39. Pest, 1848. július 14. Deák Ferenc igazságügyi miniszter átirata István nádorhoz

Teljes szövegű keresés

39.
Pest, 1848. július 14.
Deák Ferenc igazságügyi miniszter átirata István nádorhoz
Méltóztatott Fenséged Őfelségének az erdélyi udvari cancellária működéseinek megszüntetésére vonatkozó kegyes kéziratát oly meghagyással vélem közleni, hogy az abban érintett tárgyra nézve, főképp a jogi kérdéseket illetőleg, véleményemet adjam elő.
E kegyes meghagyás következtében bátor vagyok a fennforgó tárgy iránti nézetemet következőkben előadni:
Az erdélyi országgyűlés által végszentesítés végett felterjesztett egyesülési törvénycikk Őfelsége által már végképp szentesíttetett, s Erdélyországba le is küldetett. Egyéb törvénycikkeknek szentesítésével Fenségedet méltóztatott kegyelmesen megbízni Őfelsége. Az erdélyi törvényhozás működései tehát forma tekintetéből sem teszik szükségessé, hogy az erdélyi udv[ari] cancellaria, mely Fenséged rendelete következtében már tettleg is megszűnt, bármi kis időre ismét visszaállíttassék, annyival is inkább, mert az erdélyi országgyűlés Őfelségének k[egyes] kir[ályi] rendelete következtében is igen rövid idő alatt be fog rekesztetni.
Ami pedig a törvénykezést illeti, bátor vagyok mindenekelőtt megjegyezni, hogy miután az egyesülés iránti törvénycikk már végképp szentesíttetett, s Erdélyország követeinek nem csekély része a magyar törvényhozásban részt vesz, és így az egyesülés már tettleg is megtörtént, az erdélyi ud[vari] cancellaria, melyet az Unio iránti törvény világosan s határozottan megszüntetett, semmi magánügyekben bírói hatalmat törvényesen nem gyakorolhatna. De amúgy is a jelen országgyűlés, hol a most már eggyé alakult két ország követei együtt határozandják el a még elhatározandó kérdéseket, rövid időn fog intézkedni, hogy az igazság kiszolgáltatása az erdélyiek ügyeire nézve se akadjon meg, s ezen kis időhaladék bizonyosan nem fog a törvénykezésben több bonyodalmat okozni, mint ami következnék, ha a már törvényesen is tettleg is megszűnt erdélyi cancellaria ismét megkezdené működéseit, s egyes perlekedők az Unio iránti törvényhez, mely kevés napok alatt ki is fog hirdettetni, szorosan 280ragaszkodva, el nem ismernék az erdélyi cancellariának hatóságát, s ítéleteit érvényteleneknek nyilvánítnák, rendeleteit visszautasítnák. Említést érdemel még az is, hogy a perek Erdélyben, országgyűlések alatt eddig sem folytak. Az 1842-iki országgyűlés terjesztett ugyan eziránt is törvénycikket fel Őfelségéhez, de az megerősítetlen maradott. A peremptorius terminusok668 tehát addig, míg az erdélyi o[rszág]gyűlés tart, szóba sem jöhetnének, amint pedig az erdélyi o[rszág]gyűlés megszűnt, kétségen kívül megszűnt Erdélyország is külön ország lenni, külön cancellariájának további fennállása tehát jog tekintetében is lehetetlenség, politikai tekintetben pedig ezt, habár kis időre, még csak megkísérteni is káros volna, mert ily sükeretlen kísérletből haszon éppen nem következnék, ellenben sokakban gyanút s aggodalmat ébresztene aziránt, hogy az egyesülési törvénynek, melyet a két ország egyértőleg elhatározott s Őfelsége szentesített, minden részleteibeni végrehajtása és szoros megtartása nem komoly és elhatározott szándék a főbb hatalomnál. Ezek azon nézetek, melyeknél fogva sem törvényesnek, sem törvénykezési tekintetben célszerűnek, sem politikai szempontbul tanácsosnak nem tartom, hogy a volt erdélyi udv[ari] cancellária megszüntetett működéseit, bármi kis időre is újra megkezdje.
Elévülési határidők.
A vélem kegyesen közlött k. leirat visszacsatolása mellett alázatos tisztelettel maradok Fenségednek
alázatos szolgája
Pesten júl. 14. 1848.
Eredeti fogalmazvány. MOL H 65. 1848:1293.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages