A JOBB PÁRTNAK A SAJTÓBAN MEGBIZOTT KÖZLÖNYE NINCSEN.

Teljes szövegű keresés

A JOBB PÁRTNAK A SAJTÓBAN MEGBIZOTT KÖZLÖNYE NINCSEN.
A képviselőház 1870. julius 30-dikán tartott ülésének napirendjén volt az 1870. évre besorozott ujonczok behivásáról szóló törvényjavaslat.
Keglevich Béla gr. fölhívta a ház figyelmét arra, hogy a Poroszország és Francziaország között támadt viszály alkalmából azon magyar hirlapok, a melyeket a közönség úgy ismer, mint a jobb oldal lapjait, a franczia szövetség mellett és Poroszország ellen nyilatkoznak. Utalt a «Pesti Napló»-nak egyik közleményére, a mely nyiltan kimondja, hogy a francziák győzelmét óhajtja, s mely az ellenzék magatartásának rója föl, hogy a délnémet államok az északnémet szövetséggel együtt állanak szemben a franczia hadsereggel. Ezen közlemények ellenében megelégedését nyilvánította azon 292felelettel, a melyet Andrássy gr. Tisza Kálmánnak interpellátiójára julius 28-dikán a ház elé terjesztett, s mely a teljes semlegességet hirdette. Biztosította róla a miniszterelnököt, hogy, a mint határozott ellenfelekint állott vele szemben a közjogi viták folyamában, épp oly határozottsággal lesz majd, ha a legnagyobb jóakaratnak sem sikerülne a haborútól megóvni a hazát, azon elsők között, kik minden pártérdeket félretéve, sietni fognak azon zászló alá, a melyen a nemzet életkérdése lesz a jelszó, hogy, ha egyébbel nem, vérével áldozzon a haza oltárán.
Deák Ferencz: Szeretem, hogy Keglevich Béla gr. képviselő úr fölemlítette a hirlapokat, mert ez által alkalmam nyilik nekem is nyilatkozni, s ily nyilatkozatot én legalább valóban szükségesnek is tartok. (Halljuk! Halljuk!)
A kormánynak egy organuma van: a hivatalos közlöny; a jobb pártnak egyetlen megbizott organuma sem létezik. Nincs oly organum, melyet a párt mint párt föntartana, nincs oly organum, melyet a párt mint párt befolyásával támogatna. Mindenik lap a maga és munkatársai nézetének ád kifejezést. Bármit ir az egyik vagy másik lap, azért a párt solidorítást soha nem vállal; mindegyik független, mindegyik a maga nézetét irja le. (Átalános tetszés.) A lapoknak és dolgozótársaiknak lehetnek egyéni sympathiáik, antipathiáik, azokat követhetik, fejtegethetik, de az országnak nem szabad sympathiák és antipathiák szerint eljárni. (Átalános élénk helyeslés.) Az ország előtt csak a haza érdeke az irányadó, nem pedig az, hogy melyik hadakozó fél iránt érez több vagy kevesebb rokonszenvet. (Élénk tetszés.) Ezt azért kellett kimondanom, mert már igen régóta tapasztalom, hogy külföldön egyik vagy másik lapot egyik vagy másik párt organumának tekintenek. Ujolag ismétlem, hogy egyik lap sem organuma a pártnak. Ha a párt egyes tagja egyik vagy másik lapnak dolgozó társa, ama lapban csak saját és nem a párt nézetét adja elő. A párt tehát e részben minden solidarítást elmellőz magától, és nem akarja, nem óhajtja, hogy egyik vagy másik lap politikai előadásai a párt véleményének, a párt megállapodásának tekintessenek. (Élénk helyeslés.) A párt véleménye és megállapodása ezen részről éppen úgy, mint a bal oldal részéről e házban nyilatkozik; ez az egyetlen competens hely, hol annak nyilatkoznia szabad és kell. A mit egyik vagy másik lap ir, az a párt nézetének nem tekintendő, valamint tudjuk, hogy a kormány csak azt tekinti a maga nézetének, mi a hivatalos lapban, a Közlönyben, a hivatalos rovat alatt adatik elő.
293Ezt félreértéseknek, balmagyarázatoknak elkerülése végett tartottam szükségesnek nyilvánítani; a fenforgó javaslatról nem tartom szükségesnek szólani, mert hisz az eléggé van indokolva. (Helyeslés.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages