PÓTLÉK-KÖTET

Teljes szövegű keresés

PÓTLÉK-KÖTET
PEST, 1868.
ELŐ- ÉS VÉG- SZÓ.
Nem csak több oldalról nyilvánúlt óhajtás, de saját véleményem is, amint azt még a tavaly (1867. juliusban) befejezett anya-munka XII. vagy is utolsó kötet Zárszavában érintettem, – ösztönzött arra, hogy még egy Pótlék-kötet megírására vállalkozzam. Kijelentettem az említett Zárszóban: mily roppant anyaghalmaz van e czélra összegyüjtve birtokomban, melynek kiadása a közel négy száz ívnyi anyamunkát is meghaladná terjedelemben, és melynél fogva kiadása irodalmi viszonyaink között alig is lenne eszközölhető. Kijelentettem egyszersmind, hogy legalább egy Pótlék-kötet kiadásának látom szükségét, mely az anya-munka felötlőbb hiányait pótolja, a kimaradt nevesebb családokat fölvegye, és a XII. kötet végén tett javitások közül is elmaradt igazításokat tartalmazza. Egy ily tervezetű kötet létesítésére a közönség figyelmét hívtam föl, azonban elégtelen eredménynyel. Végre is eddigi kiadó Ráth Mór hazafias ajánlata tette lehetővé, hogy e Pótlék-kötet világot lásson; az ő kezeiből veszi az irodalmi közönség Magyarország Családainak e legutolsó kötetét.
Ez lévén e kötet kiadásának története, az korlátolt terjedelménél fogva csak is a legfeltünőbb hézagok pótlására szorítkozhatik. Szerkesztésénél eleinte tágabban kiterjeszkedtem a pótlásokra, utóbb látva, hogy a szűk keretbe már a tervbe fölvett czikkek sem férhetnek mind, főképen csak a hiányzó családok igényerie voltam tekintettel. Sok helyütt most is csak az előbbinél jobb és bővebb adatokat, nem pedig egyszersmind teljesen kimerítőket lehetett közlenem; de igy is mindenesetre az anya-munka hiányait pótoltam. Több fő családunk ez úttal sem istápolt kiigazitandó adatokkal.
Midőn ezek szerint e Pótlékkötet befejezésével Családtörténeti munkámat irodalmilag végképen befejezettnek hiszem, a munka-olvasó és forgató közönségét ujolag a következőkre vagyok bátor kérni és figyelmeztetni:
Már e munka I. kötetének előszavában megírtam, hogy ily mű kimeríthetlen; ez okból teljes, tökéletes és hibátlan nem is lehet. Ezt nem csak egy ember, de többen egyesülve sem érhetnek utól soha. Mint mindég, – úgy e kötet szerkesztésénél is igyekeztem elfogulatlanúl és birálati hűséggel eljárni a közléseknél. Ezt figyelmeztetésűl birálóimnak.
Kérelmem pedig ez: az olvasó az egyes köteteknél kijelölt kiigazításokat, de legfőképen a XII. kötet végén a 490–507. lapokon közlött javitásokat példányában az illető lapon megjelölni (azokra reflectálni) sziveskedjék. Mivel pedig a VI. kötettől kezdve a betűrendből kimaradt családok a kötet végén is előfordúlnak, a családnév keresésre nézve mindég a tartalom-mutatót ajánlom.
Pesten december 1. 1867.
Nagy Iván.
 
 

 

Abaffy család. (Abafalvi és felső-lehotai). Acsádi család. (Acsádi) Aczél család (boros-jenői). Aigner család. Akács család. (Baromlaki). Akay család. (Akai) Alberth család. Almády család. (Szováti és szávai). Almay család. (almási) Almásy család. (Zsadányi és Török-szent-Miklósi.) Alsó család. (Nagy-Pestyéni) Amade család. (Várkonyi és bőösi gróf †) Ambrózy család. (Sédeni báró és ns.) Andrássy család. (Csik-szentkirályi és Kraszna-horkai.) Andrássy család. (Nemeskéri). Andrássy család. (Érkeserői). Ányos család. (Faiszi és Vámosi). Ányos család. (Nagy Szántói). Apponyi család. (Nagy-apponyi gróf). Aradi család. Aranyady család. Asbóth család. Babarczy család. Babocsay család. (Nagy-Szarvi) Babos család. (Aranyos-Rákosi). Babóthy család. (Babóthi és Kaki). Bachich család. Bacskády család. (Bacskafalvi.) Bája család. (Borbátvizi.) Bajalich család. (Bajaházi.) Bajcsy család. (Bajcsi és Geczelfai.) Bajzáth család. (Pészaki). Bakó család. Bakocsay család. Bakonyi család. (Báró). Balajthy család. (Balajti és gesztetei). Balassovits család. Balassa család. (Ásványi). Balássy család. (Bethlenfalvi). Balássy család. (K. Impérfalvi). Bálintith család. (tövisi báró) Balku család. (Hadházi). Ballun család. (Mélczi). Balogh család. (nebojszai és galanthai) Balogh család. (Ócsai). Balogh család. (Nemcsiczi). Balogh család. (Mankó-bükki) Balogh család. (Máskép Füleki). Balog család. (Szász-Csegői). Balogh család. (Alpestesi). Balogh család, Baloghy család. (Baloghi) Balpataky család. (Balpataki). Banchy család. (Laskodi és Vehéczi). Bánffy család. (Losonczi). Bangya család. (Előbb Philo). Bánhidy család. Bánky család. (Bánkházi). Bánóczy család. Baracskay család. (Nagy-Baracskai †) Bárány család. (Rendesi). Baranyay család. (Bodorfalvi). Baranyay család. (Váradi). Baranyi család. (Váradi és micskei). Barcsay család. (Nagy-Barcsai) Bárczay család. (Bárczai) Bárdossy család. Barius család. Barko jobban Barco család, Barkóczy család. (Szalai gróf és báró). Barna család. (Melléthei és Horkai). Báróczy család. (Az I. kötet 202. 203. lapjához). Baross család.(Bellusi). Baróthy család. (Másként Szabó). Bársony család. (Lovas-Berényi). Bartakovich család. (Kis-Apponyi). Bartal család. (Beleházi). Bartos család Básthy család. (ó és egyházas Básti) Battha család. (Vattai). Batthyány család. (Németujvári gróf és herczeg, – és geresgáli nemes). Battik család. (Sarudi). Becskér család. (Felső-Őri). Becsky család. (Tasnád-Szantói). Becz család. (Másként Tassy). Bégányi család. (Bégányi). Békássy család. (Békási). Beke család. (Bekeházi). Belánszky család (másként Demkó). Belányi család. Béldy család. Belényessy család. Belényessy család. (Dézsfalvi). Beleznay családhoz (I. kötet 281. lapon) Beliczey család. (Bajsai). Bélik család. (Dezséri). Bémer család. (Bezdédi és kis-bakai, báró). Bencsik család. (Györgyei és fűzesmegyeri). Benczely család. Bene család. (Nándori).

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages