tart

Teljes szövegű keresés

tart ige -ott, -son; -ani (-ni)
I. Erőkifejtéssel más erőt ellensúlyozva, helyén, ill. helyzetében való megmaradásra kényszerít vkit, vmit.
1. tárgyas <Személy> fogással v. alátámasztással megakadályoz vkit, vmit a helyváltoztatásban, ill. leesésben; nem engedi elmenni v. leesni. Vmit tart a kezében, a markában, a kezén, a tenyerén; keresztvízre v. keresztvíz alá tart vkit; ölében tartja a zászlót magasan. Tartsd ezt az üveget, míg teleöntöm. Félve tartod a nagy kardot Remegő kezedben: Mit keresnél, gyönge asszony, Véres ütközetben? (Arany János) A kezében fekete csipkelegyezőt tartott. (Krúdy Gyula) Köhögő kislányt tart a karjain. És várja fáradtan az alamizsnát… (Juhász Gyula) Szolgái fáklyákat tartanak kezökben. (Babits Mihály) || a. Vmijét tartja: vmely testrészét egy másik személy felé nyújtja, és egy ideig abban a helyzetben hagyja. Tartja a kezét; tartja a markát. Bal karját tartja, hogy az orvos abba adja az injekciót. Tartsd az ujjad, hadd vegyem ki belőle a szálkát! Mikor mind a ketten eleget örültek, Megolvasni a pénzt egy sírdombra dültek; Toldi a tokjából egenként szedte ki, Bence pedig tartá a két markát neki. (Arany János) Minden gyermek felugrott és tartotta az ujját: én is! én is! (Tolnai Lajos) || b. tárgyas Vmit vhova nyújt (II. 1–3) és egy darabig ilyen helyzetben hagy. Vö: előretart, idetart (1), odatart (1), rátart (1a). Tükröt tart vki elé; a kezét vki elé tartja. Előre tartsd a puskát, ne oldalt! Ide tartsd a lámpát, ne a hátam mögé! Oda tartotta a lábát, ahol a víz ömlött. Rám tartotta a revolverét. Csak tartsatok előmbe tükröt! Habár tudom, nem hizeleg. (Komjáthy Jenő) A kályhához megy. Tartja a kezét a melegre. (Gárdonyi Géza) || c. Vmijét v. magát vhogyan tartja: vmely testrészének, ill. testének bizonyos ideig vmilyen helyzetet ad. Nyitva tartja a szemét. Ferdén tartja a vállát. Egy darabig fenn tartja a kezét. Tartsd magad egyenesen! || d. tárgyas (ritka) Nem mozgat. Tartsd a szádat!: a) (bizalmas, durva) fogd be a szád, hallgass!; b) (bizalmas) nem beszélj a dologról!
2. tárgyas <Tárgy, eszköz> elfoglalt helyzetében vmit állandósít azzal, hogy bizonyos határon túl nem v. egyáltalán nem engedi mozogni, nem engedi leesni v. összeomlani. Pillérek tartják a hidat. A falba vert szög tartja a tükröt. A kis, fürge öregúr… szerette az ifjúságot. Pár nappal ezelőtt ő bocsátotta rendelkezésünke ingyen azt a rengeteg madzagot is, mely a sárkányt tartotta. (Kosztolányi Dezső) || a. tárgyas (átvitt értelemben, régies) Vkit, vmit épségben megőriz; fenntart, éltet. Gyengék is már e letünő kor lelkei; a nagy Ősi dicsőséget nem bírják tartani többé. (Vörösmarty Mihály) Tartsa Isten jó királyom. (Arany János) || b. Vkiben, vmiben tart vmit: nem engedi, hogy vkit, vmit elhagyjon vmi, ami annak lényeges, fontos része. Tartja benne az erőt, a hitet, a lelket; tartja a szuszt vkiben. Egyedül ő tartotta az anyjában a reményt. || c. tárgyas Ottlétével előidéz, ill. megőriz vmely rendsz. hőbeli állapotot. A gyapjumellény jó meleget tart. A jégszekrény sokáig tartja a hideget. [A fa] ágai úgy nőjjenek…, hogy árnyékot tartson nekünk. (Mikszáth Kálmán) Van neki valami kis takarója, ami meleget tart a teste körül… (Móricz Zsigmond) || d. Tartja a színét: nem fakul meg, eredeti színét megtartja.
3. tárgyas (átvitt értelemben is) Vhogyan tart: <személy, tárgy, körülmény> vmely állapotban, ill. helyzetben maradni kényszerít vkit, vmit. Épen, hidegen, melegen tart vmit; fegyverben tartja katonáit; féken v. zabolán tart vkit, vmit: szigorú fegyelmet kényszerít rá; fenn tart vkit: a) megakadályoz vkit abban, hogy nyugovóra térjen, lefeküdjék. b) vmely előnyös v. hatalmi helyzetben rangban megmaraszt; függőben, titokban tart vmit; iga alatt tart; kézben tart vkit; kézben tart vmit: kellő eréllyel ügyel rá, hogy rendben legyen. Kézben tartja a vállalat ügyeit; rajta tartja a kezét vkin; kötéllel sem lehet vkit vhol tartani; kulcs alatt tart vmit: lakat alatt tart vmit; megszállva tart vmit; működésben tart vmit; nyitva tart vmit; (hosszú) pórázon tart vkit; regulában tart; sakkban tart; szem előtt tart vmit; szemmel tart: <ellenőrés végett v. óvatosságból> figyelemmel kísér vkit, vmit; távol tart vkit vkitől, vmitől; üveg alatt tart vmit, vkit; zár alatt tart vmit. Zár alatt tartja a pénzét. Fél évig ágyban tartotta. Munkája sokszor éjfélig is fenn tartja. A levegő nyomása fenn tartja a léggömböt. A meleg szoba és a bor jó hangulatban tartott bennünket. Szilaj Pista, tőled én azt kérdem, hogy miért vagy te mégmost is ébren? „E kérdésre én csak azt felelem, Hogy ébren tart engem a szerelem.” (Petőfi Sándor) [A boncoló] formalinoldatban évtizedekig épen tud tartani egy szívet, egy agyvelőlebenyt. (Kosztolányi Dezső) Kitárta a hegyi utcára néző ablakokat, melyeket a por miatt rendesen csukva tartottak. (Babits Mihály) || a. (katonaság) Tűz, tüzelés alatt tart vmit: vmely fontos harcászati pontot tüzeléssel huzamosan támad, hogy az ellenség át ne hatolhasson rajta. A tüzérség egész napon át tűz alatt tartotta a gázlókat. || b. Vkit, vmit vhol, vhogyan tart: gondoskodik aról v. előidézi, hogy vki, vmi bizonyos helyzetben v. állapotban legyen, maradjon. Felszínen tart vmit; karban tart; mozgásban tart: állandóan mozgat; napirenden tart vmit; számon tart vmit; üzemben tart vmit. Rendben tartja a ruháját. A csecsemőt tisztán kell tartani. De megúntam Ferenc Józsit szolgálni!… A prófontját a mellembe hordani, Rugós lovát mindig tisztán tartani! (népköltés) Lilla! míg ingó kegyelmed Tiszta szívemhez hajolt, S alva tartott szép szerelmed, Boldogabb nálam ki volt? (Csokonai Vitéz Mihály) Számon tarthatják, mit telefonoztam s mikor, miért, kinek. (József Attila) || c. Emlékezetben, észben, fejben tart vmit, vkit: többször gondol vmire, vkire, hogy el ne felejtse. Tartsd eszedben, amit mondtam! Tartsd őt emlékezetedben! Nem győz az ember mindent a fejében tartani. Menj, de hogy magyar vagy, azt eszedbe tartsad. (Mikszáth Kálmán)
4. tárgyas (átvitt értelemben) <Vmely elért eredményt> megőriz, nem enged át másnak. A munkában tartja az elsőséget. Már évek óta ő tartja ezen a távon a csúcsot. || a. Tekintélyt tart: viselkedésével, egyéniségével többé-kevésbé céltudatosan tisztelett kelt környezetében. A jó tanár tudjon tekintélyt tartani. || b. tárgyas <Haladási iránt, sebességet> megőriz. Tartja az irányt: a megkezdett, meghatározott úttól, útvonaltól nem tér el; lépést tart: a) egyszerre lép másokkal; b) együtt halad a fejlődéssel; tempót tart; tartja az iramot. Nem tévelyeg jobbra-balra, hanem irányt tart. Kövesselek? lépést tartok veled. (Arany JánosShakespeare-fordítás) [Az idő] elsöpri, aki véle nem Tud lépést tartani. (Reviczky Gyula) Nem figyelt oda. Már lépést se tartott velük. (Kosztolányi Dezső)
5. tárgyas (ritka) <Tárgyat, erőt, tudott dolgot> vmilyen célra, vmely szándékkal (magánál) őriz, idő előtt nem ad ki. Magánál tart vmit; titkot tart. Mire tartja a pénzét? A te erődet tartsd jobb dologra. (Csokonai Vitéz Mihály) Jobb kezében, amit nem várt esetre tart, Egypár meztelen vas, igaz fringia kard. (Arany János) || a. tárgyas (tárgy nélkül is) (játék) <Bizonyos kártyajátékokban, rendsz. az utolsó szakaszban, színt, lapot> vmely bemondás megakadályozására v. annak sikere érdekében nem ad ki. (Vmit) tart (vmire). Adukat tart; pikket, zöld tart; tercre, sorozatra tart.
6. tárgyas Távozásában v. működésében késleltet, tartóztat vkit; maraszt, visszatart. A rendőrségen tartották. Ha semmi nem tart, útra kelhetünk. (Vörösmarty Mihály) S minket, kik a hazát Védeni szeretnék, Itt idegen földön Tart a kötelesség. (Petőfi Sándor) Vacsorára tartották, de a hosszú estén át alig beszéltek. (Babits Mihály) Ott tartották a rendőrségen a sofőrt és a komornát. (Hunyady Sándor) || a. Szóval, beszéddel tart vkit: hosszasan beszél vkinek, hogy az szívesen ott maradjon, el ne unja magát, v. hogy rábeszélje vmire, v. elterelje figyelmét vmiről. Te menj s tartsd beszéddel a herceget, hogy, szánakozásomat észre ne vegye. (Vörösmarty MihályShakespeare-fordítás) [A] „vármegyei-politika”… abból áll, hogy – szóval tartja az embereket. (Mikszáth Kálmán) Míg így szóval tartott, a folyóparti töltésen vígan haladtunk tova. (Krúdy Gyula) || b. tárgyas (régies) <Rabot> vmely zárt helyen való tartózkodása kényszerít. Zár alatt tart vkit. Várja, várja, hogy elengedik, Mert rab a rab, ha jó is, aki tartja. (Juhász Gyula) || c. tárgyas <Vmilyen életműködést> visszafojt. Nem tudta a köhögést tartani. Alig tudták a nevetést tartani. (Vas Gereben) Ha [valamelyik kislánynak]… annyira szüksége volt [zsebkendőre]…, hogy már nem tudta szipogással tartani, akkor felemelte az alsószoknyácskáját, és annak sarkába törülte az orrát. (Móricz Zsigmond)
7. tárgyas <Erődítményt, várat, állást, területet> katonai erő alkalmazásával birtokol, nem enged át az ellenségnek. Zrínyi Ilona három évig tartotta Munkács várát. Hátrál a magyar, | Marót bán tartja még csak a mezőt. (Vörösmarty Mihály) Összehítta a vár népét, és biztatta őket, hogy csak tartsák a várat keményen. (Gárdonyi Géza)
8. Tartja magát: a) uralkodik magán, türtőzteti magát. Egy darabig tartotta magát, de azután kifakadt. b) nem adja meg magát, hanem védekezik. Látta már Hentzi, hogy nem tarthatja magát sokig. (Jókai Mór); c) erőszakos befolyásolási kísérleteknek ellenáll. A csillogó légkör… jól hatott a hiú, kényes nemesre, de nem vette le a lábáról. Tartotta magát erősen. (Mikszáth Kálmán); d) idősebb kora ellenére is jó egészségnek örvend. Már nyolcvan éves, de még mindig jól tartja magát.
9. tárgyas <Fogadást> beleegyezésével megkötöttnek, érvényesnek nyilvánít. [Tartod a fogadást?] – Tartom! Tartom a fogadást, mondá a miniszter. Mibe fogadjunk? – Potom kétezer aranyba. – A miniszter kapott rajta, parolát adott rá. (Jókai Mór) || a. tárgyas (játék) <Szerencsejátékban> kijelenti, hogy a bankban levő teljes összeg ellen játszik, s azt a kockázatot vállalja, hogy vesztés esetén a szóban forgó összeget befizeti. Tartja a bankot: megüti a bankot. A bank 200 forint! Ki tartja? Kettesben tartották a bankot. Jobbágyat jobbágyért, váram várad ellen!” | Gedő Simon: „Tartom!” Kacag a gróf: „Nyertem!” (Kiss József) || b. tárgyas <Tarokkban egy másik fél által jelzett értékű játszmát> licitáláskor nem enged ki a kezéből, s ezt további bemondással jelzi. Tartotta a kettőt. Mindent tartott.
10. tárgyas <Vmely korlátot, korlátozó v. fegyelmező szabályt> önként v. kényszer hatására követ, nem lép túl v. nem szeg meg, aszerint cselekszik; megtart. Nem tartja a böjtöt; diétát tart; mértéket tart. Ivott, megint táncolt; megint ivott sokat; De mértéket tartott az öreg cimbora. (Arany János) Iszol nagyot rá, nem tartasz határt. (Gyulai Pál) Rettegj, Ninive, s tarts bünbánva böjtöt! (Babits Mihály) || a. Szavát, ígéretét tartja: adott szavához hű marad, aszerint cselekszik, ígéretét nem szegi meg. Ha szavát nem tartja, szerencsétlenné tesz. (Szigligeti Ede) || b. Vmilyen szokást tart: vmilyen szokást követ, ahhoz ragaszkodik. Falujukban már csak az öregebbek tartják a régi szokásokat.
11. tárgyas <Vmely fennálló kapcsolatot, viszonyt> ismételten kifejezésre juttatva érvényben maraszt: ápol, tovább sző. Barátságot, haragot tart vkivel. Tartják az atyafiságot. Tartja vele a kollegális viszonyt. Szégyeneltek ismeretséget, barátságot, rokonságot tartani egy bukott családdal. (Tolnai Lajos) Én bután haragot tartottam a nagynénémmel, s emiatt nem kértem az életéből. (Móricz Zsigmond)
12. Tartja magát: <hagyomány, hiedelem, hír> hitelét megőrzi; szívósan fennmarad. A történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen tartja magát, hogy I. Eduárd angol király…ötszáz walesi bárdot végeztetett ki. (Arany János)
13. tárgyas (bizalmas v. régies) Vmihez tartja magát: <cselekvésében, viselkedésében> vmihez alkalmazkodik, igazodik. esetleg ragaszkodik. Elmondtam a fő szempontokat, ezekhez tartsd magad. Kemény… még folyvást a keleties viselethez tartotta magát. (Jókai Mór) Most tudom, mihez tartsam magamat… (Mikszáth Kálmán)
14. tárgyas (csak tárgyas ragozásban, gyak. tárgy nélkül) (régies) <Eskü, fogadás, hivatal> vmit kötelességévé tesz vkinek. Tiszte tartja: hivatali kötelessége. Mindjárt ot teremnek a király vitézi, S eveznek a tollal, minthogy tisztök tartja, A cseh bajbívóhoz a budai partra. (Arany János) Esküvésem tartja, hogy élve elfogjam Ocskay Lászlót. (Jókai Mór)
15. (tárgyas igealak tárgy nélkül, rendsz. mellékmondatban) Vmije tartja: vmely kedve, hangulata, ötlete készteti; ahogy hangulata tartja; hangulata szerint; (ahogy v. ha) kedve tartja; (ahogy v. ha) tetszik neki; (ha) kénye-kedve, hangulata, szeszélye tartja. Könnyen él a kis madár. Merre kénye tartja, röpdöz [= repked, csapong]. (Vörösmarty Mihály) Benn a csikós a csárdában, Iszik isten igazában. Hadd igyék, ha kedve tartja, Ha kiszáradott a torka. (Petőfi Sándor) Milyen nagy legény nappal…; s most fintorgathatja rá akárki a szemét, meg se látja… Most kötelet vethet kezére-lábára, mint a ledöntött bikának…, ha kedve tartja. (Móricz Zsigmond)
II. tárgyas Elhelyezést v. életlehetőséget adva ellát v. ideiglenesen birtokol vkit, vmit.
1. Vkit tart: vkinek az életszükségleteiről gondoskodik, fedezi költségeit; eltart vkit. Feleségén és gyermekein kívül tartja az anyját is. Sok jó vitéz legény, kiket felemeltem, S kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem, Maradjon nálatok jó emlékezetem. (Balassi Bálint) Hisz ingyen tartlak, te rongyos! (Mikszáth Kálmán) || a. <Embert> étellel, itallal v. szállással lát el; <állatot> etet, gondoz. Vö: jóltart. Tyúkkal, kaláccsal tart vkit. Egy hétig tartotta bőkezűen a vendégeit. A derék kocsis nagyon jól tartja lovait. Étellel is tartják, – de százszor több ennél, Hogy reményt tápláltak a reménytelennél. (Arany János) Három napig tartotta… Schmidt urat tyúkkal, kaláccsal és szép szóval. (Mikszáth Kálmán)
2. Állandó, rendszeres szolgálatra alkalmaz vkit. Háztartási alkalmazottat, sofőrt tart. A fejedelmek udvart tartottak maguk körül. Ő csorda számra tartja gyülevész szolgáit. (Katona József) Külön erdészt és kerülőket tart az aerarium [= a kincstár], ami több ezer forintba kerül. (Mikszáth Kálmán) || a. (népies) Szeretőt tart (magának): szeretője van; szerelmi viszonyban van vkivel. Bolond volnék, ha búsulnék, Ha szeretőt nem tartanék. (népköltés)
3. <Állatot, ill. olyan ingó v. ingatlan vagyontárgyat, amely gondozásra szorul> birtokol. Autót tart; kutyát, lovat, macskát tart; négyszobás lakást tart. || a. (régies) Vmilyen házat tart: vmilyen, kül. nagy társaságot szokott magánál vendégként fogadni és megfelelően ellátni. Nyílt házat tart. Rangjához méltó házat tart. Berkessyt igen gazdagnak tartották, mert mindig igen nagy házat tartott. (Jókai Mór) Nyílt házat tartott, hova szívesen látott minden magyar írót. (Gyulai Pál)
4. Eladás, értékesítés céljából üzletében, raktárában tárol vmit. Szép nyakkendőket tart. Esernyőt s ehhez hasonló cikkeket nem tartok. (Mikszáth Kálmán) || a. Vhol mint szokott helyén őriz vmit, hogy szükség esetén bármikor elővehesse, használat után pedig oda visszateszi. Az evőeszközt az asztalfiókban tartja. Könyveinek egy részét az íróasztalán tartja. Rendes ember sem kopott küllőt, sem kopott tengelyt nem tart a kocsijában. (Tömörkény István)
III. tárgyas Bizonyos időt igénybe vevő cselekvést végez.
1. (cselekvést jelentő v. cselekvésre utaló tárggyal) <Vmilyen cselekvést, hivatali teendőt> végez. Felügyeletet, házkutatást tart; (nagy) irtást tart; katalógust tart; iskolát tart; őrt tart; razziát, szolgálatot tart; szemlét tart vki, vmi felett; lelkiismeretvizsgálatot, önkritikát tart. || a. <Vmely együttes cselevést> közösen, csoportosan végez, v. abban irányítólag vesz részt. Gyűlést, kihallgatást, megbeszélést, tanácskozást tart; tanácsot tart magával; hadgyakorlatot, szemlét, versenyt, vizsgát tart; lakodalmat, lakomát, menyegzőt, próbát, színielőadást tart. [A Guttenberg-albumba.] Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával… s a zajból egy szó válik ki dörögve: „igazság!”…az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez Méltó emlékjelt akkoron ád a világ. (Vörösmarty Mihály) Nem soká Szilágyi Császár leányával lakodalmát tartja. (Gyulai Pál) Künn, a mezőkön harsog a Tavasz S mi harcból harcba csapatszemlét tartunk. (Ady Endre) || b. <Beszédet, beszámolót, felolvasást> a nyilvánosság előtt szóval előad, mond. A kerület képviselője beszámolót tartott. Még utóbb a falusi élet gyönyörűségeiről fog leckét tartani. (Vörösmarty Mihály) Akkor az urakhoz fordult a fenséges Király s ekkép tartott hatalmas beszédet. (Arany János) || c. (vallásügy) Bűnbánatot tart: bűnét megbánja, s ezt vmilyen magatartással, cselekvéssel bizonyos időn át kifejezésre is juttatja. A király pedig űlt a földnek porában, Bűnbánatot tartván néma sátorában. (Arany János) || d. <Vmely ünnepet> ünnepel, (meg)ül. A szombatot tartja. || e. (átvitt értelemben) Zsongott, repesett az egész rét… a dél, a föld és az örök egek tartották itt pogány ünnepüket. (Szabó Lőrinc)
2. Szünetet tart: vmely működést, munkát egy időre megszakít. Az előadás első része után tíz perc szünetet tartott. Vasárnap a hivatalok szünetet tartanak. Két mondat közt legtöbbször egy kis szünetet tartunk. Földmives, napszámos elhagyja munkáját… karácsony napján;… kereskedő bezárja, boltját, hivatalnok szünetet tart országos dolgokban. (Jókai Mór)
IV. tárgyas Hisz, vél és nyilvánít.
1. Meggyőződéssel gondol, hisz, vél. Feladatának, kötelességének tartja: elvégzendőnek, teljesítendőnek érzi; (választékos, finomkodó) szerencsémnek tartom: nagyon örülök neki; vminek tartja magát: vmilyen értékűnek, értékes embernek képzeli magát; bolonddá tart. Bolondnak tartották őt sokan. A közhit úgy tartja, hogy Mátyás igazságos király volt. Azt tartják, hogy félni, mint megijedni. Döbrögben vala hát akkor vásár, a hatalmas Döbrögi úr örökös jószágában, ki magáról Azt tartotta, hogy ott neki a felség se parancsol. (Fazekas Mihály) A Szepességben a legműveltebb, legerélyesebb hölgynek tartották. (Krúdy Gyula) Minthogy romlottnak tartotta a mai társadalmi berendezést, könnyebben megbocsátotta, hogy a szegény lopott, mint, ha a gazdag örökölt. (Babits Mihály) Velem ne packázzon, de tartsa illembeli kötelességének, hogy raportra jelentkezzék előttem. (Móricz Zsigmond) || a. (ritka) Tévedésből vminek hisz, néz vkit, vmit. Alakjáról ítélve apámnak tartottam. Farkasnak tartotta, de csak kutya volt.
2. Vmennyire értékel vkit, vmit. (Nagy) becsben tart vmit; kevésnek tart; méltóságán alulinak tart vmit; nagyra tart: vkit, vmit értékesnek hisz, és igen jó véleménnyel van felőle; nagyra tartja magát: a) túlbecsüli képességeit, értékes tulajdonságait; önhitt; b) (1945 előtt) előkelőnek hitt származásával kérkedik, s másokat lenéz; sokra tart vkit; tiszteletben tart vmit. Többre tart egy rossz programmbeszédet, Mint minden tudományt és bölcsességet. (Reviczky Gyula) A Makayak a Felvidéken nagyon elterjedt família, mely nagyra tartja magát. (Mikszáth Kálmán) Megengedi nekem, hogy tisztelkedjem maguknál…? Jenőt jól ismerem már, és nagyon sokra tartom! (Kaffka Margit) || a. (népies) <Árut, eladásra szánt dolgot> vmennyire értékel, s akkora árat kér érte. Két forintra tartotta, nem engedett belőle. Egy kövér ludat három tallérra tartott a kofa. (Jókai Mór) Ötvenre tartottuk, negyvenkettőt ígért. (Mikszáth Kálmán)
3. Igényt, jogot, számot tart vmire v. (ritka) vkire: vmit magára nézve méltányosnak, megilletőnek, jogosnak vél, érez; számít vkinek a segítségére, szolgálatára. Méltán tart igényt a jutalomra. A Hunyadi-család jogot tartott a magyar koronára. De mely kötésre lépsz velünk? akarsz Barátaink számában lenni? vagy Menjünk tovább, számot nem tartva rád? (Vörösmarty MihályShakespeare-fordítás)
V. tárgyatlan Bizonyos ideig folyik, megvan, v. vmely határig terjed.
1. <Cselekvés, állapot> folyik, ill érvényben van, megvan, fennáll, marad. Vmeddig tart: a) vmennyi ideig folyik; b) vmely időpontban ér véget. Meddig tart az előadás? Még mindig tart a próba. Semmi sem tart örökké. Víz, tűz, föld és nagy ég tartanak sokáig: Ember, ezek ura, egy szempillantásig. (Zrínyi Miklós) Tart az árnyék, míg süt a nap, Ha az elmegy, vége annak. (Petőfi Sándor) Sokáig lesz, sokáig tart még a régi sors, a régi átok? (Ady Endre) Autóbuszon kellett menni. Az út ezen is jó háromnegyed órát tartott. (Kuncz Aladár) || a. <Eszköz, használati tárgy, ételféle> használható, élvezhető, romlatlan állapotban marad. Még tart a cipő. Elég soká tartott ez a kapa. Tudvalevő, hogy sokkal tovább tart az az üveg, amelyik csorba, mint amelyik nem csorba. (Tömörkény István) || b. <Múló v. fogyó dolog> vmennyi ideig nem fogy el, elégséges. Tart vmiből v. (régies) vmiben: még nem fogyott el vmi; van még belőle. A tüzelőanyag egész télen át tartott. Volt akkor hegyen-völgyön tivornya, muri, míg az összegből tartott. (Mikszáth Kálmán)
2. (ritka) <Térbeli dolog> vmeddig terjed, ér. Az út csak a patak partjáig tart. Az írás a papír széléig tart. Csak úgy nyújtózom, meddig a takaró tart. (Kemény Zsigmond)
VI. tárgyatlan Haladás közben vhol van, v. vmerre halad.
1. Vhol tart: <személy v. cselekvés> előrehaladásban, ténykedésében, az idő v. a tér vmely pontig, a fejlődés vmely szakaszáig jutott, és most ott van, akörül v. abban halad, folyik tovább. Már ott tartunk, hogy… Az olvasásban az tizedik fejezetnél tart. A munka még csak az előkészülteknél tart. A járványnak már a vége felé tartottunk. A prédikáció első részében tartott a tiszteletes úr. (Mikszáth Kálmán)
2. Vmerre tart: <ember, állat v. egyéb mozgó test> vmely irányban halad, vmely meghatározott hely felé igyekszik. Vö: előretart, idetart (2). Mindig előre tarts, se jobbra, se balra ne térj! Tarts mindig jobbra! Az árvíz a városnak tart. A labda a bal sorokba tart. Az utas nem ide tart, hanem a csárda felé. Lengő vitorlám arra tart!… (Kölcsey Ferenc) Harminc nemes Budára tart. (Garay János) Vili a két bajnokkal a gyöpön egy valamivel lejjebb levő tisztásra tartott. (Kosztolányi Dezső) || a. <Vmely földrajzi felület v. hosszanti alakzat> vmerre irányul, nyúlik. A földsáv északra tart. Az árok a rét felé tart. A vetés a völgynek tart. A hegyvonulat délnek tart. A gyalogösvény egyenesen a falu felé tart. Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg Volt terítve, s tartott a mezőnek. (Petőfi Sándor) Köves az út, de a természet kövezte. Itt-ott a hegyekről árkot is ereszte Mely, rajta keresztül az Égerbe tartott. (Arany János) || b. (átvitt értelemben) <Fejlődés, fejlődő dolog> vmerre, vmi felé halad, irányul. Beszédében rámutatott, hogy a politikai fejlődés merre tart. Petőfi romanticizmusa egyre inkább a realizmus felé tartott. || c. Vkivel tart: a) vele együtt megy. Holnap kirándulok, tarts velem!; b) (átvitt értelemben) vele együtt csinál vmit, részt vesz ugyanabban a társas cselekvésben. Kártyázni készülünk, nem tartasz velünk? „Haragszom rád”-ot játszunk odabent. Nem tart velünk? (Mikszáth Kálmán) Már kezdtem otthonos lenni Istvándiban, már igyekeztem a fiúkkal tartani. (Móricz Zsigmond); c) (ritka) tiltott szerelmi viszonyt folytat vele. Sándor is máshová jár, felesége is mással tart. (Tolnai Lajos) A kocsis [az asszony]… csábítója! Vele tart, vele tartott. (Mikszáth Kálmán) || d. (átvitt értelemben) Vkivel, vmivel tart: vmely felfogásban osztozik vkivel; vkivel v. vmely iránnyal együttműködik; vki, vmi mellett áll mint támogató. Én azzal a felfogással tartok. [Buda holtteste mellett] Sírtak hölgyei mind. Most a csuda-kardot | Fölveszi egy fő hún, ki Budával tartott. (Arany János) Nem tudták, hányadán állnak velem, hogy a jobboldallal tartok-e vagy a ballal. (Kosztolányi Dezső)
VII. tárgyatlan Fél.
1. Tart vmitől: aggódik vmely bekövetkezhető kellemetlenség, szerencsétlenség miatt. Attól tartok, hogy a nagy szárazság tönkreteszi a termést. Attól tartott, hogy a tüzelő nem lesz elég télire. Szép Lidihez a vadász el-eljár, S bátorsággal ölelkezhetnek már, Nem tartanak semmi ellenségtől. (Petőfi Sándor) Fiam és testvérim, a király ma reggel Maga is elment a parányi sereggel, Veszedelem éri utban, igen tartok. (Arany János) Az apjától tartott, hogy ránk csap. (Gárdonyi Géza) Gyáván incselegtek még utolszor a kiállott veszedelemmel, melytől nincs mit tartaniok. (Kosztolányi Dezső) || a. Tart vkitől: óvatos vkinek az irányában, mert nem vár tóle jót, ellenséges indulatúnak v. túlságosan szigorúnak gondolja. Nem fél ez a gyerek senkitől, csak az apjától tart egy kicsit. || b. (-t ragos mértékhatározóval) Van v. nincs mit tartania vkitől, vmitől: van vmi v. nincs semmi oka arra, hogy vkitől, vmitől féljen. Ettől van mit tartanunk. Tőle nincs mit tartanod. Míg élek, Ida, nincs mitől tartanod. (Vörösmarty Mihály)
2. (vonzat nélkül) (ritka, költői) Óvatosan jár el; óvatosságból tartózkodóan viselkedik. Félni rossz, de jó tartani Néha-néha. (Arany János)
Szólás(ok): ld. imádság, hát, puskapor, vas.
Igekötős igék: áttart; betart; előretart; eltart; feltart; fenntart; idetart; jóltart; kitart; letart; megtart; odatart; összetart; rátart; széttart; végigtart; visszatart.
Szóösszetétel(ek): nyilvántart.
tartat; tartható; tartott.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages