Kiigazitás

Full text search

Kiigazitás
azon jelentékenyebb hibáknak, melyek e munka I.–XII. köteteiben a már kötetenként kijelölteken kivűl még eléfordúlnak, és melyeket kéretik az olvasó utólag kijavítani.
Az I. kötetben.
A 41. lapon a 30. sorban kezdett Andrássy czikkbe két ily nevű család van összezavarva. Dávid, a híres ezredes más családhoz, a nemeskéri előnevű Andrássy-akhoz tartozik, mely a Pótlékkötetben fog teljesen megjelenni.
A 66. lapon Árokháty helyett Árokházy teendő.
87. lapon 7. sorban 1589. helyett 1489. olvasandó.
93. lapon a Bajza család két családra van szakítva, holott egy ugyanaz.
117. lapon az 5. jegyzetben tett hozzávetés nem áll.
124. lapon Serédy Farkas helyett Serényi olv.
128. lapon a Balczer család Nógrád megyei Sztregovai eredetű, hol előbb a Balassák alattvalója volt. Más neve Martini. Lásd X. kötet 440. lapon. A Balczer család tudtunkra kihalt, és külömbözik a Hont megyében is található Balczár családtól.
142. lapon a családfán egy vonal hegye roszúl van elhelyezve, mert Balogh Mihálynak és Gerhard Magdolnának a gyermekei: Pál, Bora Tihanyiné stb. Lásd Pótl. köt.
150. lapon Baloghy I. Gáspárnak fia I. Ádám, kinek Rudnay Évától II. Gáspár, kinek Bezegh Mária és Sembery Zsófia feleségei egyikétől II. Ádám, kinek Jezerniczky (nem Jeszenszky) Zsuzsannától József és Mihály, mint már a 152. lapon láthatók. Lásd teljesebben Pótlékköt.
162. lapon 15. sorban Eleonóra helyett Ilona olv.
163. lapon losonczi Bánffy családról biztos adatok nyomán kiderűl, hogy a kihalt Losonczy családdal egy törzsből eredt, és igy a Tuhutum, meg Tomizobá-tóli származtatás meséje összeomlik.
171. lapon Bánhidy család eredetére nézve biztosan áll, hogy törzse Bánhidy Ferencz, ki 1718-ban kapott czímeres nemes levelet. A régiebb eléadás mese.
191. lapon a czímermetszvény hibás, a leirás szerint a vitéz szarvas-agancsot tart.
201. lapon 23. sorban Basó Zsuzsánna helyett Erzsébet olv.
207. lapon Deáki Samu helyett János.
229. lapon 21. sorban 1626. helyett 1526.
245. lapon 9. sorban 1798. helyett 1698.
227. lapon 10. sorban 1381-ben helyett 1581.
280. lapon utólsó előtti sorban Róla helyett olvasandó Istvánról.
281. lapon Markovich Apollónia helyett Matkovich.
303. lapon 17. sorban a 3.) idéző jegy helyett 4); és igy folytatva 4. helyett 5. stb. teendő. Alúl pedig a jegyzetek közűl az 1. és 7-dik kimaradván, igy pótlandó 1) Kővári, Erdély nev. cs. 35. Az eddig 1. helyett olv. 2. és igy tovább. Végre 7) jegyzék Horányi, Nova Memoria 386.
A II. kötetben.
4. lapon Kazinczy Mihályné helyett Miklósné.
11. lapon 18. sorban Lászlónak fia helyett I. Miklósnak fia.
32. lapon a báró Bernáthffy család előbbi neve Bernyakovich, melyett a múlt század végén változtatott meg.
37. lapon Máriássi László helyett Máriafi olv.
45. lapon a családfai harmadik függőleges vonal egészen rosz; az éknek vagy vonal hegyének csupán Kristóf irányában kellene lennie, holott helyette még egy vonal van; mind azok, kik György alatt függőleg olvashatók bezárólag Mártonig, mindnyájan Kristófnak gyermekei.
67. lapon Beten családnál az év 1275. – a 3-ik jegyzet pedig Fejér Cod. dipl. VII. vol. 2. p. 262–3. Lásd Vermes cs.
68. lapon a czímerben nem két hattyu, hanem két lúd van.
89. lapon 3. sorban gyermekei helyett unokái.
90.–91. lapon a két Bezegh (jobban Bezzegh) család egynek tekintendő.
122. lapon 25. sorban az „Ugy látszik“ kifejezés kimaradt, mert bizonyos, hogy az ebeczki előnevű Blaskovich családnak alapitótörzse Sámuel volt, a ki 1712-ben nemesítetett. Lásd Pótlékköt.
126. lapon a két Bobor család szintén egy törzsből eredt egységes családnak tekintendő.
137. lapon Bodényi cs. nem létez, Bodon helyett tévedésből jutván be; kitörlendő.
141. lapon Bodon cs. előneve „Mihályfalusi.
154. és 155. lapon Bohus cs. a pethőfalviból eredt a világosi is. A felsőbbi czímer tulajdonosát nem ismerjük.
161. lapon a Bónis Mihály által 1720-ban nyert czímer és az általa alapitott család nem tartozik a tolcsvai Bónis családhoz.
180. lapon 5. sorban álló (II.) László elhagyandó, az ennek tulajdonitott Anna Teleki Jánosné Pálnak nővére volt.
182. lapon kászoni Bornemisza családfájában kis tévedés van; a czímer is Kővári után adva, hibás. Kiigazitásaik a Pótlékkötetben lesznek keresendők.
241. lapon 11.–12. sorban Brunszvik Tóbiás Thurzó Szaniszlónak aulicusa (udvarnoka) volt, itt az udvarnok alatt udvari lelkészt (aulicus concionatort) kell érteni, mert Brunszvik Tóbiás protestans lelkész és utóbb superintendens volt. * – mint a 243. lapon az 1. jegyzetben is olvasható.
L. Schmal A. Vita Superintendentum Evang. Kiadta Fabó. 8. és 87. lap. stb.
267. lapon a Buthkai családnál az I. táblán a törzsnek fia István 1254-ben bán, kimaradt, ennek fiai voltak az ott látható II. István, László, Ioakim és I. Pál. – A 7. sorban notár. helyett nótáztatott olvasandó.
271. lapon II. Márton fia volt Istvánnak (kimaradt), az pedig II. Miklósnak. Tehát ez István ott is közbe szúrandó.
A III. kötetben.
20. lapon a 15. sorban a Cherepes családhoz tartozik az alsó 2-ik idézet.
32. lapon 26. sorban 1473. helyett 1573. olv.
51.–60. lapon Crouy családnak II. Andrástól eredeztetését Horváth Mihály Magyarország történelme II. kiadás I. kötet 486–488. lapjain az időszámlálás csalhatatlan érveivel megczáfolván, ugyan azt Bottka Tivadar a Budapesti Szemlében történelmi itészettel megvitatván, azt fenttarthatónak többé Érdy válasza daczára is el nem ismerhetvén, a hiteles történelmi adatok sorából kitörlendőnek kell tartanunk.
88. lapon Gabriella szül. 1825. helyett Gábor teendő.
100. lapon a jaszenovai Csaplovics családnál hibás állitmány az, mintha az Alföldről eredt volna. Ős hazája Árva megye. Teljes családfája és hitelesebb czímere a kiadatást a Pótlékkötetben várja.
115. lapon 13. sorban Krisztina helyett Éva olv.
152. lapon 34. sorban Sviatko Márton helyett Mária olv.
188. lapon Józsefnek Rosty Juliannától fia Pál volt a cs. kir. kamarás, és ennek gyermekei és utódai azok, ki a 189. lapon álló Pál gyermekeiűl vannak téve, honnan tehát kitörlendők, és a kijelölt helyre teendők.
193. lapon álló Czéczei családnévvel (noha az a legvalószinűbb, hogy Csécsei) nem állunk tisztában. Verancsich (Munk. I. 345.) még oklevélben Czerey-nek is nevezi Lenártot.
204. lapon mind a két Czóbel család ugyan egy. Boldogfalvi helyett Balogfalvi olv. Teljes családfája a Pótlékban várható.
249. lapon 25. sorban István helyett Imre olv.
305. lapon 3. sorban Berchtold helyett Berthóty olv.
335. lapon 11–13. sorban Anna Bakos Mihályné tollhibából csúszván oda, kitörlendő, mert azon Anna a Haraszthy családból volt.
338. lapon álló Gergely, a csongrádi követ, más, különböző Dóczy család-ivadék volt.
335. lapon 15. sorban álló Domin Alfonz tévedésből meghaltnak iratott; él, 1858-ban jogász volt.
365. lapon Herencsényi Mih. helyett Bora olv.
366. lapon 25. sorban Jármy Károly helyett Carolina olvasandó.
373. lapon alúl Pécsy Anna helyett Persy Anna olv.
380. lapon a Drágffy czímer hibás, horgony helyett nyíl, és alatta félhold kellene kék mezőben. L. Pótlékköt.
383. és 389. lapon a Draskovich grófi család eleiről azon állitás, mintha a Draskóczy családdal egy törzsből eredtek, és Turóczból szakadtak volna Dalmatiába; alaptalan hozzávetés.
396. lapon 20. sorban 1792. helyett 1692. olv.
414. lapon Duka cs. (kucsíni) nem halt ki, él jelenleg is. Családfáját a Pótlékköt. hozandja; a 415. lapon álló Dukay cs. azonos a Duká-val.
A IV. kötetben.
3. lapon két külömböző Ebeczky család van összehozva, az egyik az ebeczki Ebeczky, régiebb, már kihalt, a másik a most is élő Ináncsy másként Ebeczky, mely utóbb Ebeczky de Ináncs lett. Különben az utóbbi leányágon amazzal vérség, beházasodván az ebeczki Ebeczky-ek közé, a 3. lapon utolsó ízen álló Borbála (Pyti) helyett hihetőleg Piry olvasandó.
9. lapon Egerer cs. Krompachi előnevet visel.
32. lapon 14. sorban N. N. helyett Érsek Margit olv. Fiának Györgynek neje Horváth Sára volt.
43. lapon a Wasserburgi Venczelintől származtatás tévedés. Lásd az Eödönffy-ek eleinek jobb nemzékrendét X. kötet 859. lapján
44. lapon 3. sorban 1490. helyett 1290. olv. – Eődön atyjáúl Jakó teendő; – a 18. sorban Pazy helyett Bay olv.
94. lapon 38. sorban báró Bánffy Ágnes helyett Albert olvasandó.
119. lapon 14. sorban a Farkas család czímerében medve helyett farkas olv.
122. lapon a 3. sorban a tán szó kihagyandó; a 9. sorban „idősb fia“ kimarad, mert Dánielnak nem volt fia. Sándor és Dániel is Ferencz-nek voltak fiai.
124. lapon 6. sorban I. András-nál kimaradt, hogy ködí egyes. görög lelkész volt.
134. lapon 1. sorban Fáy Gusztávnál (ki 1866. máj. halt meg) elhagyandó: hogy Gömör várm. alispán lett volna. Az más Gusztáv volt.
142. lapon a 8. 9. és 10. sorban emlitett József ugyanazon egyszemély, és a nevezett Lajos az ő fia.
148. lapon 24. sorban Katon helyett olv. Koton.
180. lapon a nagy szalatnyai báró Fischer család azonos az utánna a 181. lapon álló külön szakasztott Fischer családdal, melynek ott nemesi ága van közölve. Bővebben lehet a Pótlékkötetben.
190. lapon 13. sorban Bakó Judit helyett Klára olv.
203. lapon III. Ferencz váradi püspök meghalt 1777. helyett 1577-ben.
212. lapon 15. sorban V. László helyett VII.
214. lapon IX. János helyett XI. olv. úgy szintén a 213. lapon 33. sorban is.
216. lapon 5. sorban V. táblán helyett VI. táblán.
220. lapon a 24. sortól végig nem tartoznak a soborsini Forray családhoz, mert annak első ismert törzse Forray I. András, nejéről Sárközynek is neveztetett, és fiaiban Forray másként Sárkőzy János és Mártonban 1714-ben nemesitettek meg épen azon czímerrel, mely a grófi családnál látható. Lásd Sárkőzy család X. köt. 67. lapján.
225. lapon 33. sorban 1847-ben helyett 1849.
228. lapon kimaradt egy nemzedék (íz), tudniillik I. Miklósnak fia Károly, a kinek nejétől Pongrácz Évától gyermekei Lajos, Antal, Teréz, II. Miklós. A többi sajtó hiba e családnál azon kötet végén olvasható. Teljesebb, hiteles családfa vár a Pótlékkötetre.
271. lapon 29. sorban 1870. helyett 1810.
277. lapon a családfán Klárának testvéreűl János helyett Ferencz teendő.
326. lapon Ganczang család helyett olv. nevét helyesen Ganczaugh cs.
343. lapon 20. sorban kis-géczi helyett felső-géczi olv. – a 25. sorban pedig a 1) idézet helyett 6) kell és ahoz a következő lapról az 1) jegyzet szól.
344. lapon 8. sorban Ferencz helyett András 1566. teendő; leánya Kata elhagyandó, mert nem bizonyos. Bővebb családfa készen kiadásra vár.
354. lapon álló táblázat ujabb kutatás folytán hibásnak látszik, hitelesebb kiadásra vár. A vég ízen Soos Pálné helyett Sas Pálné olv.
437. lapon 25. sorban Sz.-Márton után értendő: napján.
486. lapon a gr. Gyulay család czímere csakugyan hibás, és egészen más, és igy igaz czímere még is az, a mi a 490. lapon a 2.) jegyzetben van leirva. Különben e családhoz is becses adalékok várnak kiadásra a Pótlékkötetben.
492. lapon álló Gyura család másként Mészáros-nak is neveztetett.
493. lapon álló Gyurcsák család nem tartozott a nemesek sorába.
493. lapon a Gyurcsányi családnak alapító törzse Ferencz 1646-ben nemesítetett meg. Teljesebb családfám volna közölhető.
501. lapon a losonczi Gyürky család csakugyan 1652-ben kapta czímeres levelét.
Az V. kötetben
16. lapon 14. sorban Mathényi helyett Majthényi olv.
43. lapon Hamvay cs. helyett Hanvay cs. olvasandó, teljes családfája készen várja a Pótlékkötetet.
67. lapon 7. sorban főispán helyett olv. alispán.
87. lapon b. Hellenbach Györgynek anyja volt Beniczky Teréz, atyja szintén H. György és ez volt fia János-Gottfriednak. Teljesebben lehet a Pótlékban.
123. lapon 21. sorban 1525. helyett 1554. olv.
124. lapon 17. sorban aug. helyett olv. május.
137. lapon 24. sorban 1784. helyett 1786. olv.
155. és 156. lapon palóczi helyett mindég pálóczi olvasandó.
192. lapon a kis-kresztyeni nemes és kéthelyi gróf Hunyady család törzse András előbbi vezeték-neve Nagy volt, e néven is neveztettek utódai még 1663. körűl is. A Hunyadi nevet onnan kapták, mert Hunyad vármegyéből származtak be Magyarországba. Lásd Rajcsányi Ad. Deduct.
210. lapon alúl a 1) idézet kimaradt; ez az: Vay L. Német hivség. – Az 1-nek száma 2-ikra javítandó.
212. lapon 27. sorban az egyszarvú nyakán nyillal átütve.
224. lapon 23. sorban Szécsy Éva helyett Mária olv.
228. lapon 16. sorban Jankovich János helyett Antal olvasandó.
241. lapon 2. sorban Icsevics márk helyett Márk.
247. lapon az utolsó jegyzetben 2500. helyett 500. olv.
250. lapon a III. táblán álló Irínyi János és ága nem e családból származott. Ama másik család szerint neve igazabban Irimi; és igy ezen ág az irínyi Irinyi családhoz nem számitandó.
263. lapon az Ivánka családnál a Huntpáznán családbólí eredeztetés téves hozzávetésen alapúlt. A család a Draskóczy-akkal lehet egy eredetű. E lapon az 1) idézetűl ez pótlandó: Engel: Monumenta pag. 64. A 164. lapon utóbb leirt czímert tartom hitelesnek.
277. lapon álló Jagassich család irta nevét Jakassich alakban is.
290. lapon 16. sorban belső helyett közép olv. – Az 5.) idézetben Jakussith Kata fölött értendő. – A 8) idézethez Teleki Hunyadiak kora X. k. 5. l. adandó.
294. lapon 4. sorban Dobs helyett Dobó álljon. – A 2) idézetben a báró czím kihagyandó.
306. lapon a családfán egy leány helyett olv. Flóra.
311. lapon a felső kulcsszó Jankovics helyett Jánoky, a táblán az első III. Gáspár helyett II. Gáspár teendő.
312. lapon Farkas leánya Anna-Mária előbb Kajaly Pál második neje s özvegye, másodszor győri Nagy János második neje. A 20. sorban Eötves N. előtt a b. (báró) elhagyandó. – Megjegyzendő, hogy a Jánoky család most is élőnek mondatik. Nyitra megyében egeri előnévvel találjuk a Jánoky családot a tisztviselőség lajstromában.
329. lapon Jelenffy Lászlónak fia volt Lénárd, annak fiai Rozina Wagnerné, stb. Teljes családfája kiadásra vár.
340. lapon 21. sorban Borbála helyett Judit teendő.
357. lapon 2. sorban 2) jegy helyett 1) teendő.
A VI. kötetben.
6. lapon utolsó ízen Baranyai helyett Baranyi olv.
12. lapon Kacskovich N. helyett József teendő.
33. lapon 2. sorban Majthényi N. helyett Lúczia teendő.
50. lapon 12. sorban főpap helyett kir. biró olv. Ugyanazon lapon sárfalvi helyett sófalvi olv.
87. lapon 27. sorban Lászlónak helyett Lajosnak olvasandó. Egyébiránt e család teljes származási fája azon kötet 534. lapján látható.
101. lapon 3. sorban † 1758. helyett 1791. teendő.
115. lapon 13. sorban Kastal N. helyett János teendő, ki 1752-ben halt meg.
125. lapon 6. sorban Mihály helyett Miklós álljon.
141. lapon utolsó előtti sorban 1857. helyett 1757. olv.
142. lapon 12. sorban Sombory Róza helyett Karolina olvasandó.
152. lapon utolsó sorban 1336. helyett 1836. olv.
165. lapon I. Zsigmond volt főbiró (nem a II-ik), unokái János (szintén volt főbiró) és III. Zsigmond laknak Baracskán, (nem Családon.)
175. lapon 30. sorban Pekri Anna helyett Kata olv.
176. lapon 5. sorban Tordai Zsófia helyett Anna olv., 12. 13. sorban pedig Brusierre Kata helyett Brugiere Carolina Vilma olvasandó.
185. és köv. lapon a Kende családfa nem hiteles, még kevésbbé hiteles a 343. lapon Kende Gusztáv által szerkesztett és a Kendi családdal összekapcsolt származtatás. Egy teljes és hitelesebb készen vár a Pótlékkötetre.
191. lapon a 9. sorban emlitett Zsigmond-ról megjegyzendő, a mi elmaradt, hogy 1849-ben császári királyi kormánybiztos volt; valamint fia Gusztáv is nem alkotmányos, hanem csász. kir. alispán volt 1849-ben.
203. lapon a Kenesei család törzse István volt, ki Rudolf királytól kapott nemességet. Tud. gyűjt. 1822. VI. 127. – A 12. sorhoz teendő az 1) számú idézet.
212. lapon 29. sorban Nagy után olv. Ferencz.
227. lapon 7. sorban a Kéry család Nógrád megyei Kér helységből származott és onnan írja előnevét, nem Hont megyéből.
229. lapon 11. és 31. sorban Bánffy Margit helyett Magdolna olvasandó.
232. lapon a czímerben a kör-irat „Caesar dedit incrementum“. – Roszúl van tehát a szövegben a 36. sorban.
262. lapon a Kisfaludy család táblázatán törzsűl teendő Mihály, annak fia Balás, annak egyik fia: István, kitől az I. táblázaton állók erednek, másik fia azon Mihály, kinek nejétől Sitkey Zsuzsannától a 263. lapon álló ivadék származott. Ime meg van a két ág közti kapocs jelölve. Az utóbbi táblán II. Mihály neje Sándorffy Anna volt.
264. lapon 9. sorban Sümegen helyett Téthen olv.
359. lapon a 25. sorban nem III. Györgynek, hanem csak ugyan Boldizsárnak voltak gyermekei: István a jesuita, Ferencz a kolosi főispán és Bora apácza, mert hibázott Mikola, midőn Boldizsárt magtalannak írta, mint a 363. lapon a 7. jegyzetben emlitettem, ugyanis Kornis Gáspár naplója által (lásd Uj magyar Muzeum 1860. évi 334. lapon) a Boldizsártóli származás kétségtelenné vált.
368. lapon a Korodínyi családhoz megemlitendő, hogy másként Berdóczy-nak is neveztetett, is igy valószinűleg azon Berdóczy Mihálynak ivadéka, ki 1646. dec. 13-án III. Ferdinand királytól kapta czímeres nemes levelét.
393. lapon a horti Kovács cs. származási rendjén ujabban látott adatoknál fogva Pálnak a törzsnek János fiától (nem György) hanem Ádám származott, ennek fiai András és János, amannak fia Imre a rigyiczai, az utóbbinak fia volt Ádám. – Azon György pedig, kinek neje Hliniczky Ilona, fia volt a táblán álló Györgynek, kinek özvegye Horváth Fruzsina 1647-ben élt. – Mihálynak nejétől Hagan Annától fia Ferencz (1775.) ennek fiai Ferencz, József és Pál.
403. lapon Kovách Mihály és János, kik Ujhelyi Jánossal 1656-ben nemesitettek meg, a 397. lapon leleszi és visontai Kovács családhoz sorozandók.
408. lapon a családfán Zsigmondnak neje jeszeniczei Jankovich Anna volt (mh. 1830.) Fiának Ferencznek neje Kubínyi Evelin.
423. lapon körtvefai Kovacsóczi cs. czímere hátulsó lábain ágaskodó oroszlán. Lásd Zamosius Analecta Lapidum. 1598.
480. lapon a III. táblán „N. Podmaniczky“ helyett Zsuzsi Pottornyayné teendő. Ott Ágoston neje Gosztonyi Julia. Leánya Laura Zerdahelyi Inczéné. Fiának Gejzának gyermekei Jolán és Lajos. – A IV. táblára többet a Pótlékkötetben pótolhatnánk. –
482. lapon az V. táblán Mihálynak Kiss Judittól volt fia Mihály (kimaradt) kinek nejétől Ambrózy Apollóniától gyermekei: Mihály, Károly, Szidónia stb.
484. lapon Pál fiának Mártonnak, (ki alatt a családfán 1828. év áll) nejétől Keszler Jozéfától gyermekei 1. Antónia mh. 2. János cs. k. kapit., kinek Földváry Matildtól leánya Izabella. 3. József, kinek Barcsik Máriától Erzse és Irma. 4. Panna Dorogsághy Kornélné. 5. Pál, 6. Kornélia.
485. lapon 6. sorban kir. dicator helyett olv. dicator.
562. lapon a 15. sortól kezdve közlött családfa, az alatta álló négy sórral együtt nagy tévedésből jutott a Kosár család neve alá, mert azok nem a Kosár, hanem Pethő család tagjai.
A VII. kötetben.
5. lapon 8. sorban kora 66. évében helyett olv. 60. évében.
67. lapon 17. sorban „40 évig“ helyett 4 évig olv.
78. lapon 30. sorban Hravovszky Erzse helyett olvasd Hrabovszky Erzse.
79. lapon 3. sorban 1860. helyett kell 1660.
89. lapon 14. sorban zarándi helyett hunyadi teendő.
90. lapon 14. sorban banas helyett banus olv.
91. lapon 6. sorban Száuthoy helyett Szánthóy.
91. lapon 15. sorban Harthalmy helyett Hathalmy olvasandó.
124. lapon 13. sorban Boros helyett Koros olv.
170. lapon 25. sorban Iloswai helyett Ilsvai olv.
250. lapon 22. sorban szül. 1735. helyett 1760. olv.
266. lapon 28. sorban Petri Julianna helyett Pekry olv.
310. lapon a III. táblán IV. Pálnak gyermekei közűl kitörlendők Zsófia, Zsuzsi, Julianna, miután azok, mint alább is megvan, Istvánnak voltak leányai.
339. lapon álló Marsinay II. Ferencz 1725–26-ban Nyitra vármegye főszolgabirája volt, úgy III. Ferencz 1757-ben.
377. lapon álló Mauks családi második rendbeli táblázat hitelesnek egészen nem tartható.
384. lapon a táblán 8. sorban Miklósnak harmadik fia János helyett Jónás, annak fiai György és János (vagy István), kinek neje nem segóczi, hanem regőczi Huszár Zsuzsi. – A 23. sorban Gáspár fiának Miklósnak voltak leányai Anna Bánóczy Istvánné, és Julia Prileszky Antalné.
407. lapon emlitett Méhes Sámuel nem forditá Anarcharsist, hanem csak annak forditóját Deáki Filep Sámuelt mintegy 4000 frtnyi nyomatási költséggel segité.
473. lapon a 15. sorban olv. czímere oroszlán, mely három nyilat tart. – A táblán I. Zsigmond helyébe György teendő nejével Kassai Annával. Azon Györgynek pedig, ki Boldizsárnak fia volt, és kit Barcsay Ákos felakasztatott, neje Kassai Anna helyett Petrichevich Horváth Margit teendő.
474. lapon III. Mihály † nem 1721. hanem 1720. neje Bethlen Druzsa pedig † 1724. Fiok István szül. 1708. nősült 1728. aug. 25-én. Cserey szerint (Hist. 473. lap.) Pálnak fia Kelemen.
480. lapon a gróf Mikó család őseiről szóló oklevél olvasható Fejér Cod. dipl. X. vol. 7. p. 377. – a 3. jegyzetben gróf nemes helyett olvasandó gróf Nemes Judit.
481. lapon Mikó Ferencz a történetiró meghalt 1635. sz. Jakab napján. – Imrének fia a végízen álló Ádám, mhalt 1862-ben.
485. lapon a Zsögödi Mikó családból Ferencz-nek a csikszéki alkirálybirónak neje Ozdy Judit, kitől 1656-ben szül. János. Lásd Naplóját kiadva Torma Károly által.
495. lapon álló báró Mikos családból Mikosdon él Eduárd, kinek fia János.
250. lapon Imrének, ki 1842-ben jun. 9-én kora 48. évében halt meg, gyermekei 1. Miklós, 2. Lajos, ki most is képviselő, (neje 1866-ban meghalt) 3. Róza Visontai Kovács Lászlóné, 4. Ilona Brezovay Lászlóné, 5. Mária. – A törzsnek Benedeknek neje Dengeleghy Kata volt.
521. lapon Antal-nak a monographusnak, ki 1832-ben halt meg, gyermekei: 1. Antal, kinek Károlyi Máriától Béla (neje Fáy Mária 1863.) és Miksa cs. k. hadnagy. 2. Dániel, a lapujtői, ki 1866-ban cs. kir. kamarás lett. 3. Erzsébet. 4. Mária, 5. Borbála. 6. Magdolna. 7. Zsuzsi. 8. Róza.
524. lapon Teréz szül. 1760. (nem 1757.) I. Györgynek neje Kudlik Terézia volt. stb.
557. lapon 16. sorban a családfán Mihály (Gyurcsákné) helyett olvasandó Mária (Gyurcsákné.)
581. lapon a családfa 7-dik nemzedékén II. Antal meghalt 1826. máj. 20-kán kora 83. évében. – A 8-dik nemzedéken III. Antal meghalt 1828. dec. 27-én, kora 55. évében. – I. László neje Vigyázó Mária mhalt 1863-ban. – Imre volt cs. kir. kapit. utóbb őrnagy, neje Hoch Jozefina. – N. Lenhardtné helyett olvasd Karolina Lenhardtné. – A 9-ik ízen II. László alá teendő, volt Temes várm. szbiró; és nővérének b. Ambrózynénak neve Izabella.
A VIII. kötetben.
67. lapon 10. sorban szül. 1678. † 1756. helyett olv. sz. 1670. † 1736. – Anna helyett olv. Kata szül. 1697. Kaszap Andrásné. stb.
75. lapon 28. sorban Tán szó kihagyandó, mert bizonyos. De ezen családból a Somogyi család származása bár törvényesen igen, de historico-critice nem bizonyos.
90. lapon a Nagyfejeő családnál egy, későbbi igazitó közlemény folytán a czímer-ábra hibás: az oroszlán a paizsban nem három lábán áll, hanem hátulsó lábain ágaskodik, és egy liliomot tart; a paizs fölött is olyan.
122. lapon a családfán Akadás-hoz irandó az 1252. évszám. – A 2) jegyzethez adandó: Fejér, Cod. dipl. tomo IV. vol. 2. p. 147.
149. lapon 6. sorban Rajnold alá 1770. helyett 1270. olv.
166. lapon a családfa végső nemzedékén Constantin helyett Constanczia.
171. lapon 7. sorban sz. 1655. helyett nemes 1655. olv.
183. lapon Ferencz † 1622. september 11. helyett september 1. olvasandó.
188. lapon a nyáregyházi Nyáry családnál a két családfa kimutatás összekötendő, t. i. Ignácznak testvére volt a másik táblán álló Lajos, kinek neje Szűcs Kata.
244. lapon 5. nemzedékben Cserey Julia helyett Csery Julia olv.
300. lapon 3. nemzedékben Balogh Erzse helyett Baloghy Erzse olv.
302. lapon a 2. nemzedékben Miklósnak neje volt Tarnóczy Magdolna is; kitől leánya Anna báró Ujfalussy Andrásné. – A 3. nemzedékben Erzsébet férje nem Szontagh Mózses, hanem Szunyogh Mózses.
A IX. kötetben.
7. lapon 6. sorban Sennyey Anna helyett Segnyey olv.
57. lapon 19. sorban a nevezett herczeg helyett Pálffy János teendő.
127. lapon Edvárdnak első neje Salamon Fáni volt, ettől gyermekei: 1. Móricz cs. kir. főhadnagy, 2. Gejza báró Sina gazdatisztje, 3. Eduard gr. Károlyinál gazdatiszt, és 4. Fáni. A második nejétől Huszár Krisztinától nincsenek gyermekei.
144. lapon a 9. sorban emlitett Bertalan hibásan íratik Ferencz fiának, mert Jánosnak gróf Rindsmaul Eleonoratól 1766. született fia volt Bertalan, ki Pozsegai főispán stb. volt, és 1817-ben halt meg.
162. lapon a 3. nemzedéken Sebe Mihályné volt Paukovich Francziska, Kornis Józsefné P. Magdolna.
180. lapon a 6. nemzedéken Tamás Abauj v. főszolgabiró (ki 1862. halt meg) fiának István-nak gyermeke Kata, másik fiának Tamás-nak Menszáros Albertinától gyermekei: Gábor, Mária, Margit és Albertina, és ugyan csak a legelől nevezett Tamásnak leánya Kata Darvas Antalné.
195. laphoz adandó gróf Pejachevich Zsigmond (szülőit nem tudjuk) meghalt Pesten 1845. oct. 15-én. Özvegye Arnó Luiza. Leánya Hermina.
200. lapon 3. sorban Báthori Erzse helyett olv. raszinyai Bocskai Erzsébet.
239. lapon alól az 1) jegyzethez irandó még: Dobner Monumenta II. 445. és Tudománytár 1843. évi foly. 353.
244. a családfán Brodarich N. helyett Klára vagy Kata utóbb Serjényi Gáborné teendő.
258. lapon 8. nemzedékben Sulyok N. hely. olv. Magdolna.
291. lapon I. Jeremiás mellé 1776. helyett 1676. olv.
292. lapon 22. sorban 1776. helyett ismét 1676. olv.
301. lapon Pirolt Mihály után olvasd, ki a selmeczi bányakamaránál szolgált 1713-ban.
305. lapon 10. sorban N. helyett Teréz Gyürkyné, meghalt 1840-ben kora 62. évében. – János a nógrádi főügyész, meghalt 1834-ben.
319. lapon 4. sorban I. László neje Csemiczky Anna volt.
320. lapon VI. Józsefnek fia József, kinek neje Hodossy leány. – II. Mihálynak neje Jezerniczky helyett Jeszenszky névre igazitandó; úgy a 321. lapon is.
321. lapon VII. Mihály neje Balogh Bora volt.
322. lapon való hiba kijavitva azon kötet 846. lapján.
338. lapon a Podmaniczky család régi ágán igy teendő az igazitás, két egytestvérek voltak Kelemen és Miklós. Kelemennek fia Antal (1418. 1438.) kinek fiai László és I. Balás stb. mint a táblán áll. – Emlitett Miklósnak fiai János és László (1418.) kinek gyermekei azok, kik a táblán már jól megvannak nevezve.
408. lapon II. Pongrácznak gyermekei ezek voltak: László, Pongrácz, István, Jakab és János. Lásd Teleki Hunyadiak kora II. köt. 525. lapon.
428. lapon 34. sorban József született 1722. helyett 1772-ben olv.
437. lapon az 1) jegyzet a 22. sorhoz tartozik.
447. lapon az 1) jegyzetben Mss. elébe teendő „Kaprinai“ .
490. lapon a báró Prónay ágon I. Gábornak fiai László és II. Gábor 1782-ben kaptak báróságot I. József császártól. – Szabatosabban eléadva, I. Lászlónak, ki 1808-ban halt meg, gyermekei ily rendben következtek: 1. Sándor, 2. Lajos, (neje gr. Wartensleben Kata, ennek gyermekei a) Albert, b) Karolina, c) A.-Mária, d) Ferdinand.) – 3. Simon, 4. Kálmán (lemaradt a családfáról) meghalt Acsán 1845. apr. 2-án kora 68. évében, nejétől Pósch Karolinától gyermekei: a) Emma Somogyi Károlyné, b) Ida, c) Gusztáv mhalt 1845. után. – 5. Ágnes gr. Ráday Pálné. 6. Piroska Lónyay Gáborné, 7. Honorata Kubínyi Gáspárné.
II. Gábor-nak gyermekei ily sorban születtek: 1. József, 2. Zsigmond, 3. Ludovika Justh Gáborné (nem Józsefné), 4. Jozéfa, 5. Antónia.
491. lapon III. Pálnak másod neje és 1765-ben özvegye volt Egry Kata. IV. Pál fiának Miklósnak, ki 1834-ben halt meg, neje volt Dacsó Polexina, gyermekeinek neveit igy kell kiigazitanunk: Emilia Veres Istvánné, Bora Fáy Pálné, Mária Hámory (előbb Hammerschmidt) Józsefné, Éva Kovács Miklósné, Jozéfa Baloghy Lajosné.
499. lapon 20. sorban Praefectusa helyett olvasandó: volt tisztartója, majd ügyésze.
506. lapon Pulszter helyett olvasd Polszter.
547. lapon I. Ádám neje nem Petky N. hanem gróf Pekry Erzsébet.
580. lapon I. József neje Szepessy Kata helyett olvasd Szemere Kata.
607. lapon a 16–17. sorban emlitett donatio olvasható Fejér Gy. Codex dipl. tomo VIII. v. 2. p. 453.
608. lapon az alsó táblán álló Rákóczy Mátyás-nak egyik fiától Imré-től jő le egy ág, mely a Pótlékkötetben lenne közölhető, másik fiától László-tól, kinek Csúthy Annán kivül neje volt Dubraviczky Ilona is, fia volt azon János, kinek nejétől Géczy Zsuzsannától származik a 608. lapon felűl közlött családfa.
627. lapon a 9. nemzedékben Sámuel nem mérnők, hanem gyógyszerész, testvére Imre volt mérnők. A következő nemzedék nem Mátyás, hanem András fiaiból áll, úgymint: Sámuel, Jónás (nem János) és Imréből.
679. lapon 5. nemzedékben József szül. 1799. helyett István teendő.
744. lapon 5. nemzedékben János † 1750. helyett olvasd † 1850.
750. lapon 2) jegyzetben Tekiek helyett Telekiek olv.
797. lapon a családfán † 1857. helyett olv. † 1862. oct. 23-án kora 57. évében.
815. lapon III. Sándornak leánya Mária alatt tévedésből áll férje gyanánt „Kaján Sándor,“ a mi elhagyandó.
A X. kötetben.
79. és 909. lapon Sass családból élt I. András-nak neje Szigyártó Erzsébet, kinek fiát II. Andrást megölte 1688. előtt Battha Ádám. Özvegye maradt Laszkáry Mária, ki férje gyilkosa ellen a pert indította.
81. lapon Sauska család czímerében a bányász fején zöld koszorú van, bal kezében (nem arany követ) hanem vésőt tart. Az ott emlitett Antal volt Baranyai követ, utóbb helyt. tanácsos lett, meghalt 1782. jan. 19-én.
92. lapon Schmidegg Tamás-Tivadarnak neje volt báró Örtzen Sarlotta.
93. lapon Frigyesnek leánya volt Francziska is, gróf Zichy János második neje.
199. lapon a 31. sorban emlitett Simonffy Kálmán, mint más családból származott, onnan kihagyandó.
312. lapon Istvánnak Csery Annától gyermekei közé teendő Klára is báró Zay Péterné.
404. lapon Jánosnak nejei 1. Karner Anna, és 2. Magos Anna helyett Décsey M. szerint nejei 1. Erdőhegyi Mária, 2. Vay Anna olv.
454. lapon 20. sorban Szabó Emma előtt a szántói előnév kihagyandó, mert más Szabó család ivadéka.
491. lapon a Szappancsy család a Pesthy családdal együtt nemesitetett meg. Lásd a XI. kötet 247. lapján.
519. 521. és 522. lapon Széchenyi Lőrincz neje nem Gellén, hanem Gallin, vagy Galle Judit volt, mint biztosabb források mutatják.
538. lapon a Szecsődy család régi oklevelei egyikét olvashatni Fejér, Cod. dipl. tomo IX. vol. VII. p. 573–576.
707. lapon 8. sorban Krassó helyett Kraszna olv.
713. lapon 1. sorban álló István tanár más Szilágyi családból való.
A XI. kötetben.
6. lapon a Tahy család nevét az Esztergom és Szent-Endre közt fekvő Tah-ról vette Verancsics szerint (munkái II. k. 225. lap.) – II. Ferencz kapta 1535-ben Gradiskát is.
8. lapon Boldizsár a debreczeni kerül. tábla ülnöke volt 1836-ban. Fia Lajos Sáros vm. szbiró 1860-ban.
9. lapon IV. Ádám septemvir 1836-ban. Ugyanott a III. táblán VI: Ferencznek fia Ferencz meghalt 1838-ban, Mihály meghalt 1839-ben.
39. lapon a végső nemzedéken Tihanyi N. helyett Béla olvasandó.
57. lapon a teljes hitelesség végett megjegyzendő, hogy régiebb családi pecsétnyomatokon csak a czímer alsó udvarának képlete látható. Továbbá a „devise“ csak ujabb önkényes adalék.
70. lapon 25. sorban „hol akkor atyja“ után teendő: Antal (szül. 1780. jan. 7. † 1854. jan. 24.)
111. lapon a 4. jegyzethez adandó: és Fejér, Cod. dipl. VIII. vol. 3. p. 451.
113. lapon Antal neje Pereszlényi Mária. – Bertalan-nak gyermeke még Mária Horváth Miklósné is. – Zsigmondnak fia Dezső egri növendékpap, István tiszt. esküdt. – Sándornak gyermekei közűl István szül. 1837. és Erzsébet szül. 1830-ban.
178. lapon Thomka Károly tisztartó † 1863. jan. 19. kora 63. évében; nővére Anna (nem Antónia) Schlottné.
428. lapon az utolsó nemzedékben Pál (Vukovics Mária) 1870-től helyett olv. 1860.
432. és 57. lapon a ruthén féle Wladik tévedés, igazi neve Mladik volt, (lásd az okmányt Fejér, Cod. dipl. IV. vol. 3. p. 59. továbbá Wagner Analecta Scepus III. 198. és Katona Hist. critica VI. p. 344.) – A lengyel Tarnovszky-akkali kapcsolódás is téves.
432. lapon Kristófnak 1594-ben nejeül olvasom Szelessényi Jusztinát is. I. Mátyás leánya Anna Pongrácz Benedekné volt.
433. lapon Anna (nem Balogh), hanem Baloghy Miklósnak volt először felesége.
434. lapon ifj. Ferencz leánya Julia férjezett Skolka Ferenczné.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit