54. Pest, 1848. augusztus 27. Deák Ferenc javaslata a Horvátországgal történő megegyezésről

Teljes szövegű keresés

54.
Pest, 1848. augusztus 27.
Deák Ferenc javaslata a Horvátországgal történő megegyezésről
Miután Horvátországnak követei Magyarország jelen országgyűlésén meg nem jelentek, mindazon kérdéseknek s nehézségeknek, melyek Magyarország és Horvátország között fennforognak, békés útoni kiegyenlítésével ezennel a ministerium bízatik meg.
Ezen békés kiegyenlítésnél megegyezhet a ministerium Magyarország részéről a következőkben:
1ör. A hadügyet illetőleg Horvátországban s a horvát határőrvidéken a bán leend mind a rendes katonaságnak, mind a határőrség főparancsnoka, de mint ilyen a magyar hadügyminister alatt fog állani. A hadügyministeriumnál azonban mindenkor egy álladalmi titkár leend Horvátország részéről, s egy külön osztál a horvátországi s határőrségi katonai ügyekre nézve; és a hadügyminister minden fontosabb katonai ügyben, mely Horvátországot vagy a horvát határőrvidéket illeti, a bán véleményét is meghallgatandja, s rendeleteit a bán által hajtatja végre.
2or. A külügyre vonatkozó kérdések a magyar ministerium által intéztetnek, s a magyar külügyminister ellenjegyzése mellett adatnak ki, de fontosabb tárgyok a bánnal is közöltetnek, s a külügyministeriumban is leend Horvátországnak egy álladalmi titkára.
3or. A polgári ügyeket illetőleg:
a) A pénzügy és a kereskedés szintén a magyar ministerium alatt fognak állani, de ezen ministeriumoknál is fog kineveztetni Horvátország részére egy álladalmi titkár és egy külön osztál, s az illető ministerek e tárgyakra nézve is kihallgatandják a bánnak 296véleményét mindazon fontosabb esetekben, melyek Horvátországot vagy a horvát határőrvidéket illetik.
b) Minden egyéb közigazgatási vagy igazságszolgáltatási tárgyakra nézve a magyar ministeriumnál egy külön horvát minister fog kineveztetni, ki mindazon dolgokat, melyek a közigazgatás ezen ágaiban Horvátországot és a horvát őrvidéket illetik, elintézi, s az ezekre vonatkozó rendeleteket ellenjegyzi. Ezen ministeri tárca személyzete horvátokból álland. Minden fontosabb esetekben ezen minister is kihallgatandja a bánnak véleményét, s rendeleteit nem egyenesen, hanem a bán útján bocsátja az illető törvényhatóságokhoz vagy ítélőszékekhez, s a végrehajtás a bánnak hatásköréhez fog tartozni. Vagy pedig
c) Ha Horvátország azt inkább ohajtaná, ezen a b) alatt említett horvát ministert Zágrábba lehetne általtenni, s akkor a közigazgatásnak azon ágai, melyek a fentebbiek szerint ezen minister tárcájához tartoznak, a magyar közigazgatástól egészen különválva állanának, s azokba a magyar kormány semmi befolyást nem igénylene, csak a hadügy, pénzügy és a kereskedés volnának a fentebbiek szerént a magyar minis-terium alá tartozók.
d) Mind egyik, mind másik esetben, Horvátországban egy külön legfőbb törvényszék s egy váltó feltörvényszék állíttatik fel, s a horvátországi perek ezennel nem a magyarországi, hanem azon horvátországi fel és legfőbb törvényszékekhez fellebbeztetnek.
e) Zágrábban egyetem is fog állíttatni.
4er. A tartományi gyűlés682 minden évben megtartathatik Őfelségének megegyezésével. Ezen tartományi gyűlés a fentebbi 3-ik §. b) pontjának esetében csak statu-tarius683 hatalommal bírand, s a törvényhozó hatalom Magyarország gyűlésén, melyhez az 1848-iki törvény szerint Horvátország is küldend követeket, fog gyakoroltatni, – a c) pont esetében pedig Magyarország gyűlése az ott megjelent horvát képviselőkkel együtt csak a hadügy, pénzügy és kereskedés tárgyában, és azon tárgyakban, melyek külviszonyoknál fogva az egészet együtt és közösen érdeklik, fog törvényeket alkotni; a közigazgatásnak és igazságnak minden azon ágaira nézve, melyek a fentebbi c) pont szerint nem a magyar ministerium alá tartoznak, a tartományi gyűlés bírand törvényhozási hatalommal.
Horvátország zágrábi tartományi gyűlése, a szábor.
Nem törvényeket, csupán (szabály)rendeleteket alkotó.
5ör. Az álladalmi tanácsban horvát egyének is alkalmazandók.
6or. Horvátországban a horvát nyelv leend közigazgatási nyelv, úgy mindazonáltal: hogy a magyar kormánynak ők horvát nyelven írnak a magyar fordítás odamelléklésével, a magyar kormány pedig Horvátországba magyar nyelven ír a horvát fordítás odamelléklésével. A közös törvényhozás által hozott törvényeknek horvát fordítását 297is aláírandja Őfelsége Horvátország számára. A tudományok Horvátországban horvát nyelven fognak taníttatni.
7er. A határőrvidékekre nézve következő kedvezések adatnak:
a) Minden háznép azon földnek, melyet bír, szabad és örökös tulajdonosa, a háznép azt bizonyos mértékig eloszthatja, közmegegyezéssel el is adhatja. A közös birtokon kívül minden saját értékkel is bírhat.
b) Minden robot, mely eddig a kincstár részére kiszolgáltatott, ezentul megszűnik.
c) A közös legelők a községek tulajdonai. A kincstári erdőkben, amennyire a szükséges vágások fenntartása nem gátolja, legeltetés, makkoltatás, gyümölcsnek, páfránnak szedése, kaszálása ingyen szabad leend.
d) A kincstári erdőkből épületfa is adatik a határőrvidékieknek minden mások előtt, tűzifa használata pedig ingyen engedtetik.
e) Kereskedést, ipart, mesterséget ki-ki szabadon tanulhat és űzhet.
f) A határőrségiek gyermekeiket al- és felsőbb oskolákra szabadon küldhetik.
g) A sóvali kereskedésről adó nem fizettetik.
h) A tengeri sónak ára leszállíttatik éspedig Zengen és Carlopagon a fejérsónak mázsája 3 ft 7 xra,684 a feketéé 2 ft 7 xra; Buccariban pedig a fejérsóé 3 ft 16 xra, a feketéé 2 ft 18 xra.
Xr – a krajcár rövidítése.
Ezeken kívül gondoskodjék a kormány, hogy mind a szolgálatban, mind a gazdálkodásban, ipar és kereskedés űzésében a határőrségieknek mindazon könnyebbítések s kedvezések megadassanak, melyek a katonai szolgálatot lehetetlenné nem teszik; valamint szintén arról is, hogy a kincstári erdőkből kiirtott térek szegényebb határőrségieknek kiosztassanak. Ezek azon főpontok, melyeknek körében a minis-terium a békés kiegynlí[té]st eszközölje.685
Deák javaslatát a minisztertanács 1848. augusztus 27-i ülése ugyan elfogadta, de ennek már nem volt diplomáciai jelentősége.
Eredeti s. k. fogalmazvány. MOL H 5. Miniszterelnökség. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1848. augusztus 25. Közli Károlyi Árpád 2. köt. 626-628. p.; Molnár András: Deák Ferenc. (Magyar Szabadelvűek) Bp., 1998. 184-186. p.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages