1712–1860/V

Teljes szövegű keresés

1712–1860/V
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
V.
ADDITAMENTA
ad tomos 1–4. operis Géza Petrik
Bibliographia Hungariae 1712–1860
Catalogus librorum annis 1712–1800 in Hungaria
(alibique lingua Hungarica) editorum
EDIDIT
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
BUDAPESTINI
1971
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
V.
PÓTLÁSOK
Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860
c. művének 1–4. kötetéhez
Az 1712–1800 között megjelent
magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok
KÖZREADJA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
BUDAPEST
1971
 
BEVEZETÉS
Az 1712–1860 évi időszakról készült, Petrik által szerkesztett négykötetes bibliográfia hasonmás kiadását – az első kötethez írt előszó ígéretéhez híven – most nyomon követik a Pótlások. Ez a kötet mintegy 7660 címmel egészíti ki az eredeti adatgyűjtést. Figyelemreméltó mennyiség ez mindenképpen, még fokozza azonban jelentőségét az a körülmény, hogy csupa XVIII századi címről van szó, vagyis olyan anyagról, amely különös súllyal esik latba a magyar művelődéstörténelem, különösképpen pedig az irodalomtörténet és nyomdászattörténet szempontjából.
Az anyag összegyűjtése, mint ezt az első kötet előszavában már megírtuk, az Országos Széchényi Könyvtárban szerveződött munkaközösséghez fűződik. Ez az együttes a források széles körét igyekezett felkutatni. A gyűjtés elsősorban az OSZK állományából való, de a munkaközösség tagjai kutatásokat végeztek még a könyvanyag kiegészítése céljából az Országos Evangélikus Könyvtárban, a Ráday Könyvtárban és a Sárospataki Református Nagykönyvtárban. A kisnyomtatványokat a Budapesti Egyetemi Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Miscellanea gyűjteményeiből tették teljesebbé. A gyűjtött címanyag értékét növeli, hogy a felsorolt könyvtárakon kívül számos vidéki, szerzetesi könyvtár anyaga is bekerült a bibliográfiába, amely az ötvenes évek elején, az államosítás során jutott a nemzeti könyvtár tulajdonába.
A kötet címanyagát végül a csehszlovák és román nemzeti bibliográfia XVIII. századi anyagával és mintegy harminc hazai, helyi nyomdatörténeti bibliográfiából merített, Petrik köteteiben még nem ismert kiadvány címével egészítettük ki.
Gyűjtőkör. A munkaközösség Petrik eredeti köteteitől eltérően a gyűjtés határait részben szűkítette, részben bővítette. Az időhatár 1860 helyett csak 1800-ig terjed. Nyilvánvaló, hogy a XIX. század első hat évtizede is számos kiegészítést nyújt majd, fontosabbnak véltük azonban a XVIII. századi anyag különválasztását, mert a „régi magyar könyv” időhatára mai felfogásunk szerint elvileg 1800-ig terjed. Szűkítettük gyűjtő tevékenységünket földrajzi alapon is. A Pótlások kötete feldolgozza az akkori Magyarországon, Erdélyben és Fiuméban megjelent nyomtatványokat, de a Horvát-Szlavonországban és Dalmáciában megjelenteket nem. Ennek indokai közjogiak.
Ami a kiadványfajok kérdését illeti, a Pótlások kötetének törzsanyagát a könyvek alkotják, de számos tudománytörténeti és különösen a hazai nyomdászattörténet szempontjából jelentős kisnyomtatványt is felvesz, az utóbbiakat válogatva. Viszont mellőzi a hírlapokat és folyóiratokat, a szedett szöveg nélküli metszeteket, jelentéktelen egyleveles nyomtatványokat (hirdetéseket, plakátokat), valamint elhagyja a század kilencvenes éveiben tömegesen jelentkező, a központosított kormányzat bürokratizálása során keletkezett ügyviteli nyomtatványokat.
Címleírások. A könyvtárakból gyűjtött anyagról a címleírások autopszia alapján készültek. A bibliográfiákból átvett leírásokon általában nem változtattunk, hiszen a példányt, amelyről a leírás készült, ilyenkor nem állt módunkban kézbevenni. (Kivétel csupán a kínálkozó adatkiegészítés és ennek megfelelően a rendszónak a besorolás érdekében végrehajtott megváltoztatása.) Már ez is oka lett annak, hogy a különböző forrásokból származó nem egységes irányelvek szerint feldolgozott címanyag a leírások tekintetében némi egyenetlenségeket mutat. Ezenkívül a több mint tizenöt évig tartó gyűjtőmunka során a kollektíva munkatársainak változása is hozzájárult a leírások egyenetlenségeihez. Ezeket a szerkesztő a rendelkezésére álló viszonylag rövid idő alatt a legjobb igyekezettel sem tudta maradéktalanul kiküszöbölni. A Pótlások kötete mind a gyűjtés körét és teljességét, mind a feldolgozást tekintve további kiegészítésekre és átdolgozásra szorul. De ez a maga nemében egyedülálló gyűjtés mégsem nélkülözhető addig, amíg anyagának felhasználásával egy tökéletesebb új Petrik kiadásra, az 1712–1860 között megjelent magyarországi nyomtatványok korszerű kiadására sor nem kerül. Mindazonáltal – régi művekről lévén szó – igyekeztünk bizonyos részletesebb adatközléssel segíteni a kutatást.
Fokozott figyelemben részesítettük, ugyanazon mű kiadásváltozatai között megkülönböztettük, és külön tételként írtuk le a liber gradualisokat, amelyek – tekintettel a szerzetesi könyvtárakból bekerült anyagra – feltűnő nagy számban fordulnak elő a Pótlások kötetének címanyagában. A hazai kulturális központok, Nagyszombat, Kassa, Pozsony, Kolozsvár nyomdái szinte ontották a teológiai, filozófiai, jogi, orvosi, vegytani, kisebb részben történeti tárgyú disszertációkat. Mind e kiadványok sokfélesége, mind az eddigi bibliográfiai közlések következetlenségei indokolják, hogy a többi kiadványféleség közül kiemelve, külön foglalkozunk feldolgozásuk mikéntjével, s a Pótlások kötetének keretein belül meghatározzuk az előforduló főbb típusokat.
A liber gradualis a XVII–XVIII. századi szerzetesi egyetemek és főiskolák sajátos kiadványtípusa. Az alkalmi kiadvány két részből áll: egy terjesztésre vagy ajándékozásra szánt műből és a professzor előadásaiból készített tézisekből. Nyilvános vitatkozások alkalmával adták ki, rendszerint a graduatus költségén, vagy egy neves patronus anyagi támogatásával. A különböző tudományos fokozatok (baccalaureatus, licentiatus, magisterium, doctoratus) elnyerésére írt téziseket többnyire hozzákötötték egy, már korábban megjelent könyvhöz, annak megváltoztatása nélkül, olykor azonban új, közös címlappal adták ki. Máskor valamely egyidejűleg nyomtatott művel kolligálták, de előfordulnak számos esetben önálló kisnyomtatványként is.
A különféle változatokat önálló bibliográfiai egységeknek tekintettük. Ennek értelmében egészítettük ki Petrik eredeti köteteit.
Amennyiben egy mű önállóan és tézisekkel együtt is megjelent, előbb az önálló kiadványokat rendeztük úgy, hogy az első (a Pótlások kötetben a legkorábbi) kiadás alatt összevonva közöltük a későbbi kiadásokat, ezután következnek a vitatételekkel egybekötött liber gradualisok kronologikus rendben. Ilyenkor minden tételnél újra megismételtük a címfejben a főmű szerzőjét és rövid címét. Ha a liber gradualist azonos főművel egy helyen és egy időben eltérő szövegű tézisekkel is kinyomtatták, vagy egybekötötték, a változatokat a disszertáció címének betűrendjében, azonos cím esetén a disszerensek családnevének betűrendjében rendeztük.
Azokban az esetekben, amikor a liber gradualis már előfordult Petrik köteteiben, de a disszertációra vonatkozó adatok nélkül, az egyöntetűség kedvéért a művet újra leírtuk, részletesen feltüntetve a disszertáció címét, a vizsga helyét, idejét, a vizsgáztató professzorok és a vizsgázók nevét is. Megjegyzésben közöltük a hivatkozási adatokat, melyek alapján a mű Petrik köteteiben a tézisek feltüntetése nélkül megtalálható.
Önálló nyomtatványként a praeses neve alatt írtuk le a főmű megjelenési idejétől eltérő, önálló impresszummal közreadott téziseket. Ismét megjegyzésben hivatkoztunk a Petrik-kötetekben már közölt főműre, ill. a kötet- és lapszámra, ahol a főmű, amelyhez a téziseket hozzákötötték, visszakereshető.
Fenti módon írtuk le az OSZK állományában található liber gradualisokat.
Amennyiben az egyéb forrásból származó leírásokról a két mű összefüggését nem lehetett kikövetkeztetni, a téziseket hivatkozás nélkül, önálló műként írtuk le.
A lelőhelyet, ill. a bibliográfiai forrást a címleírások záradékaként tüntettük fel. A könyvtárak esetében a könyvtár nevét betűjellel rövidítettük, bibliográfiák esetében az összeállító nevét, vagy a forrásmű címét adtuk meg. Ha a kiadvány tételszámos volt, a hivatkozásban feltüntettük az idézett mű sorszámát is.
Az anyag elrendezése. Gyakorlati követelménynek tekintettük, hogy a Pótlások kötete belső, szerkezeti felépítésében Petrik eredeti négykötetes művéhez igazodjunk. Lehetőségeinkhez képest a nyomdai előállítás külső formájában is igyekeztünk követni azt. Nézetünk szerint pótlás, kiegészítés egy műhöz csak abban a rendszerben készülhet, amelyben az alapmű készült. Szerkezeti átalakításra csak új kiadásban szabad vállalkozni. Egy kérdésben mégsem alkalmazkodtunk a bibliográfia előzményéhez. A Pótlások kötetéhez nem adtunk szerzői betűrendes mutatót, hiszen Petrik négy kötetének mutatója is csupán a szövegrészben közölt címek rövid ismétlése volt. Ehelyett a címleírások közé bőségesen iktattunk be utalókat. Ily módon a bibliográfia nemcsak a művekről, de a művek létrehozásában közreműködő személyekről is gyors áttekintést ad.
A betűrend megfelelő helyén a következő esetekben találhatók utalások:
Egy kiadvány részműveiről (egy kötetben több mű akár egy, akár több szerzőtől) az első műre; jelentős függelékekről, önálló fejezetekről és kiegészítésekről, ha azokat a címlap feltünteti.
Társszerzőkről az első szerzőre; háromnál többszerzős címrendszón leírt művek felsorolt szerzőiről a címre.
Közreműködők (anyaggyűjtő, átdolgozó, bevezető, bővítményeik írói, címzett, fordító, sajtó alá rendező, szerkesztő, válogató stb.), a liber gradualisok esetében a professzorok és vizsgázók (graduatusok) nevéről a szerzői illetve címrendszóra.
A címről anonym művek esetében a megállapított szerző nevére, (ha a szerzőt a címlap nem tünteti fel, vagy ha a szerző megállapítása kétséges).
A besorolás a MSZ 3401. sz. szabvány (A betűrendbe sorolás szabályai) előírásait követi.
Kötetünkkel egyidejüleg jelenik meg a Nyomdatörténeti mutató amely Petrik 1–4. kötetének és a Pótlások kötetnek címanyagát nyomdahelyek szerint tartalmazza. A nyomdatörténeti mutató szerkesztési elveit annak bevezetése ismerteti.
 
FORRÁSJEGYZÉK
 
Könyvtárak
 
BEKBudapesti Egyetemi Könyvtár
FSZEKFővárosi Szabó Ervin Könyvtár
OEVKOrszágos Evangélikus Könyvtár
OSZKOrszágos Széchényi Könyvtár
OSZK–KnytOrszágos Széchényi Könyvtár Kisnyomtatványtár
ÖNBÖsterreichische Nationalbibliothek, Wien
RKRáday Könyvtár, Budapest
SRKSárospataki Református Nagykönyvtár
 
Bibliográfiák
 
Benda: Benda Kálmán–Irinyi Károly: A négyszázéves debreceni nyomda (1561–1961.) Bp. 1961. Akad. Kiadó. 432 l. 24 t. – 25 cm. (A magyar könyv.)
Berkeszi: Berkeszi István: A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története. Temesvár 1900, Délmagyarorsz. Tört. és Régészeti Múzeum Társ. IX, 185 l. 5 t. – 25 cm
Borsa: Borsa Gedeon–Csatkai Endre: Rennauer Fülöp soproni nyomdájának munkái. = Soproni Szemle. 15. évf. 1961. 1. sz. 52–54. l.
BRV: Bianu, Joan–Hodoş, Nerva–Simonescu, Dan: Bibliografia românescă veche 1508–1830. Tom. 1–4. Bucureşti 1903–1944, Acad. Romană. 4 db. – 32 cm.
Csatkai: Csatkai Endre: A soproni nyomdászat a XVIII. század első felében. = Soproni Szemle. 15. évf. 1961. 1. sz. 38–51. l.
Csekey: Csekey István: Baranya és Pécs bibliográfiája. /Könyvek és folyóiratcikkek.) Sajtó alá rend. Vargha Károly. Pécs 1964, Pécs Város Tanácsa. 283 l. – 20 cm.
Dankanits: (Dankanits Ádám): Adatok a XVIII. századi enyedi nyomda történetéhez. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. Cluj. 4. évf. 1961. 1–2. sz. 150–158. l.
Éble: Éble Gábor: Egy magyar nyomda a XVIII. században. Bp. 1891, Hornyánszky ny. 99 l. – 22 cm.
Ferenczi: Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története. Kiad. a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara. Kolozsvár 1896, Ajtai ny. VIII, 118 l. – 26 cm.
Glósz: Glósz Miksa: A csíksomlyói Szent-Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában 1662–1884. évig megjelent könyvek és egyéb nyomtatványok teljes czímtára. Csíksomlyó 1884, Csiksomlyói Zárda ny. 42, 6, 11 l. – 18 cm.
Gottesmann: Gottesmann [Dóra] Dorothea: Slavische Bücher in der Bibliotheken der Reformierten Kollegien in Debrecen und Sárospatak bis 1851. Debrecen 1962. 67 l. – 24 cm. /Publicationes Instituti Philogicae Slavicae Universitatis Debreciensis 16./
Gross: Gross Julius: Kronstädter Drucke. 1535–1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts. Kronstadt 1886, Zeidner. X, 196 l. – 27 cm.
Hankiss: Hankiss Elemér–Berczeli A. Károlyné: A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. XVIII–XIX. század. Bp. 1961, OszK. 48 l. – 24 cm.
HK: A Heidelbergi Káté története Magyarországon. Studia de historia Catechismi Heidelbergiensis in Hungaria collecta. 1563–1965. Bev. és szerk. Bartha Tibor. Bp. 1965, Ref. Egyh. Zsinati Iroda. 337 l. 4 t. – 24 cm. /Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház négyszázéves történetéből. – Studia et acta ecclesiastica l./
Horányi: Horányi Mátyás: Eszterházi vigasságok. – (Függelék: Az Eszterházy-szövegkönyvek.) Bp. 1959, Akad. Kiadó. 269 l. – 21 cm.
Knihopis: Knihopis československých tisků od doby nejstarši až do konce XVIII. stoleti. Dil 2. Tisky z let 1501–1800. Red. Zdeněk Tobolka, František Horák. Čast 1–9. V Praze 1939–1967, Nakl. Acad. 9 db. – 30 cm.
Lengyel: Lengyel Alfréd: A győri városi közkönyvtár Streibig gyűjteménye. Győr 1939, Baross ny. 12 l. – 24 cm.
Leval: Leval, André: Suplément à la Bibliographie française de la Hongrie de I[gnace] Kont. Bp. 1914, Ranschburg. 50 l. – 24 cm. /Klny. a Revue de Hongrie-ből./
Mišianik: Mišianik, Ján: Bibliografija slovenského písomníctva do konca XIX. stor. (Doplnky k Riznerovej bibliografii.) Bratislava 1946, Slov. Akad. 300 l. 4 t. – 26 cm.
Naményi: Naményi Lajos: A nagyváradi nyomdászat története. Bp. 1902. Athenaeum. 77 l. 2 t. – 24 cm. /Klny. a Magyar Könyvszemle 1901. évf.-ából./
Netoliczka: Netoliczka, Oskar: J. F. Trauschs Handschriften-Katalog. Bearb., erg. und fortgesetzt von – –. Tom. 1–3. Kronstadt 1898–1903, Druck. Gott. 3 db. – 22 cm.
Nyakas: Nyakas Sarolta: Az első pécsi nyomda története. 1773–1836. Pécs 1934, Dunántúl. 87 l. – 23 cm. /Közlemények a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárából 32./
OS: Malbaša, Marija: Stodvadesepet godina štamparske djeletnosti u Osijeku. /1748–1873./ = Osječki Zbornik. Osijek 1954–1958. Br. 4–6.
P.: Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája. 1712–1860. 1–4. köt. Bp. 1888–1892, Dobrowsky. 4 db. – 22 cm.
A P. V. : hivatkozás az e kötetben közölt tételekre vonatkozik.
Pálfy: Pálfy Miklós: Bibliographische Seltenheiten des Hallenser Ungarischen Bibliothek. – A hallei magyar könyvtár könyvészeti ritkaságai. Zgest. und Einl. von – –. Halle/S 1967, Niemeyer. 124 l. – 24 cm. /Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen–Anhalt in Halle a. d. Saale 6.)
Ried: Riedl, Adalbert–Klier, Karl M.: Lied-Flugblattdrucke aus dem Burgerland. Eisenstadt 1958, Burgerländisches Landesmuseum. 195 l. – 24 cm. /Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgerland 20./
SB: Mihailović, Georgije: Srpska bibliografija XVIII. veka. Beograd 1964, Narodna Biblioteca. XXXIII, 385 l. – 29 cm.
Semmelweis: Semmelweis [Károly] Karl.: Johann Bapt. Hübschlin, der erste Esterházysche Hofbuchdrucker in Einsenstadt. Eisenstadt 1965, Druck. Rötzer. 79–86 l. /Klny. a Burgerländische Heimatblätter-ből./
Trausch: Trausch, Joseph: Schriftsteller-Lexikon oder biographish-literärische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen. Bd. 1–3. Kronstadt 1868–1871, Gött. 3 db. – 23 cm.
Ulreich: Ulreich Tibor: Szombathely nyomdái napjainkig, valamint termékeik 1787-től 1900-ig. Bev. (Csatkai Endre.) Szombathely 1961, Savaria Muzeum. 228 l. – 19 cm.
Veress: Veress Endre: Erdély és magyarországi régi oláh könyvek és nyomtatványok. /1544–1808./ Kolozsvár 1910, Stief ny. 119 l. – 24 cm. /Klny. az Erdélyi Múzeum-ból./
Zolnai: Zolnai Klára: A magyarországi olasz nyomtatványok. /1699–1918./ Bibliografia della letteratura italiana d’Ungheria. Bp. 1932, Szerző. 104 l. – 24 cm.
 
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
 
a.anno
Abt.Abteilung
Acad.Academia
Akad.Akademie
akad.akadémia, akadémiai
alk.alkalmazta
áll.állami
ált.általános
Anmerk.Anmerkung
átd.átdolgozta, átdolgozás
átn.átnézte
Aufl.Auflage
augm.augmented, augmentée
Ausg.Ausgabe
ausgew.ausgewählt
Bd.Band
Bearb.Bearbeiter, Bearbeitung
bev.bevezetés, bevezette
biz.bizománya (impresszumban)
bőv.bővített
c.cím, című
c. comm.cum commentariis
cm.centiméter
coll.collegit, collected
collab.collaboratio, colleboration, collaboré
conv.conventus
corr.correcta, corrected, corrigé
db.darab
diss.dissertatio, dissertation, doktori értekezés (műfajmegjelölésben)
Druck.Druckerei, Buchdruckerei
éd., ed.édité (par), edited, edidit, editio, édition etc.
Egyet. ny.Egyetemi Nyomda
Einf.Einführung
eingef.eingeführt
eingel.eingeleitet
Einl.Einleitung
ell.ellátta
emend.emendata, emendavit
é. n.év nélkül
Erg.Ergänzungen
erg.ergänzt
erkl.erklärt
erw.erweitert
évf.évfolyam
faks.fakszimile
fel. szerk.felelős szerkesztő
folyt.folytatta, folytatás
ford.fordította, fordítás
Forts.Fortsetzung
függ.függelék
füz.füzet
ges.gesammelt, gesamt
gyűjt.gyűjtötte, gyűjtemény
h.hasáb (impresszumban)
h.hiányzik
har.haránt
h. é. n.hely, év nélkül
h. é. ny. n.hely, év, kiadó, nyomda nélkül
h. n.hely nélkül
hrsg.herausgegeben
id.idősebb
ifj.ifjabb
ill.illusztrálta, illusztrátor (és idegen nyelvű változatai)
ill.illetőleg, illetve (impresszumban)
impr.impression, imprimé
Inst.Institut (impresszumban)
int.intézet
isk.iskolai
jav.javított
jegyz.jegyzet
jegyz. ell.jegyzetekkel ellátta
Jg.Jahrgang
kiad.kiadja, kiadás
kieg.kiegészítette
klny.különlenyomat
köt.kötet
közrem.közreműködésével
l.lap
ld.lásd
lev.levél
Lief.Lieferung
lny.lenyomat
M.magyar (impresszumban)
magy.magyarázat, magyarázatos, magyarázta
mell.melléklet
min.minisztérium
Mitarb.Mitarbeit, Mitarbeiter
Mitw.Mitwirkung
Nachw.Nachwort
N. S.neue Serie, new series, nouvelle série
ny.nyomda
Ny.nyomda (mint kiadói név része)
ny. n.nyomda nélkül
op.opus
orsz.országos
oszt.osztály
összeáll.összeállította
összegyűjt.összegyűjtötte
P.pars, part, partie (kötetjelzésben)
praef.praefatio, préfation, prefazione
print.printed
publ.publicata, publié, publischer etc.
r.rész
rec.recensuit
red.redactor, Redacteur, redigiert, redigit etc.
réd.rédigé, rédigée
reimpr.reimpressa
repr.reprint, reprinted
rev.revidiert, revised
RMKRégi Magyar Könyvtár
röv.rövidített
sajtó alá rend.saját alá rendezte
Ser., ser.Serie, série, series
soksz.sokszorosítás
sor.sorozat
stamp.stampa, stamperia
štamp.štamparija
stat.statisztika
sz.szám
sz.század
szerk.szerkesztette, szerkesztő
t.tábla, tableau, tabula, Tafel (terjedelemközlésben)
társ.társaság, társulat (impresszumban)
tc.törvénycikk
térk.térkép
tip.tipografija
tisk.tiskárna
tlač.tlačiareň
tom.tome, tomo, tomus
trad.traduction, traducteur, traduit
tranls.translated (by), translatio, translation
tud.tudományos (impresszumban)
typ.typographia, typography
u.und
ua.ugyanaz
U. F.Új folyam
U. S.Új sorozat
új lny.új lenyomat
umgearb.umgearbeitet
Univ.universitas, Universität, université etc.
unt. Mitw.unter Mitwirkung
utánny.utánnyomás
übers.übersetzt
Übers.Übersetzung
vál.válogatta
veränd.verändert
verb.verbessert
Verf.Verfasser
verf.verfasst
Verl.Verlag
verm.vermehrt
vol.volume, volumen
Vorw.Vorwort
zgest.zusammengesellt
Zstell.Zusammenstellung
 

 

A. M. S. ld. Aranyos Medgyesi Sámuel A son altesse imperiale l’archiduchesse Alexandrine Pawlowna. H. n. [1800], ny. n. [2] lev. – 4° BEK Magyarországon nyomtatták. Aaron, Petru Pavel: Adevărata mîngăere. Blaj 1761. BRV II. 324 Aaron, P[etru] Pavel: Bucoavnă. Blaj 1759, Tip. din Mănăst. St Troiţe, Petru Sibianul. [31] lev. – 16° BRBV IV. 117 Aaron, Petru Pavel: Înceaperea, asezămîntul şi îscăliturile sfîntului şi a toată Iumea Săbor dela Florenţîa Blaj 1762, Tip. din. … Aaron, Petru Pavel: [Institutiïle doctrinei creştine.] Blja 1764. BRV IV. 129 Csak irodalmi adatokból ismert. Aaron, Petru Pavel: Păstoriceasca poslanie sau Dogmatica învătătură. Blaj 1760, Tip. din Mănăst. St. Troiţe, Petru Sibianul. [2],… Aaron, Petru Pavel ld. Păstoriceasca datorie… ABC, iliti knijxica slóvoznanja za pótribu národnih ucsiónicah u králjestvu Slávonie ld. Révai Miklós ABC illi uprava za potribu skularske dalmatinske mldaexi… iz Nimacskoga u Dalmatinski prinessena po Grozdics… Temisavar 1792, Sta… ABC knisicza za potrebnozt národnih skol ld. Révai Miklós ABC knižečka aneb tak rečený syllabikár ld. Révai Miklós ABC könyvetske a nemzeti iskoláknak hasznokra ld. Révai Miklós ABC, oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Hungarn ld. Révai Miklós ABC, ovvero libretto de’nomi per uso delle scuole negli imp. reg. domini ld. Révai Miklós ABC sau alphavit ld. Révai Miklós ABC sau bucavna ld. Révai Miklós Abdruck der deutschen und slowakischen Schriften, welche in der Tyrnauischen Schriftsguesserey des Kollegiums der Gesellschaft Je… Abecedarium Latino-Ungaricum. Debrecini 1723, Typ. Civ. – 8° Benda Ua. Debrecini 1724, Typ. Civ. – 8° Ua. Debrecini 1728, Typ. Ci… Abel Ferenc ld. Lipsius, Justus: Politicorum, sive civilis doctrinae libri sex… – ld. Weiss Ferenc: Astronomiae physicae… breviar… [Abel, Fraňo Xaver]: Učenj křest’anské w otazkach a odpovedach. W Trnawe 1762, [Typ. Acad.] – 8° Knihopis 50 Abelius, Ludovicus ld. Abelly, Louis Abelly, [Louis] Ludovicus: Sacerdos Christianus. Dum conclusiones ex universa philosophia… publice propugnaret Paulus Eszterházi … [Abelly, Louis] Abelius, Ludovicus: Sacerdos Christianus. Auditoribus oblatus (dum… ex praelectionibus universis… Joannis Dely [J… Abelly, [Louis] Ludovicus: Sacerdos Christianus. Auditoribus oblatus dum assertiones theologicas de angelis, beatitudine… publice… Abends Übung ld. Morgens Übung Abód Mihály, Ajtai ld. Ajtai Abód Mihály Abos Lukács ld. Biblia. Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti… Ábrahám István ld. Concilium Tridentium… 1747 Ábrahám József ld. Szalay Pál: Dem allerdurchlauchtigsten Prinzen Joseph Ábrahám pátriárka fija Isák… ld. Pápai Páriz Ferenc Abreu, [Sebastiano] Sebastianus d’: Institutio parochi, seu speculum parochorum, in quo tum parochi, tum omnes animarum curam ger… Acathistiîarîau. Blaj 1763, Tip. dîn Mănăst. Sf. Troiţe, Ioan Rîmniceanul. [4], 661, [4 + ?] l. – 12° BRV II. 331; IV. Indrept. U… Acathistu. Ed 3. Blaj 1786, Tip. Seminarului. [4], 453 + ? l. – 12° BRV II. 497 Ua. Ed. 4. Blaj 1791. Tip. Seminarului. [6], 463,… Acatistul Născătoarei de Dumnezeu. Sibiu 1797. BRV II. 605 Accessus et recessus altaris, seu piae praxes ante et post sacram communionem… Adjunctis 12. meditationibus pro spiritus recollec… Ács Bonaventura ld. Balde, Henri: Veritates Christianae… 1752 – ld. Muhoray Ferenc: Soli Deo Christo… omnis honor et gloria Acta in consistorio secreto habito… Pio Papa Sexto feria 6 Decembris 1778. ld. Pius VI., pápa Acta sanctorum Ungariae… ld. Prileszky János Ker. Actus canonico-juridicus ex libro secundo decretalium… ld. Gergely IX., pápa Actus publicus e quatuor particularibus materiis, disceptationi propositis, in quo… ex praelectionibus Andreae Pál [András], Jose… Actus publicus sub benignissimis auspiciis… Caroli… episcopi Agriensis e com. Eszterházy de Galantha… in quo positiones… ex unive… Actuum fidei, spei et caritatis explicatio ld. Molnár János Ker. Ad altissimam caesareo-regiam resolutionem de dato 15. Septembris 1755 super perfecto, circa monetas aureas… observando pondere r… Ad celsissimum S. R. J. principem Nicolaum Eszterházy… ld. Somssich Lázár, Sárdi Ad diem 8. [octavum] Kal. August. eminentissimo… cardinali Christophoro e comitibus Migazzy de Wall et Sonnenthurn cet. cet. sacr… Ad excelsos regni Hungariae status. De reparanda re sanitatis et medica. Devota propositio x x x med. doctoris Hungari. H. n. 179… Ad illustrissimum D. Ladislaum e comitius a Kollonits de Kollegrád… H. é. ny. n. [1] lev. OSZK – Knyt Feltehetően Magyarországon … Ad iusta funebria… Nicolai comitis de Bethlen… anno 1781. … ad ecclesiam parochialem Cibiniensem… omnes… invitatur. [Cibinii 1781… Ad octavas kalendas Augustas 1782 ld. Szent-Iványi Márk Ad sacratissimam Caesareo-Regiam et Majestatem… humillima de genu instantia Magistratus… Pestiensis pro… stabilienda Pestini Regi… Ad sacratissimam Caesareo-Regiam et Majestatem… pro benigna Resolutione Regia in negotio religionis data, humillima gratiarum act… Ad serenissimam principem… Alexandram Paulownam… ld. Horkovits József Ad serenissimum archi-ducem et palatinum, excelsos proceres et inclytos Status et Ordines regni humillima instantia pro sui repos… Ad serenissimum archi-ducem Palatinum… supplex memoriale universorum literatorum Hungariae partiumque adnexarujm filiorum. H. n. … Ad serenissimum… Regni Hungariae Palatinum, excelsos proceres, inclytosque Status et Ordines I. Regni Hungariae diaetaliter congr… Ad testificationem collocatae in rebus philosophicis industriae suae hasce propositiones in conspectu… Christophori a Migazzi def… Ad tritissimam in fidei controversis quaestionem ld. Nennichen, Mathias Adamovics Jakab ld. Firmianus, Petrus: Somnia sapientum… Adamovics János ld. Kelemen Antal: Conclusiones ex physica generali… Adamovics, Januarius ld. Kósa Jenő: Auditoribus oblatum dum conclusiones… propugnaret Adelhart, Michael Stanislaus Ignatius: Arca foederis. Die Archen des Bunds. Das ist: Jährlich gewidmete Lob- und Ehren-Rede… am h… Adler Adjutus ld. Biesman, Caspar: doctrina moralis… 1738 Adlhart József ld. Markó Elek: Assertiones ex universa philosophia… 1764 Admodum reverendis… magistris SS. theologiae neo-baccalaureis, dum in… Universitate Tyrnaviensi, promotore Georgio Biró [György]…… Admodum reverendo patri… Francisco Borgiae Kéri… ld. Mochnyai József Admodum reverendo patri… Ignatio Lengete… et Valentino Kéri… propserum in urbem Cassoviam adventum hisce gratulatur ld. Kapuvári … Admodum reverendo patri… Joqanni Baptistae Hávor… theologiae doctori nunc vero Academicae S. J. Typographiae praefecto ter faustu… Admodum reverendo patri… Josepho Carl… et Nicolao Miszka… patribus desideratissimis praesidibus ac patronis optimis. (Cassoviae) … Admodum reverendo pari… Josepzho Koller e Societate Jesu… patrono optimo in urber Cassoviam adventum hisce gratulantur… [Cassovia… Adolescentes diem 25. Junii celebratunt, quo Sigismundus Orosz in munere suo confirmatus est… [Nagykároly] 1778, [Károlyi ny.] [8… Adolphus a S. Benedicto ld. Nemcsényi Adolf Adolphus a S. Georgio ld. Groll Adolf Adorján Mihály ld. Horváth Mihály: Assertiones ex universa philosophia… 1764 Adrianus a S. Catharina ld. Shulz Ernő: Philosophia universa… Aegidius a SSS. Trinitate ld. Rátay Egyed Aesophus ld. Aisopos Affectus animae peccatricis, per triduanam recollectionem delicta juventutis et ignorantias suas expiantis. Agriae 1796, Typ. Epi… Affectus animae peccatricis per triduanam sodalium ascesin delicta juventutis et ignorantias suas expiantis. Cassoviae 1767, Typ.… Ágai Demeter ld. Szepesi Fábián: Assertiones scholasticae ex universa theologia… Ágenda tanuló gyermekeknek. Debrecen 1751, Városi ny. – 12° Benda Ua. Debrecen 1755, Városi ny. – 12° Ua. Debrecen 1758, Városi n… [Agostini, Giuseppe] Augustinus Josephus: Brevis notitia eorum, quae scitu… sunt confessariis… Oblata a Hieronymo Vobornik [Jerom… [Agostini, Giuseppe] Augustinus Josephus: Brevis notitia eorum, quae scitu… necessaria… sunt confessariis… Dum in… Universitate T… [Agostini, Giuseppe] Augustinus Josephus: Brevis notitia eorum, quae scitu… necessaria… sunt confessariis… Dum… assertiones de vi… [Agostini, Giuseppe] Augustinus Josephus: Brevis notitia eorum, quae scitu… necessaria… sunt confessariis… Dum… assertiones ex un… [Ágoston, Szent] Augustinus Aurelius: Fasciculus divini amoris. Complectens S[ancti] Aurelii Augustini Meditationes Soliloquia et… [Ágoston, Szent] Augustinus Aurelius: Fasciculus divini amoris. S. Aurelii Augustini Meditationes Soliloquia et Manuale complecte… [Ágoston, Szent] Augustinus Aurelius: Manuale… Theologia laurea candidatis dum per Joan. Bapt. Szegedy [János Ker.]… theologicas … [Ágoston, Szent] Augustinus Aurelius: Manuale… in auditores distributa, [!] dum positiones theologicas… in… Univ. Tyrnaviensi… pu… [Ágoston, Szent] Augustinus, Divus: Manuale, Meditationes et Soliloquia… dum positiones ex universa theologia… Maurus Menyhárt [M… [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Meditationes. Tyrnaviae 1739, Typ. Acad. 185 l. – 13 cm. OSZK [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Meditationes… Auditoribus oblatae, dum positiones ex universa theologia… publice propugnar… [Ágoston, Szent]: Samogogvorenja illiti dushevni razgovori svetoga Augustina biskupa s’trudom… Petra Mandikicha iz latinskoga u s… [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius Sanctus: Selectae epistolae adversus Pelagium ejusque sectatores scriptae. (Quas… sacravit … [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius Sanctus: Selectae epistolae polemicae adversus Pelagium, ejusque sectatores scriptae et sac… [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Selectae epistolae polemicae adversus Pelagium, ejusque sectatores scriptae. P. 1. (Conclu… [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Soliquia. Auditoribus oblata, dum theses theologicas de peccatis, gratia et merito… public… [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Soliquia. A[uditoribus] oblata, dum conclususiones theologicas… de angelis, daemonibus ac … [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Soliquia et Manuale… dedicata, dum assertiones ex universa theologia… publice propugnaret … Ágoston Ferenc ld. Tentamen mathematicum… 1775

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages