betlehemes

Full text search

betlehemes: a karácsonyi játékokhoz ( betlehemezés) kapcsolódó, énekelt és recitált darabok gyűjtőneve. A betlehemesek sokféle zenei stílust képviselnek, különböző korúak, a játékba való tartozásuk nem egyformán szerves, s funkciójuk a cselekményben változatos. A különféle játékok zenei egységét bizonyos mértékig mégis biztosítja a Csordapásztorok kezdetű ének, mely központi szerepű, s minden vidéken és típusban kimutatható. Rajta kívül népénekek (jelentős részük templomi használatban már nem szerepel), diáknóták, recitatív részletek, táncdallamok s hangszeres (elsősorban furulya) darabok találhatók még a betlehemesek között. Az énekek legtöbbször betétszerűen, szavalt, deklamált vagy esetleg recitált szövegek közé ékelődve jelennek meg, s csak ritkán fordul elő (főleg a Dunántúlon), hogy attacca kapcsolódnak egymáshoz (ahol a dallamok kölcsönhatásával kell számolni). A Csordapásztorok kezdetű ének karácsonyi játékokon kívül – ahol csak kiválasztott versei fordulnak elő (főleg: Elindulának, Serkenj fel fiam, Üdvözlégy Jézus, valamint: Isten áldja meg, – ami írásos forrásokban nincs meg) – kántáláskor és templomi használatban is szerepel. Az 1651-es Cantus Catholici óta, ahol „régi ének” felirattal jelent meg, tartalmazzák a kat. énekeskönyvek. Két 11-es szótagszámú, 5+6 tagolású sorból áll. Az Alföldön a dallam közepétől kezdődő, Erdélyben az utolsó hat szótagra terjedő ismétlés a szokásos. Ez utóbbi a kadenciák variációjával jár együtt. A dallam szeptim, ritkábban oktáv hangkészletű. Diatonikus, a pentatonizmusok másodlagosak. Hangnemi szempontból variánsai nagy gazdagságot mutatnak: fríg (Alföldön), dór (Erdélyben), eol (főleg É-on), dúr (Dunántúlon) altípusok rögződtek, az erdélyi dór típusnak a mixolyd felé hajló változatai is ismertek. E variálódási tendenciák párhuzamosan az írásos forrásokban is tükröződnek. A hangnemi elszíneződések ellenére a dallamalak egységes: jellemző s minden variánsban közös az első két (5 és 6 szótagos) szakasz kadenciái közti kvint-távolság (VII. és 4., máskor 1. és 5. fok), valamint e két részlet, különösen a második dallammenete. A folytatás (harmadik kadencia, sőt záróhang) esetlegesebb. Legtöbb önálló vonást a dunántúli (Nyitráig felhúzódó) dúr típus mutat, ezt a kutatók egy része a többi dallamváltozattól függetlennek tartja. Az előadás a variánsok többségénél lassú, enyhén rubato. Erdélyben a cifrázat is megjelenik, míg a dunántúli darabok inkább giusto felé hajlanak. – A Csordapásztorok dallamával kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok eddig negatív eredménnyel jártak, s nem került elő a 17. sz.-nál korábbi írásos feljegyzés sem. Stíluskritikai alapon azonban az ének kora ennél lényegesen régebbire tehető. A karácsonyi játékok e központi éneke mellé több más, ma már tipikusan betlehemes dallam társul. Stílusában legtöbbjük eltér a népdaloktól. Dúr jellegűek. Hangkészletük általában hexachord, de van köztük plagális és oktávról ereszkedő dúr dallam is. Szerkezetük a népdalokénál lazább, zárt strófa viszonylag ritkán fordul elő. Bár egyes fajtákban a rögtönzésnek is marad tere, a forma szabadsága mégsem éri el a soroló műfajokét ( gyermekdal). A hexachord dallamok közül kiemelkednek a Szülte a szűz szent Fiát (Et virgo parit filium, először 1651; főleg Erdélyben; cseh variánsok) és a hozzá közel álló A szűz egy fiat szült (Erdélyben, írásban csak a 18. sz.-ban). Kántáló funkcióban és templomban is szerepel. Mindkettő refrénes szerkezetű. Rokon dallamvezetést elsősorban prózai szövegű antifónák között találni. Előadásmódjuk lassú rubato. A hexachord terjedelmet ritkán lépik át a Keljetek fel (Ne féljetek) pásztorok, pásztorok (18. sz.-i szövegfeljegyzések; német variánsok) és a Pásztorok keljünk fel (18. sz.-i szövegfeljegyzések) kezdetű énekek. Jellemző vonásuk a sorok, ill. kétütemes motívumok ismétlése, melyből azonban hosszabb sorolás ritkán alakul ki, valamint a dallamfordulatok között az ún. „karácsonyi szext” megjelenése. Szillabikus giusto darabok. Plagális dúr dallamok a Midőn a szűz magzatát (Dum virgo vagientem kántálás) és a Sír az Isten báránya egyik változata, a középkori Dies est laetitiae dallamtöredéke. Az ereszkedő dúr típusok közül kiemelkednek: Az Istennek szent angyala (Mennyből jövök most hozzátok, ill. Paradicsom mezejébe szöveggel is), mely ilyen formában német protestáns hatást mutat, a dallamtípus maga azonban régebbi szokásanyagban gyökerezik (Erdély); a Betlehemnek pusztájában, mely más, egyházi szövegekkel is használatos (Alföld, Dunántúl) s a Pásztortársim, új hírt mondok (főleg Dunántúl). Mindhárom dallam szerepel kántáló funkcióban is. Az első négysoros, utolsó sorában gyakran rögződik a felső oktávtörés, ami megváltoztatja a dallam egészének képét. Előadásmódja változó: gyors tempójú giustóban és lassú, bonyolultan cifrázott rubatóban egyaránt előfordul. A második dallam szimmetrikus hatsoros szerkezetű (vannak lazább négysoros változatai is), előadásmódja rubato; a harmadik ötsoros s feszes ritmusú. – E dúr típusok mellett megjelenik a betlehemesek között néhány lazábban illeszkedő, önálló stílusú moll dallam is: Szép violácska (első feljegyzés 1651-ből; főleg Erdélyben), Ím midőn, mindeneket (Kájoninál, Erdélyben ismert), Mostan, kinyílt egy szép rózsavirág (országos), Karácsonynak éjszakáján, (Dunántúl, északon Ma született a mi Urunk szöveggel). Az énekeken kívül jelentős szerepe van a betlehemesekben a recitatív szakaszoknak. Ezek közül minden játéktípusban (külföldiekben is) szerepel: az angyal ébresztőjénél és híradásánál. Kiindulása legtöbbször a kisterces glóriakiáltás, majd ezt rövid recitatív-szakaszok követik, ua.-on a formulán. Ennél stilizáltabbak az erdélyi játékok prológusában és epilógusában s szent szereplőinek mondanivalójában alkalmazott recitatívok. Előadásmódjuk sajátosan merev, egyes helyeken szabályos lépegetéssel egybekötött, mely eredetileg a versforma illusztrálására lehetett hivatott. Dallamformuláik egyrészt kikiáltó- és hirdető-dallamokkal, másrészt az iskolai versrecitálás fordulataival mutatnak rokonságot, s kapcsolatuk van a liturgikus anyaggal is (lectio-tónus). – E fő típusok mellett szórványosan más recitatív-töredékek is előfordulnak a betlehemesek között: nagy részük kifejezetten gregorián származék (különböző glória-intonációk). Nem recitatív ugyan, sőt zenének sem nevezhető a „pásztorok” beszédének hanglejtése, de rendkívüli hangzása miatt (természetellenes torokhang, vontatott és remegtetett, sírós „kántálás”) mégis vizsgálatot igényelne. A betlehemesek táncdallamainak képe tarka: legtöbbször kanásztánc- vagy dudanóta-ritmusúak (egyes adatok szerint régebben duda is szerepelt betlehemezéskor), de előfordulnak páratlan üteműek is (mazurka, volta). Dúr jellegűek, zárt formák ritkán találhatók köztük, dallamvezetésük változékony. Erdélyben a táncdallamokat furulya játssza (csűrdöngölő, verbunk). Az erdélyi és dunántúli variánsokban gyakran kerülnek ütempáros szakaszok is a táncdallamok közé. A variálódás tendenciái a Dunántúlon az egész játékra nézve erre hatnak: gyakran nemcsak a táncdallamok, hanem az énekek is elemeikre bontva, motívumokat soroló formában jelennek meg (gyermekek betlehemezése). A folyamatot segíti itt az énekek egy ciklusba fűzése. A betlehemesek zenei összehasonlító vizsgálata az eredmények mellett is (cseh, szlovák és német kapcsolatok kimutatása) még folytatásra szorul. Ugyanígy a jövő feladata a történeti rétegek szétválasztása: az egyes dallamok első írásos feljegyzése e téren nem ad elegendő eligazítást. – Irod. Ernyey József–Karsai (Kurzweil) Géza: A felsőmagyarországi bányavárosok német népi színjátékai (I–II., Bp., 1932–38); Benyovszky, K.: Die Oberuferer Weihnachtsspiele (Pressburg, 1934); Vargyas Lajos: Les mélodies des jeux hongrois de Noël (Folia Ethnographica, 1950); Jeles Napok (A Magyar Népzene Tára II. Bp., 1953); Rajeczky Benjamin: Adalék felvidéki lakodalmasaink dallamstílusához (Népr. Közl., 1957); Rajeczky Benjamin: A székely betlehemes recitatívok stílusához (Népr. Közl., 1959).
Szendrei Janka

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me