KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN II. KOSSUTH LAJOS AZ ELSŐ MAGYAR FELELŐS MINISZTÉRIUMBAN 1848 ÁPRILIS–SZEPTEMBER

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN II.
KOSSUTH LAJOS AZ ELSŐ MAGYAR FELELŐS MINISZTÉRIUMBAN
1848 ÁPRILIS–SZEPTEMBER

 

ELŐSZÓ 1. Pozsony, 1848 április 2. Kossuth levele Batthyány Lajos miniszterelnökhöz: Pancsovára ideiglenes kormánybiztos kinevezését jav… 2. Pest, 1848 április 10. Klauzál Gábor, Szemere Bertalan és Pulszky Ferenc jelentése Batthyányi Lajos miniszterelnökhöz a belpol… 3. [Pozsony], 1848 április 12. A magyar minisztertanács határozata a felvidéki szláv mozgalmak elleni intézkedésekről, Jellacsics… 4. Pozsony, 1848 április 12. Kossuth rendelete a pozsonyi kincstári felügyelőséghez: fizessen ki a nemzetség felfegyverkezésére 1… 5. [Pozsony], 1848 április 12. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: az Osztrák Nemzeti Banktól ezüstpénz küldését sü… 6. [Pozsony], 1848 április 12. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: a kereskedelmi hajók a magyar lobogót használhas… 7. [Pozsony], 1848 április 12. Kossuth átirata Klauzál Gábor földművelés, ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez az Osztrák Nemze… 8. Pozsony, 1848 április 12. Kossuth rendelettervezete Szögyény László királyi alkancellárhoz a magyar királyi udvari kancellária… 9. [Pozsony], 1848 április 12. A magyar minisztertanács utasítása Esterházy Pál külügymniszterhez a Galícia és Nagy-Britannia irá… 10. [Pozsony], 1848 április 13. Kossuth rendeletei Madocsányi Pál országos biztos költségeinek fedezéséről. 11. [Budapest], 1848 április 15. A magyar minisztertanács határozata a kormány átvételét bejelentő kiáltvány kibocsátásáról, az a… 12. Buda, 1848 április 15. Nagy Ignác író, számvevőségi számtiszt kérése Kossuthhoz olyan tisztségért, amely mellett jobban fogla… 13. [Budapest, 1848 április 15 után.] Kossuth rendelkezése a magyar nyelv bevezetésének elhalasztásáról a kincstári hivatalokban. 14. [Budapest], 1848 április 16. A magyar minisztertanács határozata a magyarországi főhadparancsnokságok fölötti rendelkezésről,… 15. Pest, 1848 április 16. A magyar minisztertanács megbízólevele Perczel Mór részére: az alsómagyarországi bányakerületbe küldi … 16. [Budapest], 1848 április 17. A magyar minisztertanács határozata a miniszteri hivatalokról, a hivatalnoki fizetésekről, a vol… 17. Pest, 1848 április 18. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: az Osztrák Nemzeti Bankon múlik a jóviszony fenntart… 18. [Pest], 1848 április 18. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmányh… 19. Pest, 1848. április 18. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: a magyar ki… 20. Pest, 1848 április 18. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Szemere Bertalan belügyminiszterhez a napidíja… 21. [Budapest], 1848 április 19. A magyar minisztertanács határozata Jellacsics és a magyar minisztérium megbeszélésének előkészí… 22. [Budapest], 1848 április 19. Kossuth meghívója a bányakerületekhez a május 15-i bányászati megbeszélésre. 23. Pest, 1848 április 19. Kossuth rendelete az arany- és ezüstpénz kivitelének szabályozásáról. 24. Pest, 1848 április 19. Kossuth átirata Deák Ferenc igazgaságügyminiszterhez a csempészet ügyében ítélő bíróságok felállításár… 25. [Budapest], 1848 április 20. A magyar minisztertanács határozata a horvát nyelv használatáról, magyar ezredek hazahozataláról… 26. Pest, 1848 április 20. Kossuth jelentése István nádorhoz az osztrák minisztériummal még esedékes pénzelszámolásról, a katonas… 27. [Budapest], 1848 április 20. Kossuth átirata Zichy Ferenc helytartótanácsi tanácsoshoz a vörösberényi uradalom bérbeadásának … 28. Pest, 1848 április 20. A pénzügyminisztérium hivatalos értesítései a pénzhiány elleni intézkedésekről, a bányászati értekezle… 29. Pest, 1848 április 20. Hivatalos összeállítás az ország bevételeiről és kiadásairól 1847 november 1-től 1848 április 7-ig. 30. [Budapest], 1848 április 21. Kossuth előterjesztése István nádorhoz Bánkuta puszta panaszainak orvoslása érdekében. 31. [Budapest], 1848 április 21. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: a magyarországi salétromra vonatkozó szerződés… 32. [Budapest], 1848 április 22. Kossuth átirata Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez: a harmincad-… 33. Pest, 1848 április 22. Kossuth rendelete a budai kincstári pénztári hivatalhoz a pénztári hivatal május havi előirányzatának … 34. Pest, 1848 április 22. Kossuth rendelkezése az arany és ezüst kiviteli tilalom fenntartásáról. 35. Pest, 1848 április 23. Kossuth előterjesztése István nádorhoz a pénzügyminisztérium vezető tisztviselőinek kinevezésére. 36. Pest, 1848 április 23. Kossuth rendelete a volt magyar királyi udvari kamara elnökségéhez a pénzügyminisztérium segédhivatalá… 37. Buda, 1848 április 23. Kossuth rendelete a törvényhatóságokhoz a hadiadó behajtásáról, kezeléséről és a várható adójövedelmek… 38. [Budapest], 1848 április 24. A magyar minisztertanács határozata: a közrend fenntartására ismételten sürgeti magyar katonaság… 39. Pest, 1849 április 24. Kossuth rendelete a kerületi bányatörvényszékekhez: a bányászat ügyében május 15-én az összes bányatár… 40. Pest, 1848 április 24. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: a magyarországi bányaigazgatáshoz szükséges iratanya… 41. [Budapest], 1848 április 24. Kossuth rendelete a bányakerületekhez tájékoztató adatok szolgáltatásáról. 42. Pest, 1848 április 24. Kossuth rendelete Nándory József bányászati tanácsoshoz a bányászatra vonatkozó levelezés ügyében. 43. Pest, 1848 április 24. Kossuth rendelete Vörös Antalhoz: miniszteri magánlevéltárnokká nevezi ki. 44. Pest, 1848 április 24. Stuller Ferenc pénzügyminiszteri titkár átirata Szemere Bertalan belügyminiszterhez Géczy Péter megbíz… 45. Pest, 1848 április 25. Kossuth rendelkezése: a vidéki pénztárak a jövőben nem szállíthatnak Bécsbe pénzt. 46. Pest, 1848 április 25. Kossuth átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz a máramarosi nemzetőrség felfegyverzéséről és nemzet… 47. Pest, 1848 április 25. Kossuth átirata Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a görög keleti papság megnyerésér… 48. [Budapest], 1848 április 26. A magyar minisztertanács határozata a mozgó nemzetőrségről, a belügy- és igazságügyminisztériumb… 49. Pest, 1848 április 26. Kossuth átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz a szegedi várbörtönökben és a munkácsi várban őrzött… 50. [Budapest], 1848 április 26. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: sürgeti a magyarországi bányaigazgatáshoz szük… 51. Pest, 1848 április 26. Kossuth meghívója kereskedelmi, pénzügyi és kereseti viszonyokkal foglalkozó megbeszélésre. 52. Pest, 1848 április 26. Kossuth átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz a minisztertanács összehívásáról. 53. [Budapest], 1848 április 26. Pulszky Ferenc pénzügyminisztérium államtitkár rendelete a tartományi biztosságokhoz: számadásuk… 54. [Budapest], 1848 április 26. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár rendeletei a salétromgyártás ügyében. 55. Pest, 1848 április 26. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz: a miniszter… 56. [Budapest], 1848 április 26. Duschek Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár rendelete a kerületi felügyelőkhöz a hadiadó bef… 57. [Budapest], 1848 április 26. A pénzügyminisztérium meghívója Miesbach Alajos kőszénbányavállalkozóhoz: a kőszénbányászatot ké… 58. Pest, 1848 április 26. Batthyány Lajos miniszterelnök rendelete Csernovics Péterhez, a délvidéki felkelés lecsendesítésére ki… 59. [Budapest], 1848 április 27. Kossuth rendelettervezetei Csernovics Péter megbízatásáról. 60. [Budapest], 1848 április 28. Kossuth rendelete a pénzügyminisztérium ügyköreiről és a pénzügyminisztériummal történő levelezé… 61. Buda, 1848 április 28. Kossuth átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz az új kinevezésekről. 62. Pest, 1848 április 28. Stuller Ferenc pénzügyminiszteri titkár átirata Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a… 63. [Budapest], 1848 április 28. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez a bécsi felettes hatóságoknál elintézetlenül le… 64. [Budapest], 1848 április 28. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: a hadsereg költségvetéséhez adatokat kér. 65. [Budapest], 1848 április 28. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez a magyar és az osztrák pénzügyminisztérium együ… 66. [Budapest], 1848 április 28. Kossuth átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez a volt m. kir. udvari kancellária alkalmazottai… 67. [Budapest], 1848 április 28. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár rendelete a bánsági bányászati igazgatósághoz: a… 68. Pest, 1848 április 29. Kossuth rendelete a pénzügyminisztérium só- és pénztári osztályához a nemzetőrség részére szükséges fe… 69. Pest, 1848 április 29. Kossuth levele Zichy Ferenchez, a Középponti Magyar Vasúttársaság igazgatójához a vasútépítéshez szüks… 70. Pest, 1848 április 29. Kossuth átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz az utalványok pontos kitöltéséről. 71. Pest, 1848 április 29. Kossuth átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz a bábolnai és mezőhegyesi javak kincstári kezelésbe … 72. Pest, 1848 április 29. Kossuth levele Havas Józsefhez, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatójához: kéri, hogy a bank idős… 73. Pest, 1848 április 29. A pénzügyminisztérium közlése alkalmazottainak kinevezéséről és fizetéséről. 74. Pest, 1848 április 29. Kossuth hivatalos közlési helyettesítéséről betegsége idején és a könyvvizsgálók fizetéséről. 75. Pest, 1848 április 29. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Batthyány Lajos miniszterelnökökhöz: a költség… 76. [Budapest], 1848 április 29. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: az osz… 77. [Budapest], 1848 április 29. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár rendelete Nyáry Lajos szomolnoki bányafelügyelőh… 78. Pest, 1848 április 29. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár előterjesztése Batthyány Lajos miniszterelnökhöz a moz… 79. [Budapest], 1848 május 1. A magyar minisztertanács határozata Jellacsicsot engedelmességre kötelező királyi rendelet kieszköz… 80. Pest, 1848 május 1. Kossuth rendelete Vörös Antalhoz: a pénzügyminisztériumba elnöki levéltárnoknak nevezi ki. 81. Pest, 1848 május 1. A Pesti Hírlap közlései a pénzügyminiszter tervezett pénzügyi műveleteiről és Pulszky Ferenc megbízásáról. 82. Pest, 1848 május 2. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Esterházy Pál külügyminiszterhez: hívja fel az Os… 83. Pest, 1848 május 2. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Szemere Bertalan belügyminiszterhez: az adórendsz… 84. Pest, 1848 május 2. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár rendelete Fogarasi Jánoshoz, az adó- és pénzügyi osztály … 85. [Budapest], 1848 május 2. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár rendelete Ilkey Sándorhoz, az állami javak osztályi… 86. [Budapest], 1848 május 2. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár rendeletei a bécsi hivatali kapcsolatok megszakítás… 87. Pest, 1848 május 3. Stuller Ferenc pénzügyminiszteri titkár rendelete Ilkey Sándorhoz, az álladalmi javak osztályigazgatójáho… 88. Pest, 1848 május 4. Kossuth rendeletei a hradeki és likavai uradalmakról. 89. [Budapest, 1848 május 4.] Kossuth rendelete Virták Károly kincstári titkárhoz: megbízza a fucinei és verbovszkói uradalmak er… 90. Buda, 1848 május 4. Kossuth rendelkezése Lassú István kincstári irattárnok előlegkérelme ügyében. 91. [Budapest], 1848 május 4. Kossuth rendelete a pénzügyminisztérium alkalmazottainak nemzetőri szolgálatáról. 92. Pest, 1848 május 4. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Szemere Bertalan belügyminiszterhez: az adórendsz… 93. Pest, 1848 május 4. Pulszky Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár rendelete Rottenbiller Lipóthoz, Pest város alpolgármesté… 94. [Budapest], 1848 május 8. A magyar minisztertanács határozata Fiume védelméről. 95. Buda, 1848 május 8. Kossuth rendelete Moncsko Istvánhoz, a szepesi 16 város tartományi grófjához a városok kincstári függésén… 96. Buda, 1848 május 8. Kossuth hivatalos közleményei a köztisztviselőkről, a dohánybeváltásról és saját helyettesítéséről. 97. [Budapest], 1848 május 9. A magyar minisztertanács határozata a horvátországi helyzet rendezéséről, a magyar minisztérium és … 98. Pest, 1848 május 9. Stuller Ferenc pénzügyminiszteri titkár értesítése a pénzügyminisztériumi osztályokhoz Kossuth helyettesí… 99. Buda, 1848 május 9. Kossuth rendelete Duschek Ferenc államtitkárhoz: megküldi a pénzügyminisztérium ügyviteli szabályzatát, k…

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages