nosztopra nézve v. ö. a XV. századhoz: Árpádk. új okmt. I. 37. és köv. l.)
Bakos (Bakosi, devecseri) cs. Bakosy. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.) Bakos. (1489: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Fff.) «Bakos» Kelemen az 1488. évi adólajstrom szerint Ug helységben volt birtokos. (Dl. 28340.) Kétségkívül a «devecseri» Bakos cs. értendő.
Balassa (alásonyi) cs. Balasa. (1489: Dl. 19577.)
Balassa (perei) cs. Balassa. (1478: Dl. 17994.)
Baltaházi cs. 1478: Körmendi llt. Himfyana, n. 587.
Bánfi (alsó-lendvai) cs. L. Pápa várnál.
Bánfi (palotai) cs. L. Ujlaki néven.
Bánki cs. Másként Bánkházi. – Bánk és Bánkháza helységekben volt birtokos. 1486-ban bánkháza-i előnevet viselt. (1473: Körmendi llt. Himfyana, n. 506., 1486: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 8. – V. ö. az Ispán és Káltházi cs., továbbá Bánk és Káltháza helység a.)
Barcza, Baracza (csiglei, nagy-alásonyi) cs. Barcza. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 570., 1496: Dl. 20465.) Meglehet: azonos vagy egy eredetű a jári Barocz (Barocza, Baracza sat.) családdal.
Bárczai cs. 1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.
Barocz (Barocza. Baracza, jári) cs. Lawrencius filius Baruch de Jar. (1349: Haz. okmt. III. 160.) Később: Baloch. (?) Barocz. Baruch. Ezenkívül 1456-ban egy ízben Ambrosius Jolath, filius condam Blasii Baroczca de Jaar; 1473-ban dictus Jolath; az 1488. évi adólajstromban Baracza. – István 1436-ban a megye alispánja. 1447-ben (Barocz) Mihály a megye országgyülési követe. 1457-ben ugyanő Kamond földesura. Az 1488. évi adólajstrom szerint Felső-Kamondon birtokosok. (1430: Pannonh. főapáts. házi Llt. XLIX. Bbb., 1436: U. o. LII. B., 1447: Kovachich, Vest. com. 266. 1., 1456: Körmendi llt. Alm. I. lad. 7. n. 14., 1457: Muz. llt., 1473: Dl. 26006; 1488: Dl. 28344. – V. ö. a Barcza cs. alatt.)
Bárson (mencseli) cs. Barson. (1453: Kismart. llt. 36. A. 25.)
Barta (szent-király-szabadi) cs. Bartha. – 1458-ban a király Gergelyt (de Zentkiralzabady) kiveszi a paraszti állapotból. (1458: Muz. levéltár, 1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap 14.)
Basó (bedegei) cs. Baso. (1465: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Ww.)
Basó(-fi, lőrintei, nagycsoltai) cs. Filius Baso. Baso dictus. (1430: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 108., 1438: Körmendi llt. Himfyana. n. 440., 1470: Békássy cs. llt.)
Battyáni cs. Örsi Kis György, a Battyáni cs. alapítója 1388-ban Vepsény és Patka vagy Pata helységet cserében kapta a nógrádmegyei Szécsényiektől. Ugyanő 1392-ben pallos jogot nyert Zsigmond királytól ugyane Vepsény és Pata helységekre nézve, melyeket különben (részben legalább) később is bírnak. 1441-ben a (győrmegyei) Móriczhidaiaknak adják cserében Vepsény részeit. 1428-ban Kustyán puszta részéhez tartanak jogot. Ugyanezt 1429-ben, 144-ben és 1489-ben csakugyan kezükön találjuk. 1444-ben osztoznak fölötte (mint a somogymegyei rokon Ugaliak birtoka fölött) a faiszi Ányosokkal. (1388: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. I1., 116., 118., 1392: Zalam. oklt. II. 256. 257.. 1401: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 120., 1408: U. o. Alm. V. lad. 3. n. 212., 1428: U. o. Alm. III. lad. 1. n. 39., 1429: U. o. n. 44. és 41., 1444: U. o. n. 42., 1449: U. o. lad. h. n. 48., 1478: U. o. lad. 3. n. 123., 189: U. o. lad. 4. n. 59., 1490: U. o. n. 60., 1506: U. o. n. 74. – L. e családot Zalavármegyében és Veszprémvármegyében, a Csapi és enyingi Török cs. alatt is.)
Bébi cs. 1460: Dl. 15456.
Bedegei cs. 1470-ben s újra 1471-ben kapja István a királytól a magbanszakadt Iszkázi Mihály kápolnás-iszkázi részeit. 1480-ban takácsi előnévvel merül föl ily nevű (Bedegey) család. (1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb., 1461. 1470. 1471: Muz. levéltár, 1473: Dl. 26006; 1474: Körmendi llt. Himfyana, n. 560., 1480: Pannonh. főapáts. házi. llt. L. G.)
B(e)éd (perei) cs. Beed. (178: Dl. 17994.)
Bek (nagy-rédei) cs. Bek. (1497: Dl. 20577.)
Békási cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint Békás és Asszonyfalva (részben) helységben birtokosok. (1473: Dl. 26006.)
Bekény (kovácsi) cs. L. Bökény néven.
Beledi (jutasi) cs. Beledy. (1436: Dl. 12897.)
Bende (cseglei) cs. Bende. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Bercsei (poki) cs. L. a Poki cs. a.
Bercsházi cs. L. Bercsháza helység a.
Bereczk (csöglei) cs. Bereczk. (1487: Pannonh. főapáts. házi llt. LII. Aaa.)
Bereczk (simonházi) cs. Bereck. (1481: Huny. kora. XII. 182.) A győri püspök predialis nemesei.
Berellői cs. 1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb., 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535., 1473: Dl. 26006.
Berzenczei cs. Másként berzenczei Lorántfi, Somogymegyéből. – L. a Marczali cs. alatt.
Besenyő (szent-király-szabadi) cs. Besenew. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Bezerédi cs. L. Lőrinte helys. a.
Bik(k)i cs. L. az Unyani cs alatt.
Billege-csatári cs. 1381: Haz. okmt. III. 216., 1452: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 3., 1499: Körmendi llt. Himfyana, n. 672.
Biró (vepsényi) cs. Byro. (1472: Körmendi llt. Misc. Németujvár. f. 105. n. 256.)
Bogdányi cs. 1473: Dl. 26006., 1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4.19.
Bokodi cs. Másként Bakodi; Vasmegyéből. 1443-ban: B. György nádori ítélőmestertől kapják Alba-i (Fejérvári ?) Péter deák és Segesvári Élesláb (Eleslab !): Tegye másként Poroszlófölde helységet. Ez az Élesláb 1505-ben mint vezetéknév fordul elő. Ekkor ugyanis a poroszlóföldei Élesláb Antal özvegye és a poroszlóföldei Tegyei (Thege) család birtokai: Poroszlófölde és Verestelke helységek. (Muz. llt.)
Boldéi cs. 1476. 1481: Körmendi llt. Himfyana, n. 572. 605. – Talán azonos ezzel az 1453-ban fölmerülő ilmári Boldi (Boldy) család. (Kismart. llt. 36. A. 25.) Boltaházi cs. 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535. 560., 1473: Pannonh. főapáts. házi llt. Li. Nnn., 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.
Bom (osztopáni) cs. Somogyvármegyéből. – L. a budai káptalan a.
Boncz (egeraljai) cs. Boncz. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745., 1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Bor (simonházi) cs. Bor. (1458: Haz. oklt. 423.)
Bornemisza (csajági) cs. Bornemyza. (1435: Kismart. llt. 96. 3. 32.)
Boros (csiglei) cs. Boros. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Bors (bor-szörcsöki) cs. Bors filius Blasii nobilis de Zurchuk. (1299: Haz. okmt. VI. 446.) Bors. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 572. és 745., 1490: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 14.) Másként: Bor(s)szörcsöki. (1476: Zalavári apáts. orsz. llt. 3197. sz.)
Both (bajnai) cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint Ambrus birta Ászár és Kis-Réde részeit. Ugyanezeken András 1495-ben adott túl. (1488: Dl. 28.344; 1495: Lelesz. 31.)
Botka (vepsényi) cs. Bothka: – Az 1488. évi adólajstrom szerint Vepsény (nagy részben) e családé volt. (1435: Kismart. llt. 96. 3. 32; 1488: Dl. 28340.)
Botka (szent-király-szabadi) cs. Bothka. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Bozorád (szent-király-szabadi) cs. Bozurad. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Bozsokl cs. 1434: Kismart. llt. 45. F. 111., 1449: U. o. 113:, 1469: Kismartoni llt. 45. H. 150–152. és Szepesi kápt. orsz. llt. scr. XII. f. 12. n. 11.
Bökény (Bekény, kovácsi) cs. Beken. Bewken. (1426: Hazai okmt. I. 318., 1473: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Nnn., 1477: U. o. LIX. G., 1493: Körmendi llt. Himfyana, n. 634.) Úgy látszik, a Pápától d. eső Kovácsit kell értenünk. (V. ö. Turul. 1889. évf. 84. l., hol a «Beukey» azaz Beőkey alak hibás.)
Bősi cs. L. az Amade cs. alatt, Pozsony- és Győrvármegyében.
Bucsu (Bucsó, farkasdi) cs. Bucho. (1470: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 6.) Bwchw. (1492: Dl. 19797. 19798.) 1492-ben a magbanszakadt Antal és Gergely farkasdi birtokait Gerzsenyi Sebestyénnek adta II. Ulászló király.
Budai káptalan. Másként: Ó-budai káptalan. – 1431-ben Verestón vannak részei; az 1488. évi adólajstrom szerint pedig Dobronyban. Utóbbi birtokát 1483-ban és 1487-ben kapta az osztopáni Bom és karai Loránt család (Somogymegyéból) tagjaitól, de már 1495-ben Horvát Márknak adta, cserében két nyitramegyei birtokrészért. (1431: Zalai oklt. II. 473., 1483: Dl. 18805; 1487: Dl. 19224; 1488: Dl. 28340; 1495: Dl. 20354: 1496: Dl. 20465.)
Burján (nagy piriti) cs. Bwryan. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Csaba (lőrintei) cs. Chaba. (1438: Körmendi llt. Himfyana, n. 440.)
Csajági cs. 1440-ben I. Ulászló király az Erzsébet-párti Miklósnak csajági és egyházas-kingesi részeit, a hozzá hű Répásiaknak és Ajkaiaknak adományozta. (1846: Anjouk. okmt. IV. 614., 1373: Körmendi llt. Himfyana, n. 241., 1410: Haz. okmt. III. 270., 1440: Muz. llt., 1447: U. o. II. 296. – L. Csajág helység a. is.)
Csák (sikátori) cs. Chak. (1460: Dl. 15431.)
Csák (szent-király-szabadi) cs. Chaak. (1468: Haz. okmt. IV. 422.)
Csákl(y)ai cs. 1478: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 123.
Csála (rédei) cs. Chala. (1439: Dl. 13306.)
Csamasz (adorjánházi) cs. L. Csomasz alakban.
Csapi cs. 1411-ben Csapi András, neje Gutori Katalin révén kapja a Katalin első férjének, Battyáni (vagy örsi Kis) Györgynek birtokát Kustyán, Kővágó-Örs és Pata helységekben, mint volt Ugali birtokokat, és Örsöt, – kir. adományul. Kustyánt (részben) 1426-ban is e család bírja. Azonban e helységeket később mégis a Battyániak kezén találjuk; az 1411. évi adománylevelet is már Battyáni Albert íratja át. (1411: Körmendi llt. Alm. III. lad. 1. n. 3., 1426: U. o. n. 37., 1428: U. o. n. 31.)
Csatári apátság. Kétségkívül a zalamegyei ily nevű apátság értendő. (Veszprémmegyében is három Csatár nevű falu állt a középkorban.) Már 1352-ben említik Pere-Marton és Kovácsi szomszédságában elterülő jószágát, mely tájon 1466-ban a Gelefölde nevű pusztát találjuk birtokában: (1352: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 3., 1466: Veszprémi kápt. orsz. llt. G. 122.)
Csatári cs. (A Tót-Vázsony vidéki Csatár helység értendő.) 1439-ben a magvaszakadt Ferencz itteni részeit a Novai család tagjainak adta Albert király. (1359: Pannonh. főapáts. házi llt. LII. Ddd., 1372: Körmendi llt. Himfyana, n. 241., 1424: DL. 11493; 1430: Pannonh. főapáts. házi llt. XI. B., 1439: Haz. okmt. IV. 317., 1456: Dl. 14947. – L. Csatár helység a. is.)
Csatkai pálosok. Földesurak Csatkán. 1422-ben Répcze birtokába (melyet még alapítóiktól, az Ujlaki Kontoktól kaptak s 1390-ben is bírtak) kívánják magokat igtattatni. 1398-ban Tenyő (Tinnye) részeit nyerték Kont Miklós nádor özvegyétől. 1983-ban és 1487-ben Koromlyához tartanak jogot, melynek részeit 1483 elején a Maki és Koromlyai családoktól kapták. 1488-ban az adólajstrom szerint Répcze az övék. (1357: Anjouk. okmt. VI. 573.., 1374: Dl. 6187; 1390: Dl. 7682; 1393: Dl. 7886; 1394: Dl. 7928; 1395: Dl. 8091; 1404: Dl. 8971; 1422: Dl. 11288; 1455: Dl. 14915; 1459: Dl. 15406; 1460: Dl. 15480; 1465: Dl. 16258; 1480: Dl. 18421. 18431; 1483: Dl. 18876. 18762. 18770; 1487: Dl. 19225. 19317; 1488: Dl. 19417. 19418. – L. a Hagymási cs. a. is. V. ö. Rupp. I. 1. 282. l.)
Csegl(y)ei (Csiglei) cs. L. Csögl(y)ei néven.
Cseh (devecseri) cs. Cheh. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Cséi (Csői) cs. 1430: Pannonh. főapáts. házi llt. XI. B., 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535.
Cseke (csekeházi) cs. Cheke. (1488: Pannonh. főapáts. házi llt. LVII. Hbh.)
Csékuti cs. L. Esegvári néven.
Csépán (Csipán, csépánházi, csipánházi) cs. Chepan. (1493: Körmendi llt. Alm. V. fasc. 7. n. 160.) Chipan. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Csepel (szerdahelyi) cs. Chepel. – L. a Derzs(-fi, szerdahelyi) cs. alatt.
Csepeli cs. 1485-ben Kelemennek és Mihálynak magvok szakadván, csepeli részeiket az Örsiek kapták a királytól. (1477: Dl. 17963; 1478: Dl. 18129; 1485: Dl. 19058.)
Cser (Csér, devecseri) cs. Cheer. (1475: Veszprémi kápt. orsz. llt. A. 12.)
Csibafalusi (Csibaházi) cs. L. Vasvármegyében, Csibafalva a.
Csigetei cs. 1488: Pannonh. főapáts. házi llt. LVII. Hhh.
Csiglei cs. L. Csöglei alakban.
Csigleri cs. L. Csigler helység a.
Csiker (Csikér, sz.-király-szabadi) cs. Chyker. (1508: Veszprémi kápt házi llt. Cap. 14.)
Csitvándi cs. 1473-ban Csitvándi László leányát Margitot, Kapucsi Benedeknét fiúsította a király Zserk helységben. (1473: Haz. okmt. II 358. V. ö. 1479–80: Hunyadiak kora. X. 138. – L. a Kapucsíak a. is.)
Csob (Csop, lőrintei) cs. Chowb. (1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535.) Chop. (1494: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 108.)
Csobodházi cs. 1474: Körmendi llt. Himfyana, n. 560.
Csók (vepsényi) cs. Chok. (1499: Körmendi llt. Ányosiana, n. 23.)
Csoltai cs. 1429-ben egy Csoltai leány és férje, Monoszlai György Csolta részeit a veszprémi püspökségnek, a dabosi pálosoknak és a lőrintei Sz.-Mártonról nevezett parochiális egyháznak adta. (1412–13: Veszprémi kápt. orsz. llt. Cap. 57., 1425–30: Veszprémi kápt. házi llt Cap.108., 1429–30: U. o., 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Csomasz (adriánházi, adorjánházi) cs. Chomaz. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745. és 570.) Chamaz. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Csombó (simonházi) cs. Chombo. (1481: Huny. kora. XI. 182.) A győri püspök praedialis nemesei.
Csomorág (neszkenyei) cs. Chomorag. (1467: Muz. levéltár.)
Csongor (szent-király-szabadi) cs. Chongor. (1433: Veszprémi kápt. orsz. llt. S. 275., 1468: Haz. okmt. IV. 421.)
Csopaki (felső-örsi) cs. Chopaky. (1467: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 7.)
Csoron (Csorom, Csoronk, devecseri) cs. Choron. (1423., 1478., 1488., 1502.) Choronk. (1461.) Chorom. (1486.) László 1439-ben, Gergely 1483-ban a megye alispánja. Egy 1502. évi oklevél szerint András bírta Kamond, Kohár, Nagy- és Kis-Devecser és Kisfalu részeit. Az 1488. évi adólajstrom szerint Kamond, Kohár, Devecser (részben) az övék. (1423: Fejér. X. 6. 603., 1439: Fejér. XI. 389., 1461: Kismartoni llt. 40. E. 82:, 1478: Dl. 18113; 1483: Zalavári apáts. orsz. llt. 3124. sz., 1486: Dl. 19140; 1488: Dl. 28340; 1502: Zalavári apáts. orsz. llt. 1821. sz.)
Csögl(y)ei cs. Másként Csiglei. – 1476-ban szörcsöki, majd bor-szörcsöki, 1488-ban csigetei, 1489-ben pedig alásonyi előnévvel merül föl egy-egy ily nevű nemes család. (1340: Anjouk. okmt. IV. 31., 1437: Pannonh. főapáts. házi llt. L. M., 1438: U. o. L. N., 1444: U. o. XV. Ee., 1471: Muz. lltár, 1475: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LXIII. B., 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 572. 745., 1488: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LVII. Hhh., 1489: Dl. 19577.)
Csupor (monoszlai) cs. Birta Lovász-Patonát. (L. a városok közt.)
Czoda (szercseki, szörcsöki, bors-szörcsöki) cs. Zoda. (1440: Muz. llt., 1480: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53.4. 14., 1495: Körmendi llt. Himfyana, n. 642.) Czoda. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.) 1495-ben a magbanszakadt Bálint bor(s)-szörcsöki birtokát Esegvári Györgynek adta II. Ulászló király. (V. ö. 1288: Haz. okmt. VIII. 259.)
Dabosi (dobosi) pálosok. Zalavármegyéből. – L. a Csoltai cs. alatt.
Dádi cs. 1467-ben új-adományként igtatják őket, a dádi Szabókat és Gerencsieket (ha ugyan e név nem ferdített) Dád birtokába. (1438: Kismart. llt. 35. C. 43., 1467: Huny. kora. XI. 254. és Dl. 32725; 1478: Muz. llt. – L. Dád helység a. is.)
Dálkai cs. 1453-ban a lihérti Zarka családdal közösen bírják Himháza, Lihért, Aláson(y), Padár, Kék és Devecser helységeket. Ezenkívül 1454-ben Tanok(?) és Acsád, 1475-ben pedig Hathalom, Lak, Dálka, Ihász és Zimány helységekben földesurak. (1330: Anjouk. okmt. II. 497., 1373: Körmendi llt. Himfyana, n. 241., 1433: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LI. Bb., 1453. 1454. 1475: Muz. levéltár. – L. Dálka helység és a Laki cs. alatt is.)
Dancs (csöglyei) cs. Danch. (1483: Dl. 18805.)
Dancs (szerdahelyi) cs. L. a Derzs(-fi, szerdahelyi) cs. alatt.
Darabos (dereskei) cs. Vasmegyéből. – L. a Kanizsai cs. alatt.
Dávid (szent-)irály-szabadi) cs. Dauid. (1468: Haz. okmt. IV. 422.)
D(e)és (désházi) cs. – Dees. Másként Désházi. Imre 1470-ben a. megye alispánja. (1439. 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 440. 572., 1450. 1470: Muz. llt.)
D(e)ési cs. 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745., 1488: Pannonhalmi főapáts. házi llt. L. Eeee.
Dégi cs. 1465-ben László és neje Sávoly, Jár, Panagszegfölde és Kamond helységekben birtokos. (1465: Körmendi llt. Himfyana, n. 524., 1486: Dl. 19122.)
Dékán (nyárádi) cs. Dekan. (1489: Dl. 19577.)
Demesi prépost. Kabon 1412-ben földesur. (Dl. 9908.)
Deme (? acsádi) cs. Deme. (? 1477: Kisfaludy cs. llt.)
Démi cs. 1411: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XV. M., 1453: U. o. XXV. R., 1459: Dl. 15422; 1470: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 6.
Dengi (teveli) cs. Dengy. (1469: Muz. levéltár.)
Dere(c)skei cs. 1439-ben Bere és Padar részeihez, melyek a magvaszakadt Varangi Lászlótól voltak nálok zálogban, – tartanak jogot. 1452-ben Berét a veszprémi káptalannak adták el. (1347: Anjouk. okmt. V. 101., 1367: Haz. okmt. I. 254., 1433: Pannonhahni főapáts. házi llt. LI. Bb., 1439: Veszpr. kápt. házi llt. Cap. 16., 1452: U. o. Cap. 3., 1473: Dl. 26006.)
Derzs(-fi, szerdahelyi) cs. A Győr-nemből; Somogyvármegyéből. – 1425-ben szerdahelyi Csepel János fiai, Imre és Dancs, valamint a szerdahelyi Derzs bán fia György, a zseliczi apáttal szemben jogot formálnak Szék birtokához, mely ekkor a nevezett apát kezén volt. 1434-ben e birtokukat a pannonhalmi apátságnak (cserébe) adták. (1425: Dl. 11700; 1434: Pannonh. főapáts. házi llt. IV. O.)
De(z)ső (Dese, szent-király-szabadi) cs. Desce. (1446: Veszprémi kápt. házi Llt. Cap. 106) Desew. (1455: Dl. 14947.) Desew, Desee. (1474: Haz. okmt. V. 326.) Dese. (1468: U. o. IV. 421., 1473: Körmendi llt. Himfyana, n. 560., 1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Dienessi (podári) cs. Dyenessy. (1499: Dl. 20829.)
Dolosdi cs. 1422: Dl. 11288; 1436: Dl. 12932; 1480: Dl. 18431; 1483: Dl. 18770.
Domonkos fejérvári prépost. L. Fejérvári prépost és káptalan.
Dorongos cs. Dorongos. Kójai majd kajári előnévvel. (1478: KörmenDl. llt. Alm. III, lad. 3. n. 123.)
Dörögdi (Deregdi) cs. Zalavármegyéből. – Ugy látszik, Tót-Vázsonyban (vagy Hidegkuton) is voltak birtokai. 1497-ben (Derewgdy) Bernát alásonyi előnevet visel. Bálint 1456-ban, Simon 1473-ban, 1475-ben, 1478-ban és 1489-ben a megye alispánjai. (1456: Pannonhalmi főapáts. házi. llt. LXIV. J., 1473: U. o. LI. Nnn. és DL. 26006; 1475: Pannonh. főapáts. házi llt. LXIII. B., 1478: Körmendi llt. Himfyana, n. 588., 1483: Dl. 18826. 18827; 1489: U. o. LXIV. K., 1496: Dl.. 20465; 1497: Muz. llt.)
Écsi cs. L. Őcsi néven.
Egeraljai cs. 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.
Egyed (nagy-rédei) cs. Egyed. (1497: Dl. 20577.)
Egyedfi-miklósföldi (Egyedfi) cs. L. a Laki cs. alatt.
Egyházas-bedegei cs. 1424: Pannonh. főapáts. házi llt. XVI1. Mm.
Egyházas-gerzsenyi cs. 1492: Dl. 19798.
Egyházas-szalóki cs. L. Szalók helység a.
Egyházi (szent-király-szabadi) cs. Eghazy. (1455: Dl. 14947.)
Élesláb (segesvári, poroszlóföldi) cs. L. a Bokodi cs. a.
Erdődi cs. Erdewdy Tamás 1489-ben Mező-Szent-György földesura. – L. Bakocs Tamásnál is.
Erdősi (péterdi) cs. Erdewsy. Ewrdewsy. (1480: Dl. 18431; 1483: Dl. 18770. 18776.
Ereki cs. L. a Veszprémvölgyi apáczáknál.
Esegvári cs. Másként Segváriak, Csékutiak; főleg Esegvár urai. – A Lőrinte (Lőrente) nemzetségéből. – Pál 1437-ben, 1438-ban és 1439-ben a megye alispánja. 1470-ben János – csőkuti előnevet visel. 1473-ban Gecse és Bogdány helységben is vannak részeik; 1476-ban szabatosabban Nagy-Bogdányban. Az 1488. évi adólajstrom szerint György Tót-Vázsony, Billege (részben), Bánd (Veszprém mellett), Bogdány (1470-ben is), Boldé (részben), Csékut, Halimba és Leririte helységekben volt földesur. Birtokaitól 1434-ben 83, 1495-ben pedig 67 forint adó járt. (1349. 1367: Haz. okmt. IV. 171. 204., 1412: Dl. 9908; 1430–1437: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Ee., és U. o. L. K., 1432. 1436: Körmendi llt. Himfyana, n. 401. 424., 1473: U: o. n. 557., 1473: U. o. n. 560., 1476: U. o. n. 572., 1481: U. o. n. 604., 1493: U. o. Alm. V. lad. 7. n. 160., 1494–5: Engel, i. m. 27. 132. l. – L. Esegvár és Debrente vár, s a Laki, Czoda, rátoldi Gyulafi cs. alatt is. Idézve lásd Esegvár helység a. V. ö. Wertner dr. Magy. nemzetségek. II. 168.)
Eszényi (Eszény, osztári vagy esztári) cs. Fejérvármegyéből. – 1427-ben szerepel Georgius Ezzen de Oztar (Dl. 11930.); 1435-ben Georgius de Ezen (Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 7.); 1459-ben Thomas Ezeeny de Esthar (Dl. 15422.); 1483-ban «de Ezen in Oztar» család. (Dl. 18659.) Az 1488. évi adólajstrom szerint is az Eszényiek Osztár helység földesurai. (Dl. 28340.)
Fábián cs. János bírta az 1488. évi adólajstrom szerint Sul (Sur) helységet. (Dl. 28340.)
Fajszi cs. 1421-ben Fajsz és Hidegkut helységekben birtokos. 1508-ban Szent-Király-szabadján találunk ily nevű nemes családot. (1421: Haz. okmt. IV. 279., 1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Fajszi plébános. L. Faisz v. Fajsz m.-városnál.
Farkas (budai) cs. L. a Marczaliak a.
Farkas (moróczhelyi) cs. Gecsén voltak részei 1430-ban. (Pannonhalmi főapáts. házi llt. XL. IX. K.)
Farkas (csöglyei) cs. Farkas. (1483: Dl. 18805.)
Farkas (arácsi) cs. L. az Arácsi cs. a.
Farkas (hidegkuti, felső-hidegkuti) cs. Farkas. (1429: Kismart. llt. 35. B. 30. et NB. NB., 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535., 1497: Muz. llt.) L. a Szabó (csepeli) cs. alatt is.
Farkas (vámosi) cs. 1474: Haz. okmt. V. 325., 1483. 1499: Körmendi llt. Himfyana, n. 611. és 672., 1487: Dl. 19317. 19225; 1488: Dl. 19380.
Farkas cs. L. Mencsel(y) helység a. – Meglehet, e négy utolsó Farkas család egyike-másika (vagy tán mind a négy) azonos vagy egy eredetű.
Farkasdi cs. 1346: Haz. okmt. III. 155., 1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb., 1473: Dl. 26006.
Fejér (kis-berzsenyi) cs. Feyer. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745., 1483: Dl. 18826. 18827.)
Fejérvári(?) cs. L. a Bokodi cs. alatt.
Fejérvári (Boldogságos Szűzről nevezett) prépostság vagy káptalan. 1393-ban (és 1521-ben) a káptalané Kovácsi; 1426. óta (a prépostságé) Dég, 1449-ben a préposté Fok-Szabadi; az 1488. évi adólajstrom szerint pedig Domonkos fejérvári préposté (kétségkívül azonban a prépostságé) Kovácsi, (Fok-) Szabadi, Nána, Csatár (Oszlop m.), Zsemlér (részben); s ugyanekkor a «fejérvári préposté» Hodoska része; végül a káptatalané Vinyola és Dég. – Későbbi oklevelek szerint a káptalané 1489-ben az Oszlop melletti Csatár, 1507-ben pedig Vinyola helység. (1393: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 3., 1449: U. o. Cap. 6., 1488: Dl. 19418. 28340; 1489: Dl. 19526; 1507: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 13., 1521: U. o. Cap. 3. – V. ö. Fejérvármegyében.)
Fekete (Fekető, cseglei) cs. Fekethw. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Fekete (Fekető, kis-berzsenyi, nagy-berzsenyi) cs. Fekethew. (1483: Dl. 18826. 18827; 1488: Dl. 28340; 1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19. – V. ö. Berzseny helység a.)
Felpéczi cs. L. a czegei Vas cs. alatt.
Felsőtakácsi cs. 1437: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Pp., 1452: Dl. 14560; 1480: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Nn.
Fodor (vámosi) cs. Fodor. (1454: Dl. 14853; 1478: Körmendi llt. Himfyana, n. 589., 1483: U. o. n. 611.)
Forró (szent-király-szabadi) cs. Forro. (1468: Haz. okmt. IV. 421., 1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Gáborján (szent-király-szabadi) cs. Gaboryan. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Gacza (Gacsa, kis-alásonyi) cs. Gacza. (1483: Dl. 18805.) Gacha. (1489: Dl. 19577.)
Gálti (káltházi) cs. L. Káltházi néven.
Gannai cs. 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535.
Gán(y)i cs. L. Kovácsi helység a.
Garai cs. Pápa városának, s Pápa, Csesznek, Somlyó és Ugod váraknak és tartozékaiknak ura. – Ezenkívül az oklevelekben fölmerülő nyomok szerint 1408-ban és 1438-ban Fenyőtő, 1427-ben (Pápa-) Teszér, 1435-ben Nyögér, 1437-ben Olaszfalu, Szöcs, 1449-ben Kis-Ság helységekben és Lovász-Patona városban (l. ott) birtokos. (1427: Pannonh. főapáts. házi llt. L. T., 1435: U. o. LIII. Nnn., 1437: U. o. LVII. Bbb., LI. Kkkk., 138: U. o. L. O., 1449: U. o. XVII. Ee., 1450: Dl. 14424., 1473: Dl. 26006. – L. az illető váraknál és városoknál is, ezenkívül Tolnamegyében, Simontornya várnál, e vár veszprémmegyei tartozékaira nézve. V. ö. a Porvai pálosok a.)
Gáspár (szent-király-szabadjai) cs. Caspar. (1473: Körmendi llt. Himfyana, n. 560.)
Gebártházi (Gebártfalu-szalóki) cs. 1435-ben kapják új-adományul Gebártházát, más néven Gebártfalu-Szalókot. (1435: Hazai okmánytár I. 257., 1437: U. o. 273.)
Gecsei cs. 1392: Dl. 7773; 1493: Dl. 7846; 1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb., 1453: Dl. 14609; 1471: Muz. levéltár.
Gerencséri cs. 1309: Pannonh. főapáts. orsz. llt. 18. sz., 1319: Dl. l968; 1330: Anjouk. okmt. II. 497., 1450: Kismart. llt. 25. A. 28.
Gerencsi(?) cs. L. a Dádi cs. alatt.
Gergelyfi (mencseli) cs. Gergelfy. (1499: Körmendi llt. Himfyana, n. 672.)
Gergyeli (egyházas-bedegei) cs. 1488: Pannonh. főapáts. házi llt. L. Eeeee. – V. ö. 1343-hoz: Anjouk. o. IV. 372.
Gerzsenyi cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint Ihász helységben birtokos (1439: Körmendi llt. Himfyana, n. 440., 1472–3: Dl. 26006; 1488: Dl. 28340. – L. a farkasdi Bucsu cs. alatt is.)
Giczi cs. 1480-ban és 1483-ban péterdi előnévvel. Az 1488. évi adólajstrom szerint Gicz, Hathalom és Cseh helységekben földesurak. 1471-ben Mátyás király az elitélt Giczi Imrének itteni részeit, udvarnokának, Poki Ferencznek adta. (1299: Haz. okmt. VII. 289., 1359: Pannonh. főapáts. házi llt. XX. C., 1420: Dl. 10927; 1426: Muz. llt., 1453: Haz. okmt. IV. 375. 1471: Muz. levéltár., 1480: Dl. 18461; 1483: Dl. 18770. 18776; 1492: Pannonh. főapáts. házi llt. LIX. B.)
Goldi (szent-király-szabadi) cs. Goldy. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Gvat (takácsi) cs. Gwath. (1500: Pannonh. főapáts. házi llt. LIV. J.)
Gyemerői cs. Zalavármegyéből. – 1480-ban kapta új-adományul Alsó- Ajkát, másként Bándfalvát és Felső-Ajkát. (Dl. 18375.)
Gyenge (lőrintei) cs. Gyenge. (1440: Haz. okmt. II. 290.)
Gyimolti cs. 1346: Anjouk. okmt. IV. 621., 1375: Pannonh. főapáts. házi llt. XLII. L., 1433: U. o. LI. Bb., 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535., 1472–3: Dl. 26006.
Gyönki cs. 1438: Kismart. llt. 35. C. 43. (V. ö. Gyönk helység a.)
Györgyfi (csiglei) cs. Gyewrghfy. (1496: Dl. 20465.)
Györgyfi (szent-király-szabadi) cs. Gyewrgffy. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Győri püspök. 1466-ban Jenő, Tapoiczafő, Simonháza és Román, – az 1488. évi adólajstrom szerint (Dl. 28340.) Ság (Sikátor mellett), Kis-Jenő, Nagy-Jenő (város), Vaszar, Román, Debrés, Simaháza, Mezőszeg, Tapolczafő, Salamon és Vecse helységekben volt földesur. E megyéhez tartozó nemesjobbágyai a tapolczafői székhez (sedes iudiciaria) tartoztak. (Vaszar-ra nézve lásd 1332-ből: gr. Erdődy család galgóczi llt. 53. 1. 11.; 1433-ból és 1438-ból: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb. és XVII. Nn., 1466: Körmendi llt. Himfyana, n. 515. – L. Somlyó vár s Tapolczafő és Ság helység a. is.)
Gyulafi (rátoldi) cs. A Rátold-nemből. – 1412-ben bírja (Gyula) Pulát. 1437 előtt eladják faiszi részüket a faiszi Ányosoknak; 1437-ben pedig Kőalját a rátoldi prépostnak adományozzák. V. Lászlótól adományul nyerik 1453-ban Lőrinte részeit, melyeket, mint a magbanszakadt Malomközi Miklós birtokait ez időben Rozgonyi János tartott kezén; továbbá Kabtelke pusztát Kabbakonya másként Király-bakonya erdővel (mely ekkor az Esegvári Pál kezén volt) együtt. (1412: Dl. 9908; 1437: Haz. okmt. II. 265., 1416: Kismart. llt. 25. A. 16., 14553: U. o. 36. A. 24–25., 1466: Dl. 16397.)
Hagymás (berellői) cs. Hagmas. (1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 635.)
Hagymás (berekszói) cs. L. Debrente várnál.
Hagymási cs. 1382-ben Koromlyában bírt részeiket a csatkai pálosoknak adtát. (1424: Dl. 11556; 1456: Dl. 15044; 1482: Dl. 18647; 1483: Dl. 18770. 18776; 1467: Dl. 19225. – L. a Koromlyaiak a. is.)
Halápi cs. 1463-ban Bakony-Szent-Istvánban a Somodoriaknak részeket zálogosítottak el. (Múz. llt.)
Hamarczei (rédei) cs. András 1480-ban és 1483-ban kir. ember. (Dl. 18431. 18770. 18776.)
Hans (vámosi) cs. L. Janossa néven.
Hantai prépostság. 1277-ben kapta a három Bért, IV. László királytól. Később, jelesül 1330-ban Hanta(j) és Palaznok; 1367-ben a két Bér; 1358-ban Ászár és Kis-Hanta; az 1488. évi adólajstrom szerint pedig Hanta, Kis- és Nagy-Bér s a másik Hanta (Hamthe) helységekben birtokos. 1435-ben Hanta, Kis- és Nagy-Bér helységeket, a cseszneki várnagyok által hatalmasul elfoglalt Hantavég másként Vi(z)slás nevű részt Hanta határában s az ászári pusztát kir. új-adományul kapta. (1277: Fejér, V. 2. 447., 1304: Zalai. oklt. I. 123., 1330: Veszpr. kápt. házi llt. Cap. 11., 1357. 1358: U. o. Cap. 7., 1435: U. o., 1488: Dl. 28340. – V. ö. Hanta helység és Csesznek vár a.)
Han(y)i cs. Hanj. Bizonyára a Devecserrel határos, zalavármegyei Han (ma Hany) helységből. – Az 1488. évi adólajstrom szerint Devecser kis részét bírta. 1472-ben Antal a szörcsöki, 1476-ban a karakó-szörcsöki előnevet viseli. (1472–3: Dl. 26006; 1476: Körmendi. llt. Himfyana, n. 745., 1478: Dl. 18113.)
Hásságyi cs. L. a sz.-györgyi Vincze cs. alatt.
Hathalmi cs. 1455-ben az osztályos Bábonai (Komáromvármegyéből), Kovácsi (ugyanonnan) és Akai családokkal együtt pallos-jogot nyertek V. László királytól Hathalom, Lak, Dálka, Ihász és Aka helységekbeli birtokaikra. 1471-ben az elitélt Hathalmi László és Mihály birtokait Lak, Dálka és Ihász helységekben udvarnokának, Poki Ferencznek adta Mátyás király. (1405: Muz. llt., 1455: Pannonh. főapáts. házi llt. VI. Hh., 1471. 1475: Muz. levéltár., 1472–3: Dl. 26006; 1505: Tud. Tár. Uj folyam. VI. 63. l.)
Hédervári cs. A győrmegyei Gönyő várához bírta 1433. óta. Szent-Miklóst (1443-ban egy másiknak részeit is), s Aborgáta és Dobrony(a) részeit; 1438 óta s pl. 1443-ban is a tolnamegyei Ozorához (l. ott) Igart (részeit) és Tótfalut. 1482-ben Dobronyt, az 1488. évi adólajstrom szerint pedig Tót-falut és (Táp-)Szent-Miklóst találjuk birtokukban. (1433: Kismart. llt. repositorium. 44. fasc. G. n. 58., 1438: U. o. 35. 8. 35., 35. C, 43., 1443: U. o. 44. G. 60. és 35. B. 41., 1482: Lajtafal. llt. Dóczyana. Cap. 3. f. 1. n. L +, 1488: Dl. 28340.)
Heg(y)ei (Hetyei, hagymási) cs. De Hethee. (Előnév nélkül. 1429: Pannonh. főapáts. házi llt. XLVIII. XX.) Hegey. (1487: Dl. 19317. 19225.) Hihetőleg vasvármegyei eredetű, Veszprémvármegyében is birtokos nemes cs.
Hidegkuti cs. 1373: Körmendi llt. Himfyana, n. 241., XIV. sz. eleje: Muz. llt. – V. ö. Hidegkut helység a.
Himfi (debrentei) cs. A Szalók-nemből. Rokon a Hosszutótiakkal. (1322.) 1271-ben a Szalók-nembeliek (köztök Heim fia Heim és Ont fia Ont) osztoznak Szalókföldén. 1278-ban Heem «comes leporariferorum regis». 1330-ban Nempti-i Him fia, Him és testvérei (Pál és György) tördemiczi Fehér Páltól (a ki a Csák nembeli Móricztól és Csáktól, a Demeter bán fiaitól szerezte) megvásárolják Debrentét. 1351-ben kir. adományul nyerik Jákótelkét és Erdőóvóteleket, mint néptelen birtokokat, 1360-ban Gede-Ivánosházát majd Kis-Miskét, 1362-ben pedig Kamandot. De már 1353-ban osztozkodnak (Debrentén kívül) Tevel, Nempti vagyis Hejmháza (Himháza), Litér, Kajár és Sól(y) helységeken. 1434-ben Ordó, Poton(y) és Kedeháza helységekben levő birtokukat a Benedek fiai Pápai Györgynek zálogosítják el. 1464-ben hűtlenségük miatt Pápa helységet és Sárosdfő részeit is elvesztették. 1476-ban Himháza, Lihért, Hodoska (Podoska), Alásony, Podár, Sz.-István, Kis-Tevel helységekhez és Agyaglik részéhez formálnak igényt korompai Nehéz Péterrel és Györgygyel szemben, kik az Albert király halála után következett zavaros időkben e birtokukat hatalmasul elfoglalták. Utóbbiak azonban jogos tulajdonuknak állíták e birtokokat. 1480-ban a Hosszutóti Mihály attyai és baltafalvi részeit zálog czímen igénylik. Az 1488. évi adólajstrom szerint «Hymphy» Imre birtokában Becse részeit, Debrente és Jákó helységeket találjuk. (1271: Haz. okmt. I. 51., 1278: Haz. oklt. 80., 1322: Körmendi llt. Himfyana n. 40., 1330: U. o. n. 36., 1351: U. o. n. 120.. 1353: Anjouk. okmt. VI. 130., 1360: Körmendi llt. i. h. n. 163. és 164., 1362: U. o. n. 177., 1367: U. o. n. 202., 1373: U. o. n. 243., 1402: U. o. 745., 1434: Dl. 12588; 1464: Dl. 16078; 1475: Dl. 17751; 1476: Körmendi llt. i. h. n. 544. 745. és Muz. levéltár, 1480: Körmendi llt. i. h. n. 598., 1483: U. o. n. 610., 1492: U. o. n. 745., 1499: U. o. n. 671. V. ö. 1232. 1337: Haz. okmt. IV. 13. és I. 171., 1495: Dl. 20323. – A többire nézve lásd Debrente és Esegvár vár, Berény helység, a Hosszutótiak és Esegváriak a.)
Himházi (Hémházi) cs. Kétségkívül rokon a Himfiekkel. – 1427-ben Em(p)sedfölde vagy Dienesfölde nevű helységek részeihez tart jogot. 1439-ben a Lihértiekkel együtt Lihért, Alásony, Füzes másként Hodoska és Padár helységeket s Himháza és Kis-Tevel részeit új-adományul kapják. (1386: Körmendi llt. Himfyana, n. 346., 1387: U. o. n. 358., 1427: Muz. llt, 1439: Körmendi llt. i. h. n. 447. – V. ö. a. Zarka cs. alatt.)
Homokbedegei cs. 1424: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XVII. Mm.
Horvát (csepeli) cs. Horwath. (1477: Dl. 17963; 1^78: Dl. 18129.)
Horvát (etvesi, ötvösi) cs. Horwath. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Horvát (mislyenovityi, kamicsáczi) cs. Horwath. Másként Myslenowyth. – Márk 1495-ben a Kinizsi Pál özvegyének, Magyar Benignának férje. Ugyanez évben e megyei birtokaitól 34 forint adó járt. Ekkor kapta (nov. 29.) t. i. II. Ulászlótól, nejével, Benigna asszonynyal együtt, Vá(z)son(y)kő várát, tartozékaival, s Podár részeit. (1495: Dl. 20354., Zsélyi levéltár, Engel, i. h. 132. l., 1496: Dl. 20465. – V. ö. 1500: Acta post. Advoc. 85–15. és l. Vásonykő vár és a Budai káptalan alatt.)
Hosszutóti cs. Demeter 1434-ben, Ambrus 1440-ben a megye alispánja. – 1477-ben a debrentei Himfiekkel kiegyezvén, ezektől. kik immár kir. adomány és igtatás alapján (1475.) is megszerezték a Hosszutóti Mihály összes birtokait, e birtokokat visszakapták, s csak Merétét, s Recse és Gyepes felét adták zálogul a Himfieknek, melyeket ezek 1476-ban csakugyan a magokénak mondanak. 1480-ban azonban a Demeter és testvérei itteni birtokába, ú. m. Hosszutót, Üllőfalva, Szalók, Tema, Becse, Gyepes, Meréte és Bánd részeibe ismét beigtatták a debrentei Himfieket. szintén királyi adomány czímén. Ez alkalommal a beigtatásnak a Hosszutónak ellenmondtak. (1434: Pannonh. főapáts. házi llt. XLIX. Bb.. 1440: U. o. XV. Ee., 1473: Dl. 26006; 1475: DL. 17751; 1476: Körmendi llt. Himfyana. n. 570. 579. 745., 1477: Huny. kora. XII. 5., 1480: Dl. 18373. és Kcrmendi llt. Himfyana, n. 598.. 1516: Dl. 22851. – L. Debrente vár és a Himfiek a. is.)
Ikla(n)di cs. 1476: Körmendi Llt. Himfyana, n. 745. – V. ö. a Szőrcsöki cs. alatt.
Ilmári cs. 1453-ban Petrus Castellanus de Ilmar szerepel. (Kismart. llt. 36. A. 25.) Ugy látszik, az Ilmári családból származott, de tán Porkoláb nevet is viselt.
Imrefi (szerdahelyi) cs. L. a Derzs(-fi) cs. alatt.
Inotai cs. 1422: DL. 11288; 1455: Dl. 12944; 1460: Dl. 15431.
Ispán (bánkházi, asszonyfalvi) cs. 1454–5. táján Bodontelke pusztán földesur. 1486-ban bánkháza-i Ispán Matkó és bánkházai Bánki (Banky) Benedek Jutas részeit az Albert veszprémi püspök által Veszprém városában (a káptalani részben) alapított ispotály Bold. Szűz kápolnájának adták. Az 1488. évi adólajstrom szerint Ispán Matkó Kökeháza helységben is birtokos. – Aszszonyfalva (az előnévben) yyőrmegyei falu, a veszprémi határszélen. (1454–5: Győri tört. és rég. füz. I. 119. 120., 1486: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 8., 1488: Dl. 28340. – L. a czegei Vas cs. és Káltháza helység a.)
Istvánfi (miskei) cs. Isthwanfy. (1475: Veszprémi kápt. orsz. llt. A. 12.)
Iszkázi cs. (1329: Anjouk. okmt III. 559., 1411: Dl. 8525; 1412: Dl. 9990; 1433: Pannonhalmi főapáts. házi llt LI. Bb.. 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745. – L. a Bedegei cs. alatt is.)
Ivánka (Janka, vámosi) cs. Janka. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611.) Iwanka. (1497: U. o. n. 660. és 1499: U. o. Ányosiana, n. 23.)
Jacskod (mencseli) cs. Jachkod. (1453: Kismart. llt. 36. A. 25.)
Jankó (jutasi) cs. Janko. (1469: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 106.)
Jánosi cs. 1454: Marczaltői llt. L. 21. f. 4. n. 2303., 1473: Dl. 26006.
Janossa (szörcsöki) cs. Janossa. (1473: Dl. 26006.)
Janossa (vámosi) cs Hans. (1473: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 16.) Janossa. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611.)
Jári cs. 1430: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XLIX. Bbb.
Jásti apát. Az 1488. évi adólajstrom szerint Jáston (l. ott) földesur
Jásti cs. 1493: DL. 19960.
Jenői pálosok. L. Nagy-jenői pálosok.
(enyingi) cs. Jo. (1434: Kismart. llt. 45. F. 111., 1449: U. o. 113., 1469: U. o. 117., 1478: Körmendi llt. Alm. III. 1. 3. n. 123.)
Jolat (jári) cs. Másként: Barocz. Baracza sat. – L. e néven.
Jónás (szent-király-szabadi) cs. Jonas. (1478: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 123., 1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Jutasi cs. 1346: Anjouk. o. IV. 621., 1424: Dl. 11493; 1436: Dl. 12897.
Kaczor (laki) cs Vas- és Zalavármegyéből. – Az 1488. évi adólajstrom szerint Zsemlér részeit birta. (Dl. 28340. – L. a Pokiak a. is.)
Kajári cs. 1461-ben egy ízben faiszi előnévvel. (István.) Lukács és Gál ugyanez évben a megye alispánjai. (Kismart. llt. 45. H. 150–152. – V. ö. 1447: Haz. okmt. II. 295.)
Kakas (hidegkuti) cs. Kakas. (1437: Pannonh. főapáts. házi llt. Tihany. f. 17. n. 3.)
Káldi (jutasi) cs. Kaldy. (108: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Kálmán (szent-király-szabadi) cs. Kalman. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Kalmár (pápai) cs. Kalmar. (1499: Dl. 20829.)
Káltházi cs. Másként káltházi Kálti (Kalthy, Galthy), Káldházi, Kátházi sat. cs. – L. Ká(l)tháza helység a. V. ö. 1424: Dl. 11555; 1440: Dl. 13541: 1481: Muz. llt.) Meglehet, azonos a Bánki (bánkházi) avagy Bánkházi családdal.
Kamondi cs. 1473: Dl. 26006.
Kanizsai cs. 1394-ben Ászárt és Tót-Rédét már új-adományul kapják. 1454-ben Ászár és Réde – mint fejérvármegyei helységek – részeit dereskei Darabos Lászlónak zálogosították el. (1394: Dl. 8001; 1401: Sopronm. oklt. I. 542., 1454: Dl. 14819. – L. a Rozgonyiak és Somlyó vár a. is.)
Kántor (jutasi) cs. Kanthor. (1485: Veszprémi kápt. házi. llt. Cap. 8.)
Kápolnástakácsi cs. 1480: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LI. Nn.
Kapornoki benczés apátság. Zalavármegyéből. – 1354-ben Jutas vidékén van némi földbirtoka. (Anjouk. okmt. VI. 248.)
Kapucsi cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint «Kapwchy» Benedek (Két-tornyú-)Lak és Zserk (l. ott) helységekben földesur. (1430: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LI. Ff. – V. ö. a Csitvándi cs. a.)
Karakó-szörcsöki cs. 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 572., 1493: U. o. Alm. V. lad. 7. n. 160., 1495: U. o. Alm. II. lad. 9. n. 104.
Karmacsi cs. E zalamegyei családnak ugy látszik Veszprémvármegyében is voltak birtokai. Mert Sebestyén 1434-ben, 1436-ban, 1437-ben, 1438-ban és 1439-ben (Csékuti vagy Esegvári Pállal együtt) a megye alispánja. (1434: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XLIX. Bb., 1436: U. o. LII. B., 1437: U. o. L. K., 1438: U. o. XLII. P., 1439: Dl. 13460.)
Kassa (? ugodi) cs. Kassa. (1488: Pannonh. főapáts. házi llt. L. Eeeee.)
Kebártházi cs. L. Gebártházi néven.
Kencstartó István. Azaz: Szapolyai István. – L. a Szapolyai cs. alatt.
Kerekes cs. L. a Teleki cs. alatt.
Keresztes (vámosi) cs. Keresthes. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611.) Kerezthes. (1504: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 15.)
Kingesi (Kingösi) cs. 1421: Körmendi llt. Alm III. lad. 4. n. 31.
Kinizsi Pál. Birta Vá(z)son(y)kő és Soml(y)ó várakat (l. ott) tartozékaikkal. – 1484-ben Lihért nevű birtokának részeit szirmai Nagy István nevű nemes szolgájának adományozta. Az 1488. évi adólajstrom szerint Vázsony, Barnak, Csepel, Herend, Torna, Nagy-Berzseny, Felső-Kamond (kis részben), Kirta, Nagy-Szőllős, Lihért, Hodoska (részben), Nagy-Alásony és Doba helységek földesura. Ezenkívül Őcsön négy nemesi család szolgálta őt. 1494-ben e megyei jószágaira a forintos segélyből 531 forint esett, azonban együtt számítva a vásárhelyi és veszprémi apáczák birtokaival. (1484: Dl. 18990; 1488: Dl. 28340; Engel, i. m. 27. l.)
Király. Az 1488. évi adólajstrom szerint a Veszprém melletti Szent-István (részben), továbbá Patvására, Berénhida, Ősi (részben), Balatonfő- Kajár (részben), Faisz (részben), Vámos (részben), Szent-Gál, Németi, Horhi, Hagymás-Kér, Bársonyos, Lázi, Péterd (részben), Varsány, Keresztur, Czinikás (részben), Szent-Tamásfalva, Szék és Csolta helységekben földesur. – Ezenkívül azonban 1478-ban Sz.-Márton is az övé volt. (Dl. 18068. – V. ö. Somlyó váránál, a veszprémi püspöknél és pannonhalmi apátságnál.)
Királyné. Az 1488. évi adólajstrom szerint Igar (Simontornya m.) és Vám helységekben volt birtoka. (Dl. 28340. – V. ö. Tolnavármegyében, Simontornya várnál.)
Kis (karakó-szörcsöki) cs. Parvus. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Kis (kis-jenői) cs. Parvus. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.) A Kisjenői családtól megkülönböztetendő.
Kis (paczmáni) cs. Másként Paczmáni, Poczmáni. – Fejérvármegyéből. 1484-ben zálogban birta (az Ujlakiaktól ?) Csernyét, melyet aztán odább adott szintén zálogul Szapolyai Istvánnak. (Dl. 19007. – V. ö. az Ujlaki cs. alatt.)
Kis (salamoni) cs. Parvus. (1436: Pannonhalmi főapáts. házi llt. L. Ccccc.)
Kis (szent-király-szabadi) cs. Kys. (1508: Veszpr. kápt. házi llt. Cap. 14.)
Kisbéri cs. 1421: Dl. 11160.
Kisberzsenyi cs. 1473: Dl. 26006; 1483: Dl. 18827.
Kisdémi cs. 1362: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XLV. S., 1436: Pannonh. főapáts. házi llt. XLIX. P., 1461: Muz. llt., 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535., 1481: Muz. llt., 1492: Dl. 19798.
Kis-Dese (szent-király-szabadi) cs. Kys Dese. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.) A Dese vagy Dezső családtól megkülönböztetendő.
Kisgyimolti cs. 1424: Dl. 11555; 1438: Körmendi llt. Himfyana, n. 440.
Kisjenői cs. 1454: Marczaltői llt. L. 21. f. 4. n. 2303., 1475: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.
Kiskorontáli cs. 1430: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 108. – L. a Korontáli cs. alatt.
Kisvámosi cs. 1441-ben Kis- és Nagy-Vámos helységekben részeket adtak a veszprémi káptalannak. (1441–1455: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 15.)
Kohárics. 1373: Körmendi llt. Himfyana, n. 241., 1448: U. o. n. 480., 1482: Dl. 18592.
Kolos (némai) cs. 1372-ben vasi Zsidó László szántai Kolos Jakabot testvérévé fogadván, utóbbi 1386-ban kir. adományul kapta a magban szakadt László birtokait Csep, Dolosd és Varjad helységekben; majd ugyane czímen 1415-ben ismét Porvad pusztát, Csep, Dolosd, Varjad, Poczmán és Répcze helységeket. Később állandóan birta Lovász-Patona városát. (1372: Haz. okmt. III. 193., 1386: U. o. 240., 1415: Muz. llt., Dl. 10362; 1519–20: Dl. 23309. – L. Lovász-Patona város a. is, és v. ö. Dl. 13601.)
Koltai (gecsei) cs. Kolthay. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 610.)
Koma (kajári) cs. Koma. (1478: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3 n. 123.)
Koncz (csáklyai ?) cs. Conch, Konch, Koncz. (1478: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 123.)
Kont(-fi, jutasi) cs. Filius Conth. (1354: Anjouk. okmt. VI. 244.) Konth. (1424: Dl. 11493., 1438: Szombath. kápt. házi llt. Acta ep. veszpr. f. C. n. 45., 1454: Dl. 14853; 1458: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 8., 1474: Hazai okmt. V. 325.)
Kontra (miskei) cs. Kontra, Konthra. (1363: Haz. okmt. II. 110., 1366: Pannonhalmi főapáts. házi llt. IX. M., 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 544., 1489: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LI. G.)
Kopasz (csatári) cs. Copaz. (1491: DL. 19702.)
Koroml(y)ai cs. 1488-ban a Maki családbeliekkel együtt jogot tartanak Sur részeihez. Ugyanakkor a Hagymásiakkal Szögfölde fölött kiegyezvén, itteni részüket is (mint már előbb némely koromlyait) a csatkai pálosoknak adták. (1404: Dl. 8971; 1427: Dl. 11930; 1436: Dl. 12943; 1455: Dl. 12944; 1456: Dl. 15044; 1483: Dl. 18770. 18876; 1488: Dl. 19433. 19379. 19383. 19417. – L. a csatkai pálosok a. is.)
Korontáli cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint Homok-Bedege (részben) a Korontáli, ezenkívül Nagy-Korontál a Korontáli vagy Nagykorontáli, Kis-Korontál a Korontáli vagy Kiskorontáli családé. – 1439-ben és 1476-ban is emlegetik mindkét családot. (V. ö. 1342: Anjouk. okmt. IV. 251., 1439. 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 440, és 745., 1449. 1488: Pannonhalmi főapáts. házi llt. L. V., és U. o. L. Eeeee., 1473: Dl. 26006; 1489: U. o. L. Ccccc.)
Kovács (vámosi) cs. Kowach. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611.)
Kovácsi cs. Veszprémvármegyéből. (L. Kovácsi helység a. és v. ö. 1402: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LI. AA., 1409: U. o. LII. Q., 1473: Dl. 26006.)
Kovácsi cs. Komáromvármegyéből. – L. a Hathalmi cs. alatt.
Kozma (takácsi) cs. Kozma. (1480: Pannonhalmi főapáts. házi llt. L. G.)
Kökeházi cs. 1395: Haz. oklt. 325., 1436: Dl. 12931; 1480: Dl. 18431., 1483: Dl. 18770. 18776. – L. Kökeháza helység a. is.
Kővágóörsi cs. L. Örsi néven.
Kupi cs. 1436: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LVII. Xx.
Kurimai György. L. a Rozgonyiak a.
Kutosi cs. Kwthwsy. – Csajágon birtokos 1488-ban. (Dl. 28340.)
Lábatlani cs. L. a Rozgonyiak alatt.
Laki cs. A mai Kéttornyú-Lak helység értendő. 1489-ben (Laky) kökénházi előnévvel. – Ugy látszik rokon a Dálkaiakkal. 1436-ban földesurak Dálka és Zimány helységekben is. 1443-ban Esegvári Pállal együtt kapta János I. Ulászló királytól, a magvaszakadt mátéházi Vitéz István részeit Mátéháza helységben, és az Egyedfi-miklósföldi (Egyed-fi) Miklós szintén magva-szakadt nemes jószágát Egyedfi-Miklósfölde pusztán. (1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb., 1443. 1463. 1474: Muz. levéltár., 1489: Dl. 19526.)
Lászlófi (karakó-szercseki) cs. Lazloffy. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 17.)
Leányfalusi (Leányfalvi) cs. 1433: Pannonhalmi főapáts. házi. llt. XV. E., 1489: Dl. 19562; 1491: Zalai. oklt. II. 632.
Lehérti (Lihérti) cs. L. a Himházi és Zarka cs. alatt.
Lencsés (vámosi) cs. Lenchees. (1467: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 7.)
Lengyel (báráni) cs. Lengel. (1451: Kisfaludy cs. llt.) Vas- vagy veszprémvármegyei család.
Leveldi karthauziak. Már 1369-ben (és 1378-ban) Ó-Levelden és Uj-Levelden (1390-ben O(r)dó-Levelden), 1453-ban (és 1492-ben) Odvarnok pusztán, 1476-ban Nagy- és Ordó-Leveld s Ajka-Rennek, végül az 1488. évi adólajstrom szerint Gecse, Vanyola, Ajka-Rednek helységekben és a két Levelden földesurak. 1495-ben 52 1/2 forint adó járt e megyei birtokaiktól. (1369: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XLIX. Ggg., 1378: Fejér, IX. 5. 239., 1390: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LVI. D., 1391: Fejér, X. 8. 333., 1402: Pannonhalmi főapáts. házi llt. L. B., 1430: Dl. 12248; 1453: Pannonhalmi főapáts. házi llt. L. D., 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745., 1477: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LIX. G., 1492: U. o. L. A., 1488: Dl. 28340; 1495: Engel, i. h. 132. l. – V. ö. Leveld város a. is.)
Litéri cs. 1488-ban Litéren 14 forintot adóztak jobbágyai. 1493-ban Sólyföldön is földesur. (1455: Dl. 14947; 1472: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 107., 1488: Dl. 28340; 1493: Körmendi llt. Himfyana, n. 634.)
Loránt (karai) cs. L. a budai káptalan a.
Loránt(-fi, berzenczei) cs. L. Berzenczei néven.
Lovali (péterdi) cs. Lowaly dictus. (1471: Győri tört. és rég. füz. I. 123.) Ha ugyan ferdített névvel nincs dolgunk.
Lőkös (szent-király-szabadi) cs. Lewkws. (1455: Dl. 14947.) Lewkes. (1468: Haz. okmt. IV. 421.)
Lőrincze cs. Lewryncze. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.) Leurincze. (1496: Dl. 20465.) 1495-ben bárczai, 1496-ban pedig csiglei előnéven fordulnak elő ilynevű köznemesek. Ugy látszik, egyugyanaz a család értendő. Azonos lehet ezzel az 1476-ban fölmerülő «Lewrynczy» cs. is. (Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Lőrinczi cs. L. a Lőrincze cs. alatt.
Lőrintei (Lörentei) cs. A Lőrente-nemből. (1342: Anjouk. okmt. IV. 251., 1346: U. o. 621., 1439: Körmendi llt. Himfyana, n. 440., XV. század: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Ffff., 1473: Dl. 26006. – L. Lőrinte helység a. is. V. ö. Wertner, Magy. nemzetségek, II. 168.)
Lörintei egyház. L. a Csoltai cs. alatt.
Luka(-fi, karakó-szörcsöki) cs. Luka (dittus), majd: filius Luce. (1473: Dl. 26006; 1478: Dl. 18113.)
Lukacsa (vámosi) cs. Lwkacha. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611.)
Madaras (démi) cs. Madaras. (1474: Körmendi llt. Himfyana, n. 560.)
Magyar Balázs. L. Vá(z)son(y)kő várnál.
Magyar (récsei) cs. L. a Vá(z)sonyi pálosok a.
Maki cs. Komárommegyéből. – L. a csatkai pálosok és a Koromlyaiak a.
Malomközi cs. L. a Gyulafi (rátoldi) cs. alatt.
Malomsári cs. 1373: Körmendi llt. Himfyana, n. 241., 1382: Pannonh. főapáts. házi Llt. VI. Cc., 1434: Kismart. llt. 45. F. 1I1., 1469: Veszprémi kápt. orsz. llt. M. 200.
Marczali cs. Somogymegyéből. – 1449-ben Maros részeit budai Farkas Lászlónak, – 1459-ben Berzenczei (Lorántfi) Sandrinnénak és fiainak, 1461-ben pedig keményfalvi (enyingi) Török Ambrusnak zálogosíták el. Utóbbinak családja 1467-ben már saját birtokai közt sorolja föl. (1449: Dl. 14256; 1459: Dl. 15396; 1460: Körmendi llt. Majoratus. I. 29. 19., 1461: Dl. 15630; 1467: Körmendi llt. Misc. Németujvár. 2. 40. n. 48–19. – L. a veszprémi kápt. és v. ö. Ugod vár a. is.)
Marczaltői cs. A Gut-Keled-nemből. – Az 1488. évi adólajstrom szerint Marczaltő helységben földesur. (1346: Haz. okmt. III. 155., 1398: U. o. I. 290., 1430: Pannonh. főapáts. házi llt. XLIX. Bbb., 1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb., 1473: DL. 26006. – L. a szt-györgyi Vincze cs. alatt és Győrmegyében az Amade cs. alatt is. V. ö. Dr. Wertner, Magy. nemzets. II. 283.)
Marton (peréi) cs. Marthon. (1478: Dl. 17994.)
Mátés (szent-király-szabadi) cs. Mathes. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Meggyesi cs. Márk a megye alispánja 1473-ban. 1463-ban a magvaszakadt Miklós meggyesi részeit Unyani Miklós sümegi várnagynak adta a király. (1463: Körmendi llt. Unyomiana, n. 89., 1473: Pannonhalmi főapátság házi llt. LI. Nnn., 1478: Dl. 1843.)
Mencseli cs. 1402: Zsélyi llt., 1433: Pannonh. főapáts. házi llt. XV. E., 1489: Dl. 19546. – L. Zalavármegyében is.
Mérgesi cs. L. a Poki cs. a.
Mezőlaki cs. Vérrokon a mezőlaki Zámbókkal. (L. ott. – V. ö. 1473: Dl. 26006.)
Mihályfi (cseglei, csiglei) cs. Mihalfy. (1495: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 19.)
Mihályházi cs. L. Mihályháza helység a.
Mikefalvi cs. L. a mezőlaki Zámbó cs. alatt.
Miklóssa (ajkai) cs. Myklossa (1487: Pannonh. főapáts. házi llt. LII. Aa.)
Miklóssa (vámosi) cs. Myklossa. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611., 1487: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 15.)
Mirát (csépánházi) cs. Myrath. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Miskei cs. 1462-ben a Miskeiek némely miskei és noszlopi részeihez a Nagyvölgyiek tartottak jogot. Mihály 1456-ban a megye alispánja. (1346: Anjouk. okmt. IV. 614., 1439: Körmendi llt. Himfyana, n. 440:, 1456: Pannonh. főapáts, házi llt. LIV. J., 1462: Zalavári apáts. orsz. llt. 855. sz. – L. Miske helység a. is.)
Misl(y)enovity(i) cs. Másként Horvát. – L. e néven.
Mizsér (Misér, egyházas-gerzsenyi) cs. Miser. (1492: Dl. 19798.)
Monoszlai cs. Zalavármegyéből. – L. a Csoltai cs. alatt.
Monyarósi cs. 1439-ben kapja Jakab királynői al-étekfogó Herend részeit. (1439: Haz. okmt. II. 283.)
Móré prépost. Az 1488. évi adólajstrom szerint Rostás és Kinges (kisebb részben) helységekben birtokos. (Dl. 28340.)
Morócz (kajári) cs. Morocz. (1478: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 123.)
Morócz (mencseli) cs. Morocz. (1453: Kismart. llt. 36. A. 25.)
Morócz (szent-király-szabadi) cs. Morocz. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.) Tán ugyanegy az előbbivel?
Morocza (Móriczfi, Móricz, vámosi) cs. Filius Mauricii. (1464: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 16.) Morycz. (1473: U. o.) Morocza. (1483: Körmendi Llt. Himfyana, n. 611.) V. ö. különben a Vámosi cs. alatt, mert e néven is előfordul.
Moróczhidai (Móriczhidai) cs. L. a Battyániak a.
Mukas (dolosdi) cs. Mukas. (1422: Dl. 11288.)
Nádasdi cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint Felső-Nádasdon és Mihályházán, 1497-ben pedig Nádasd, Tema, Csobotháza helységekben és Csob pusztán birtokos. (1367: Haz. okmt. I. 255., 1458: Pannonh. főapáts. házi llt. L. Zzzz. 1471: Muz. llt., 1473: Dl. 26006; 1488: Dl. 28340; 1492: Pannonhalmi főapáts. házi llt. L. A., 1497: Dl. 20591.)
Nagy cs. Orbán 1488-ban Karakó-Szörcsökön birtokos. (Dl. 28344.)
Nagy (alásonyi) cs. Magnus. (1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535.)
Nagy (arácsi, szirmai) cs. L. Szirmai néven.
Nagy (csöglei) cs. Magnus. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Nagy (jutasi) cs. Magnus. (1435: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 8.)
Nagy (kajári) cs. Magnus. (147: Haz. okmt. II. 295.)
Nagy (miskei) cs. Magnus. (1480: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 14.)
Nagy (noszlopi) cs. Magnus. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 572.)
Nagy (szapári vagy szápári) cs. Magnus. (1488: Dl. 28340; 1491: Dl. 19702.) Imre az 1488. évi adólajstrom szerint Czapárt vagy Szapárt bírta. (Dl. 28340.)
Nagy (takácsi) cs. Nagh. (1500: Pannonh. főapáts. házi llt. LIV. J.)
Nagy (vámosi) cs. Nagh, Magnus. (1470: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 15., 1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611.)
Nagydémi cs. 1480: Pannonh. főapáts. házi llt. L. G.
Nagy-jenői pálosok. Tornán rétjök, földjök (1315. 1393.), Jenő határában szántóföldjeik (1321.), a Somlyón szőleik (1375., és később is) voltak. Ezenkívül Botfölde (Bodfölde) másként Videpfölde pusztát bírták 1398 óta, pl. 1478-ban is. (E pusztát Kinizsi Pál 1489-ben visszaadá nekik.) 1418-ban a Sárosdi nemesektől Filefölde nevű birtokot, 1466-ban pedig a Jánosiaktól Jánosi részeit kapták. (1398: gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 2. 22., továbbá Muz. llt. és Fejér. X. 2. 596., 1478: Dl. 18113; 1489: Dl. 19596. – A többire nézve: Vasm. rég. egyl. évi jelentése, 1878. VI. évf. Házy Alajos czikke.)
Nagykorontáli cs. L. a Korontáli cs. alatt.
Nagyvölgyi cs. L. a Miskei cs. alatt.
Nehéz (korompai, kolontári) cs. 1469-ben: Petrus Nehez de Koropar. (Muz. levéltár.) 1470-ben: Petrus Nehees de Kolonthaar. (Körmendi llt. Himfyana, n. 548.) 1476-ban: Petrus Nehez de Korompa. (Muz. llt.) 1470-ben Hodoskán is földesur. (L. a debrentei Himfi cs. alatt.)
Nemes (enyingi) cs. Nemes. – Előbb: marosi előnevet is viselt. (L. az Arácsiak a. – 1449. 1463: Kismart. llt. 45. F. 113. és 115., 1469: U. o. 116.)
Nemes (jutasi) cs. Nemes. – Péter szolgabíró 1482-ben. (1435: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 8., 1454: Dl. 14817; 1482: Dl. 18599.)
Nemes (nagy-rédei) cs. Nemes. (1493: Dl. 19960.)
Nemes (tengeldi) cs. Nemes. (1478: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 123.)
Nemes (veszprémi) cs. Nemes. – Veszprém városából. (1424: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 16., 1469: U. o. Cap. 106.)
Német (perecskei) cs. Németh. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Neszkenyei cs. 1492: Pannonh. főapáts. házi llt. LIX. B.
Noszlopi (Nosztopi) cs. 1480-ban: takácsi előnévvel. (1349: Haz. okmt. IV. 171., 1360: Pannonh. főapáts. házi llt. LV. X., 1423: U. o. L. S. 1480: U. o. L. G., 1487: U. o. LII. Aa. – L. Noszlop helység a. is.)
Novai cs. L. a Csatári cs. alatt.
Nyilas (veszprémi) cs. Nylas. (1424: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 16., 1435: U. o. Cap. 8., 1454: Dl. 14853; 1489: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 17., 1490: U. o.) Nyalas. (1474: Haz. okmt. V. 325.) 1484-ben Szőllős helységben bírt némely jószágát a veszprémi egyház alatt levő Bold. Szűz sirbolt (kripta) Sz.-Imre oltárának, – 1490-ben pedig Veszprém város Szent-Iván nevű városrészében levő birtokának részeit a veszprémi káptalannak adta.
Nyul (fajszi) cs. Nyul. (1438: Veszprémi kápt. orsz. llt. F. 114.)
Nyulas (szent-király-szabadi) cs. Nylas. (1455: Dl. 14947.) Nywdas. (1465: Haz. okmt. V. 275.) V. ö. a Veszprémi egyház Sz.-László oltára a.
Ó-budai káptalan. L. Budai káptalan.
Oroszi cs. 1439. 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 440. 745.
Ostfi (asszonyfalvi) cs. 1379-ben Vinárt (részeit) kapja I. Lajos királytól; 1409-ben Dálka helységben birtokos. (1379: Fejér. IX. 7. 616., 1409: Sopronm. oklt. I. 604. – L. Somlyó várnál is.)
Osztári cs. Tamás kir. ember 1438-ban. (Kismart. llt. 35. C. 43. – V. ö. Osztár helység a.)
Őcsi cs. Másként: Ecsi. (1372: Pannonh. főapáts. házi llt. XLII. K., 1480: Dl. 18431. – V. ö. Őcs helység a.)
Ördög (bősi) cs. L. Győr- és Pozsonyvármegyében az Amade cs. alatt. – V. ö. Marczaltő helységnél.
Örsi cs. Azaz: Kővágóörsi. – 1442-ben (Miske fia) Mátyás a veszprémvölgyi apáczáknak adja Szár-Berény és Bozsok részeit. (Dl. 8721. – V. ö. 1323. 1362. 1392: Zalai. oklt. I. 169. 635. és II. 257., 1875: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XLII. L., 1487: U. o. L1I. Aaa., s lásd az Örsiek és Battyániak alatt Veszprém- és Zalavármegyében, s a Csepeliek alatt Veszprémvármegyében.)
Örsi (Felső-Örsi) prépostság. Az 1488, évi adólajstrom szerint Faisz részeit birta. (L. a városok közt Faisz-nál. V. ö. Örs helység alatt Zalavármegyében.)
Öszt(ö)vér (csöglei) cs. Ewzthwer. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Ötvösi (Ötvesi) cs. 1438: Körmendi llt. Himfyana, n. 440., 1471: Muz. llt., 1480: Dl. 18373; 1484: Dl. 18990.
Pacsiházi (Pacsi) cs. 1465-ben Iszkáz szomszédja gyanánt «Pachy» János jelent meg. Családja kétségkívül ugyanegy a Pacsiházival. (1465: Dl. 789. pag. 48., 1473: Dl. 26006; 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Paczmáni (Poczmáni) cs. L. az Ujlaki cs. alatt.
Pálfi (vámosi) cs. Palfy. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611.)
Pálfalvi cs. 1483: Dl. 18827.
Palotai cs. Azaz Ujlakiak. Lásd e néven.
Pán (kajári, balatonfő-kajári) cs. Pan. – A XV. század végén Tamás, Balatonfő-Kajár helységben és a lelity(e)i pusztán birt némely részeit, a János veszprémi püspök által a veszprémi várban Sz.-János evang. tiszteletére emelt kápolnának adta. Ezenkívül 1488-ban Sár helységben volt birtoka. (1478: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 123., 1488: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XVII. AA., XV. század végén: Veszprémi kápt. házi llt. Doc. Episc. Misc. No. 13. – Lásd: Sár helység a. is.)
Pannonhalmi apátság. IV. Béla király (1234–1270.) Lázi, Vassány, Keresztur, Vennye, Szőllős, Sár (Malom-Sár) és Enyig birtokában erősíté meg. – Később: Tamási (1262. 1374.), Péterd (1262. 1488(?).), Gicz (cserében a Gicziektől, 1299. és 1306. óta), Lázi (1357.), Porva (1362.), Balatonfő- Kajár (1382.), Sár- vagy Malom-Sár (1382.), Bársonyos (1418–1517.), Bársonyos melletti Szőllős (1418.), Szék (cserében a Szerdahelyiektől, 1434 óta, 1487. 1492.), Szent-Márk-földe (1454.), Szent-Márton-földe (1479.) és Varsány (1497.) helységekben vagy pusztákon (részben vagy egészen) birtokos. Az 1488. évi adólajstrom a pannonhalmi apátságot e megyében mint birtokost nem említi; az oklevelekből apátsági birtokul ismert helységek nagy részének (Bársonyos, Lázi, Péterd(?), Varsány, Keresztur, Szék) ez időtájt a király a földesura, a mint hogy az apátságot (pl. 1479-ben) szintén udvari ember, Piber Benedek budai udvarbíró kormányozza. (1234–70: Árpádk. új okmt. II. 8–21. 1., 1244: Pannonhalmi főapáts. házi llt. VIII. E., 1262: Árpádk. új okmánytár. III. 21., 1306: Pannonhalmi főapáts. házi llt. V. S., 1307: U. o. Vi. R., 1357: Győri tört. és rég. füz. I. 20., 1362: Pannonhalmi főapáts. h. llt. ? S., 1382: U. o. VI. Gc., 1418: U. o. VI. P., 1434: U. o. IV. O., 1454: U. o. V. Y., 1479: Pannonhalmi főapáts. orsz. llt. 78. sz., 1487: Pannonh. főapáts, házi llt. X1.IX. Fff., 1492: U. o. L. A., 1494: U. o. XLVII. M., 1497: Dl. 20577; 1517: Pannonhalmi főapáts. házi llt. XLYI. B. – V. ö. a szerdahelyi Derzsfiek, a Király és l. Faisz m.-város a. is.)
Pápai cs. Az oklevelek szerint: Pápa vagyis Zsemlér (l. ott) és Odeska helységek földesura. Az 1488. évi adólajstrom azonban e helységekben e családot már nem ismeri. 1470-ig mindkét helység részei a Sitkeieknél voltak zálogban. – Ezenkívül 1437-ben (s már előbb szintén) Gyimolt helységben is birtokosok. (1373: Körmendi llt. Himfyana, n. 241., 1412: Muz. llt., 1434: Dl. 12588; 1436: Pannonhalmi főapáts. házi llt. L. Ccccc., 1437: Fejér. X. 7. 872., 1456: Pannonh. főapáts. házi llt. LXIV. J., 1458. 1464: Muz. levéltár., 1470: Dl. 17013; 1489: Pannonh. főapáts. házi llt. LXIV. K. – L. ugyane családnál Zalavármegyében, Veszprémvármegyében pedig a debrentei Himfiek a. is. V. ö. Dr. Wertner. Magy. nemzetségek. II. 264.)
Pata (péterdi) cs. Patha. (1480: Dl. 18431; 1483: Dl. 18770.)
Perecskei (Pereskei) cs. 1402: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LI. AA., 1429: U. o. XLVIII. XX., 1483: Dl. 18805.
Pete (csöglyei) cs. Pethe. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745., 1483: Dl. 18805.)
Péterdi cs. 1427: Dl. 11930; 1480: Dl. 18431; 1483: Dl. 18770. 18776. – L. Péterd helység a. is.
Péterfi (ajkai) cs. Peterfy. (1487: Pannonhalmi főapáts. házi llt. LII. Aa.)
Péterfi (alásonyi) cs. Petherty. (1496: Dl. 20465.)
Pető (csöglyei) cs. Pethew. (1483: Dl. 18805.)
Pireti cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint Üllőfalván földesur. (1473: Dl. 26006; 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745., 1488: Dl. 28340.)
Pityóka (sz.-király-szabadi) cs. Pythyoka. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Podári cs. 1439: Fejér. XI. 389. – L. Podár helység a. is.
Póka (salamoni) cs. Poka. (1462: Kisfaludy cs. llt.)
Poki cs. Győrvármegyéből. – Egyik tagja 1455-ben poki Bercsei (Berchey) nevet viselt. Az oklevelek szerint állandóan Iszkáz, az 1488. évi adólajstrom szerint Töttös-Iszkáz helységben földesurak, a vérrokon Mérgesi családdal együtt. 1458-ban e helységben némely részeket laki Kaczor Györgynek zálogosítottak el. (1455: Dl. 14914; 1458: Muz. levéltár., 1468: Dl. 16730; 1469: Dl. 16830; 1472: Huny. kora. XI. 485., 1490: Szepesi kápt. llt. Pesty Frigyes gyűjteményéből. – L. a Gicziek és Hathalmiak a. is. V. ö. Dl. 789.)
Polyák (rátolti) cs. Polyak. (1453: Kismart. llt. 36. A. 24.)
Polyáni cs. Polyáni János veszprémi kanonok 1486-ban élete tartamára részeket kapott Török Ambrustól Enyingen. (1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 535., 1486: Kismart. llt. 45. F. 119.)
Porcz (Porcs?, veszprémi) cs. Porch. (1424: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 16., 1430: U. o. Cap. 108., 1435: U. o. Cap. 8., 1444: U. o. Cap. 106., 1454: Dl. 14853.)
Porkoláb cs. Porkolab. – Az 1488. évi adólajstrom szerint ily nevű nemes Kápolnás-Iszkáz helységben birtokos. (Dl. 28340.)
Porkoláb (ilmári) cs. L. Ilmári néven.
Porkoláb (leányfalusi) cs. Porkolab. (1499: Dl. 10829.)
Porkoláb (szent-király-szabadi) cs. Porkolab. (1455: Dl. 14947; 1468: Haz. okmt. IV. 421.)
Porvai pálosok. 1441-ben az alapítóiktól, a Garaiaktól nyert birtokaik, ú. m. Ujfalu és Sur helységekre s a pápai malomra, királyi jóváhagyást kaptak I. Ulászló királytól. (1441: Dl. 13610; 1450: Dl. 14424.)
Pósa (szent-király-szabadi) cs. Posa. (1455: Dl. 14947; 1467: Dl. 24556; 1468: Haz. okmt. IV. 421., 1508: Veszprémi kápt. házi Llt. Cap. 14.) Poosa. (1467: U. o. Cap. 7.)
Potyondi (takácsi) cs. Pothondi, Pothyondj. (1480: Pannonh. főapáts. házi llt. L. G., 1500: U. o. LIV. J.)
Puha (szent-király-szabadi) cs. Pwha. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Rácz (szent-király-szabadi) cs. Racz. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Rátolti prépostság. Az 1488. évi adólajstrom szerint Csöl helységben birtokos. (Dl. 28340. – L. Rátolt helység és a rátoldi Gyulafiak a. is.)
Récsei cs. L. a Vásonyi pálosok a.
Rédei cs. 1439: Dl. 13306.
Répási cs. 1426-ban Répás, Nagy-Dém és az ismeretlen (zala- vagy veszprémvármegyei ?) «Chygfelde» helységekben földesur. (1353: Pannonh. főapáts. házi llt. LX. Ff., 1373: U. o. XXV. C., 1426: Muz. llt., 1430: U. o. XL1X. Bbb., 1473: Dl. 26006. – L. a Csajági cs. alatt, v. ö. Répás helység és Zalavármegyében a Répás cs. alatt.)
Rozgonyi cs. Birta időnként Esegvárát (l. ott tartozékaival, s a fejérvármegyei Csókakő várához a két Sárkányt, Teést és Dudart, a Sárkányhoz tartozó pusztákkal. 1435-ben Rozgonyi Istvánné, a híres Szentgyörgyi Czeczilia s utána 1436-ban férje kapta kir. adományul Kustyán pusztát. 1439-ben az Ujlakiakkal szemben jogot tartanak Ős, (Sztemér) és a két Teés helység birtokához. 1440-ben zálog czímen Sz.-Miklós birtokába jutnak be. 1447-ben (János) Dudar részeit Kurimai Györgynek zálogosítá el. 1458-ban (s 1471-ben) Ászárt és Tót-Rédét, melyeket a Kanizsaiaktól 1456-ban vettek zálogba s melyek eddig Ujlaki Miklósnál voltak tőlök ugyancsak zálogban, a Lábatlaniaknak zálogosították el. Ugyane helységeket 1459-ben új-adományul kapják. 1488-ban az adólajstrom szerint István csupán Sárkány helységben földesur. (1435: Dl. 12684; 1436: Dl. 12895; 1439: Dl. 13460; 1440–46: Dl. 13541. 13900; 1446: Kismart. llt. 25. A. 16., 1447: Dl. 14130; 1450: Kismart. llt. 25. A. 28., 1456: Dl. 15055; 1458: Dl. 15234. 15238; 1459: Dl. 15421; 1459: Dl. 15422. 15394; 1471: Dl. 17259. – L. az Ujlaki cs., Somlyó vára, a rátolti Gyulafi cs. alatt. V. ö. Fejérvármegyében, Csókakővár alatt.)
Rumi cs. Vasvármegyéből. – 1478-ban Pere(c)skén birtokos. (gr. Erdődy cs. galgóczi llt. 53. 4. 5.)
Sáfár (bándi) cs. Saffar. (1438: Körmendi llt. Himfyana, n. 440.)
Sal cs. Sal. – Az 1488. évi adólajstrom szerint Gergyeli helységben földesur. (Dl. 28340.)
Sári cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint Sár és Balatonfő-Kajár, (Szent-Király-szabadja) és Bercsháza (részben) földesura. 1483-ban vámosi előnéven merül föl ily nevű (Sary) nemes család. (1424: Dl. 11493; 1469: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 106., 1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611., 1488: Dl. 28340.)
Sárkányi cs. 1453: Dl. 14621.
Sárosd (ugi) cs. Sarosd. (1489: Pannonh. főapáts, házi llt. LI. Fff.) Hihetőleg Sárosdi-nak értendő. (L. Zalavármegyében.)
Sas (csiglei) cs. Sas. (1496: Dl. 20465.)
Sávolyi cs. 1439: Körmendi llt. Himfyana, n. 440., 1484: Dl. 18990.
Sebestyén (Sebastyén, gerzsenyi) cs. Sebastyen. (1500: Pannonh. főapáts. házi llt. LIV. J.)
Segesvári cs. L. a Bokodi cs. a.
Segvári cs. L. Esegvári néven.
Seregél (iszkázi) cs. Seregel. (1465: Dl. 789. pag. 48.)
Simonházi cs. A győri püspök praedialis nemese. (1481: Huny. kora. XII. 181.)
Sitkei cs. Vasvármegyéből. – 1324-ben, 1427-ben és az 1488. évi adólajstrom szerint Vináron földesur. 1343-ban megszerzi Gabriánföldét. (1314: Haz. okmt. II. 35., 1343: Anjouk. okmt. IV. 372. – 1427: felső-büki Nagy cs. llt., 1488: Dl. 28340. – L. a Pápai cs. alatt is. V. ö. 1326: Haz. okmt. III. 85.)
Soldos (kovácsi) cs. Soldos. (1495: Dl. 20258.)
Somi cs. L. a sz.-györgyi Vincze cs. alatt.
Somodori cs. L. a Halápiak alatt.
Somogyi (endrédi) cs. 1500: Pannonh. főapáts. házi llt. XV. Gg. – V. ö. a sz.-györgyi Vincze cs. alatt.
Somvirági (Somorági) cs. L. a hasonló nevű helység a.
Suri cs. 1436: Dl. 12931.
Sükösd (korontáli) cs. Sykwsd. (1430: Pannonh. főapáts, házi llt. LI. Ee.)
Szabadi cs. A Szentkirályszabadi családdal egyszerre tűnik föl. (1474: Körmendi. llt. Himfyana, n. 560.)
Szabó (csepeli) cs. 1458-ban Csepel részeit hidegkuti Farkas Miklósnak zálogosítá el. (Dl. 15241. – V. ö. 1476: Dl. 17767.)
Szabó (dédi) cs. 1478: Muz. levéltár. – L. a Dádiak a. is.
Szabó (jutasi) cs. Sartor. (1489: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 17.)
Szakács (jutasi) cs. Zakach. (1485: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 8.)
Szakál (szent-király-szabadi) cs. Zakal. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Szalmavári cs. 1439: Körmendi llt. Himfyana, n. 440.
Szalóki cs. Dobrony határosai közt. (1454: Marczaltői llt. L. 21. f. 4. n. 2303., 1483: Dl. 18805; 1489: Dl. 19577. – V. ö. 1340: Anjouk. okmt. IV. 61., 1373: Pannonh. főapáts. házi llt. XXV. C.)
Szapári (Szápári) cs. Péter 1452-ben megyei szolgabiró. (1452: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 3., 1455: Dl. 12944; 1483: Dl. 18770. 18776; 1487: Dl. 19225. – V. ö. Turul. 1888. 31. és 81. l.)
Szapolyai cs. Csesznek, Pápa, Ugod és Somlyó várak s Pápa város és tartozékaik földesura. Az 1488. évi adólajstrom szerint Szapolyai István Vámhegy és Oszlop, – «Kenchthartho» István pedig (a ki alatt szintén ugyanőt kell értenünk) Csetény, Teszér (azaz Álcs-Teszér), Nyék, Szombathely, Berzse, Nagy-Réde, Sikátor, Nyárág, Petend, Borsos-Győr, Nagy-Borsos-Győr, Dálka (részben), Pápa, Királyfölde, Nyögér, Fenyőfő-Teszér, (Bakony-) Ság, Girolt, Kegyeri, Sz.-László, Fenyőfő, Szücs, Olaszfalu, Béb, Igar (Nóráp m.), Nóráp, Kup, Noszlop helységekben birtokos. 1494-ben 657, 1495-ben pedig 802 forintot vetettek ki e megyei birtokaira. (1473: Dl. 26006; 1488: Dl. 28340; 1494–5: Engel, i. h. 26. és 131. l. – L. a paczmáni Kis cs. alatt is.)
Szécsényi cs. L. a Battyániak a.
Szécsi cs. Oklevelek és az 1488. évi adólajstrom szerint is Szalók (Pápától dny.) és Tamási helységekben földesur. (1471: Körmendi llt. Alm. I. lad. 1. n. 7. és 1499: U. o. Alm. II. lad. 5. n. 43., 1488: i. h. – L. Somlyó és Csesznek várak a. is.)
Szentgáli cs. 1483-ban és 1499-ben Vámoson lakott ily nevű (Zenthgaly) nemes család. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611., 1499: U. o. n. 672. és Ányosiana, n. 23.
Szentgirolti (Szent-gróti) cs. Zalavármegyéből. – L. Debrente vár a.
Szentistváni cs. 1351: Anjouk. okmt. V. 494., 1427: Muz. llt., 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. b35., 1488: Dl. 28340.
Szentiváni cs. 1461-ben Vanyala puszta birtokába igtatják. Az 1488. évi adólajstrom szerint Szent-Iván és Perecske helységekben földesur. Perecskei birtokát 1489-ben is említik. (1340: Anjouk. okmt. IV. 59., 1375: Pannonh. főapáts. házi llt. XLII. L., 1430: U. o. XLIX. Bbb., 1461: Muz. levéltár., 1480: U. o. L. G., 1487: U. o. LII. Aaa.)
Szentkirályszabadi cs. Ugy látszik, azonos ezzel az 1508-ban fölmerülő Zenthkiraly cs. (1454: Dl. 14853; 1474: Körmendi llt. Himfyana, n. 560., 1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14. – L. Szent-Király-Szabadja helység és a Vámosi cs. alatt is.)
Szentmártoni (szörcsöki) cs. L. Szörcsőki néven.
Szercseki cs: L. Szörcsöki alakban.
Szerdahelyi cs. L. a Derzs(-fi, szerdahelyi) cs. alatt.
Szerecsenyi cs. Győrvármegyéből. – L. a czegei Vas cs. alatt.
Szilasi cs. 1438: Kismart. llt. 35. C. 43.
Szirmai (arácsi) cs. Zyrmay. Zalavármegyéből. – 1497-ben Lihérten vannak részei; 1499-ben István Magnus de Arach alias de Zyrma nevet visel. (1497: Dl. 20543; 1499: Dl. 20829. – V. ö. Kinizsi Pálnál.)
Szolgabiró (csöglyei) cs. Zolgabyro. (1483: Dl. 18805.)
Szőke (meggyesi) cs. Zeke. (1474: Körmendi llt. Himfyana, n. 560.)
Szörcsöki cs. Másként Szercseki; 1440-ben: Szercseki, vagyis IklaDl. Utóbbi évben Kis-Szercseken is földesur. 1473-ban Szentmártoni másként Szörcsöki Miklós szerepel. (1439: Körmendi llt. Himfyana, n. 440., 1440: Muz. llt., 1473: Dl. 26006; 1483: Dl. 18826.)
Takácsi cs. 1330: Anjouk. okmt. II. 496., 1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb., 1436: U. o. L. F., 1461. 1471: Muz. levéltár., 1480: Pannonh. főapáts. házi llt. L. G.
Tamási cs. Iszgirib vagy Iszgrin helységet birta. (L. ott.)
Tapászi (kajári) cs. Tapazy. (1447: Haz. okmt. II. 295.)
Tari (jutasi, tófői) cs. 1487: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 11.
Tatai (szent-király-szabadi) cs. Tathay. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Tegyei cs. 1473: Dl. 26606; 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 572., 1488: Pannonh. főapáts. házi llt. LVII. Hhh. – L. a Bokodi cs. a.
Teleki cs. 1453-ban e család itteni birtokát Kerekes Pál tatai várnagy kapta kir. adományul. 1455-ben azonban a család egy másik tagja még királyi ember. (1453: Dl. 14617; 1455: Dl. 12944.)
Tengerdi (Tengeldi) cs. L. Tengerd helység és a Tengerdi cs. alatt, Fejérvármegyében.
Terjék (vámosi) cs. Theryek. (1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 611.)
Terjék (vildi) cs. Theryek. (1483: Dl. 18805.)
Teveli (takácsi) cs. Thewely. (1433: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Bb. – V. ö. az Adászteveli cs. alatt.)
Tihanyi apátság. (A legrégibb, mint látszik, későbben megváltozott birtok-állapotokat mellőzöm.) 1266-ban IV. Kelemen pápa Tósok, Berénd és a két Szőllős (t. i. Vásárhely és Veszprém m.) birtokában erősíté meg. Később, jelesül 1353-ban Urkuta helységet vagy földet, 1358-ban Gelemért és a három Szőllőst, 1360-ban Szőllőst és Gelimért sorolják föl birtokában. 1436-ban a lakatlan szőllősi puszta birtokába igtatják vissza, Nagy-Szőllős és Vásárhely vidékén. 1477-ben s az 1488. évi adólajstrom szerint Tósok helységben földesur. (1093: Árp. új okmt. VI. 66., 1211: U. o. I. 112., 1266: U. o. III. 144., 1353. 1358: Pannonh. főapáts. házi llt. Tihany, f. 1. n. 16. és 17. A., 1360: U. o. f. 5 n. 3., 1436: U. o. f. 17. n. 3., 1477: Körmendi llt. Himfyana, n. 581., 1488: Dl. 28340.)
Tokházi (Tokfalvi) cs. L. Tokháza helység a.
Tőgyes (csöglyei, csiglyei) cs. Thewgyes. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.) Thywgyes. (1483: Dl. 18805.) Thyges. (1495: gr: Erdődy cs. galgóczi llt 53. 4. 19:)
Török (csibafalvi) cs. Thewrek. (1483: Dl. 18827.)
Török (enyingi, keményfalvi) cs. Thewrek. Thewrewk. – Előbb Enyingiek. (V. ö. Somogyvármegyében.) Földesurak Enyingen (és a hozzá tartozó Pata pusztán), a 60-as években több más nemesi családdal együtt, melyeknek birtokait azonban Ambrus – ugy látszik – egymásután megszerezte. 1477-ben Pata pusztát a Battyáni Boldizsár birtokába (eddig zálogban volt nála) visszabocsátotta. Az 1489. évi adólajstrom szerint Enying már egyedül a Török Ambrusé, ki 1462-ben a király udvarnoka, s testvérével, Péterrel együtt 1466-ban minden birtokára nézve kegyelmet kap a királytól. (Idéz. Enying helység a.) 1495-ben 24 forint adó járt e megyei birtokától. (Engel, i. m. 131. 1. V. ö. 1477-hez: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 122. – L. a Marczali, Ajkai és Polyáni cs. s Pápa város a.)
Török (karakó-szörcsöki) cs. Thewrek. (1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745.)
Török (kereszturi) cs. Thewrek. (1483: Dl. 18827.)
Török (tapolczafői) cs. Therek. Thewrek. (1473: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Nnn., 1477: Huny. kora. XII. 8., 1483: Körmendi llt. Himfyana, n. 610.)
Trombitás (kis-bogdányi) cs. Trombythas, Thrombitas. Tromby. (! 1476: Körmendi llt. Himfyana, 572., 678. 745., 1488: Dl. 28340. – V. ö. Bogdány helység a.)
Ugi cs. 1470: Muz. levéltár., 1489: Pannonh. főapáts. házi llt. LI. Fff. – Az 1488. évi adólajstrom szerint Devecser kis részét az «Wg» cs. birta. (Dl. 28340. V. ö. a Bakos cs. a.)
Ujlaki cs. Palota váráról, melynek szintén ura, az oklevelek legtöbbször Palotai, avagy palotai Bánfi (filius Bani) néven nevezik Miklóst, különösen a 30-as és 40-es években. E nyomok szerint Dudar (zálogban a Rozgonyiaktól 1447-ben), Tinnye, Pét, Szenil és Kinges helységekben volt birtokos. Ezenkívül azonban 1465-ben Esegvár, Palota, Bátorkő és Eskő vagy Őskő váraknak is ő az ura. 1486 előtt tenyői (tinnyei) és szalóki részeik paczmáni Kis Tamásnál voltak zálogban. Az 1488. évi adólajstrom szerint Lőrincz herczeg Kinges (részben), Billege (részben), Ős, Pét, Palota, Csősz, Tés, Inota (részben), Csernye, Dolosd, Dudar, Pere és Millar helységekben földesur. 1494-ben 183, 1495-ben pedig 169 forintnyi adót vetettek ki e megyei birtokaira. (1436: Pannonh. főapáts. házi llt. LVI. Oo. és U. o. LVII. Xg. 1439: Dl. 13460; 1440: Pannonh. főapáts. házi llt. XV. Ee., 1447: Dl. 4099; 1465: Körmendi llt. Alm. I. lad. 1. n. 5. és 6., Dl. 16258; 1477: Dl. 17994; 1484: Dl. 19007: 1486: Dl. 19113; 1488: Dl. 28340; 1494–5: Engel, i. m. 26. és 132. l. – L. a Rozgonyiak a. is. V. ö. 1519: Dl. 23263.)
Unoka (vámosi) cs. Wnoka. (1465: Veszprémi kápt. házi llt. Doc. Episc. Misc. n. 59.)
Unyani cs. Miklós (Vasvármegyéből) kapja 1442-ben I. Ulászló királytól Csoltát, melyet 1451-ben, bekövetkező halála esetére, nőtestvérének gyermekére, Bik(k)i Dávidra hagyott. (Körmendi llt. Alm. V. lad. 7. n. 145., 1451–7: U. o. lad. 5. n. 41. – V. ö. a Meggyesi cs. és Vasvármegyében az Unyani cs. alatt.)
Ur (csöglyei) cs. Wr. (1483: Dl. 18805.)
Uzsali cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint: Egyházas-Bedege és HomokBedege (részben) e családé. (1470. 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 535. és 745., 1480: Dl. 18373; 1488: Dl. 28344; 1495: Dl. 20323.)
Vámosi cs. 1393-ban a Szentkirályszabadiaktól Faisz helységben kaptak részeket. (1388: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 116., 1393: Fejér. X. 8. 363., 1424: Dl. 11493; 1429: Kismart. llt. 35. B. 30. et NB. NB., 1437: Pannonh. főapáts. házi llt. Tihany, f. 17. n. 3., 1455: Dl. 12944; 1483: Dl. 18770. 18776. – V. ö. a vámosi Morocza cs. alatt.)
Váradi püspök. Csolt helységet birta. (L. ott.)
Várangi cs. L. a Dere(c)skei cs. alatt.
Varga (simonházi) cs. Warga. (1481: Huny. kora. XII. 181.) A győri püspök praedialis nemesei.
Varjasi cs. 1439., 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 440. és 745., 1470: Muz. levéltár. – L. Varjas helység a. is.
Várkonyi cs. L. az Amade cs. a. Győr- és Pozsonyvármegyében.
Vas cs. L. a sz.-györgyi Vincze cs. alatt.
Vas (czegei) cs. Dobokavármegyéből. – 1451-ben a Szerecsenyiek után bírt csői és szerecsenyi részöket, valamint a győrvármegyei Borbát s a győrés veszprémvármegyei Bodontelkét asszonyfalvi Ispán Péternek és Felpéczi Domonkosnak adták. (Haz. okmt. IV. 364. és V. 248.)
Vásárhelyi apáczák. Vásárhely (Apácza-Vásárhely) városon (l. ott) kívül, 1212-ben Csősz (később is), 1270-ben és 1331-ben Iszkáz (nemes jobbágyokkal), 1363-ban Szántó, Lovas, Sz.-Márton (vagy Sz.-Mártonfölde, 1409-ben is) és Szőllős (1367-ben: Kis-Szőllős) helységekben földesurak. Ugyancsak 1367-ben Sz.-Márton, Szántó, Bogdány és Lovas nevű birtokaikat egyetlen határtót körülzároltnak mondják. E határ az Apácza-Somlyó hegyénél kezdődvén, Odvarnok-Szőllős, Duba, Nagy-Szörcsök, Sárosd, Mizsér, Jenő, Han, Meggyes, és Devecser helységek s az Apácza-vásár-hegye mellett vonult el. 1411-ben Töttös-Iszkáz felét ítéletileg kapják. Az 1488. évi adólajstrom szerint Mindszent-Iszkáz, Kis-Szőllős, Csősz helységekben és Vásárhely városban volt birtokuk. (1212–1411: Dl. 8526; 1331: Anjouk. okmt. II. 537., 1409: Dl. 11017; 1412: Dl. 9990; 1367–1450–1522: Dl. 24331; 1372: Dl. 6013; 1488: Dl. 28340. V. ö. Kinizsi Pál birt.)
Vassányi (Varsányi) cs. Földesur az 1488. évi adólajstrom szerint Csajágon és Sávolyon. (Dl. 28340. – V. ö. 1484: Dl. 18990.)
Váti cs. 1465–6: Dl. 16251; 1478: Dl. 26006; 1483: Dl. 18805. – L. Vát helység a. is.
Vá(z)sonyi pálosok. Alapításukkor mintegy 20 hold földet, a Bakonyban kaszálót, rétet és egy kőből épített halastavat nyertek Vásonykő vár uradalmában; 1495-ben pedig a récsei Magyar és Récsei családok tagjaitól Csepel helységben kaptak részeket. (1483–92: Dl. 18879; 1495: Dl. 20370. – L. Vázsony helység a. és v. ö. Rupp, i. m. I. 1. 345.)
Vecsei cs. Berellőn is birtokos. (1476–80: Turul. 1889. 83. 84. l.)
Vég (csöglyei) cs. Weg. (1483: Dl. 18805.)
Velegi (szent-király-szabadi) cs. Welegy. (1508: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 14.)
Veres (szörcsöki) cs. Weres. (1483: Dl. 18826. 18827.)
Veszprém vári Evangelista Szent-János kápolna. L. a balatonfő-kajári Pán cs. alatt.
Veszprémi cs. Szent-Miklós-szege város-részben lakó (Veszprém városi) nemes cs. (1412: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 16., 1430: U. o. Cap. 108., 1435: U. o. Cap. 8., 1446: U. o. Cap. 106.)
Veszprémi domonkos-apáczák. L. Veszprém városnál.
Veszprémi domonkosok. Az 1488. évi adólajstrom szerint Czinikásban voltak részeik. (Dl. 28340. – V. ö. Veszprém városnál.) Az 1494. évi adóösszeírás a kereki domonkosokat is említi, 12 forint adóval. (Engel, i. h. 132. l.) Tán a veszprémi domonkosok értendők?
Veszprémi egyház alatti Bold. Szűz sírbolt Szent-Imre oltára. Lásd a veszprémi Nyilas cs. alatt.
Veszprémi egyház Sz.-László-oltára. 1465-ben Vámos részeit kapta a szentkirályszabadi Nyulas családtól. (Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 15.)
Veszprémi ispotály kápolnája. L. az Ispán cs. alatt.
Veszprémi Keresztelő Sz.-János-egyház Bold. Szűz kápolnája. Veszprém városban és Szent-király-szabadján igényelt némely részeket 1464-ben. (Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 16.)
Veszprémi káptalan. Veszprém várának és városának részeit birta. (L. ezek a.) Állítólag 1082-ben I. László király Jutas (Jutos), Mester, End(e)réd, Faisz, Szent-Király-szabadja, Őrs(i), Berény, Bercsén(y), P(e)remarton, Káloz(di), Tuzok, Betereg másként Sóly, Bozsok, Feketefalu (később hihetőleg nevet cserélt), Maros, Kesző vagy Keszi (Pap-Keszi), Barlag, Tót-Vázsony, Szőllős, Litér, Ősi (Őse), Pét, Dolosd, Bét(?), Ős (Es) és Leán helységek birtokában erősíté meg. Később időnként birtokos Bilga, Bilge, Billege (II. Endre kora, 1267. 1488. 1512.), Faisz (1265. 1275. 1323.), Szőllős (Veszprém mellett, 1270. 1337.), Vámos (1275. 1323. 1442. 1465.), Nagy-Vámos (1441. 1455.), Kesző vagy Keszi, Pap-Keszi (1283. 1442. 1464.), Szár-Berény (1297. 1323. 1339. Kis-Szár-Berény 1441.), Szabadi azaz Szent-Király-szabadja (1314. 1326. 1372.), Barlag (1318.), Bogárfölde (később Bogárfalva, 1321. 1354.), Peszej (1323.), Káloz vagy Kálozd, Kálozteleke, Dezső-káloza (1324. 1327. 1507.), G(y)elemér (cserében a tihanyi apátságtól, 1337.), Bercsén(y) vagy Bercsin (1352. 1389. 1393. 1507. 1521.), Jutas (1354. 1502.), Gyimolt azaz Nagy-Gyimolt (1358. 1367. 1381. 1442.), Maros (1360. 1461.), Mester vagy Mestör (1371. 1399. 1452. 1501.), Tuzoktel(e)ke (1384. 1507.), Kádárta (1384. 1442. 1461.), Herend (1386. 1394.). Bozsok (puszta, 1435. 1462.), P(e)remarton (város, 1442. 1488. 1507.), Bere (puszta, 1452.) és Csajág (1460.) helységekben. – Az 1488. évi adólajstrom szerint a veszprémi prépost a Veszprém melletti Szent-István (részben), Osi (kis részben), Rátolt (részben), Czinikás (kis részben); a (veszprémi) káptalan pedig Pap-Keszi, Peremarton, Berény (részben), Szent-Király-szabadja (részben), Faisz (részben), Vámos (részben), Leányfalu, Billege (részben), Mester, Rátolt (részben), Kádárta. Czinikás (részben), Bogárfalva és Nagy-Gyimolt helységekben földesur. (1082(?): Haz. okmt. IV. 5., II. Endre kora, 1267. 1308. 1336: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 3., 1265: U. o. Cap. 5., 1270: Pannonhalmi főapáts. házi llt. Tihany, f. 17. n. 1., 1275: Haz. okmt. V. 52., 1283: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 13., 1297: Árpádk. új okmánytár. V. 176., 1314. 1326. 1372: Veszpr. kápt. házi llt. Cap. 14., 1318: Haz. okmt. IV. 128., 1321. 1354: Veszprémi kápt. h. llt. Cap. 8., 1323: U. o. Cap. 11. és Zalai oklt. I. 168., 1324–7: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 9., 1328: Anjouk. okmt. II. 373., 1337: Zalai oklt. I. 323., 1339: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 2., 1352. 1389. 1393. 1521: U. o. Cap. 3., 1354: U. o. Cap. 8. és Anjoukori okmt. VI. 247., 1358. 1367: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 6., 1360. 1371. 1399. 1461. 1501: U. o. Cap. 11., 1381: Veszprémi kápt. orsz. llt. P. 239., 1384. 1442. 1461: U. o. Cap. 9., 1386. 1394: U. o. Cap. 7., 1401: U. o. Cap. 2., 1435. 1452. 1462: U. o. Cap. 3., 1441. 1455. 1465: U. o. Cap. 15., 1450 körül: U. o. Cap. 16., 1454–96: Dl. 14853; 1460: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 4., 1464: U. o. Cap. 11., 1502: U. o. Cap. 8., 1507: U. o. Cap. 13. és 4. V. ö. 1225: Veszpr. ppks. r. oklt. I. 66. – L. a fajszi Ányos, Derecskei, Kisvámosi, Nyilas cs. a.)
Veszprémi püspök. Veszprém (Veszprim) várának és városának egyik, a Szent-Tamás(-falva) nevű városrésznek pedig egyedüli földesura volt. Ezenkívül időnként birtokos Berény (1243. 1300.), Vámos (nemes jobbágyokkal 1285-ben, 1300. 1323.), Potvására vagy Patvására (1296. 1297. 1375. 1464.), Faisz (1300. 1323.), Kér vagy Hagymás-Kér (1343. 1477.), Berénhida (város, 1363. 1444. 1469.), Kajár vagyis Balatonfő-Kajár (1374. 1449. 1469. 1488.), Bozsok (magánosok adománya 1383-ban), Csajág és Enyig (hasonlókép, 1384-ben), P(e)remarton (város, 1421. 1476. 1522.), Ősi (1449. 1469. 1474.), Gelemér (1464.), Moczkófölde (1464.) és Szent-István (1478.) helységekben. – Az 1488. évi adólajstrom a veszprémi püspök birtokait egyáltalában nem említi, s a fentebb elősorolt püspöki birtokok nagy részét a királyénak mondja. Kétségkívül a püspöki szék megüresedése miatt. – A megye (fő-) ispánságát 1313-ban kapta I. Károly, majd ujra 1392-ben Zsigmond királytól (a Veszprém városi vámmal együtt), majd ismét 1495-ben II. Ulászló királytól, aki ez alkalommal azt is felemlíté, hogy e (fő-)ispánságot eddig Kinizsi Pál viselte, jogos birtokosa azonban a veszprémi püspök. (Szent-István kora: Haz. okmt. VI. 1., 1243: U. o. 41., 1285: U. o. V. 70., 1296–7. 1323: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 11., 1313: U. o. Cap. 106., decime episcopales No. 8., 1343. 1374. 1377: U. o. Cap. 107., 1363. 1366. 1444: U. o. Cap. 106., 1375: U. o. Cap. 11., 1383: U. o. Cap. 16., 1384: U. o. Cap. 108., 1392–1495: U. o. Cap. 107., 1394: Haz. o. V. 188., 1421: Dl. 11154; 1449: Veszpr. kápt. házi llt. Cap. 6., 1464: U. o. Cap. 11. és 107., 1469: U. o. Cap. 106., 1474: Dl. 17850; 1476: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 108., 1477., 1478: U. o. Cap. 107., 1488: Pannonh. főapáts. házi llt. XVII. AA. – L. P(e)remarton város, a pannonhalmi apátság, a Király, a veszprémi káptalan és a Csoltai cs. alatt is.)
Veszprémvölgyi (veszprémi) apáczák. Szent-István – aztán 1109-ben Kálmán – királytól nyerték az itteni Sz.-Pászoly-rendi apáczák Szár-Berény, Máma, Sándor, Kenesa (Kenese), Csitun, Vámos és Padrag helységeket. – Későbbi oklevelek szerint az itteni cziszterczita-rendi apáczák Szár-Berény (1328. 1380. 1455.), Padrag (1346. 1378. 1412. sat.), Kemecse, Tótmező, Tekerős (1382.), Gerencsér (1430.). Csatár (az Ereki családtól, 1454.), Kenese és Sándori (1478.) helységekben földesurak. 1390-ben a zirczi apátságtól (cserében) kapták az elpusztult Men(y)ekét, a hol különben már 1394-ben szereztek részeket (a Menyekeiektől). 1402-ben Kővágó-örsi (Mike-fia) Mátyástól Szár-Berény és Bozsok részeit kapják. Az 1489. évi adólajstrom szerint Kenese, Sándor, Namány, Berény (részben), Vámos (részben), Bódogasszonyfalva, Gerencsér, Padrag és Lovas helységekben voltak birtokaik. – Népeiket IV. László (1276-ban) vette ki a megyei hatóság alól. 1371-ben I. Lajos király, hogy a kolostor birtokait visszaszerezze, minden oklevelet semmisnek nyilvánított, a mely által a kolostornak birtokai «királyi engedelem nélkül» elidegeníttettek, bérbe avagy zálogba adattak. (XV. századi hátirat szerint: «Privilegium, hogh valamel feyedelem auagh ez zent eghaz dolgosy valaminemew ereksegeth zalagba vetetek vona, ez levellel megnyerhetek.») 1393-ban pedig Zsigmond király megengedé, hogy a kolostor birtokához közel (prope) fekvő, eladó vagy zálogba adandó nemesi birtokokat az apáczák más nemesek módjára megvásárolhassák, avagy zálogba vehessék, a szomszédos ilynemű nemesi birtokok pedig az apáczákon kivül senkié másé ne lehessenek. (XV. századi hátirat szerint: «Hogh senky ez zenth eghazban valo zyzek eleth semmemw ereksegeth el ne vehessen se chyerelhessen.») Mindeme privilégiumokat V. László király 1453-ban, illetve 1455-ben megerősítette s 1456-ban birtokaikra pallosjogot is adott. (1109: Horváth Á. Dipl. írástan. 111.,1276: Haz. oklt. 74., 1296: Dl. 1442; 1328: Anjouk. okmt. II. 373., 1356: Anjouk. okmt. VI. 461., 1371–1393–1453–1455: Körmendi llt. Veszpr. városi apáczák. 2. és 3. sz., 1378: Dl. 6506. és Zsélyi llt., 1383: DL. 6871. 6872; 1394: Dl. 8399; 1396: Fejér. X. 2. 390. és Dl. 8156; 1397: Dl. 8402; 1402: Fejér. X. 4. 166., 168., 1424: Muz. llt., 1430: Pannonh. főapáts. házi llt. XI. B., 1454: Dl. 22494; 1455: Dl. 14947; 1456: Dl. 15062; 1478: Dl. 18068; 1481: Dl. 18480; 1495: Dl. 17994. – Padragra nézve lásd, 1342: Anjouk. okmt. 1V. 247. és 1346: U. o. 612. V. ö. Kinizsi Pál és az Örsiek a.)
Vezsenyi cs. Vá(z)son(y)kő várának ura volt egyideig. 1384-ben Lászlót Mária királynő feljogositá, hogy barnagi birtokán, a Szabad (Zabad) hegyén erősséget emelhessen. Ugyanő 1399-ben Herenden is birtokos. Utódainak 1437-ben Csepelen is voltak részei. (1384: br. Révay cs. llt. Div. fam. I. 25., 1389: U. o. I. 18., 1399: Veszprémi kápt. házi llt. Cap. 11., 1437: Pannonh. főapáts. házi llt. Tihany. f. 17. n. 3., 1453: Kismart. llt. 36. A. 25.)
Vildi cs. 1427: Muz. llt., 1483: Dl. 18805.
Vinári cs. 1367: Haz. okmt. I. 254., 1473: Dl. 26006.
Vincze (sz.-györgyi) cs. 1489-ben ítéletileg osztozkodnak Esztergár, Vepsény és (a fejér- vagy veszprémvármegyei) Örs felett sz.-györgyi Vincze Tamás, Bajcsi Balázsné, endrédi Somogyi Imre leánya, Hásságyi Istvánné, fajszi Ányos János, Somi Józsa, s a Vas és Marczaltői családok. (Dl. 25272. – V. ö. 1467: Veszprémi kápt. házi llt Cap. 7.)
Vitéz (mátéházi) cs. L. a Laki cs. alatt.
Vityai cs. L. az Arácsi cs. alatt.
Zada (-fi, Zoda-fi, Zoda, bors-szörcsöki) cs. Zoda, filius Opowr nobilis de Zurchuk. (1299: Haz. okmt. VI. 446.) Petrus filius Zuda de Zurchuk. (1348: U. o. I. 203.) Zada. Zoda. (1473: Dl. 26006; 1476: Körmendi llt. Himfyana, n. 745. 572.)
Zámbó (mező-laki) cs. 1422-ben a Mezőlaki János leánya és Mikefalvi Gegő fia jogot tartanak rokonuk, mezőlaki Zámbó Miklós bándi birtokához. Az 1488. évi adólajstrom szerint Mezőlak, Asszonyfalva (részben), Tema és Becse (részben) helységekben földesurak. (1422: Muz. levéltár; 1488: Dl. 28340. – V. ö. 1373–75: Dl. 6195. és l. Somlyó vár és Pápa város a. is.)
Zarka (lihérti, hémházi vagy himházi) cs. Zarka. (1436: Körmendi llt. Himfyana, n. 434., 1427: Muz. llt., 1460 körül: Körmendi llt. i. h., n. 745., 1495: Dl. 20323.) Kétségkívül egy eredetű a Lihérti és Himházi (Hémházi) családdal. (L. ott és a Dálkai cs. alatt.)
Zirczi apátság. Földesur Szőllős (1375.), Zircz (1422. 1440. sat.), Berénd (1470. 1487.), Nagy-Tevel (1476.), Kis-Tevel (1488.), Ság (1489.), Olaszfalu (1500.) helységekben, az ismeretes oklevelek, – az 1488. évi adólajstrom szerint pedig Sóly, Szent-Király, Zircz, Olaszfalu, Tevel, Adász-Tevel, Berénd és Boldé (részben) helységekben. (1257: Árpádk. új okmt. II. 291., 1375: Körmendi llt. Himfyana, n. 255., 1422: Pannonh. főapáts. házi llt. L. Tttt., 1440: U. o. XV. Ee., 1470: Körmendi llt. Himfyana, n. 547., 1476: U. o. n. 575., 1487: Pannonh. főapáts. házi llt. XLIX. Fff., 1488: U. o. L. Eeeee., 1489: Huny. kora. XII. 475., 1482: Pannonh. L. A., 1500: U. o. XV. Gg. – L. a veszprémvölgyi apáczák és Ság helység a. is. V. ö. Rupp, i. m. I. 1. 349.)
Zöld (osztopáni) cs. Az 1488. évi adólajstrom szerint Vepsény helységben voltak részei. (Dl. 28340.)
Zseliczi (zselicz-szent-Jakabi) benczés apátság. L. a Derzs(-fi) cs. alatt.
Összesen: 510 birtokos.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem