Világ

Full text search

Világ G. kosmos. Ez etimológiailag magában foglalja a rend, rendezettség, szépség fogalmát is (a női díszre, ékességekre vonatkozik 1Pt 3,3). A h. többféle módon adja vissza a fogalmat: »ég és föld« (1Móz 1,1), »minden«, »a minden(ség)« (Zsolt 8,7; Préd 3,1; Ézs 44,24; Jer 10,16; 51,19). Állhat ebben az értelemben »föld«, »a föld« ('erec), vagy »kerekség« (tébél) (Zsolt 24,1; 33,8; 98,7; Ézs 26,9; JSir 4,12; Náh 1,5).
Amint látható, az ÓSZ fő tanítása a világról, hogy az Isten teremtése, mint ilyen, jó (1Móz 1,10.18.25.31); Isten, mint teremtő abszolút Ura. Isten fenn is tartja az általa teremtett világot (ld. GONDVISELÉS 2), beleértve az embert és az állatokat. A világ teremtése Deutero-Ézsaiás monoteista érvelésének az alapja ( VALLÁSTÖRTÉNET 5), ez biztosít Istennek olyan hatalmat, hogy nem köteles elszámolni cselekvésének okáról (Jób 38kk), de igyekszik teremtményeit életben tartani (Jón 4; Zsolt 103,19; 104; 145,9). Isten nagyobb a világnál, előbb volt annál (Zsolt 90,2). Kifejtetlenül az ÓSZ-ben is megvan az a gondolat, hogy a világnak kezdete (1Móz 1,1) és vége van (Ézs 24,17-23).
Az ÚSZ-ben is Isten teremtő munkájának eredménye (ApCsel 17,24), a világmindenség, amit körülírással fejez ki »ég, föld, tenger és minden, ami bennük van« (ApCsel 4,24; 14,15; Jel 10,6); a »minden« (Jn 1,3). A világ teremtettségével kapcsolatos új kijelentése Krisztus részvétele a világ teremtésében (Jn 1,10; 1Kor 8,6; Kol 1,16k; Zsid 1,2). Ez összefüggésben van egyrészt a Krisztus istenségével (Jn1,1kk), másrészt azzal, hogy Isten megváltásra teremtette a világot (Ef 1,9k). Ha ez így van, akkor minden, Krisztus, a szolgálattévők, sőt az egész világ is a gyülekezeté (1Kor 3,22).
Amit az ÓSZ is kifejezésre juttat, azt az ÚSZ nyilván kifejti: a világnak időben behatárolt léte van; volt kezdete és lesz vége. A világ kezdete a teremtés. »A világ kezdete óta« (Mt 24,21) a párhuzamos helyen »a teremtés (= teremtett világ) kezdete óta« (Mk 13,19) legvilágosabb Pálnál »a világ teremtésétől fogva« (Róm 1,20).
A világ tehát a teremtéssel kezdődött el. Jézus dicsősége az Atyánál már a világ kezdete előtt megvolt (Jn 17,5.24). Isten pontos terve is megvolt (Ef 1,4), aminek végrehajtására Krisztust jelölte ki, már akkor (1Pt 1,20). A világ kezdete óta van elkészítve az ország az üdvözülőknek (Mt 25,34), ill. azóta vannak beírva az élet könyvébe (Jel 13,8; 17,8; ld. még Lk 11,50; Zsid 4,3; 9,25).
A világnak vége is lesz (1Kor 7,31; 1Jn 2,17). Ég és föld megégnek, helyettük új ég és föld jön (2Pt 3,10- 13). Innen érthető a többször használt »ez« a világ kifejezés. A jelenlegi világot kimondatlanul is szembeállítja az eljövendővel. Ugyanez magyarázza, hogy többször AIÓN áll a kosmos helyett. A jelenlegi (világ)korszak után jön egy másik (1Kor 1,20; 2,6; 3,19; 5,10; Ef 2,2). Ezen az alapon kezd kialakulni a világnak egy újabb jelentésárnyalata: Istentől különböző, vele szembenálló egység. »Ennek« a világnak a fejedelme ítélet alatt áll (Jn 12,31; 14,30; 16,11). Jézus »ebbe« a világba jött (Jn 9,39; 16,28; 18,37; ld. még Jn 8,23; 12,25; 13,1; 18,36; 1Jn 4,17). Innen érthető, hogy bár Isten a világ teremtője és ura, az ÚSZ nem nevezi a világ Istenének. Ha ezt a gondolatot akarja kifejezni, kerülő úton teszi: »az aiónok királya« (1Tim 1,17), ami több, mint a jelenlegi világkorszak királya; »menny és föld ura« (Mt 11,25; Lk 10,21), ami visszautal az ÓSZ-i kifejezésmódra. Ugyanígy ApCsel 17,24.
Ha ennek a világnak a fejedelme istenellenes hatalom, akkor Isten uralma csorbát szenved a világ fölött. Ezt a meggondolást fűzi tovább a Jel: eszerint Krisztus a végidőben veszi át a világ fölötti uralmat (11,15).
Az előfordulási helyek egy részében a világ azonos a lakott földdel, az emberi történelem színhelyével. Az ördög a világ minden országát mutatja meg Jézusnak (Mt 4,8; vö. Lk 4,5; ahol az oikoumene áll a kosmos helyén). Így értendő »az egész világot megnyerni« kifejezésben (Mt 16,26 par). A »világ pogányai« = a lakott földön élő pogányok (Lk 12,30), a párhuzamos helyen csak »a pogányok« áll (Mt 6,32). Ilyen értelemben az egész világba küldi Jézus a tanítványait (Mk 16,15; vö. Mt 28,19 és ApCsel 1,8). Tudja, hogy az egész világon hirdetni fogják az ev-ot (Mt 26,13). Ilyen értelemben örököse a világnak Ábrahám (Róm 4,13). Így van híre az egész világon a római gyülekezetnek (1,8).
A világ, mint lakott föld, nem azonos Isten egész világával. Ezért Jézus Krisztus, a logosz, a világosság, Isten fia »bejött«, »eljött« a világba (Jn 1,9; 3,19; 9,39; 11,27; 12,46; 16,28; 18,37; 1Tim 1,15; Zsid 10,5). Világos, hogy az emberiségre gondol Pál, amikor arról beszél, hogy a bűn bejött a világba, nyilvánvaló ez a folytatásból (Róm 5,12kk). Jézus a világban volt, de elment Atyjához, itt maradtak viszont a tanítványai (Jn 17,11; vö. 1Kor 5,10; 2Kor 1,12; 1Jn 4,3; Jn 13,1). Az egész emberiségre vonatkozik Isten szeretete (Jn 3,16).
Ebben a világban kell a tanítványoknak világossággá lenni (Mt 5,44), itt vettetik az ige magja (Mt 13,38). A világnak lesz látványossággá az apostol (1Kor 4,9), sőt szemetjévé (4,13). Az emberiség megváltatlan része az istenellenes világhoz tartozik, ők azok, akik nem méltók a tanúságtévőkre (Zsid 11,38).
Ezen a ponton tovább szűkül a világ jelentése. A bűnössé vált emberiségnek (Róm 5,12) az a része, amely (még) nem fogadta el az evangéliumot. Isten a megbékélést ugyanis felajánlotta a világnak (2Kor 5,19), ami nem jelenti azt, hogy mindenki el is fogadta (vö. Róm 11,15). A világ ezért ítélet alatt van (1Kor 11,32), az ítélkezésben majd a szentek is részt vesznek (1Kor 6,2). Ezért van ellentét az Isten és a világ bölcsessége (1Kor 1,20k.27; 2,6kk.14; 3,19), az Isten szerinti és a világ szerinti szomorúság között (2Kor 7,10). Ebben az értelemben a világ az istenellenes oldal, az Istennel szembenállás jelképe. Ebben a leszűkítésben igaz, hogy a gyülekezetnek nem szabad a világot szeretnie (1Jn 2,15-17), a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel (Jak 4,4). A kegyesség jellemzője »tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól« (Jak 1,27), nem szabad a világhoz igazodni (Róm 12,2), a világ javaival úgy kell élnünk, mintha nem élnénk vele, mert a világ arculata elmúlik (1Kor 7,31).
Látható, az ÚSZ-ben a világ szó értelmezésének több vonatkozása fordul elő együtt, de ezek egymásból következnek, és a szövegből mindig világos, melyik a domináns értelmezés. Egy szerző is alkalmazza néhány soron belül a különböző értelmezéseket. Ez megóv attól, hogy valamelyiket egyoldalúan középpontba állítsuk. Végig érvényben marad Istennek a világra vonatkozó megváltó szeretete (Jn 3,16; 1Tim 1,15). Amennyiben a világ megváltatlan, gyűlöli a megváltottakat, akiknek azonban nem kivonulniuk kell, hanem tisztának maradni. Megváltottságukban nem részei a megváltatlan világnak, de küldetésük van hozzá (Jn 17,14-18). »A világ számára megfeszíttetni«: belsőleg elszakadni a megváltatlan gondolkozástól (Gal 6,14).
CP

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me